BELANGRIJKE JURIDISCHE MEDEDELING - Voor de informatie op deze site gelden eenclausule van niet-aansprakelijkheiden een verklaring betreffende het auteursrecht
  Europese Commissie > Regionaal beleid


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glossarium | Zoeken | Contact | Mailing lists
 
Panorama Inforegio

Het kwartaaltijdschrift van de betrokkenen bij regionale ontwikkeling

Inhoud
3/10

Ontdekking

Lissabon en de Vallei van de Taag
Een contrastrijk gebied met een aanzienlijk ontwikkelingspotentieel

Tijdens het eerste halfjaar van 2000 bekleedde Portugal het voorzitterschap van de Europese Unie. Portugal was ook één van de eerste lidstaten die hun nieuwe strategie "Doelstelling 1" officieel hebben gelanceerd. In de periode 2000-2006 zal aan de uitvoering van het plan ter ondersteuning van de Portugese regio's met een BBP per inwoner van minder dan 75% van het communautaire gemiddelde een Europese bijdrage van 20 535 miljoen euro worden besteed.
Het betreft alle Portugese regio's, met uitzondering van Lissabon en de Vallei van de Taag, waarvoor de economische indicatoren zo sterk verbeterd zijn dat deze regio niet langer in aanmerking komt voor Doelstelling 1. Deze regio krijgt wel overgangssteun waardoor zij kan consolideren wat inmiddels is gerealiseerd en haar ontwikkelingsinspanning kan voortzetten.

De regio Lissabon en de Vallei van de Taag, die zich uitstrekt langs de oceaan, is een contrastrijk gebied. Stroomopwaarts liggen langs de Taag vruchtbare gronden die zeer geschikt zijn voor de landbouw. In en rond Lissabon daarentegen is de activiteit op de tertiaire sector gericht. Ook de demografische asymmetrie is frappant. In de hoofdstad en de voorsteden (slechts 25% van het grondgebied van de regio) woont 75% van de bevolking. In de zone Lissabon nemen de dienstensector en activiteiten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, onderzoek en cultuur de belangrijkste plaats in. De nabijheid van de zee en de haven doen Lissabon nog aan belang winnen. Overigens is hier ook de politieke, economische en financiële besluitvorming gecentraliseerd. Voorts bevordert het historisch en natuurlijk erfgoed van de regio de ontwikkeling van de toeristische sector. Dank zij deze troeven heeft de regio een opmerkelijk economisch potentieel.

Geleidelijke verbetering van de werkgelegenheid

De werkloosheid in de regio bedroeg in 1998 6,1%, maar is de laatste jaren sterk toegenomen tot boven het nationale gemiddelde. In de periode 1992-1995 is de deelname aan het onderwijs bij jongeren van 14 tot 24 jaar toegenomen. Daardoor is in een tweede fase de massa werkzoekenden gestegen. Op dit ogenblik is de tendens op dit punt enigermate aan het omslaan. De werkgelegenheid voor jongeren neemt toe, evenals het opleidingsniveau van werklozen van 14 tot 24 jaar. Voor de periode 2000-2006 wordt een groei van de werkgelegenheid met 1,7% verwacht.

De regio telt 3,5 miljoen inwoners, dat is 35% van de totale bevolking van het land. Ondanks een algemene vergrijzing van de bevolking is er nog steeds een bevolkingstoename. De hoofdstad oefent een sterke aantrekkingskracht uit. Hier komen de interne en externe migratiestromen samen. Hoewel het gemiddelde maandinkomen van de inwoners 35% hoger ligt dan het nationale gemiddelde, is de levensstandaard slechts iets hoger dan in de rest van het land.

Probleempunten

Er zijn echter ook negatieve aspecten die de ontwikkeling van de regio Lissabon en de vallei van de Taag hinderen. In en rond de hoofdstad is de vervoersinfrastructuur overbelast, waardoor de mensen moeilijker op hun werk raken, de verplaatsingen langer duren en meer kosten, minder vrije tijd resteert en schade wordt toegebracht aan het milieu dat, evenals het toeristische potentieel, nadelig wordt beïnvloed door een gebrekkige ruimtelijke ordening. In de landelijke gebieden is de infrastructuur voor vervoer, onderwijs, gezondheidszorg, communicatie en waterzuivering onvoldoende ontwikkeld. Wil men voorkomen dat wat gepresteerd is ongedaan wordt gemaakt en het economische potentieel van de regio afneemt, dan moet terdege aandacht worden geschonken aan deze problemen.Strategie Doelstelling 1 in Portugal

De tussen de Portugese regering en de Europese Commissie overeengekomen ontwikkelingsstrategie geeft doelstellingen aan van de ontwikkelingsacties die dit jaar en de komende 6 jaar zullen worden gevoerd. Voor de periode 2000-2006 wordt voor dit plan (communautair bestek - CB - genaamd) een bedrag van 20 535 miljoen euro uit de Structuurfondsen uitgetrokken.

Het CB bevat 4 prioriteiten:

  • Het opleidingsniveau van de bevolking verhogen en werkgelegenheid en sociale cohesie bevorderen
  • De productiesector op de activiteiten van de toekomst richten
  • Het potentieel van het grondgebied en de geo-economische positie van het land valoriseren
  • Duurzame ontwikkeling en nationale cohesie bevorderen.

Op termijn zou de bijstandsverlening moeten leiden tot:

  • een verhoging van het Portugese BBP met 2,1%
  • een verhoging van de invoer met 2,5%
  • 80 000 nieuwe banen.

Concreet zal het CB worden uitgevoerd door middel van 19 programma's die gericht zijn op specifieke sectoren zoals werkgelegenheid, onderwijs, gezondheidszorg, landbouw ... Het omvat ook 7 regionale programma's (Noord, Centrum, Alentejo, Algarve, Lissabon, Azoren en Madeira).

Een ringweg om verkeerscongestie tegen te gaan

1985, Lissabon, 7 uur, een maandag zoals alle andere. De stad aan de Taag wordt uit haar slaap gewekt door een dof geruis. Ze wordt overrompeld door een horde rook en stank verspreidende tuigen. De verkeersaders raken verstopt. Er ontstaat congestie. De hoofdstad kan het excessieve verkeer niet meer verwerken. Er is alleen een kleine secundaire ringweg om de overbelasting van het stedelijke wegennet zo veel mogelijk tegen te gaan. Het wegennet van de hoofdstad is aangelegd in de vorm van een ster met in het midden het stadscentrum. Deze radiale structuur en het feit dat er geen rondwegen en te weinig invalswegen zijn, hebben al snel geleid tot situaties waarbij het verkeer volledig vastloopt.

De plaatselijke autoriteiten, de wegenbeheersinstanties en de bedrijven voor openbaar vervoer besloten dan ook een ambitieus investeringsplan op te zetten om groot Lissabon te voorzien van een modern wegennet dat het verkeer rond de stad moet leiden, de verkeersstroom beter moet spreiden en de omliggende gemeenten beter bereikbaar moet maken. Daarop is begonnen met de aanleg van de CREL, een buitenrondweg rond de agglomeratie, die de hoofdweg naar het noorden verbindt met die naar Cascais en op vele plaatsen toegang geeft tot de omliggende gemeenten. Het project kost in totaal 224,184 miljoen euro. Via het Cohesiefonds geeft de Europese Unie een bedrag van 103,284 miljoen euro.

Er is bijna 35 km asfalt weg aangelegd en in september 1995 reden de eerste auto's - met een maximumsnelheid van 100 km/u - over deze asfaltweg.

Geluidshinder en luchtkwaliteit zijn punten die bij de aanleg van deze ring niet over het hoofd zijn gezien. Het Cohesiefonds heeft namelijk een milieu-effectonderzoek gefinancierd. Om de lawaaihinder te beperken, is de weg voorzien van talrijke geluidsbarrières. Telkens als grondverzet voor de aanleg van een weg door een vallei te zwaar of ecologisch onverantwoord was, heeft men de voorkeur gegeven aan overbrugging met een viaduct. Er zijn ook twee tunnels gegraven, één op de plaats waar tijdens de onderzoeksfase afdrukken van dinosaurussen waren ontdekt en een tweede om historische monumenten te kunnen behouden.


 

Last modified on