BELANGRIJKE JURIDISCHE MEDEDELING - Voor de informatie op deze site gelden eenclausule van niet-aansprakelijkheiden een verklaring betreffende het auteursrecht
  Europese Commissie > Regionaal beleid


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glossarium | Zoeken | Contact | Mailing lists
 
Panorama Inforegio

Het kwartaaltijdschrift van de betrokkenen bij regionale ontwikkeling

Inhoud
2 / 10

Interview : Michel Barnier

Michel Barnier

U bent nu 1 jaar Commissaris voor regionaal beleid, hoe ziet u uw rol?

Het regionaal beleid is één van de zichtbaarste en concreetste vormen van communautair beleid. Het is rechtstreeks gericht op de burger en moet zijn levensstandaard helpen verbeteren. Vertrouwend op mijn ervaring op zowel plaatselijk als nationaal niveau tracht ik alles in het werk te stellen om in het algemeen belang van de Gemeenschap een doeltreffend Europees regionaal beleid te voeren.

 

Dat is een grote uitdaging. In de periode 2000-2006 wordt uit de begroting van de Unie bijna 213 miljard euro aan de Structuurfondsen en het Cohesiefonds toegewezen.

Uit de Structuurfondsen wordt bijna 25 miljard euro per jaar toegekend aan regio's van de Unie met een ontwikkelingsachterstand (Doelstelling 1) of regio's waar een omschakeling aan de gang is (Doelstelling 2). Voorts wordt elk jaar nog eens 2,5 miljard euro uit het Cohesiefondssteed.

Mijn rol bestaat erin ervoor te zorgen dat deze nieuwe generatie regionale programma's en Cohesiefondsprojecten een succes worden. Voorts moet de uitbreiding van het structuurbeleid tot de landen van Midden- en Oost-Europa optimaal verlopen om deze landen voor te bereiden op hun toetreding tot de Unie.

Bij uw benoeming en voor het Europees Parlement heeft u gewezen op de noodzaak om met de burgers een dialoog te voeren over Europa. Hoe wil u deze communicatiedoelstelling concreet gestalte geven?

De burgers ontmoeten betekent in de eerste plaats nagaan hoe hun alledag er uitziet. Daarom hecht ik het allergrootste belang aan bezoeken in de verschillende lidstaten, die niet alleen bedoeld zijn om het regionaal beleid toe te lichten, maar ook om met de burgers van gedachten te wisselen over de toekomst van de Unie en haar instellingen.

Concrete actie is voor mij niets nieuws, en ook met de actie van de Europese Unie op het plaatselijke niveau ben ik vertrouwd. Als president van het departement Savoie heb ik talrijke ontwikkelingsprojecten opgezet die ten dele met Europese middelen werden gefinancierd. Daarbij heb ik geleerd dat de bijdrage van de Europese Structuurfondsen meer is dan investeringsstimulans. Door de manier waarop de subsidiëring wordt georganiseerd en de voorwaarden voor de toekenning van de steun worden de plaatselijke actoren er heel vaak toe gebracht te innoveren en samen te werken.

Wat kan, in bepaalde lidstaten, worden gedaan om de financiering van plaatselijke projecten uit de Structuurfondsen "zichtbaar" te maken, want die zichtbaarheid is toch een contractuele verplichting?

Het gebrek aan herkenbaarheid en zichtbaarheid van de actie van de Unie op het terrein is een reëel probleem. De lidstaten zijn namelijk vaak niet bijzonder geneigd te zorgen voor de informatie die zij moeten verstrekken.

Daarom is eind mei dit jaar een nieuwe specifieke verordening uitgevaardigd betreffende voorlichtings- en publiciteitsacties met betrekking tot de Structuurfondsen. Daarin is bepaald dat de nationale of regionale autoriteiten die belast zijn met het beheer van de uit de Structuurfondsen gefinancierde programma's communicatieplannen moeten opstellen en uitvoeren.

De Commissie zal er in een geest van samenwerking op toezien dat de nieuwe spelregels in acht worden genomen en zij zal de nodige steun verlenen door haar eigen communicatie-instrumenten ter beschikking te stellen van de lidstaten en de regio's en haar expertise met hen te delen.

Maar dat is niet alles. Ik denk dat een optimaal effect wat voorlichting en publiciteit betreft slechts kan worden verkregen als we onze acties in de media versterken om de wijze van uitvoering van het regionaal beleid 2000-2006 toe te lichten en duidelijk te laten zien welke gevolgen de actie van de Structuurfondsen heeft voor de begunstigden en voor alle burgers van de Europese Unie.

De akkoorden van Edinburgh (1992) voorzagen in een geleidelijke verhoging van de financiering uit de Structuurfondsen en het Cohesiefonds. De staats- en regeringshoofden hebben besloten de aan de Structuurfondsen toegewezen financiële middelen te verlagen. Dreigt de ontwikkeling van bepaalde regio's hierdoor niet te worden belemmerd?

De budgetten van de Structuurfondsen zijn de laatste jaren geleidelijk verhoogd, waardoor in talrijke probleemgebieden bemoedigende resultaten konden worden bereikt. U herinnert zich wellicht dat de Commissie in haar mededeling "Agenda 2000" in juli 1997 had voorgesteld de tijdens de Europese Raad van Edinburgh afgesproken koers aan te houden en voor de periode 2000-2006 218 miljard euro aan de Structuurfondsen toe te wijzen. Ik denk echter niet dat de geringe verlaging waartoe tijdens de Europese Raad van Berlijn is besloten de op gang gebrachte ontwikkelingen dreigt te belemmeren. Behalve de aan de Structuurfondsen toegewezen 195 miljard euro is namelijk nog eens 30 miljard euro uitgetrokken voor het regionaal ontwikkelingsbeleid dat betrekking heeft op de maatregelen van Doelstelling 5a voor de periode 1994-1999 (compenserende vergoedingen, verbetering van de productiestructuur en maatregelen ten gunste van de verwerking en de afzet van landbouwproducten). Overigens wordt door de hervorming van de Structuurfondsen de bijstandsverlening nog sterker geconcentreerd in de meest achtergebleven gebieden (Doelstelling 1), zodat de steun per inwoner in deze gebieden nog hoger zal komen te liggen dan in het verleden. Tot slot zouden talrijke maatregelen in het kader van de hervorming, zoals de volledige decentralisatie van het beheer van de programma's en het verscherpte toezicht, de bijstandsverlening ook doeltreffender moeten maken.
Verdere informatie over Commissaris Michel Barnier (agenda, dienstreizen, redevoeringen, perscommuniqués…) is beschikbaar op het volgende adres:

Verdere informatie over Commissaris Michel Barnier (agenda, dienstreizen, redevoeringen, perscommuniqués…) is beschikbaar op het volgende adres:

http://ec.europa.eu/commissioners/barnier/index_nl.htm


 

Last modified on