ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - Ως προς  τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση απο κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται copyright notice
  Ευρωπαϊκή Επιτροπή > Περιφερειακή πολιτική


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Γλωσσάριο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Mailing lists
 
inforegio/panorama
April 2001

Το τριμηνιαίο περιοδικό των
φορέων περιφερειακής
ανάπτυξης


Jos Chabert

Συνέντευξη :
Jos Chabert

Cohesion policy at the heart of the debate

Πολιτική συνοχής: ποιο είναι το μέλλον σε μία διευρυμένη Ευρώπη;

 

Extremadura goes on-line Από την Εστρεμαδούρα στην ηλ-Εστρεμαδούρα Using the latest methods to spread innovation Για τη γενίκευση της καινοτομίας

 

EU Regional Policy in Ireland

Περιφερειακή πολιτική ΕΕ στην Ιρλανδία
Συνέντευξη με τον κ. Charlie Mc Creevy, Υπουργό Οικονομικών.

Clarifying roles in the decentralised Διευκρίνηση των ρόλων στην αποκεντρωμένη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων
Working together for Scotland Συνεργασία για τη Σκοτία Greece banks on competitiveness Η ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα
On Line

On Line

 

 

 


 

Last modified on