VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av enansvarsfriskrivningoch ettmeddelande om upphovsrätt
  Europeiska kommissionen > Regionalpolitik


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Ordbok | Sökning | Kontaktperson | Mailing lists
 
Inforegio/Panorama
April 2001

Kvartalsmagasinet för regionalutvecklingens aktörer

Innehåll
7 / 9

Att arbeta tillsammans för Skottland


Med initiativet Att arbeta tillsammans för Skottland - ett regeringsprogram (Working together for Scotland) fattade den skotska regeringen ett beslut om att samarbeta med offentliga och privata organ, lokala myndigheter, Förenade kungarikets regering och EU för att bygga ett Skottland med social rättvisa som grund.

I juli 1999 då en decentralisering av befogenheter skedde till förmån för Skottland fick det nya skotska parlamentet ansvar för vissa områden inom politiken som tidigare förvaltades av Förenade kungariket. Som en följd av detta har det skotska parlamentet hädanefter ansvaret för genomförandet av landsbygdsutvecklingspolitiken inom ramen för de europeiska strukturfonderna i Skottland.

Den nya skotska regeringen (som har ansvaret för administrationen i Skottland) har initierat ett antal initiativ för att granska tidigare rutiner och för att införa nya åtgärder för att stärka Skottlands roll och profil inom de viktigaste politikområdena. Ett av de berörda områdena var förvaltningen av de europeiska strukturfonderna för vilka Skottland redan hade ett eget förvaltningssystem i form av de verkställande organen för förvaltningen av programmen.

En kommunikationsstrategi

På kommissionens inråden och inom ramen för de europeiska strukturfonderna har de skotska ministrarna utarbetat en strategi för kommunikation och informationskampanjer för att få fram en ram för genomförandet av informations- och reklamåtgärder. Strategin har förberetts i samråd med de viktigaste organisationerna inom partnerskapet i syfte att tydliggöra de mål och målsättningar som föreskrivs i förordningarna för genomförandet av strukturfondsprogrammen i Skottland.   Europe and Scotland

Efter att ha tilldelat flera organ olika arbetsuppgifter för genomförandet av gemenskapsprogrammen tog den skotska regeringen tillfället i akt för att låta strategin omfatta ytterligare några åtgärder för att understryka Skottlands nya politiska dimension. Bland annat fattades det beslut om att reformera och omorganisera förvaltningen av strukturfonderna i Skottland och att anta en ny skotsk gemenskapslogo. Denna sida av strategin återspeglar de skotska ministrarnas strävan att förbättra bilden av Skottland i Europa genom att skapa en ny logo, inspirerad av EU-flaggan, för att slå mynt om för konceptet "Europa och Skottland - vi lyckas tillsammans". Denna logo kommer att användas i informationskampanjer för strukturfonderna och för enskilda projekt som stöds av EU.

Skottland strävar också efter att visa ett nytt ansikte utåt, och för att skapa öppenhet och insyn. När det gäller verkställande organ har den skotska regeringen tagit hjälp av nya kommunikationsverktyg och använder nu sin webbplats på internet för att kommunicera med de skotska medborgarna. Riktlinjer för användningen av logon, detaljerad information om gemenskapsprogram, andra politiska prioriteringar och resultaten av dessa finns också tillgängliga på Internet. Texten om logon har dessutom översatts till gaeliska, andraspråk i Skottland som i allmänhet talas i Highlands och på öarna, områden som omfattas av övergångsprogrammet(mål 1) för "Highlands & Islands".

Europeiska kommissionen ser med tillfredsställelse på med det nya sätt som Skottland använder för att informera om strukturfonderna och har betonat det nära samarbetet mellan Skottland och Europa.

Den skotska regeringens webbplats Den skotska regeringens webbplats


 

Last modified on