VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE - Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring omansvarsfraskrivelseog enmeddelelse om ophavsret
  Europa-Kommissionen > Regionalpolitik


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glossar | Søgning | Kontakt | Mailing lists
 
Inforegio/Panorama
April 2001

Kvartalsmagasinet for regionaludviklingens aktører

Evénements
Afklaring af rollerne i den decentrale strukturfondsforvaltning

Erfaringer fra Nederlandenes nordlige regioner

Kommissionen har to gange inviteret de nationale og regionale ledere af de EU-støttede regionaludviklingsprogrammer til konference for at belyse deres nye roller i den decentrale forvaltning af strukturfondene. Den første konference fandt sted den 5. juni 2000 med lederne af programmerne for regionerne med udviklingsefterslæb (mål nr. 1). I den anden konference den 29. januar 2001 deltog lederne af programmerne for regionerne under omstilling (mål nr. 2).

Ikrafttrædelsen af strukturfondsforordningerne for programmeringsperioden 2000-2006 har skabt et nyt grundlag for samarbejdet mellem Kommissionen og medlemsstaterne. Decentraliseringen af regionalpolitikken giver nu de nationale og regionale myndigheder et større råderum, men også større kontrol- og evalueringsforpligtelser.

Et konkret udslag af denne decentralisering er oprettelsen af klart identificerede forvaltningsmyndigheder for hvert enkelt program. Disse myndigheder, der udpeges af medlemsstaterne, udvælger de projekter, hvortil der kan ydes EU-støtte, kontrollerer projekternes økonomiske forsvarlighed og samarbejder tæt med en betalingsmyndighed, der har ansvaret for de økonomiske forbindelser med Kommissionen. I stedet for som tidligere at modtage årlige acontobeløb modtager landene og regionerne fremover kun et enkelt acontobeløb ved vedtagelsen af programmet (7% af EU-støtten), mens de senere støttebetalinger sker i form af refusion af attesterede udgifter.

Europa-Kommissionen har gjort en stor indsats for at belyse de enkelte personers rolle i gennemførelsen af de regionalpolitiske mål. Efter grundigt samråd med medlemsstaterne blev to forordninger til gennemførelse af den generelle lovgivning vedtaget den 2. marts, nemlig en forordning omm forvaltnings- og kontrolsystemerne og én om proceduren for gennemførelsen af de finansielle korrektioner.

I de to konferencer i Bruxelles deltog i alt næsten 1 000 nationale og regionale embedsmænd og ledere af økonomiske interesseorganisationer, som fik mulighed for at drøfte følgerne af disse nye forordninger med repræsentanter for forskellige EU-institutioner (Kommissionen, Rådet, Europa-Parlamentet, Regionsudvalget og Revisionsretten). Der blev endvidere organiseret workshops omkring tre temaer: forvaltning og overvågning; kontrol samt evaluering af EU-interventioner.

Deltagerne fik også mulighed for at udveksle deres erfaringer fra dagligdagen med strukturfondsarbejdet.

Erfaringer fra Nederlandenes nordlige regioner

Gérard Van Drecht, som er medlem af Samarbejdsorganisationen for de Nordlige Regioner i Nederlandene, var blevet opfordret til at fortælle om sine erfaringer som led i en workshop om forvaltningsmyndigheders muligheder for at opfylde Kommissionens krav, hvad angår støtteberettigede udgifter. Van Drecht gav en række konkrete eksempler på, hvordan man kan sikre en optimal udnyttelse af forpligtelsesbevillingerne.

Forvaltningsmyndighedernes største vanskelighed, når det drejer sig om udgiftskontrol, er at sikre overensstemmelsen mellem de indberettede oplysninger og de faktiske resultater "i marken". Van Drecht pegede i denne forbindelse på flere mulige løsninger:

  • Anvendelse af kvartalsvise standardindberetninger fra støttemodtagerne med henblik på en regelmæssig kontrol af de pågældende projekters regnskabsmæssige sammenhæng
  • Betaling i fem rater efter afgivelse af detaljeret dokumentation fra støttemodtagerne med henblik på permanent kontrol med udbetalingerne
  • Hyppige og regelmæssige besøg på stedet under projektgennemførelsen, således at man ved selvsyn kan vurdere forløbet
  • Uafhængig revision af såvel projektregnskaberne som forvaltningsmyndighedernes regnskaber med henblik på ekstra kontrol og sikkerhed
  • Klassificering af projekterne i kategorier som f.eks. "risikoprojekter", "omfattende projekter" og "særlig komplekse projekter" gør det muligt hurtigere at finde frem til kontrolprioriteterne.

Hele teksten til Gérard Van Drechts indlæg samt de fleste af indlæggene under de to konferencer, der blev afholdt af Kommissionen, er tilgængelige på Inforegios websted.


 

Last modified on