VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av enansvarsfriskrivningoch ettmeddelande om upphovsrätt
  Europeiska kommissionen > Regionalpolitik


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Ordbok | Sökning | Kontaktperson | Mailing lists
 
Inforegio/Panorama
April 2001

Kvartalsmagasinet för regionalutvecklingens aktörer

Innehåll
4 / 9

Punktinsatser för att sprida innovationstänkandet

Fullt hus på informationsdagen om innovativa åtgärder
Michel Barniers fyra prioriteringar

Målsättningarna för de innovativa åtgärderna inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) är att agera inom smala verksamhetsområden där strukturfondernas traditionella instrument skulle vara alltför riskfyllda, och att bygga färdigt grunden inom regionalpolitiken genom att hjälpa de minst konkurrenskraftiga regionerna att utveckla sin innovationskapacitet och sin förmåga att anpassa sig till tekniska och ekonomiska förändringar.

De fattigaste regionerna inom EU har svårt att nå fram till dagens informations-, kunskaps- och innovationssamhälle för att de är dåligt förberedda för förändringar och för den tekniska utvecklingen. Om de ekonomiska aktörerna behärskar den nya tekniken är det möjligt för dem att hinna ikapp.

De innovativa åtgärderna inom ERUF har särskilt utarbetats för de regioner där den nya informations- och kommunikationstekniken inte är så utbredd. De ger utrymme för att prova sig fram, vilket är nödvändigt för att efter hand påverka och förbättra kvaliteten i programmen för de prioriterade målen 1, 2 och 3 inom strukturfonderna. Detta sker genom att lägga större vikt vid immateriella och konceptuella aspekter på regional konkurrenskraft, t.ex. genom nätverksbildning, offentlig-privata partnerskap, tekniköverföring, entreprenörskap osv.

Riktlinjerna för dessa åtgärder för perioden 2000-2006 godkändes formellt av kommissionen den 31 januari.

I dessa fastställs följande tre prioriteringar i regioner som släpar efter i utvecklingen eller regioner under omställning:

  • Kunskap och tekniska innovationer
  • Informationssamhället
  • Regional identitet och hållbar utveckling.

Rent konkret innebär detta att de regioner som avses kan ansöka om bidrag från ERUF genom att lämna in förslag till program inom ett eller flera huvudområden till kommissionen. Programmen skall presenteras i form av en aktionsplan eller en strategi inom ramen för ett brett regionalt partnerskap med offentliga och privata aktörer. När programmen godkänts kommer de att under högst två år ligga till grund för genomförandet av enskilda pilotprojekt. De positiva resultaten från dessa pilotprojekt kommer sedan att användas i de huvudsakliga programmen för ekonomisk och social utveckling.

Tidigare har initiativ av den här typen, så kallade RIS (regionala innovationsstrategier) eller RISI (regionala initiativ rörande informationssamhället) till exempel gjort det möjligt för landsbygdsområden att sälja sin ost på Internet. Småföretag i Limburg i Nederländerna har kunnat utnyttja större bolags forsknings- och utvecklingslaboratorier, företag i Wales (Förenade kungariket) har fått extra hjälp med finansiering och kunnande tack vare ett nätverk av privata investerare, invånarna i Galicien (Spanien) och i Norte (Portugal) har kunnat konsultera informationssystem på nätet med kompletta uppgifter inom det ekonomiska, sociala och kulturella området, osv.

När det gäller budgetmedel har de innovativa åtgärderna beviljats anslag på 400 miljoner euro för perioden 2000-2006. De regionala programmen som godkänts kommer vart och ett att få mellan 300 000 och 3 miljoner euro. Tio kriterier kommer att vara utslagsgivande när programmen skall väljas ut på generaldirektoratet för regionalpolitik, bl.a. förslagens inneboende kvalitet (en klar strategi, innovationsgraden i målsättningarna, etc), möjliga följdeffekter (på program som medfinansieras av ERUF och inom gemenskapens andra politikområden), det partnerskap som ingåtts mellan den offentliga och den privata sektorn och föreningar, hur de uppsatta målen förhåller sig i relation till tillgängliga resurser.

Kommissionen kommer att stödja program för nätverk mellan regioner för samarbete och erfarenhetsutbyte, och anordnar två tävlingar i syfte att identifiera och utveckla de bästa metoderna som ett komplement till arbetet med att utforma och genomföra de nya innovativa utvecklingsstrategierna.


Fullt hus på informationsdagen om innovativa åtgärder

Att intresset för innovation är stort över hela Europa bekräftades, om det behävs, av att det kom mer än 500 regionala aktörer till Bryssel den 19 februari 2001. Många nationella, regionala och lokala högre företrädare hade tackat ja till Europeiska kommissionens inbjudan till en informationsdag med temat innovativa åtgärder.

Åtta timmar ägnades åt diskussioner, idéer och frågor om innovativa åtgärder. De medverkande och de inbjudna var överens om en sak: Innovation är av största vikt för Europas konkurrenskraft och för möjligheterna att skapa sysselsättning inom EU. Den nya tekniken gör det möjligt att förbättra produktionsmetoderna, utbudet av tjänster, organisationen av förvaltning och marknadsföring men den går dessutom ännu längre. Fullt hus på informationsdagen om innovativa åtgärder

Den nya tekniken är idag en förutsättning för utbyte av kunskap, erfarenheter och god praxis.

Ökad kommunikation tack vare speciella program

Det fanns flera workshops igång under informationsdagen. Efter en allmän presentation av kommissionens riktlinjer fick deltagarna möjlighet att fördjupa olika frågor, som t.ex. inlämningen av regionala program för innovativa åtgärder, kommissionens bedömning av dessa och den särskilda betydelse som innovativa åtgärder kan få inom regionalpolitiken, liksom frågor med anknytning till genomförandet och förvaltningen av programmen. En föreläsning ägnades åt nätverk och kompletterande åtgärder.

Michel Barniers fyra prioriteringar

Michel Barnier, kommissionsledamot med ansvar för regionalpolitik, redogjorde för kommissionens förväntningar på innehållet i de program som skall utarbetas i regionerna som avslutning på dagens diskussioner.

1. Verkligt innovativa projekt

"Jag skulle vilja få in program med strategier som bygger på behov som aktörerna för den regionala utvecklingen har identifierat i det verkliga livet. Jag förväntar mig förslag som är till hundra procent nydanande, och de får även innebära risktagande. När det gäller innovation lär vi ju oss faktiskt ibland mer genom misslyckanden än vid framgång. Kort sagt, jag vill inte att det dyker upp några dammiga projekt som legat i byrålådorna och som kan finansieras inom ramen för mainstream1."

2. Medverkan av samtliga aktörer

"Vis av tidigare erfarenheter vill jag betona att alla regionala och lokala aktörer, vare sig de är verksamma inom det offentliga, det privata eller inom föreningslivet, aktivt måste delta i ett arbetssätt som utgår från basen, typ "bottom-up", både när det gäller utformningen och genomförandet av de regionala programmen för innovativa åtgärder. Därav följer att valet av ordförande i styrkommittén, som måste vara en verklig eldsjäl och en god samordnare, är mycket viktigt."

3. Effektiv uppföljning och förvaltning

"Vi har å vår sida försökt att förenkla förfarandena och se till att det för den nya generationen innovativa åtgärder skall gälla största möjliga öppenhet och insyn och trygg finansiering. Jag skulle vilja be er, att ni å er sida, gör ert bästa så att de här programmen får en effektiv uppföljning och förvaltning."

4. Effekter på de stora projekten

"Jag skulle också vilja att de personer som är ansvariga för huvudinsatserna i de regioner som omfattas av mål 1 och 2 och som kommer att delta i styrkommittéerna för de regionala programmen för innovativa åtgärder redan nu börjar fundera på hur de innovativa projekt som lyckas bra kan överföras till och vidareutvecklas i de stora programmen i områden inom mål 1 och 2."

Fotnot 1 Mainstream: ERUF-åtgärder som ger upphov till medfinansiering av operativa program och samlade programdokument


 

Last modified on