VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av enansvarsfriskrivningoch ettmeddelande om upphovsrätt
  Europeiska kommissionen > Regionalpolitik


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Ordbok | Sökning | Kontaktperson | Mailing lists
 
Inforegio/Panorama
April 2001

Kvartalsmagasinet för regionalutvecklingens aktörer

Innehåll
3 / 9

Extremadura blir e-Extremadura

Förbättrat utgångsläge
Intervju Informationssamhället i allas tjänst


I Extremadura satsar man på ny informations- och kommunikationsteknik för att motverka det handikapp som dess geografiska läge utgör. Den regionala regeringen har gjort en pionjärinsats och försöker avhjälpa de ekonomiska och sociala aktörernas brist på medel i vissa områden i regionen.

infodex Att modernisera produktionsstrukturen, förbättra servicen till medborgarna, minska skillnaderna mellan landsbygd och tätort samt vara en katalysator för integrationen mellan Spanien och Portugal - detta var de prioriterade målsättningar som sattes upp för Extremaduras informationssamhälle.

Projektet lanserades 1997 i och med att Infodex skapades, ett organ som medfinansieras till lika delar av den regionala regeringen och gemenskapens strukturfonder inom ramen för RISI-initiativet (regionalt initiativ för informationssamhället). Infodex fick i uppgift att analysera situationen och göra en behovsinventering och därefter utarbeta huvuddragen i en strategi för genomförandet av informationssamhället.

Hjärta i projektet är skapandet av "intranet Extremadura", ett nät till vilket andra nät kan ansluta sig och som på sikt kommer att kunna erbjuda 1 478 anslutningspunkter i hela regionen. I december 2000 fick den spanska telekomoperatören Retevision en order om att bygga upp nätet. Intranätet kommer antagligen att kunna sättas ibruk från och med andra hälften av 2002.
Parallellt med byggarbetet startar man i regionen projekt inom olika sektorer för att ge strukturen innehåll. Den största stoltheten bland dessa projekt är utan tvekan det teknologiska utbildningsnätet.

"Den utrustning som kommer att göra det möjligt för 123 låg- och mellanstadieskolor att vara uppkopplade till internet har börjat att levereras" säger en ansvarig för Infodex. "Dessutom har lärarna i regionen börjat att utbildas på de 18 center som ingår i nätet. Det är de som i sin tur kommer att lära eleverna" fortsätter hon.

Bland övriga strategiska projekt finns Extremaduras sjukvårdsnät (än så länge på planeringsstadiet) två företagskuvöser, en i Badajoz och en i Cáceres, som inrymmer nya företag inom ny informations- och kommunikationsteknik, en virtuell marknadsplats, ett projekt som man döpt till "nya kunskapscenter" där alfabetisering och social integrering ingår och som redan har 32 underavdelningar i hela regionen.

Arbetsområdet är mycket brett och hade inte kunnat lanseras i denna omfattning utan stödet från gemenskapens strukturfonder. I det nya operativa programmet för Extremadura (2000-2006) finns det för övrigt en särskilt åtgärd för informationssamhället. Bidraget uppgår till 37,8 miljoner euro. Extremadura skulle också kunna få del av det program för nationell utveckling som uteslutande ägnas åt informationssamhället så snart det godkänts av kommissionen. Detta multiregionala program, som är knutet till endast en fond (ERUF), kommer att ha en budget på 446,6 miljoner euro i form av gemenskapsstöd och dess främsta syfte är att stimulera efterfrågan inom ny kommunikations- och informationsteknik, framför allt genom att vända sig till små och medelstora företag och till offentlig förvaltning. Extremadura kommer att presentera sina projekt inom ramen för regionala program för innovativa åtgärder.

För ytterligare information se Extremaduras regerings webbplats

Förbättrat utgångsläge

Extremadura är onekligen en region som ligger avlägset. Det ligger i den yttersta sydvästra delen av gemenskapen, mellan den centrala delen av den iberiska halvön och Portugal, och befolkningen är spridd. Befolkningstätheten är knappt 26 invånare/km² och bara 7 av de 382 kommunerna i regionen har mer än 25 000 invånare.
På det ekonomiska planet räknas Extremadura till de regioner som har en eftersläpande utveckling. BNP i regionen är bara 50 % av genomsnittet i gemenskapen. Jordbruket är av mycket stor betydelser och kring detta kretsar en rad olika verksamheter, som livsmedelsindustri eller tjänster i samband med jordbruksproduktion. Den genomsnittliga produktiviteten är låg, befolkningen blir allt äldre och arbetslösheten ligger på 25,5 %.
Extremadura är berättigat till stöd inom ramen för mål 1 från strukturfonderna och även från Sammanhållningsfonden och har använt gemenskapens bidrag för att minska eftersläpningen. Under perioden 1994-1999 satsade man främst dels på att integrera och knyta samman de olika delarna av regionen genom modernisering och utbyggnad av näten för kommunikationer, telekommunikationer och energi, dels på miljön (sanering av naturparker, vattenrening, återplantering av skog, avfallshantering).

Under perioden 2000-2006 uppgår bidragen från strukturfonderna till 2,1 miljarder euro. Det operativa programmet för Extremadura har två allmänna mål: att stärka produktionsbasen och att minska arbetslösheten markant.

Detta tar sig uttryck i satsningar på infrastruktur för transport, utbildning och effektiv förvaltning av betydande miljöresurser men också i åtgärder för höja kompetensen hos befolkningen och för att främja ny informationsteknik. Sammanhållningsfonden kommer att bidra till de arbeten som omfattar vattenförsörjning, vattenrening och avfallshantering, liksom till utvecklingen av infrastrukturen för järnvägar mellan Portugal och Spanien.

Fakta:  
Yta:
41 634 km2
Befolkning :
1 070 244 (1997)
BNP per invånare:
50% av genomsnittet inom EU (1998)
Arbetslöshet:
25,5% (1999)

Intervju Informationssamhället i allas tjänst

Juan Carlos Rodríguez Ibarra Juan Carlos Rodríguez Ibarra President i regionen Extremaduras autonoma regering   I och med utvidgningen av EU kommer mer än någonsin den västra delen av kontinenten, Spanien och inte minst Extremadura att ligga i ett ytterområde.

Detta är ett typiskt industrialistiskt synsätt. Det gäller inte för informationssamhället och den nya tekniken. Vilken är annars förklaringen till att två perifera länder som Irland och Finland för närvarande har stor framgång? Frågan är inte om ett område är perifert eller inte. Frågeställningen ligger snarare i hur var och en definierar sin roll i det globala samhället, ett samhälle som är helt digitaliserat och uppkopplat.

Är Extremadura redo att möta informationssamhället?

Vi har förberett oss i fyra år för informationssamhället, till och med innan den spanska regeringen började förbereda sig.

Men blir Extremaduras ekonomiska och demografiska egenskaper en black om foten för Extremadura?

De stora telekomoperatörerna engagerar sig inte så lätt om möjligheterna till vinst är begränsade.
Vi har bestämt oss för att inträdet i informationssamhället inte skall ske när de stora finanskoncernerna har bestämt att det skall ske - så som hände med bankomaterna och mobiltelefonin - utan när det passar medborgarna, när de blivit utbildade och när den nödvändiga infrastrukturen är på plats.

Hur bär man sig åt för att lyckas med att själv bestämma takten?

Genom att ta initiativet till en strategi som utgår från medborgarna. Denna strategi vilar på två grundpelare. Den ena grundpelaren är vårt eget nätverk, intranet Extremadura, som vi håller på att bygga upp. Med intranätet är det meningen att alla avdelningar inom den regionala administrationen skall kopplas samman och att alla aktörer, både privata och offentliga, inom den ekonomiska, sociala och civila sektorn skall kunna koppla upp sig. Den andra grundpelaren är de center som vi också håller på att inrätta, där folk kan koppla upp sig till internet för att lära sig och bekanta sig med den nya tekniken och så att denna blir en del av vardagen. Denna tekniska alfabetisering börjar i skolan men kommer sedan att spridas till hela befolkningen.


 

Last modified on