VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE - Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring omansvarsfraskrivelseog enmeddelelse om ophavsret
  Europa-Kommissionen > Regionalpolitik


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glossar | Søgning | Kontakt | Mailing lists
 
Inforegio/Panorama
April 2001

Kvartalsmagasinet for regionaludviklingens aktører


Fra Extremadura til e-Extremadura

Udligning af skævheder
Interview: Informationssamfundet, et solidarisk samfund


I Extremadura satses der på de nye informations- og kommunikationsteknologier for at overvinde handicappet med den perifere beliggenhed. Den regionale regering har spillet en rolle som pionér og arbejder på at skaffe flere midler til virksomhederne og de sociale tjenester i visse af regionens områder.

logo infodex Ophavsmændene bag Extremaduras informationssamfundsstrategi har givet høj prioritet til en modernisering af erhvervslivet, en forbedring af servicen over for borgerne og en reduktion af forskellene mellem landdistrikter og byområder. Samtidig søger man at spille en rolle som katalysator for integrationen mellem Spanien og Portugal.

Projektet startede i 1997 med oprettelsen af Infodex, en organisation, der støttes ligeligt af den regionale regering og de europæiske strukturfonde som led i RISI-initiativet (Regional Information Society Initiative). Infodex fik til opgave at analysere situationen og opgøre behovene for at kunne fastlægge retningslinjerne for strategien for informationssamfundet.

Det centrale element i strategien er etableringen af "Extremaduras intranet", et netværk, hvortil der vil blive koblet sekundære netværk, og som på længere sigt vil give 1 478 opkoblingsmuligheder fordelt over hele regionen. Kontrakten blev efter udbud tildelt den spanske telekommunikationsvirksomhed Retevision i december 2000, og intranettet forventes at fungere fra andet halvår 2002.

Sideløbende med disse infrastrukturarbejder har regionen iværksat forskellige sektorprojekter, der vil kunne udnytte netværkets muligheder. Det vigtigste af disse projekter er så absolut det teknologiske uddannelsesnet.

"Det udstyr, der vil sikre 123 underskoler opkobling til intranettet, er ved at blive leveret", forklarer en af Infodex' ledereog tilføjer: "Man er desuden i færd med at uddanne lærere på netværkets 18 centre over hele landet. Det er disse lærere, der senere skal uddanne eleverne".

Blandt de øvrige strategiske projekter kan nævnes Extremaduras kloaknet, der endnu er på tegnebrættet, to væksthuse for nystartede virksomheder (, et i Badajoz og et i Cáceres) inden for de nye informations- og kommunikationsteknologier, en virtuel messe og projektet "Nye videncentre", der allerede har 32 afdelinger i hele regionen og bl.a. tager sig af læsekurser og social integration.

Der er tale om et meget stort projektkompleks, som ikke ville have været muligt uden støtte fra de europæiske strukturfonde. I øvrigt indeholder det nye operationelle program for Extremadura (perioden 2000-2006) en specifik foranstaltning vedrørende informationssamfundet, hvortil der er bevilget 37,8 mio. euro. Extremadura vil sideløbende få fordel af virkningerne af det nationale udviklingsprogram, der som eneste tema har informationssamfundet. Kommissionen mangler endnu at få vedtaget programmet. Til dette multiregionale enkeltfondsprogram (EFRU) vil der blive bevilget 446,6 mio. euro i EU-støtte. Programmet tager især sigte på at stimulere efterspørgslen efter nye informations- og kommunikationsteknologier, primært hos SMV'erne og de offentlige tjenester. Endelig vil Extremadura fremlægge projekter som led i de regionale programmer for nyskabende aktioner.

Nærmere oplysninger findes på webstedet for Extremaduras regering

Udligning af skævheder

Extremadura er en typisk udkantsregion beliggende mellem den centrale del af Den Iberiske Halvø og Portugal, dvs. i den sydvestligste del af EU's landområde. Området er meget tyndt befolket, idet befolkningstætheden er på knap 26 indbyggere/km2, og kun syv af de 382 kommuner i denne selvstyrende region har over 25 000 indbyggere.
Extremadura er en af de såkaldte regioner "med udviklingsefterslæb", idet dens bruttonationalprodukt (BNP) kun ligger på 50% af EU-gennemsnittet.
Langt den vigtigste erhvervssektor er landbruget, hvortil der er knyttet mange andre aktiviteter som f.eks. levnedsmiddelindustri og landbrugsrelaterede servicetilbud. Den gennemsnitlige produktivitet er lav, og regionen har både en aldrende befolkning og en høj arbejdsløshed på 25,5%.

Extremadura er et mål nr. 1-område og er samtidig berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden. Denne EU-støtte har gjort det muligt at indhente noget af efterslæbet. I perioden 1994-1999 er der især satset dels på lokal og regional integration og kommunikation med en modernisering og udvidelse af kommunikations-, telekommunikations- og energinettene, dels på miljøet (oprensning af naturparker, genplantning af skove og affaldshåndtering).

For perioden 2000-2006 udgør strukturfondsstøtten 2,1 mia. euro. Det operationelle program for Extremadura har to overordnede mål, nemlig at styrke erhvervsstrukturen og at reducere arbejdsløsheden kraftigt.

I overensstemmelse med disse mål investeres der i transportinfrastruktur, uddannelsesinfrastruktur, effektivisering af forvaltningen af de store miljøressourcer samt opkvalificering af de menneskelige ressourcer og fremme af de nye informationsteknologier. Samhørighedsfonden vil derudover støtte projekter vedrørende vandforsyning og -rensning samt affaldshåndtering såvel som udviklingen af transportinfrastrukturer som f.eks. jernbaner mellem Portugal og Spanien.

Nøgletal:  
Samlet areal: 41 634 km2
Befolkning: 1 070 244 (1997)
BNP pr. indbygger: 50% af EU-gennemsnittet (1998)
Arbejdsløshed: 25,5% (1999)
   


Interview: Informationssamfundet, et solidarisk samfund

Juan Carlos Rodríguez Ibarra Formand Juan Carlos Rodríguez Ibarra Formand for Extremadura-regionens selvstyrende regering   EU's udvidelse mod øst bevirker, at Spanien og især Extremadura får en endnu mere perifer beliggenhed.

Denne måde at anskue tingene på er typisk for industrisamfundet og gælder ikke for informationssamfundet med de mange nye teknologier. Hvordan skulle man ellers forklare, at to perifert beliggende lande som Irland og Finland i dag ligger forrest på dette punkt? Spørgsmålet er ikke, om et område har en perifer beliggenhed eller ej. Spørgsmålet er, hvorledes den enkelte definerer sin rolle i den globale landsby, der er en fuldstændig digitaliseret og netopkoblet enhed.

Er Extremadura godt rustet til at tage den udfordring op, som informationssamfundet udgør?

Det er nu fire år siden, vi begyndte at forberede os til informationssamfundet, dvs. før den spanske regering overhovedet var begyndt at tænke i de baner.

Vil udviklingen ikke blive bremset af de særlige økonomiske og befolkningsmæssige forhold i Extremadura - de store telekommunikationsvirksomheder jo ikke er lette at få i gang, hvis der kun er ringe udsigt til en god indtjening?

Vi har tænkt os, at informationssamfundet skal åbnes op, ikke når de store finansieringsinstitutter har besluttet det -som tilfældet var med kontantautomaterne og mobiltelefonien - men når borgerne finder det hensigtsmæssigt, fordi de råder over den nødvendige uddannelse og de nødvendige infrastrukturer.

Hvordan skal en sådan revolutionerende udvikling sikres?

Ved at følge en strategi, der er centreret om borgerne. Strategien hviler på to søjler. For det første arbejder vi på at etablere vort eget net: "Extremaduras intranet". Intranettet skal forbinde alle regionalforvaltningens tjenester og være tilgængelig for alle aktører - private og offentlige - i det økonomiske, sociale og civile liv. For det andet er vi ved at oprette centre, hvor der både er adgang til nettet og tilbydes uddannelse, således at befolkningen kan blive fortrolig med de nye teknologier og indarbejde disse i dagliglivet. Denne teknologiske oplæringsproces begynder i skolen og slutter med at omfatte hele befolkningen.


 

Last modified on