VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE - Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring omansvarsfraskrivelseog enmeddelelse om ophavsret
  Europa-Kommissionen > Regionalpolitik


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glossar | Søgning | Kontakt | Mailing lists
 
Inforegio/Panorama
April 2001

Kvartalsmagasinet for regionaludviklingens aktører

Interview : Jos Chabert


Jos Chabert, Romano Prodi
Jos Chabert, formand for Regionsudvalget, og Romano Prodi, formand for Europa-Kommissionen

Anden samhørighedsrapport viser bl.a., at den forestående udvidelse vil medføre en væsentlig forøgelse af ulighederne i EU.Har Regionsudvalget allerede fremsat forslag, der kan bevare eller styrke solidariteten i Europa i denne nye sammenhæng?

Regionsudvalget går ind for, at den fremtidige europæiske regionalpolitik skal udnytte alle muligheder for at fremme denne solidaritet, der er kendetegnende for den europæiske samfundsmodel.


Den fremtidige europæiske regionalpolitik skal med andre ord spille den rolle, den stort set altid har spillet, nemlig være drivkraft for en "bottom-up"-integration.

Regionalpolitikken vil være i stand til at udfylde denne rolle effektivt, såfremt subsidiaritetsprincippet fortsat holdes for øje under koordineringen af mål, strukturer og programmer.

Styrkelsen af solidariteten vil vel få konsekvenser på det økonomiske plan?

Udtrykket "solidaritet" betyder jo "gensidighed". De fremtidige rammebevilllinger skal yderligere forøges, således at EU's dårligst stillede regioner, der i dag modtager strukturstøtte, kan støttes på linje med de nye medlemsstater. Hvis forskellene i udviklingstrin og velstand inden for EU forøges væsentligt ved udvidelsen, vil det være nødvendigt med stigende bevillinger for at opnå den tilstræbte økonomiske og sociale samhørighed og tilgodese det lokale og regionale samhørighedskoncept.

Ved at acceptere en subsidiaritetsbaseret fordeling af arbejdet og ved egne midler sikre en tværkulturel forståelse og en ægte solidaritet mellem de europæiske lande vil man med den fremtidige europæiske regionalpolitik kunne skabe en særlig europæisk merværdi, idet borgernes følelse af at "høre til" og "stå sammen" vil styrkes, og en EU-bevidsthed opbygges.
En styrkelse af tilhørsfornemmelsen indebærer, at borgerne klart kan identificere EU's bidrag til de projekter, der puster nyt liv i økonomien og samfundet.

Er medlemmerne af Regionsudvalget opmærksomme på behovet for at gøre Europa mere synligt?

Gennemskuelighed og indbyrdes tilnærmelse vil også i de kommende år blive prioriteret højt af Regionsudvalget. Synligheden af den europæiske strukturstøtte og nærheden er to sider af samme sag og gør Regionsudvalget til bindeleddet mellem EU og borgerne.

Når det gælder unionsudvidelsen vil udvalget først og fremmest satse på synlighed og kommunikation for at styrke EU-borgernes fornemmelse af at "høre til". Regionsudvalget har 222 medlemmer og suppleanter (344 efter udvidelsen), der kan agere som bindeled mellem de europæiske borgere og EU-institutionerne. Medlemmernes arbejde omfatter andet og mere end afgivelse af udtalelser. Noget, de prioriterer højt, er formidlingen af borgernes bekymringer og interesser til EU-institutionerne såvel som information fra institutionerne til borgerne. Med deres regionale eller lokale mandater er Regionsudvalgets medlemmer i realiteten de EU-repræsentanter, der står borgerne nærmest.

Regionsudvalget er ofte gået i brechen for en styrkelse af partnerskabet for i højere grad at inddrage de lokale og regionale myndigheder i udarbejdelsen og gennemførelsen af de EFRU-finansierede programmer. Hvordan forestiller Regionsudvalget sig den decentralisering, der er anbefalet for programmeringsperioden 2000-2006?

Regionsudvalget lægger vægt på, at de lokale og regionale myndigheder i medfør af subsidiaritetsprincippet og i henhold til den generelle strukturfondsforordning inddrages i udarbejdelsen, gennemførelsen og overvågningen af programmerne. Dette decentraliserede partnerskab, der bygger på "bottom-up"-princippet, skal være stærkt og demokratisk, idet det er garantien for en mere effektiv jobskabelse, regionernes konkurrenceevne og den bæredygtige udvikling.

Det kræver i virkeligheden blot ganske få generelle bestemmelser at realisere partnerskabsprincippet i praksis.

Det vertikale partnerskab i EU mellem Europa-Kommissionen og medlemsstaterne skal udvides til at omfatte de lokale og regionale myndigheder for at muliggøre en bredere og mere retfærdig fordeling af kompetencerne. Samtidig skal de lokale og regionale myndigheder også inddrages i den horisontale regionale programmering gennem en klarere fordeling af beslutningsbeføjelserne.

Styrkelsen af partnerskabet kræver også dels styrkelse af de lokale og regionale myndigheders rolle som forvaltnings- og betalingsmyndigheder, dels en forenkling af forvaltningen og kontrollen, dels en velegnet teknisk støtte, der gør det muligt for samtlige lokale og regionale partnere at deltage, og endelig mere gennemskuelige rolle- og ansvarsfordelinger, former for arbejdstilrettelæggelse, uddelegeringsbeføjelser samt forvaltningsressourcer.

Også andre EU-politikker end regionalpolitikken er jo med til at styrke samhørigheden i Europa. Hvad mener de regionale og lokale politikere om situationen, hvad angår "fælles politikker og især den fælles landbrugspolitik?

Regionalpolitikken er blot én af facetterne, måske nok den vigtigste, i Europas økonomiske og sociale samhørighed, men andre fælles politikker har nær sammenhæng med regionalpolitikken og sikrer, at de regionale og lokale folkevalgte kommer til at spille en væsentlig rolle.
Dette gælder især transport- og konkurrencepolitikken, politikken vedrørende det indre marked, den økonomiske og monetære politik, den fælles fiskeripolitik og naturligvis den fælles landbrugspolitik. En integreret "bottom-up"-tilgang til forskellige politikområder kan sætte fokus på disse politikområders komplementaritet.

Fællesskabets indsats på alle disse områder skal bygge på subsidiaritetsprincippet og tage hensyn til udvidelsesmålet.

Da den samfundsøkonomiske struktur i de fleste af de central- og østeuropæiske lande er stærkt centreret om landbruget, vil den fælles landbrugspolitik være et afgørende instrument til fremme af samhørigheden i den udvidede EU.

Man kan læse mere om Regionsudvalget på webadressen: http://www.cor.europa.eu/home.htm http://www.cor.europa.eu/home.htm

cor.eu.int


 

Last modified on