Glosar

Dodatna orodja

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Cilj regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja Deljeno upravljanje
Dodatnost Državna pomoč
Ekonomska in socialna kohezija Enake možnosti
Evropska strategija zaposlovanja (ESZ) Evropska združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS)
Evropski instrument sosedstva Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)
Evropski socialni sklad (ESS) Evropski strukturni in investicijski skladi
Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja (ESPON) Finančni instrumenti
Finančni popravki Globalna nepovratna sredstva
Goljufije Gorska območja
INTERACT INTERREG EUROPE
Informiranje in obveščanje javnosti Inovacije
Instrument za predpristopno pomoč (IPA) Izterjava sredstev
Kohezijska politika Kohezijski sklad
Kohezijsko poročilo Medregionalno sodelovanje
N+2 NUTS
Nadzor in revizija Nagrade RegioStars
Najbolj oddaljene regije Načrtovanje programov
Odbor regij Odbor za spremljanje
Odbor za usklajevanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov Okolje
Operativni program Organ upravljanja
Organ za potrjevanje Partnerstvo
Plačila Predhodnih pogojev
Prenehanje obveznosti Pristopna pogajanja
Program EU za mir in spravo 2014–2020 (PEACE) Projektna skupina za Severno Irsko
Promet Proračun
Regije za gospodarsko spremembo Revizijski organ
Solidarnostni sklad EU Sorazmernost
Sporazum o partnerstvu Spremljanje
Stopnja sofinanciranja Strategija Evropa 2020
Subsidiarnost Tehnična pomoč
Teritorialna kohezija Trajnostni razvoj
Transnacionalno sodelovanje URBACT – Program mrež za razvoj mest
Upravičenost izdatkov Uredbe
Vrednotenje Vseevropska prometna omrežja (TEN)
Zaposlovanje Širitev