Zakonodaja

Dodatna orodja

 

Glede na obseg proračuna za kohezijsko politiko (351,8 milijarde evrov za obdobje 2014-2020), je bistveno, da se potencialni upravičenci seznanijo z obstoječimi možnostmi financiranja in da so državljani obveščeni o rezultatih teh naložb.
Poleg tega je treba javna sredstva upravljati čim bolj pregledno, da bi jih lahko javnost natančno nadzirala. Zato morajo države članice objavljati redne in celovite informacije o razpoložljivih naložbenih možnostih in programih ter informacije o projektih in upravičencih.
Pravila informiranja in obveščanja v zvezi s kohezijsko politiko Evropske unije so opredeljena tu:

V nadaljevanju je predstavljen povzetek najpomembnejših zahtev, ki se nanašajo na informiranje in obveščanje v zvezi s kohezijsko politiko Evropske unije:
Države članice in organi upravljanja so pristojni za:

  • pripravo komunikacijske strategije za vsak operativni program;
  • vzpostavitev enotnega spletišča ali portala z informacijami o vseh operativnih programih v zadevni državi;
  • obveščanje morebitnih upravičencev o možnostih financiranja
  • obveščanje državljanov o dosežkih kohezijske politike;
  • organizacijo dogodka začetku izvajanja programa;
  • izvedbo ene glavne letne informacijske dejavnosti;
  • objavo seznama operacij (projekti in upravičenci) (seznam se posodablja vsakih 6 mesecev).

Upravičenci v okviru projekta so odgovorni za:

  • vzpostavitev oglasne deske in stalne razlagalne table o krajih infrastrukturnih projektov, za katere skupna javna podpora presega 500 000 evrov.
  • te deske in table morajo vključevati zastavo Evropske unije ter sklicevanje na Evropsko unijo in zadevni sklad;
  • upravičenci z obstoječim spletiščem morajo na takem spletišču navesti informacije o podpori, ki jim je dodeljena iz skladov EU.

Organ upravljanja določenega programa mora upravičence seznaniti z njihovimi obveznostmi. Organ upravljanja mora prav tako spremljati, ali upravičenci upoštevajo ta pravila, in izpolnjevati lastne obveznosti v zvezi z obveščanjem.
Informacije o logotipih in znaku EU:
Tehnične značilnosti ukrepov v zvezi z informiranjem in obveščanjem, postopki in navodila za ustvarjanje znaka ter opredelitev standardnih barv bodo določeni v izvedbenem aktu. Do sprejetja zadevnega akta je več informacij na voljo na strani z navodili o uporabi znaka EU.

Nadaljnje informacije

Za projekte, ki se sofinancirajo iz proračuna za operativne programe za obdobje 2007-2013, še vedno veljajo pravila za programsko obdobje 2007-2013!

Commission Regulation 1828/2006

Arhivi