Slovník

Ďalšie nástroje

 •  
 • Zmenšiť písmo  
 • Zväčšiť písmo  

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Certifikačný orgán Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
Dohoda o partnerstve (DP) Doplnkovosť
Doprava ESPON (Monitorovacia sieť pre európske územné plánovanie)
Európska stratégia zamestnanosti (ESZ) Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS)
Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Európsky sociálny fond (ESF) Finančné nástroje
Finančné opravy Fond solidarity EÚ
Globálne granty Hodnotenie
Horské oblasti Hospodárska a sociálna súdržnosť
INTERACT INTERREG EUROPE
Informácie a publicita Inovácie
Kohézny fond Kontrola a audit
Medziregionálna spolupráca Miera spolufinancovania
Monitorovací výbor Monitorovanie
N+2 NUTS
Nadnárodná spolupráca Najvzdialenejšie regióny
Nariadenia Nástroj európskeho susedstva (ENI)
Nástroj predvstupovej pomoci (IPA) Ocenenie RegioStars
Operačný program Oprávnenosť výdavkov
Orgán auditu Partnerstvo
Platby Podvody
Politika súdržnosti Pracovná skupina pre Severné Írsko
Program EÚ na podporu mieru a zmierenia 2014 – 2020 (PEACE) Programovanie
Proporcionalita Prístupové rokovania
Regióny za hospodársku zmenu Riadiaci orgán
Rovnosť príležitostí Rozpočet
Rozšírenie Spoločné riadenie
Správa o súdržnosti Stratégia Európa 2020
Subsidiarita Technická pomoc
Transeurópske siete URBACT – program spolupráce v oblasti rozvoja miest
Udržateľný rozvoj Vrátenie finančných prostriedkov
Výbor pre koordináciu európskych štrukturálnych a investičných fondov Výbor regiónov
Zamestnanosť Zrušenie záväzku
Územná súdržnosť Štátna pomoc
Životné prostredie