Zlepšenie investovania a spravovania finančných prostriedkov

Komisia poskytuje podporu členským štátom s cieľom pomôcť im čo najlepšie využiť finančné prostriedky politiky súdržnosti a riešiť problémy s vykonávaním. Na obdobie financovania 2014 – 2020 sa táto podpora ešte viac posilnila.

Ďalšie nástroje

  •  
  • Zmenšiť písmo  
  • Zväčšiť písmo  

Posilnenie administratívnej kapacity

Kapacita členských štátov v oblasti účinného riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov je jedným z kľúčových faktorov prispievajúcich k úspechu politiky súdržnosti. Komisia poskytuje pomoc pri posilňovaní administratívnej kapacity vnútroštátnych a regionálnych správnych orgánov, a to prostredníctvom štruktúr, ľudských zdrojov, systémov a nástrojov. Finančné prostriedky politiky súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 sa investujú nielen do kapacity na riadenie finančných prostriedkov, ale aj do budovania a reformy inštitucionálnej kapacity na všeobecnejšiu podporu efektívnej verejnej správy.

TAIEX REGIO PEER 2 PEER: výmeny odborníkov na regionálnej úrovni

Systém výmeny odborníkov TAIEX REGIO PEER 2 PEER en je nástroj zameraný na prepájanie potrieb s odbornými znalosťami v rôznych krajinách. Tento dopytom riadený nástroj priamo reaguje na konkrétne požiadavky vnútroštátnych alebo regionálnych orgánov riadiacich finančné prostriedky, a to prostredníctvom misií odborníkov, študijných návštev a osobitných seminárov.

Pakty integrity

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku sa zaviazalo hľadať a testovať nové spôsoby, ako chrániť finančné prostriedky EÚ pred rizikami nesprávneho riadenia, podvodu a korupcie, a ako zvýšiť transparentnosť pri využívaní finančných prostriedkov. Jednou z iniciatív v tejto oblasti bolo spustenie pilotného projektu „Pakty integrity – mechanizmus verejnej kontroly na ochranu finančných prostriedkov EÚ voči podvodom a korupcii“. Tento projekt sa vykonáva v spolupráci s Transparency International a jeho cieľom je pilotne riadiť Pakty integrity v rámci niekoľkých projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ v členských štátoch.
Viac informácií o Paktoch integrity a pilotnom projekte nájdete tu en

Pracovná skupina pre vykonávanie

Komisia vytvorila pracovnú skupinu pre lepšie vykonávanie en s cieľom poskytnúť prispôsobenú podporu ôsmim členským štátom, ktoré čelia osobitným výzvam súvisiacim s vykonávaním financovania politiky súdržnosti (Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Taliansko, Slovenská republika, Slovinsko a Rumunsko).

Skupina na vysokej úrovni na monitorovanie znižovania administratívnej záťaže prijímateľov prostriedkov z EŠIF

Úlohou expertnej skupiny je poskytovať Komisii poradenstvo v súvislosti so zjednodušovaním a znižovaním administratívnej záťaže prijímateľov prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).
Skupina na vysokej úrovni na monitorovanie znižovania administratívnej záťaže prijímateľov prostriedkov z EŠIF en

Iniciatíva zameraná na zaostávajúce regióny

Komisia preskúma, prečo regióny s nízkou úrovňou hospodárskeho rozvoja alebo regióny, v ktorých sa už niekoľko rokov zaznamenáva negatívny rast HDP, zaostávajú za ostatnými regiónmi. V rámci politiky súdržnosti, ktorej cieľom je znižovať rozdiely medzi úrovňami v jednotlivých európskych regiónoch, tento trend vzbudzuje osobitný záujem.
Iniciatíva zameraná na zaostávajúce regióny en

Odborná príprava pre odborníkov zameraná na pravidlá a právne predpisy

Komisia poskytuje odbornú prípravu en pre riadiace, certifikačné a kontrolné orgán, ktoré sa zaoberajú Európskym fondom regionálneho rozvojaEurópskym sociálnym fondom a Kohéznym fondom. Táto odborná príprava sa zameriava na nové kľúčové prvky v legislatívnom rámci politiky súdržnosti EÚ na obdobie 2014 – 2020 a pozostáva z dvoch modulov:

  • plánovanie a vykonávanie
  • finančné hospodárenie a otázky kontroly.

Memo: Zlepšenie investovania a spravovania finančných prostriedkov v rámci politiky súdržnosti EÚ členskými štátmi a regiónmi EÚ (24. marec 2015)  bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Akčný plán o verejnom obstarávaní

akčnom pláne Komisie o verejnom obstarávaní en sa stanovuje súbor iniciatív zameraných na pomoc členským štátom pri zvyšovaní výkonnosti správnych orgánov aj príjemcov, pokiaľ ide o uplatňovanie investícií EÚ v rámci verejného obstarávania počas programového obdobia 2014 – 2020.

Miestne komunity ľudí z praxe

Spolupracujeme s riadiacimi orgánmi s cieľom formovať komunity ľudí z praxe pracujúcich v riadiacich orgánoch/sprostredkovateľských orgánoch na účely výmeny postupov a skúseností. Prijali sme preto inovačnejšie spôsoby práce spočívajúce v prístupe založenom na laboratórnych postupoch.
Miestne komunity ľudí z praxe en

Štúdie o začlenení nových regulačných prvkov do programových postupov

Cieľom týchto štúdií je posúdiť, ako boli nové regulačné prvky reformovanej politiky začlenené do programových postupov. V poslednej štúdii sa navyše poskytujú informácie o rozsahu projektov v období 2007 – 2013.
Poskytujú sa v nich dôkazy a analytický základ pre diskusie o tvorbe politiky po roku 2020 a súvisiacich posúdeniach vplyvu.
Štúdie o začlenení nových regulačných prvkov do programových postupov en

ARACHNE

ARACHNE je integrovaný nástroj IT na hĺbkovú analýzu a obohatenie údajov, ktorý vytvorila Európska komisia. Jeho cieľom je podporovať riadiace orgány v ich administratívnych kontrolách a kontrolách riadenia v oblasti štrukturálnych fondov (Európsky sociálny fondEurópsky fond regionálneho rozvoja).
Nástroj Bodovania Rizika Arachne

Kompetenčný rámec EÚ pre správu a vykonávanie EFRR a Kohézneho fondu

Komisia sprístupňuje kompetenčný rámec EÚ a pridružený nástroj na vlastné hodnotenie pre vnútroštátne koordinačné, riadiace, certifikačné orgány a orgány auditu, spoločné sekretariáty a sprostredkovateľské orgány. Tieto nástroje budú podporovať správne orgány v ich úsilí o zlepšenie administratívnej kapacity v oblasti správy fondov tak, že im budú pomáhať identifikovať a riešiť možné kompetenčné medzery.
Kompetenčný rámec EÚ pre správu a vykonávanie EFRR a Kohézneho fondu