Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Ďalšie nástroje

 •  
 • Zmenšiť písmo  
 • Zväčšiť písmo  

Novinky

  Naše prvé číslo v roku 2017 je dvojnásobnou oslavou – od vstupu Bulharska a Rumunska do EÚ prešlo už desať rokov a za ten čas sa veľa zmenilo. Panorama bližšie skúma, čo týmto krajinám a ich občanom prinieslo byť súčasťou Únie. Naša hĺbková reportáž sa zameriava na Západné Grécko, región s obrovským potenciálom, ktorý je podporovaný z politiky súdržnosti prostredníctvom vykonávania stratégie pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.

  Z nedávnej správy vyplynulo, že krajiny musia spolupracovať, aby zvládli globálne výzvy, ktoré nepoznajú hranice. Štyri makroregionálne stratégie vytvárajú vplyv v teréne tak, že pomáhajú krajinám EÚ aj mimo EÚ spájať úsilie v oblasti prierezových otázok.

  V našom rozhovore s Dr. Ianom Borgom, parlamentným tajomníkom Malty pre predsedníctvo 2017 a fondy EÚ, sme zisťovali, ako táto krajina zvláda predsedníctvo a ako využíva podporu v rámci politiky súdržnosti.

  Dočítate sa aj o novom zjednodušenom hodnotení veľkých projektov či podrobnosti o tom, ako Poľsko využíva investičné príležitosti, ktoré poskytujú finančné prostriedky EÚ.

  Sekcia Vašimi slovami obsahuje príspevky z Dánska, Estónska, Lotyšska a juhu Egejského mora a v sekcii fotografií sa objektív zaostruje na projekty v troch belgických regiónoch.

  Panorama 60: Bulgaria and Romania celebrate 10 years in the EU

  Európska komisia dnes prijala vôbec prvú samostatnú správu o vykonávaní štyroch existujúcich makroregionálnych stratégií Európskej únie (EÚ): stratégia EÚ pre región Baltského morastratégia EÚ pre podunajskú oblasťstratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora a stratégia EÚ pre alpský región.

  V tejto správe sa uvádza posúdenie stavu vykonávania aktuálnych stratégií, ako aj prehľad hlavných, doteraz dosiahnutých výsledkov. Hodnotia sa v nej doteraz získané skúsenosti a predkladá viacero odporúčaní o možnom vývoji týchto stratégií a ich akčných plánov, a to aj v súvislosti s budúcou politikou súdržnosti.

  V správe sa riešia spoločné prierezové problematiky všetkých štyroch stratégií, a to bez ohľadu na stupeň ich vypracovanosti (napr. tvorba a plánovanie politiky, riadenie, sledovanie a hodnotenie, financovanie a oznamovanie). V osobitných častiach sa uvádzajú hlavné výsledky a výzvy pre každú makroregionálnu stratégiu.

  Vykonávanie štyroch makroregionálnych stratégií, ktoré zahŕňajú 19 členských štátov EÚ a 8 krajín mimo EÚ, celkovo vyvolalo silnejší záujem a povedomie o európskej územnej spolupráci a územnej súdržnosti a jej pridanej hodnote. Viedli k väčšej koordinácii a posilneniu spolupráce v určitých oblastiach (napr. plavbyschopnosť, energie, zmena klímy) a medzi dotknutými krajinami, ako aj k intenzívnejšej spolupráci s krajinami mimo EÚ za účelom ich priblíženia k EÚ. Stratégie takisto prispeli k formovaniu politiky, vykonávaniu existujúcich právnych predpisov a hlbšiemu dialógu medzi rozličnými subjektmi.

  Stratégie však ešte naplno nevyužili svoj celý potenciál a stále je potrebné prekonať niektoré problémy. Členské štáty, ktoré stratégie iniciovali, musia zachovávať väčšie vlastníctvo a zodpovednosť; účinnosť systémov riadenia sa musí zlepšiť; príslušné existujúce zdroje financovania (európske, regionálne, vnútroštátne) sa musia lepšie koordinovať. V správe sa zdôrazňuje aj význam administratívnych zdrojov a spôsobilosť dosahovať stanovené ciele.

  Niektoré otázky vyvstávajú v súvislosti s budúcou politikou súdržnosti. Tie sa týkajú najmä synergií a komplementarity medzi makroregionálnymi stratégiami a programami EÚ podporovanými z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj zosúladenia stratégií s nadnárodnými programami Interreg a ďalšieho zlepšenia systému riadenia.

  K správe je pripojený pracovný dokument útvarov Komisie, v ktorom sú uvedené podrobnejšie informácie týkajúce sa stavu vykonávania každej makroregionálnej stratégie, ako aj osobitných odporúčaní.

  V správe sa uvádza komplexné pochopenie toho, ako štyri makroregionálne stratégie EÚ fungujú, a to začlenením konkrétnych príkladov vykonávaných v príslušných oblastiach. Každá z týchto oblastí má osobitnú pridanú hodnotu, napríklad:

  • kvalita vody Baltského mora sa zlepšuje a prítok živín sa znižuje prostredníctvom vykonávania projektov, ako je napríklad PRESTO alebo Interaktívne hospodárenie s vodami (IWAMA),
  • inovačné a udržateľné využívanie morských zdrojov a spolupráca medzi príslušnými subjektmi a iniciatívami v oblasti Baltského mora v tejto oblasti sa ďalej aktívne podporuje v rámci siete SUBMARINER,
  • v povodí rieky Dunaj sa vďaka koordinovanému hospodáreniu s vodami a riadeniu rizík prostredníctvom projektov, ako je SEERISK , značne znižuje riziko škôd spôsobených povodňami,
  • úzke plavebné miesta Dunaja sa odstraňujú a bezpečnosť navigácie sa zlepšuje prostredníctvom projektov ako FAIRWAY a DARIF,
  • spolupráca s krajinami EÚ v konkrétnych oblastiach spoločného záujmu v rámci stratégie EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora pomáha zúčastneným krajinám západného Balkánu vytvárať podmienky na ich pristúpenie k EÚ;
  • zelené/modré koridory, ktoré sa zameriavajú na udržateľný hospodársky rast, rešpektujú životné prostredie a prepájajú zem a more v Jadranskom a Iónskom mori, boli identifikované ako kľúčové oblasti, v ktorých by sa mali podporovať strategické projekty,
  • zavedenie cezhraničného vzdelávacieho priestoru pre duálne odborné vzdelávanie v alpskom regióne sa rieši prostredníctvom projektov ako je mountErasmus,
  • cezhraničné prepojenie v alpskom regióne sa zlepšuje v súvislosti s prepravou cestujúcich, a to premenou AlpInfoNet na cezhraničný systém cestovných informácií.

  Ďalšie informácie

   

  Komisia zaviedla v septembri 2015 iniciatívu nazývanú cezhraničný prehľad s cieľom preskúmať prekážky, ktorým ľudia v pohraničných regiónoch naďalej čelia. Súčasťou tohto prehľadu bola verejná konzultácia uskutočnená v rámci celej EÚ, ktorej výsledky budú dnes predstavené.

  Respondenti jasne uviedli zostávajúce cezhraničné prekážky a okrem toho boli aj vyzvaní, aby navrhli konkrétne riešenia na ich prekonanie. Ich zhrnutie sa nachádza v tejto správe.

  Spomenuli päť hlavných prekážok:

  1. právne a administratívne prekážky (nedostatočné uznávanie kvalifikácií, rozdiely týkajúce sa systémov v oblasti sociálneho zabezpečenia, ako aj dôchodkových a daňových systémov);
  2. jazykové prekážky;
  3. náročný fyzický prístup (nedostatočné infraštruktúry a integrované systémy verejnej dopravy);
  4. nedostatočná spolupráca medzi verejnými orgánmi v súvislosti s cezhraničnými otázkami a
  5. hospodárska nerovnosť (rozdiely na trhu práce a v odmeňovaní, vytvárajúc tak asymetrické toky).

  V období rokov 2014 – 2020 sa z EŠIF investuje viac ako 10 miliónov EUR v záujme podpory cezhraničnej spolupráce.

  Ďalšie informácie

Ďalšie správy

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people