Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Ďalšie nástroje

 •  
 • Zmenšiť písmo  
 • Zväčšiť písmo  

Novinky

  Politika súdržnosti, ktorá zahŕňa všetky regióny, tie silnejšie aj slabšie, má zásadný význam pre úspešnosť Európskej únie.

  Európske regióny sú základom Európskej únie z politického, hospodárskeho, sociálneho aj kultúrneho hľadiska. Pretrvávajúca silná podpora pre regióny po roku 2020 má preto zásadný význam pre úspešnosť Európy. Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) nám umožňujú vytvárať správny impulz a zvyšovať investície. Zabezpečujú, aby bola Európa zrozumiteľná a prístupná pre občanov, pričom podporujú spoluprácu.

  Už v skorom štádiu Bavorsko zostavilo svoje stanovisko k reforme EŠIF, ktorá sa uskutoční po roku 2020. Našou hlavnou obavou, ktorú máme spoločnú s ostatnými regiónmi Európy, je to, aby sa zachovala vhodná úroveň EŠIF pre všetky európske regióny. Týka sa to najmä vyspelejších regiónov, ako je Bavorsko, aby ich silnejšia regionálna excelentnosť aj naďalej prinášala výhody ich menej rozvinutým susedom prostredníctvom vyššieho dopytu a dodatočnej pridanej hodnoty. Spoločná európska podporná politika Európu spája namiesto toho, aby ju rozdeľovala na „darcov“ a „príjemcov“.

  Silný región, ako je Bavorsko, nie je len o prekvitajúcich mestách. Najmä okresy hraničiace s Českou republikou patria medzi štrukturálne slabšie oblasti, a teda sú prioritnými oblasťami pre intervencie Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

  Regionálna politika EÚ je pre nás veľmi dôležitá, pretože sa priamo dotýka ľudí v Bavorsku a v iných európskych regiónoch. Mnohé projekty v Bavorsku je možné vykonávať len vďaka finančným prostriedkom EÚ. Oproti krátkodobým mechanizmom krízového riadenia EŠIF poskytujú dlhodobé financovanie počas celého obdobia financovania, pričom finančné prostriedky a zdroje sa stanovujú vopred. Umožňuje to vysoký stupeň plánovania a finančného zabezpečenia. Takisto to umožňuje sledovať významné celoeurópske ciele, ktoré nemusia viesť k „rýchlym víťazstvám“, ale naopak si vyžadujú dlhodobejšiu politickú právomoc. Dlhodobé, udržateľné EŠIF založené na grantoch by nemali byť nahradené selektívnymi, krátkodobými finančnými nástrojmi. Naopak by sa mala zachovať ich strategická, spoločná štruktúra financovania projektov orientovaná na výsledky.

  „Stavajme mosty, nie múry“ musí byť mottom Európy po roku 2020. Všetky strany by mali spolupracovať bez vytvárania zbytočných rozdielov. Vyžaduje si to ešte silnejšiu cezhraničnú spoluprácu. Programy Interreg nepochybne prispeli k integrácii Európy. Spolupráca so susedmi jasne miestnym ľuďom dokazuje pridanú hodnotu stabilnej Európy – hraničné oblasti minulosti sa stali styčnými miestami budúcnosti.

  Nové politické prístupy, ako sú makroregionálne stratégie by sa mali takisto posilniť a mali by sa vytvoriť ďalšie synergie v nadnárodných programoch EÚ. Ako predsedajúci člen Alpskej stratégie EÚ (EUSALP) sa Bavorsko zaviazalo posilňovať makroregionálne stratégie EÚ po roku 2020. Takisto sa silne hlási k obmedzovaniu byrokratickej záťaže v politike financovania, čím sa posilní sebestačnosť a zabezpečí sa, aby si regionálna pomoc zachovala svoju pridanú hodnotu.

  Európska politika súdržnosti je autentickým vyjadrením európskej solidarity – silnejšie strany podporujú slabšie. Bavorsko to chápe a cení si to. Samé zažilo solidaritu iných na svojej ceste od poľnohospodárskeho štátu ku krajine inovácií. Dnes bavorské spoločnosti spolupracujú s partnermi z celej Európy. Strategická európska regionálna politika teda do svojej pôsobnosti zahŕňa všetky európske regióny vrátane tých vyspelejších. Toto je jediný spôsob, akým možno posilniť sociálnu a regionálnu súdržnosť v rámci členských štátov a medzi nimi, a súčasne podporovať hospodársku úspešnosť všetkých regiónov. Ak sa nám to podarí dosiahnuť, a ak miestni ľudia pocítia konkrétne úspechy odvíjajúce sa od európskej spolupráce, občania sa budú môcť tešiť z novo nadobudnutej dôvery v EÚ. 

  BEATE MERK

  Štátna ministerka Bavorska pre európske záležitosti a regionálne vzťahy

  Panorama 62: Boosting innovation across the regions

  Predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz vysvetľuje, ako sa nedávno vytvorená iniciatíva #CohesionAlliance (Aliancia za súdržnosť) usiluje zvyšovať povedomie európskych občanov o hlavnej investičnej politike EÚ.

   

  Tento rok sa Európska únia nepochybne vyhla dvom populistickým a mimoriadne nebezpečným ohrozeniam jej jednotnosti v Holandsku a vo Francúzsku. Dôkaz o jej túžbe po reforme možno nájsť na najvyššej úrovni jej úvah o budúcnosti Európy, no zdá sa, že v súčasnosti sa nachádza na križovatke.

  Vyskytli sa snahy o reformu, niekedy k lepšiemu, no „staré“ politiky aj naďalej predstavujú hrozbu, a to predovšetkým politika súdržnosti a spoločná poľnohospodárska politika. Súčasne sa objavujú nové výzvy, ako je brexit alebo potreba robiť viac pre bezpečnosť občanov, obranu, riadenie migrácie a utečencov a zahraničnú politiku.

  V tejto situácii by bola chyba vybrať si zlé ciele, a preto Európsky výbor regiónov (VR) obhajuje silnú, účinnú politiku súdržnosti, ktorá je viditeľná pre občanov.

  V záujme jej lepšej obhajoby bola vytvorená iniciatíva #CohesionAlliance alebo Aliancia za súdržnosť. Široká verejnosť má príliš malé povedomie o politike súdržnosti napriek tomu, že ide o hlavnú investičnú politiku EÚ. Zvykne sa zabúdať, ako by Európa vyzerala bez tejto politiky.

  Čísla hovoria za všetko

  Ako bolo zdôraznené v dokumente na rokovanie o budúcnosti financií EÚ, nikdy by sa nemalo zabudnúť na to, že v období rokov 2007 – 2013 sa z politiky súdržnosti poskytla finančná pomoc pre 121 400 start-upov a približne 400 000 MSP, na 94 955 výskumných projektov a 33 556 projektov spolupráce medzi MSP a výskumnými centrami, 41 600 nových dlhodobých pracovných miest súvisiacich s výskumom, 1 500 km zlepšených železničných tratí v transeurópskej dopravnej sieti a napokon na 49,7 milióna účastí v intervenciách zameraných na zlepšenie ľudského kapitálu, pričom takmer polovica z nich viedla k nadobudnutiu nových zručností.

  Európa, ktorá svojim občanom poskytuje ochranu, najmä pred negatívnymi vplyvmi globalizácie, je stelesnená v politike súdržnosti. Takisto nie je náhoda, že občianska podpora tejto politiky sa neustále zvyšuje, ako to dosvedčuje nedávny prieskum Eurobarometra z júna 2017, v ktorom 78 % občanov usudzuje, že regionálne investície EÚ majú pozitívny vplyv na ich mesto alebo región.

  Táto ochrana je hmatateľná – čísla hovoria za seba, ale politika súdržnosti je aj naďalej najviac napádaná európska politika, a to v kontexte, keď v budúcnosti očakávame drastické zníženie viacročného finančného rámca (VFR), predovšetkým v dôsledku odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ.

  Moja analýza znie takto: VR nemôže obhajovať túto politiku a dosahovať očakávané výsledky sám. Prostredníctvom iniciatívy #CohesionAlliance musí byť katalyzátorom pre všetky iniciatívy presadzujúce súdržnosť, ktoré vznikajú na jednotlivých územiach. Tieto iniciatívy sú početné a kvalitné – mestá, regióny, občianska spoločnosť, hospodársky svet, združenia a siete vykonávajú mobilizáciu s cieľom navrhnúť novú politiku súdržnosti do budúcnosti.

  Myšlienkou je vyhnúť sa nezvratným zásadám pevne stanovenej politiky súdržnosti. Riešením je naopak preukázať, že na to, aby mohla politika súdržnosti pokračovať, musí byť pretvorená tak, aby sa opierala o svoje zakladajúce zásady a pozitívnu trojicu založenú na územnej súdržnosti, mobilizácii súkromného sektora prostredníctvom vhodných finančných nástrojov a na tom, že bude súčasťou pružnejšieho Paktu stability a rastu.

  V stanovisku VR „za silnú a účinnú európsku politiku súdržnosti po roku 2020“ sa zdôrazňuje toto smerovanie: rozpočet zodpovedajúci našim ambíciám; opätovné potvrdenie zásady politiky partnerstva založenej na územnom prístupe; drastické zjednodušenie postupov, najmä v oblasti riadenia a kontroly, založené na zásadách diferenciácie a proporcionality; silnejšie prepojenie so štrukturálnymi reformami prostredníctvom ex ante kondicionality; nové ukazovatele na vyčlenenie finančných prostriedkov a lepšie zohľadňovanie subregionálnych rozdielov; a lepšia viditeľnosť výsledkov.

  Spojenie síl

  Práve z týchto zásad spoločne vychádzali VR a významné združenia miestnych orgánov (CPMR, AER, Eurocities, CEMR, AEBR) pri vytváraní tejto platformy #CohesionAlliance, ktorej zámerom je zoskupiť všetky iniciatívy, ktoré možno identifikovať v rámci týchto všeobecných zásad. VR sa tak môže stať inštitucionálnym hovorcom za územia a požiadavky občanov v rámci rokovaní o budúcnosti VFR a pri tvorbe budúcich nariadení, ktorými sa bude riadiť využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov.

  V nadväznosti na stanovisko VR z 12. mája 2017 a odštartovaní veľkej iniciatívy #CohesionAlliance 18. mája začneme politicky rozvíjať túto platformu pri príležitosti európskeho týždňa regiónov a miest 9. októbra.

  Mojou ambíciou je, aby bola táto iniciatíva čo najhmatateľnejšia a najviditeľnejšia, a aby sa tak dostala k maximálnemu počtu miestnych, regionálnych, vnútroštátnych a európskych volených zástupcov, ba čo viac, aby sa dostala k tým, ktorí pociťujú pridanú hodnotu politiky súdržnosti na dennom základe.

  Práve z tohto dôvodu bude aliancia 10. októbra hlavným bodom schôdze Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj a komisie VR pre politiku územnej súdržnosti. Spolu s komisárkou Creţuovou bude veľmi dôležité sprostredkovať tieto posolstvá Rade pre všeobecné záležitosti 15. novembra, aby sa aj naďalej zvyšovalo povedomie členských štátov, ktoré budú prijímať rozhodnutia o rozpočte so zásadným významom pre budúcnosť Európy.

  Spolu s alianciou zhromaždíme všetku našu energiu, aby sme obhájili politiku súdržnosti v záujme všetkých Európanov.

  Komisia dnes zriaďuje hraničné kontaktné miesto, ktoré umožní plne využiť hospodársky potenciál pohraničných regiónov EÚ, v ktorých žije 150 miliónov občanov. Toto kontaktné miesto bude pohraničných regiónom poskytovať cielenú podporu s cieľom pomôcť im odstrániť prekážky brániace v zamestnanosti a investíciách.

  Orientácia v odlišných administratívnych a právnych systémoch je pre podniky, pracovníkov a študentov stále veľmi zložitá a nákladná. V súlade s výzvou predsedu Junckera na zabezpečenie spravodlivosti na našom jednotnom trhu v jeho prejave o stave Únie v roku 2017 hraničné kontaktné miesto zabezpečí vykonávanie súboru konkrétnych opatrení, vďaka ktorým budú môcť pohraničné regióny lepšie spolupracovať.

  Prispeje k 1. zlepšeniu prístupu k pracovným miestam, 2. zlepšeniu prístupu k službám, ako napr. zdravotná starostlivosť a systémy verejnej dopravy, a 3. uľahčeniu cezhraničného podnikania.

  Tento návrh je súčasťou širšieho oznámenia s názvom Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ, ktoré zahŕňa súbor nových opatrení a zoznam prebiehajúcich iniciatív s cieľom pomôcť pohraničným regiónom rýchlejšie rásť a približovať sa navzájom.

  Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețuová vyhlásila: «„V pohraničných regiónoch sa vytvára viac ako štvrtina bohatstva Európy, ale ich úplný hospodársky potenciál zostáva nevyužitý. Predstavujú zlatú baňu príležitostí, ktorá čaká na preskúmanie. Komisia bude týmto regiónom poskytovať cielenú podporu, z ktorej budú mať priamy prospech ich obyvatelia.“ 

  Hraničné kontaktné miesto budú tvoriť experti Komisie na cezhraničné záležitosti, ktorí budú poskytovať poradenstvo vnútroštátnym a regionálnym orgánom tak, že budú zhromažďovať a sprístupňovať osvedčené postupy prostredníctvom novej online siete s pôsobnosťou v celej EÚ.

  Lepší prístup k pracovným miestam

  Za hranice cestuje každý deň alebo každý týždeň 2 milióny pracovníkov a študentov. Hraničné kontaktné miesto bude poskytovať podporu regiónom, ktoré si želajú prehĺbiť spoluprácu, s cieľom pomôcť ľuďom nájsť si prácu za hranicami. Občanom sa bude poskytovať poradenstvo v oblasti vzájomného uznávania kvalifikácií, spoločných študijných programov alebo poradenských služieb pre podnikateľov.

  V hraničnom kontaktom mieste sa budú sústreďovať informácie o osvedčených postupoch v oblasti cezhraničných služieb zamestnanosti, ako je napríklad spoločná sieť, ktorú vytvorila španielska Galícia a portugalský región Norte a ktorú podporuje Portál EÚ pre pracovnú mobilitu EURES.

  Hraničné kontaktné miesto môže takto prispieť k zriadeniu budúceho európskeho orgánu práce, ktorý avizoval predseda Komisie Juncker vo svojom prejave o stave Únie v roku 2017 s cieľom posilniť spoluprácu medzi orgánmi trhu práce na všetkých úrovniach a zlepšiť riadenie cezhraničných situácií.

  Lepší prístup k verejným službám

  Aby pohraničné regióny získali na atraktívnosti a boli inkluzívnejšie z hľadiska verejných služieb, hraničné kontaktné miesto:

  • zmapuje existujúce cezhraničné zdravotné zariadenia, ako sú zóny cezhraničnej zdravotnej starostlivosti pri francúzsko-belgickej hranici,
  • preskúma chýbajúce železničné spojenia na vnútorných hraniciach v záujme efektívnejších služieb cezhraničnej verejnej dopravy.

  Podnikanie cez hranice

  Hraničné kontaktné miesto bude prostredníctvom online siete stimulovať dialóg o cezhraničných otázkach.

  Na požiadanie poskytujú experti hraničného kontaktného miesta podporu v záujme väčšieho zosúladenia pravidiel zakladania podnikov, vymieňania si osvedčených postupov medzi pohraničnými regiónmi a podpory väčšieho využívania online postupov.

  Okrem vytvorenia hraničného kontaktného miesta Komisia vyberie 20 projektov, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia na riešenie cezhraničných prekážok. Výzva na predkladanie projektov bude vyhlásená do konca roka 2017.

  Ďalšie kroky

  Hraničné kontaktné miesto začne fungovať od januára 2018.

  V rámci súčasných úvah o budúcnosti financií EÚ poskytnú osvedčené postupy, ktoré zhromaždí hraničné kontaktné miesto, podklady do diskusie o ďalšej generácii programov cezhraničnej spolupráce („Interreg“) tak, aby lepšie riešili právne a administratívne prekážky a pomohli vyvinúť efektívne cezhraničné verejné služby.

  Ďalšie informácie

Ďalšie správy

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people