Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Ďalšie nástroje

 •  
 • Zmenšiť písmo  
 • Zväčšiť písmo  

Novinky

  Podpora inovácie a podnikania, ochrana prírodného a kultúrneho bohatstva podunajskej oblasti, zlepšenie prepojenia a podpora prechodu na hospodárstvo s nízkymi emisiami budú kľúčovým zameraním nového „programu nadnárodnej dunajskej spolupráce“, ktorý bol prijatý dnes. 

  Program bude podporovať projekty nadnárodnej spolupráce v súlade s prioritami stratégie Európskej únie pre podunajskú oblasť. Geografické zameranie programu je totožné s oblasťou, na ktorú sa vzťahuje stratégia, a sú v nej zapojené regióny z 9 krajín EÚ (Bulharska, Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Rumunska, Slovenska a Slovinska) a z 3 krajín mimo EÚ (Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory a Srbska, ). Na pomoc v rámci tohto programu budú mať nárok aj Moldavsko a Ukrajina, len čo sa vyrieši financovanie z nástroja európskeho susedstva. 

  Európska komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţuová k tomu uviedla: „Som rada, že sa dnes prijal tento program. Je navrhnutý tak, aby prostredníctvom svojich tematických priorít a podpory riadenia stratégie EÚ pre podunajskú oblasť priamo prispel k úspešnej realizácii tejto stratégie. Zúčastneným krajinám by mal pomôcť rozvíjať projekty s hmatateľným a pozitívnym dosahom, vďaka ktorým budú môcť aj naďalej zostať atraktívnymi miestami pre život, štúdium, prácu, návštevu a investície.“ 

  Na nadnárodné projekty v oblasti povodia Dunaja vynaloží EÚ viac než 202 miliónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a 19,8 milióna EUR z nástroja predvstupovej pomoci (IPA).

  Prvá výzva na predkladanie návrhov bude uverejnená na jeseň 2015. Úvodné podujatie sa uskutoční 23. a 24. septembra v Budapešti.

  Ďalšie informácie

  Európska komisia v súčasnosti prijala nový program medziregionálnej spolupráce (Interact) medzi členskými štátmi EÚ s účasťou Nórska a Švajčiarska, ktorého finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) predstavuje 40 miliónov EUR. Tento program predstavuje centrum znalostí a je zameraný na výmenu informácií, osvedčených postupov a spoločných iniciatív medzi programami spolupráce financovanými v rámci EFRR.

  Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețuová uviedla: „Európske regióny si vo zvýšenej miere uvedomujú, že spolupráca je dobrý spôsob, ako nájsť vhodné riešenia problémov, ktorým spoločne čelia, či už ide o hospodárske, environmentálne, alebo sociálne otázky. Zlepšením výsledkov programov spolupráce alebo podporením nových foriem spolupráce, ako sú makroregionálne stratégie, prispeje program Interact k efektívnosti verejných politík.“

  V rámci programu sa budú financovať najmä projekty a opatrenia, ktorých cieľom je zlepšiť riadenie a kontrolu kapacít programov Európskej územnej spolupráce, ako aj kapacít zameraných na zaznamenanie a oznamovanie výsledkov programu. Tento program tiež zlepší kapacity riadenia uplatňovaním inovačných prístupov k spolupráci, ako napríklad Európske zoskupenie územnej spolupráce alebo makroregionálne stratégie medzi partnermi pochádzajúcimi z rôznych krajín a správnych orgánov v Európe.

  Tieto akcie a projekty (spolufinancované EFRR do výšky 85 %) bude vykonávať sekretariát programu INTERACT v Bratislave (SK) a štyri informačné kancelárie v mestách Turku (FI), Valencia (ES), Viedeň (AT) a Viborg (DK).

  Ďalšie informácie:

  Letné vydanie časopisu Panorama je už k dispozícii online v angličtine. Titulný článok je venovaný 25. výročiu programu Interreg. Ponúka prehľad jeho 20 najúspešnejších projektov, harmonogram špeciálnych podujatí v rámci jeho výročia a interview s Iskrou Mihaylovou, poslankyňou EP a predsedníčkou Výboru pre regionálny rozvoj Európskeho parlamentu. Ďalší hlavný článok objasňuje, ako politika súdržnosti pomôže financovať základné prvky nedávno ohláseného jednotného digitálneho trhu, od širokopásmového pripojenia po otvorené údaje a služby elektronickej štátnej správy.

  V sérii interview s regionálnymi orgánmi hovoríme s predsedom kraja Övre Norrland a predsedom Galície o skúsenostiach ich regiónov s politikou súdržnosti a sekcia Vašimi slovami obsahuje príspevky zo šiestich regiónov z celého kontinentu.

  Inde zas ponúkame náhľad na atrakcie, ktoré bude možno nájsť na tohtoročnom podujatí OPEN DAYS, a spustenie európskej platformy inteligentnej špecializácie pre energiu.

  Časopis ponúka i zvyčajný výber najnovších správ a projektov z celej EÚ.

  Panorama č. 53: Európa sa digitalizuje

Ďalšie správy

Introduction

Interreg 25 Years25 years ago this year, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy near   investment for Growth and Job. The 25th anniversary of Interreg is being celebrated this year with a variety of events around Europe culminating in a ceremony on European Cooperation Day in Luxembourg on 15-16 September. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

Interreg evolution

Interreg programmes are funded by the European Regional Development Fund to support the harmonious development of the European Union's territory at different levels. Interreg has three types of programmes: cross-border, transnational and interregional.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people