Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Ďalšie nástroje

 •  
 • Zmenšiť písmo  
 • Zväčšiť písmo  

Novinky

  V posledných rokoch vyvinul NÖGUS (zdravotný a sociálny fond Dolného Rakúska) v spolupráci so spolkovou krajinou Dolné Rakúsko a so susednými krajinami vďaka finančným prostriedkom z EFRR rozsiahle úsilie a projekty v sektore zdravotníctva. Cieľom je zabezpečiť, aby mohli v krajine získať zdravotnú starostlivosť osoby žijúce na oboch stranách hranice. Výsledkom tohto veľmi úspešného projektu boli všetky cezhraničné činnosti, ktoré boli v septembri 2017 uvedené pod spoločný rámec nazývaný Healthacross.

  Healthacross znamená poskytovanie zdravotnej starostlivosti bez hraníc. Medzinárodná spolupráca a inovatívne projekty v oblasti zdravia v pohraničných regiónoch medzi Dolným Rakúskom a Českou republikou, ako aj Dolným Rakúskom a Slovensko, teraz túto značku oživujú.

  Špecializovaný tím pod vedením riaditeľky Elke Ledlovej, MA, v súlade s heslom „Európske myšlienky, ktoré sa zakoreňujú v pohraničnom regióne“, ešte výraznejšie obmedzuje hranice, pokiaľ ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti: „Chceme, aby naša práca pomohla vybudovať mosty medzi Dolným Rakúskom a inými európskymi krajinami, aby mohli ľudia na oboch stranách hranice mať prospech zo starostlivosti v blízkosti domova.“

  Cezhraničné projekty majú mnoho výhod. Pacienti sa môžu sami rozhodnúť, na ktorú stranu hranice chcú ísť za liečbou, a môžu tiež využívať lekársku starostlivosť na miestnej úrovni. To je mimoriadne dôležité v prípade núdze a mohli by sa tým zachraňovať životy, pokiaľ sa najbližšia nemocnica alebo najbližšia dostupná ambulancia nachádza na druhej strane hranice. Medzinárodné siete a spolupráca poskytujú príležitosť aj na to, aby sa do Dolného Rakúska dostali odborné znalosti z iných krajín.

  Starostlivosť v komunitách

  Českí pacienti navštevujú regionálnu nemocnicu v meste Gmünd

  Cezhraničná spolupráca uľahčila každodenný život konkrétne ľuďom v regiónoch Gmünd a České Velenice. Regionálna nemocnica Waldviertel-Gmünd sa nachádza priamo na hranici, pričom najbližšia ambulancia na českej strane je vzdialená viac ako 30 kilometrov a najbližšia nemocnica je dokonca ešte ďalej, vzdialená 60 kilometrov.

  V dôsledku projektu budú české poisťovne kryť náklady na liečbu svojich pacientov. Tlmočníci a zamestnanci, ktorí hovoria po česky, pomáhajú pacientom a zamestnancom nemocnice komunikovať medzi sebou. V súčasnosti prebiehajú diskusie so zúčastnenými organizáciami v južných Čechách o rozšírení rozsahu liečby pre českých pacientov v Gmünde z jednoduchej ambulantnej starostlivosti až na hospitalizáciu. Ďalej sa budú rozvíjať príležitosti na dlhodobú spoluprácu v rámci cezhraničných zdravotníckych centier v Gmünde/Českých Veleniciach. 

  Rádioterapia pre pacientov z Dolného Rakúska v nemocnici v Znojme

  V roku 2018 dostane 15 pacientov z kliník v oblasti Weinviertel, konkrétne Mistelbach, Hollabrunn a Krems, rádioterapiu v nemocnici v Znojme ako súčasť počiatočnej skúsenosti s realizáciou projektu. 

  Cezhraničná spolupráca v oblasti záchrannej služby s južnou Moravou a južnými Čechami
  Dolné Rakúsko už podpísalo zmluvy o záchranných službách s južnou Moravou a s južnými Čechami. V ďalšom kroku sa bude prostredníctvom adaptácie softvéru profesionalizovať komunikácia medzi centrom tiesňového volania 144 Dolné Rakúsko a centrami tiesňového volania na južnej Morave a v južných Čechách s cieľom uľahčiť cezhraničné záchranné operácie. Tým sa zabezpečí rýchla vzájomná pomoc v núdzi bez byrokratických komplikácií. 

  Centrum endometritídy v regionálnej nemocnici Melk

  Základom prvého centra endometritídy certifikovaného v EÚ v Dolnom Rakúsku je výmena poznatkov medzi regionálnou nemocnicou Melk a nemocnicou v Znojme. Za túto oblasť je zodpovedná nemocnica v Znojme, ktorá už je sídlom takéhoto centra, kde pacienti teraz získavajú diagnostiku a liečbu rýchlejšie. Endometritídou je postihnutá jedna z desiatich žien v plodnom veku. Je to chronické ochorenie, ktorého symptómy sú silné bolesti a neschopnosť mať deti.

  Panorama 63 - The Outermost Regions: joining forces across the EU 

  V tomto zimnom čísle časopisu Panorama navštívime najvzdialenejšie regióny EÚ a podáme správu o nedávnej konferencii predsedov, ktorej sa zúčastnili predseda Juncker a komisárka Creţuová. Rozoberieme obnovenú stratégiu pre tieto regióny, ktorej cieľom je pomôcť im čo najlepšie využiť ich jedinečné postavenie v EÚ a v širšom svete, a predstavíme vám ich projekty a svedectvá. Takisto sa zahĺbime do nedávno zverejnenej strategickej správy o vykonávaní EŠIF a nájdeme presvedčivé dôkazy o rozsahu a vplyve týchto investícií na životy občanov na celom kontinente.

  Náš profil regiónov sa tentokrát pozrie na Generalitat Valenciana v Španielsku s profilmi projektov a rozhovorom s predsedom Ximom Puigom. Predstavíme tiež mladých ľudí a ich rozličné snahy angažovať sa v EÚ a v regionálnej politike prostredníctvom našej blogovej súťaže Európa v mojom regióne, ako aj vzdelávací program mladých novinárov a dobrovoľnícky mládežnícky program iniciatívy Interreg.

  Máme pre vás aj správy z nedávneho fóra CITIES v Rotterdame týkajúce sa mestskej agendy EÚ a príspevok z nadchádzajúceho bulharského predsedníctva, v ktorom sú načrtnuté ich vízie a priority. Sekcia „Vašimi slovami“ obsahuje príspevky z Francúzska, Talianska a Španielska, v sekcii venovanej projektom navštívime Belgicko, Českú republiku, Nemecko a Lotyšsko a v sekcii fotografií sa objektív zaostruje na projekty na Malte.

  Želám vám príjemné čítanie.

  Panorama 63 - The Outermost Regions: joining forces across the EU

  Politika súdržnosti, ktorá zahŕňa všetky regióny, tie silnejšie aj slabšie, má zásadný význam pre úspešnosť Európskej únie.

  Európske regióny sú základom Európskej únie z politického, hospodárskeho, sociálneho aj kultúrneho hľadiska. Pretrvávajúca silná podpora pre regióny po roku 2020 má preto zásadný význam pre úspešnosť Európy. Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) nám umožňujú vytvárať správny impulz a zvyšovať investície. Zabezpečujú, aby bola Európa zrozumiteľná a prístupná pre občanov, pričom podporujú spoluprácu.

  Už v skorom štádiu Bavorsko zostavilo svoje stanovisko k reforme EŠIF, ktorá sa uskutoční po roku 2020. Našou hlavnou obavou, ktorú máme spoločnú s ostatnými regiónmi Európy, je to, aby sa zachovala vhodná úroveň EŠIF pre všetky európske regióny. Týka sa to najmä vyspelejších regiónov, ako je Bavorsko, aby ich silnejšia regionálna excelentnosť aj naďalej prinášala výhody ich menej rozvinutým susedom prostredníctvom vyššieho dopytu a dodatočnej pridanej hodnoty. Spoločná európska podporná politika Európu spája namiesto toho, aby ju rozdeľovala na „darcov“ a „príjemcov“.

  Silný región, ako je Bavorsko, nie je len o prekvitajúcich mestách. Najmä okresy hraničiace s Českou republikou patria medzi štrukturálne slabšie oblasti, a teda sú prioritnými oblasťami pre intervencie Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

  Regionálna politika EÚ je pre nás veľmi dôležitá, pretože sa priamo dotýka ľudí v Bavorsku a v iných európskych regiónoch. Mnohé projekty v Bavorsku je možné vykonávať len vďaka finančným prostriedkom EÚ. Oproti krátkodobým mechanizmom krízového riadenia EŠIF poskytujú dlhodobé financovanie počas celého obdobia financovania, pričom finančné prostriedky a zdroje sa stanovujú vopred. Umožňuje to vysoký stupeň plánovania a finančného zabezpečenia. Takisto to umožňuje sledovať významné celoeurópske ciele, ktoré nemusia viesť k „rýchlym víťazstvám“, ale naopak si vyžadujú dlhodobejšiu politickú právomoc. Dlhodobé, udržateľné EŠIF založené na grantoch by nemali byť nahradené selektívnymi, krátkodobými finančnými nástrojmi. Naopak by sa mala zachovať ich strategická, spoločná štruktúra financovania projektov orientovaná na výsledky.

  „Stavajme mosty, nie múry“ musí byť mottom Európy po roku 2020. Všetky strany by mali spolupracovať bez vytvárania zbytočných rozdielov. Vyžaduje si to ešte silnejšiu cezhraničnú spoluprácu. Programy Interreg nepochybne prispeli k integrácii Európy. Spolupráca so susedmi jasne miestnym ľuďom dokazuje pridanú hodnotu stabilnej Európy – hraničné oblasti minulosti sa stali styčnými miestami budúcnosti.

  Nové politické prístupy, ako sú makroregionálne stratégie by sa mali takisto posilniť a mali by sa vytvoriť ďalšie synergie v nadnárodných programoch EÚ. Ako predsedajúci člen Alpskej stratégie EÚ (EUSALP) sa Bavorsko zaviazalo posilňovať makroregionálne stratégie EÚ po roku 2020. Takisto sa silne hlási k obmedzovaniu byrokratickej záťaže v politike financovania, čím sa posilní sebestačnosť a zabezpečí sa, aby si regionálna pomoc zachovala svoju pridanú hodnotu.

  Európska politika súdržnosti je autentickým vyjadrením európskej solidarity – silnejšie strany podporujú slabšie. Bavorsko to chápe a cení si to. Samé zažilo solidaritu iných na svojej ceste od poľnohospodárskeho štátu ku krajine inovácií. Dnes bavorské spoločnosti spolupracujú s partnermi z celej Európy. Strategická európska regionálna politika teda do svojej pôsobnosti zahŕňa všetky európske regióny vrátane tých vyspelejších. Toto je jediný spôsob, akým možno posilniť sociálnu a regionálnu súdržnosť v rámci členských štátov a medzi nimi, a súčasne podporovať hospodársku úspešnosť všetkých regiónov. Ak sa nám to podarí dosiahnuť, a ak miestni ľudia pocítia konkrétne úspechy odvíjajúce sa od európskej spolupráce, občania sa budú môcť tešiť z novo nadobudnutej dôvery v EÚ. 

  BEATE MERK

  Štátna ministerka Bavorska pre európske záležitosti a regionálne vzťahy

  Panorama 62: Boosting innovation across the regions

Ďalšie správy

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all 28 Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people