Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Ďalšie nástroje

 

Novinky

  Jesenné vydanie časopisu Panorama je už k dispozícii na stiahnutie a pokrýva širokú škálu tém od mestských otázok cez medzinárodnú spoluprácu po energetickú politiku.

  Z krajín sa tentokrát zameriavame na Litvu. Minister financií Vilius Šapoka v rozhovore vysvetľuje, ako Litva využila finančné prostriedky EÚ na zvýšenie konkurencieschopnosti a produktivity krajiny prostredníctvom investícií do rozvoja podnikania. Ilustrujú to podrobné profily piatich nových projektov. V časti Zachytené na kamere skúmame projekty financované v nemeckom regióne Porýnie-Falcko.

  Sledujeme, ako politika súdržnosti podporuje energiu z obnoviteľných zdrojov, nízkouhlíkovú spoločnosť a naše strategické partnerstvá s mestami na celom svete prostredníctvom programu medzinárodnej mestskej spolupráce, a upriamujeme pozornosť na výsledky nedávnej správy o podnikaní v Chorvátsku, Českej republike, Portugalsku a na Slovensku.

  Odhaľujeme víťazov tohtoročnej fotografickej a blogovej súťaže EUinmyregion a vraciame sa k nedávno ukončenému projektu Road Trip prostredníctvom vyjadrení všetkých ôsmich mladých účastníkov, s ktorými sme sa rozprávali v Berlíne po ukončení ich ciest. V časti venovanej projektom sa pozrieme na Gibraltár, Rumunsko a Nemecko.

  Panorama 66: Lithuania, building a smarter future

  Granty EHP a granty Nórska sú finančnými príspevkami Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k európskej solidarite a súdržnosti. V programovom období 2014 2021 sa na projekty sprístupnilo 2,8 miliardy EUR, čím sa posilnili investície EÚ v strednej a južnej Európe.

  Island, Lichtenštajnsko a Nórsko úzko spolupracujú s EÚ, pričom sú vďaka Dohode o Európskom hospodárskom priestore členmi jednotného trhu. To zahŕňa spoločný cieľ znižovať sociálne a hospodárske rozdiely v EHP.

  Krajiny k tomu prispievajú prostredníctvom grantov EHP a grantov Nórska. Tieto granty rovnako ako Kohézny fond podporujú členské štáty EÚ s hrubým národným dôchodkom na obyvateľa pod 90 % priemeru EÚ. Ich priority odrážajú priority EÚ: ekologická, konkurencieschopná a inkluzívna Európa. 

  V súlade s prioritami EÚ na súčasné obdobie financovania sa v rámci grantov EHP/Nórska nedávno zriadili regionálne fondy na riešenie nezamestnanosti mladých ľudí a na podporu cezhraničnej spolupráce.

  Maximalizácia vplyvu

  Na začiatku programového obdobia každá prijímajúca krajina navrhuje priority investovania v bilaterálnom memorande o porozumení s darcovskými krajinami. Počas rokovaní sa vedú konzultácie s Európskou komisiou s cieľom predchádzať duplicite a zabezpečiť, aby sa financovanie zameriavalo na oblasti, v ktorých bude mať najväčší vplyv. Programy vykonávané v rámci grantov musia byť v súlade s pravidlami EÚ, ako aj s normami týkajúcimi sa ľudských práv, dobrej správy, udržateľného rozvoja a rodovej rovnosti. 

  Fondy EÚ a EHP sú doplnkové a zvyčajne sú riadené rovnakým riadiacim orgánom na vnútroštátnej úrovni. Jeden fond môže podporiť druhý fond, a to napríklad tým, že napomôže rast pilotného projektu alebo pri financovaní iného aspektu toho istého projektu. Pomocou grantov sa takisto financujú projekty, v ktorých je zložité získať financovanie EÚ alebo vnútroštátne financovanie, a to s cieľom zabrániť duplicite. Fondy EÚ, ako aj fondy EHP úspešne dopĺňajú ďalšie zdroje verejného a súkromného financovania. 

  Hlavným cieľom grantov je posilniť bilaterálne vzťahy medzi Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom a prijímajúcimi krajinami. Ich priority zodpovedajú spoločným európskym výzvam, pri ktorých darcovské aj prijímajúce krajiny majú odbornosť, ako aj spoločný záujem o spoluprácu. Vyčleňujú sa finančné prostriedky s cieľom uľahčiť a podporiť bilaterálne partnerstvá medzi verejnými inštitúciami, súkromnými spoločnosťami, MVO a výskumnými inštitúciami na všetkých úrovniach. V každom programovom období sa podporujú tisícky projektov vrátane výskumných spoluprác, spoločných projektov alebo partnerských výmen MSP a odbornej prípravy pre zamestnancov.

  Podpora demokracie

  Charakteristickým znakom grantov EHP je, že minimálne 10 % financovania je určených priamo organizáciám občianskej spoločnosti v každej prijímajúcej krajine. Cieľom je rozvíjať dlhodobú udržateľnosť a schopnosť sektora občianskej spoločnosti pri presadzovaní demokratickej účasti, aktívneho občianstva a ľudských práv. 

  Rada Európy, OECD a Agentúra EÚ pre základné práva sú partnermi vo viacerých programoch a projektoch, pričom prispievajú k ich odborným znalostiam v boji proti diskriminácii, pri sociálnom začleňovaní, hospodárskom rozvoji a dobrej správe. Posilnenie postavenia zraniteľných skupín a menšín, ako sú rómski obyvatelia, je osobitným záujmom grantov v mnohých prijímajúcich krajinách.

  Prioritné sektory grantov EHP a grantov Nórska na obdobie rokov 2014 – 2021

  • Inovácia, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  • Sociálne začlenenie, zamestnanosť mladých ľudí a znižovanie chudoby
  • Životné prostredie, energetika, zmena klímy a nízkouhlíkové hospodárstvo
  • Kultúra, občianska spoločnosť, dobrá správa a základné práva
  • Spravodlivosť a vnútorné veci

  Dalšie informácie

  www.eeagrants.com

  Panorama 64: Cohesion Policy: 30 years investing in the future of European Regions

  V posledných rokoch vyvinul NÖGUS (zdravotný a sociálny fond Dolného Rakúska) v spolupráci so spolkovou krajinou Dolné Rakúsko a so susednými krajinami vďaka finančným prostriedkom z EFRR rozsiahle úsilie a projekty v sektore zdravotníctva. Cieľom je zabezpečiť, aby mohli v krajine získať zdravotnú starostlivosť osoby žijúce na oboch stranách hranice. Výsledkom tohto veľmi úspešného projektu boli všetky cezhraničné činnosti, ktoré boli v septembri 2017 uvedené pod spoločný rámec nazývaný Healthacross.

  Healthacross znamená poskytovanie zdravotnej starostlivosti bez hraníc. Medzinárodná spolupráca a inovatívne projekty v oblasti zdravia v pohraničných regiónoch medzi Dolným Rakúskom a Českou republikou, ako aj Dolným Rakúskom a Slovensko, teraz túto značku oživujú.

  Špecializovaný tím pod vedením riaditeľky Elke Ledlovej, MA, v súlade s heslom „Európske myšlienky, ktoré sa zakoreňujú v pohraničnom regióne“, ešte výraznejšie obmedzuje hranice, pokiaľ ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti: „Chceme, aby naša práca pomohla vybudovať mosty medzi Dolným Rakúskom a inými európskymi krajinami, aby mohli ľudia na oboch stranách hranice mať prospech zo starostlivosti v blízkosti domova.“

  Cezhraničné projekty majú mnoho výhod. Pacienti sa môžu sami rozhodnúť, na ktorú stranu hranice chcú ísť za liečbou, a môžu tiež využívať lekársku starostlivosť na miestnej úrovni. To je mimoriadne dôležité v prípade núdze a mohli by sa tým zachraňovať životy, pokiaľ sa najbližšia nemocnica alebo najbližšia dostupná ambulancia nachádza na druhej strane hranice. Medzinárodné siete a spolupráca poskytujú príležitosť aj na to, aby sa do Dolného Rakúska dostali odborné znalosti z iných krajín.

  Starostlivosť v komunitách

  Českí pacienti navštevujú regionálnu nemocnicu v meste Gmünd

  Cezhraničná spolupráca uľahčila každodenný život konkrétne ľuďom v regiónoch Gmünd a České Velenice. Regionálna nemocnica Waldviertel-Gmünd sa nachádza priamo na hranici, pričom najbližšia ambulancia na českej strane je vzdialená viac ako 30 kilometrov a najbližšia nemocnica je dokonca ešte ďalej, vzdialená 60 kilometrov.

  V dôsledku projektu budú české poisťovne kryť náklady na liečbu svojich pacientov. Tlmočníci a zamestnanci, ktorí hovoria po česky, pomáhajú pacientom a zamestnancom nemocnice komunikovať medzi sebou. V súčasnosti prebiehajú diskusie so zúčastnenými organizáciami v južných Čechách o rozšírení rozsahu liečby pre českých pacientov v Gmünde z jednoduchej ambulantnej starostlivosti až na hospitalizáciu. Ďalej sa budú rozvíjať príležitosti na dlhodobú spoluprácu v rámci cezhraničných zdravotníckych centier v Gmünde/Českých Veleniciach. 

  Rádioterapia pre pacientov z Dolného Rakúska v nemocnici v Znojme

  V roku 2018 dostane 15 pacientov z kliník v oblasti Weinviertel, konkrétne Mistelbach, Hollabrunn a Krems, rádioterapiu v nemocnici v Znojme ako súčasť počiatočnej skúsenosti s realizáciou projektu. 

  Cezhraničná spolupráca v oblasti záchrannej služby s južnou Moravou a južnými Čechami
  Dolné Rakúsko už podpísalo zmluvy o záchranných službách s južnou Moravou a s južnými Čechami. V ďalšom kroku sa bude prostredníctvom adaptácie softvéru profesionalizovať komunikácia medzi centrom tiesňového volania 144 Dolné Rakúsko a centrami tiesňového volania na južnej Morave a v južných Čechách s cieľom uľahčiť cezhraničné záchranné operácie. Tým sa zabezpečí rýchla vzájomná pomoc v núdzi bez byrokratických komplikácií. 

  Centrum endometritídy v regionálnej nemocnici Melk

  Základom prvého centra endometritídy certifikovaného v EÚ v Dolnom Rakúsku je výmena poznatkov medzi regionálnou nemocnicou Melk a nemocnicou v Znojme. Za túto oblasť je zodpovedná nemocnica v Znojme, ktorá už je sídlom takéhoto centra, kde pacienti teraz získavajú diagnostiku a liečbu rýchlejšie. Endometritídou je postihnutá jedna z desiatich žien v plodnom veku. Je to chronické ochorenie, ktorého symptómy sú silné bolesti a neschopnosť mať deti.

  Panorama 63 - The Outermost Regions: joining forces across the EU 

Ďalšie správy

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all 28 Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people