Štruktúrovaný dialóg s partnermi na úrovni Únie

Ďalšie nástroje

 •  
 • Zmenšiť písmo  
 • Zväčšiť písmo  

Strukturiran dialog s partnerji skladov ESI v obdobju 2014–2020

Na základe článku 5 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (nariadenie o spoločných ustanoveniach) Komisia ustanovila skupinu odborníkov s partnermi na úrovni EÚ v oblasti európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na programové obdobie 2014 – 2020.

„Štruktúrovaný dialóg so skupinou odborníkov partnerov európskych štrukturálnych a investičných fondov“ bol oficiálne zriadený prostredníctvom rozhodnutia Komisie C(2014) 4175 z 26. júna 2014 pdf

Ciele a transparentnosť

Poslaním skupiny odborníkov štruktúrovaného dialógu je vybudovanie otvoreného, úprimného a neformálneho dialógu s partnermi, ktorí pracujú na poli EŠIF. Štruktúrovaný dialóg je mechanizmom na budovanie vzájomnej dôvery s cieľom priniesť EŠIF bližšie k občianskej spoločnosti, pomáhať Komisii pri rozvoji tejto politiky v rozličných odborných oblastiach a diskutovať o realizácii EŠIF.

Členovia štruktúrovaného dialógu

Členmi štruktúrovaného dialógu sú zastrešujúce organizácie na úrovni EÚ. Po otvorenej výzve na predkladanie žiadostí boli vybrané na základe svojej reprezentatívnosti v rámci jednej z troch kategórií partnerov stanovených v článku 5 ods. 1 vyššie uvedeného nariadenia:

 • združenia zastupujúce regionálne, miestne, mestské a ostatné orgány verejnej správy,
 • hospodárski a sociálni partneri,
 • subjekty, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť, ako sú napríklad partneri z oblasti životného prostredia, mimovládne organizácie a subjekty zodpovedné za podporu sociálneho začleňovania, rovnosti pohlaví a nediskriminácie.

Všetci členovia štruktúrovaného dialógu musia byť zaregistrovaní v registri transparentnosti Komisie.

Úplný zoznam členov je k dispozícii v registri expertných skupín Komisie spolu s ďalšími náležitými informáciami.

Rules of procedure pdf

Stretnutia

Agenda pdf

Agenda pdf

Presentations:

 • The main findings of the 7th Cohesion Report pdf
 • Update on the Thematic Network on Partnership pdf
 • Communication on boosting growth and cohesion in border regions pdf
 • Communication on strengthening innovation in Europe's regions pdf

Minutes pdf

Agenda pdf

Presentations:

 • Update on the activities of the Thematic Network on Partnership pdf
 • Perspectives for agricultural and rural policy pdf
 • An assessment of ex-ante conditionalities pdf
 • Improving the performance of lagging regions pdf

Minutes pdf

Agenda pdf

Presentations:

 • Update on the activities of the Thematic Network on Partnership pdf
 • Final results of the study on partnership pdf
 • Ex-post evaluation of ERDF and CF 2007-2013 pdf
 • Ex-post evaluation of ESF 2007-2013 pdf
 • Final results of studies on new provisions and ex-ante conditionalities pdf
 • High Level Group on Simplification pdf
 • Planned steps in preparation of the post-2020 legislative framework pdf
 • Planned steps in preparation of post-2020_Cork Conference on rural development pdf

Minutes pdf

Agenda pdf

European Anti-Poverty Network Barometer 2016: Report pdf - Summary pdf

Presentations:

 • EU Urban Agenda pdf
 • Contribution of ESIF to Europe 2020 and the political priorities of the Juncker Commission - DG Agriculture and Rural Development pdf
 • Partnership principle in 2014-2020 ESI Funds - Results of DG REGIO study pdf
 • Results of the online survey on partnership in the ESF OPs pdf
 • The European Maritime and Fisheries Fund: Social Dimension pdf
 • Thematic Network on Partnership pdf

Minutes pdf

Agenda pdf

Presentations:

 • Programming and Partnership:
  1. High Level Group on Monitoring Simplification for Beneficiaries of the ESI Funds pdf
  2. Support to asylum seekers under the European Social Fund and the Fund for European Aid to the Most Deprived pdf
  3. EU-Level Platform on Transnational Cooperation – Thematic Network on Partnership pdf
 • Mainstreaming of the horizontal principles as laid down in the Common Provisions Regulation:
  1. Mainstreaming of Horizontal Principles: art. 7-8 CPR pdf
  2. EMFF 2014-2020 contribution to Natura 2000 and Marine Protected Areas pdf
  3. Climate Action under the Common Agricultural Policy pdf
  4. An assessment of climate change mitigation mainstreaming in Central and Eastern Europe's Regional Development and Cohesion Funds (CEE Bankwatch Network/Friends of Earth Europe) pdf
  5. Prevention of discrimination based on disability and accessibility (European Disability Forum) pdf
  6. Fight against discrimination through ESIF (Social Platform) ppt

Minutes pdf

Agenda pdf

Presentations:

 • Programming and Partnership:
  1. State of play of OP and ETC programme adoption ppt
  2. State of play of OP negotiations (ESF) ppt
  3. The CAP towards 2020 - Implementation of Rural Development Policy - State of Play of RDPs ppt
  4. Study on the Implementation of the New Regulatory Provisions on the Involvement of Partners in the Preparation and Implementation of Partnership Agreements and Programmes (SWECO) pdf
 • Synergies between Funds and Innovation:
  1. Smart Specialisation Strategies & Synergies ESIF – Horizon2020 ppt
  2. The European Innovation Partnership Agricultural Productivity & Sustainability ppt
  3. Blue Growth - Sustainable use of our seas and oceans for jobs and growth pdf
  4. Structured Dialogue with ESIF’s Partners Group of Experts - Synergies between funds and innovation (EARTO) ppt
 • Social Inclusion:
  1. The European Social Fund in 2014-2020 & Social Inclusion ppt
  2. Approaches to fund Roma inclusion from the EAFRD in the 2014-2020 period ppt
 • The EU Investment Plan and ESI Funds ppt

Minutes pdf

Agenda pdf

Documents:

 • Draft Guidance for Beneficiaries: How to effectively access and use the ESI Funds and exploit complementarities with other instruments of relevant Union policies pdf
 • Cohesion policy – planning of EU structural funds: is Local Government a real partner? – CEMR Report pdf
 • Multilevel Governance and Partnership – the Van den Brande Report pdf

Presentations:

 • The 6th Report on economic, territorial and social cohesion ppt
 • Community-Led Local Development in the European Structural and Investment Funds 2014-2020 ppt
 • Survey by ETUC, BUSINESSEUROPE and UEAPME on the implementation of the European code of conduct on partnership - Presentation of the findings ppt
 • Youth Employment Initiative ppt

Minutes pdf

Pozrite si aj informácie o štruktúrovanom dialógu s partnermi na úrovni Únie v rámci programového obdobia 2007 – 2013.