Právne predpisy

Ďalšie nástroje

 •  
 • Zmenšiť písmo  
 • Zväčšiť písmo  

Vzhľadom na rozpočet pre politiku súdržnosti EÚ (351,8 miliardy EUR v období rokov 2014 až 2020) je nevyhnutné, aby boli potenciálni príjemcovia oboznámení s existujúcimi možnosťami financovania a sprostredkovali občanom výsledky týchto investícii.
Okrem toho sa verejné finančné prostriedky musia spravovať čo najtransparentnejšie, aby boli prístupné verejnej kontrole. Členské štáty musia preto poskytovať spoľahlivé a úplné informácie o dostupných investičných príležitostiach a programoch a publikovať informácie o projektoch a príjemcoch.
Informačné a komunikačné pravidlá pre politiku súdržnosti Európskej únie sú definované tu:

V krátkosti, hlavné informačné a komunikačné požiadavky týkajúce sa politiky súdržnosti sú:
Členské štáty a riadiace orgány sú zodpovedné za nasledujúce:

 • vypracovanie komunikačnej stratégie pre každý operačný program,
 • vytvorenie jednotnej webovej stránky alebo portálu s informáciami o všetkých operačných programoch v danej krajine,
 • informovanie potenciálnych príjemcov o možnostiach financovania,
 • publikovanie dosiahnutých úspechov politiky súdržnosti pre občanov,
 • organizovanie podujatia pri spustení programu,
 • zorganizovanie jednej hlavnej každoročnej informačnej aktivity,
 • publikovanie zoznamu operácií (projektov a príjemcov) (s aktualizáciou každých šesť mesiacov).

Príjemcovia projektov sú zodpovední za nasledujúce:

 • postavenie pútačov a stálych tabúľ na miestach projektov infraštruktúry s verejným príspevkom vyšším ako 500 000 EUR.
 • Tie musia obsahovať vlajku EÚ, ako aj odkazy na EÚ a príslušné fondy.
 • Príjemcovia s existujúcou webovou stránkou musia na tejto webovej stránke oznámiť podporu EÚ, ktorú prijali.

Riadiaci orgán príslušného programu je zodpovedný za zabezpečenie oboznámenia príjemcov s ich povinnosťami. Riadiaci orgán musí tiež sledovať súlad s týmito pravidlami a plniť svoje vlastné komunikačné povinnosti.
Informácie o logách a embléme EÚ:
Technické charakteristiky týkajúce sa informačných a komunikačných opatrení pre činnosť a pokyny na vytvorenie emblému a definovanie štandardných farieb budú uvedené vo vykonávacom akte. Do tej doby nájdete viac informácií v časti používanie emblému EÚ.

Ďalšie informácie

Pre projekty, ktoré sú spolufinancované z rozpočtu operačných programov 2007 až 2013, stále platia pravidlá pre programy za obdobie rokov 2007 až 2013.

Nariadenie Komisie 1828/2006

Archívy