JESSICA: Spoločná európska podpora pre udržateľné investície v mestských oblastiach

Ďalšie nástroje

 •  
 • Zmenšiť písmo  
 • Zväčšiť písmo  

JESSICA (Spoločná európska podpora pre udržateľné investície v mestských oblastiach) je iniciatíva Európskej komisie vypracovaná v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB) a Rozvojovou bankou Rady Európy (CEB). Podporuje trvalo udržateľný rozvoj miest a regeneráciu prostredníctvom mechanizmov finančného inžinierstva.

Krajiny EÚ sa môžu rozhodnúť investovať časť finančných prostriedkov pridelených zo štrukturálnych fondov EÚ formou revolvingových fondov na podporu recyklácie finančných zdrojov s cieľom zvýšiť investície do európskych mestských oblastí.

JESSICA presadzuje trvalo udržateľný rozvoj miest prostredníctvom podpory projektov v týchto oblastiach:

 • mestská infraštruktúra - vrátane dopravy, vody/odpadových vôd a energie,
 • dedičstvo alebo kultúrne zariadenia - na účely cestovného ruchu a iné trvalo udržateľné využitia,
 • revitalizácia nevyužívaných priestorov - vrátane ich asanácie a dekontaminácie,
 • vytvorenie nových komerčných priestorov pre MSP alebo subjekty v oblasti IT a výskumu a vývoja,
 • univerzitné budovy - lekárske, biotechnologické a iné špecializované zariadenia,
 • zvýšenie energetickej účinnosti.

Príspevky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) sa prevedú do fondov rozvoja miest (UDF), z ktorých sa investujú do verejno-súkromných partnerstiev alebo iných projektov začlenených do integrovaného plánu trvalo udržateľného rozvoja miest. Tieto investície môžu mať formu vlastného majetku, pôžičiek a/alebo záruk.

Riadiace orgány môžu prípadne rozhodnúť previesť zdroje do UDF pomocou holdingových fondov (HF) vytvorených na investovanie do viacerých UDF.

Tento postup nie je povinný, ale poskytuje riadiacim orgánom možnosť delegovať určité úlohy potrebné na uplatňovanie nástroja JESSICA na profesionálnych odborníkov.

Vďaka revolvingovému charakteru týchto nástrojov sa výnosy z investícií znovu investujú do nových projektov rozvoja miest, čím prispievajú k recyklácii verejných fondov a podporujú trvalú udržateľnosť a vplyv zdrojov EÚ a verejných zdrojov štátu.

 • Udržateľnosť - nástroje finančného inžinierstva, ako je JESSICA, sú založené na poskytovaní návratnej pomoci zo štrukturálnych fondov na investície, ktoré majú vytvoriť výnosy, a tým zabezpečiť splatnosť investorom. Týmto spôsobom sa vytvára udržateľnejšia alternatíva pomoci obvykle poskytovanej prostredníctvom dotácií.
 • Finančné prostriedky - kombinácia štrukturálnych fondov s inými potenciálne existujúcimi finančnými zdrojmi posilní zdroje a uľahčí poskytnutie podpory väčšiemu počtu projektov.
 • Flexibilita - JESSICA ponúka flexibilitu z hľadiska štruktúry i využitia zdrojov formou vlastného majetku, dlhu alebo garantovanej investície, ktoré možno prispôsobiť špecifickým potrebám konkrétnych krajín a regiónov.
 • Odbornosť - JESSICA umožňuje riadiacim orgánom štrukturálnych fondov a mestám spoluprácu so súkromným i bankovým sektorom, čo prispieva k získavaniu ďalších investícií, ako aj zvyšovaniu technickej a finančnej kapacity pri realizácii a riadení projektov.
 • Partnerstvo - JESSICA môže vďaka partnerstvu vytvorenému medzi Komisiou, EIB a CEB pôsobiť ako účinný katalyzátor pri vytváraní partnerstiev medzi krajinami, regiónmi, mestami, EIB, CEB, inými bankami, investormi atď. pri riešení problémov, ktorým čelia mestské oblasti.

Sieťová platforma JESSICA English vznikla v roku 2009 z iniciatívy Komisie (GR pre regionálnu politiku), ktorá ju vytvorila v spolupráci s EIB/CEB a EIF na účely implementácie nástroja JESSICA.

 • 27-28 October 2011: 3rd Annual Conference - JEREMIE and JESSICA: Delivering results English
 • Sixth Meeting on 28 June 2011: JESSICA Networking Platform English
 • 29-30 November 2010: JEREMIE & JESSICA: Towards successful implementation English
 • 22-23 October 2009: Conference on JEREMIE & JESSICA: Innovative financial instruments in EU Cohesion Policy EnglishDeutschfrançais
 • Memorandum o porozumení medzi Európskou komisiou, Európskou investičnou bankou a Rozvojovou bankou Rady Európy: A co-ordinated approach to the financing of urban renewal and development for the programming period 2007-2013 of the Community Structural Funds pdf English
 • JESSICA evaluation studies English zahŕňajúce analýzu trhu nástrojov finančného inžinierstva zameraných na podporu trvalo udržateľného rozvoja miest a odporúčania alebo návrhy zodpovedajúcich krokov v príslušných členských štátoch a regiónoch.
 • JESSICA horizontal studies providing guidance on operational matters relevant to all stakeholders English
 • Legislative provisions and guidance notes English týkajúce sa nástrojov finančného inžinierstva.
 • JESSICA implementation in the EU Member States. State of play (November 2011)pdf English
 • Financial Engineering Instruments Implemented by Member States with ERDF Contributions. Synthesis Report pdf English Annexes pdf English

Špeciálne nástroje pomoci

Súvisiace prepojenia

 • EIB-JESSICA EnglishDeutschfrançais
 • CEB Englishfrançais