Špeciálne nástroje pomoci

Ďalšie nástroje

 •  
 • Zmenšiť písmo  
 • Zväčšiť písmo  

Európska komisia (Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku) v spolupráci s Európskou investičnou bankou a inými finančnými inštitúciami pripravila v rámci programového obdobia rokov 2007 až 2013 štyri spoločné iniciatívy s cieľom zvýšiť efektívnosť a trvalú udržateľnosť politiky súdržnosti. Dve z nich sa týkajú podpory nástrojov finančného inžinierstva (JEREMIE a JESSICA) a ďalšie dve (JASPERS a JASMINE) sa využívajú ako nástroje technickej pomoci.

 • JASPERS (Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch) je nástroj technickej pomoci pre dvanásť krajín EÚ, ktoré pristúpili k EÚ v rokoch 2004 a 2007. Poskytuje príslušným členským štátom podporu potrebnú pri príprave kvalitných hlavných projektov, ktoré budú spolufinancované z fondov EÚ.
 • JEREMIE (Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky) je iniciatíva Európskej komisie vypracovaná spoločne s Európskym investičným fondom. Podporuje využitie nástrojov finančného inžinierstva na zdokonalenie prístupu MSP k finančným prostriedkom pomocou intervencií štrukturálnych fondov.
 • JESSICA (Spoločná európska podpora pre udržateľné investície v mestských oblastiach) je iniciatíva Európskej komisie vypracovaná v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB) a Rozvojovou bankou Rady Európy (CEB). Podporuje trvalo udržateľný rozvoj miest a regeneráciu prostredníctvom mechanizmov finančného inžinierstva.
 • JASMINE (Spoločná akcia na podporu mikrofinančných inštitúcií v Európe) sa zameriava na poskytovanie technickej pomoci a finančnej podpory nebankovým poskytovateľom mikroúverov a pomáha im pri zvyšovaní kvality, rozširovaní a dosahovaní trvalej udržateľnosti ich činností. JASMINE sa súčasne zameriava na podporu osvedčených postupov v oblasti mikroúverov a vypracovanie návrhu kódexu dobrého správania pre inštitúcie poskytujúce mikroúvery.

Referenčné dokumenty

 • Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006. Programming period 2007-2013:
  • Situation as at 31 December 2015 pdf English
  • Situation as at 31 December 2014 pdf English
  • Situation as at 31 December 2013 pdf English
  • Situation as at 31 December 2012 pdf English
  • Situation as at 31 December 2011 pdf English
 • Financial Instruments in Cohesion Policy - SWD(2012) 36 final Commission staff working document, 27/02/2012 pdf English

Kontakt

European Commission - DG Regional Policy
Unit B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
Avenue de Beaulieu 5
B-1160 Brussels
Telefón: +32 2 299 12 98/ 68125
Fax: +32 2 292 0904
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu