Regionálna politika vo vašej krajine

Rakúsko Belgicko Bulharsko Cyprus Česká republika Dánsko Estónsko Fínsko Francúzsko Nemecko Grécko Maďarsko Írsko Taliansko Lotyšsko Litva Luxembursko Malta Holandsko Poľsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španielsko Švédsko Spojené Chorvátsko Portugalsko Španielsko Francúzsko

Regionálna politika EÚ je investičnou politikou. Podporuje vytváranie pracovných miest, konkurencieschopnosť, hospodársky rast, zvyšovanie kvality života a udržateľný rozvoj. Tieto investície podporujú plnenie cieľov stratégie Európa 2020.

Politika súdržnosti, ktorá zahŕňa všetky regióny, tie silnejšie aj slabšie, má zásadný význam pre úspešnosť......
Komisia dnes uverejňuje 7. správu o súdržnosti, v ktorej mapuje situáciu v regiónoch EÚ, vyvodzuje ponaučenia zo spôsobu, akým sa financie na......
Predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz vysvetľuje, ako sa nedávno vytvorená iniciatíva #CohesionAlliance (Aliancia za súdržnosť)......
Európska komisia minulú jeseň dokončila nezávislé hodnotenie ex post zamerané na investície politiky súdržnosti, ktoré poskytuje......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset

Regionální politika EU: Aktuálne informácie

Zostaňte s nami