Navigation path

Additional tools

Polska

Pokonywanie przeszkód związanych z długotrwałym bezrobociem

Warmińsko-mazurskie, Polska

RegioStars 2013 FinalistNowy model zatrudnienia przetestowany w północnej Polsce wspiera osoby długotrwale bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w grupie wiekowej 45+, jednocześnie zwiększając skuteczność urzędów pracy. Model ten, pierwotnie opracowany w Finlandii i dostosowany do warunków miejscowych w Elblągu, obejmuje ogólną ocenę każdej osoby, ze szczególnym uwzględnieniem stanu jej zdrowia. Wyniki są bardzo zachęcające: 80 % uczestników znalazło pracę i 90 % z nich pozostawało zatrudnionych po 15 miesiącach.

Długotrwałe bezrobocie w Europie uznawane jest za poważny problem i ciężar dla społeczeństwa. Często osoby takie są uważane za „trudne”, przekazywane z jednej instytucji zajmującej się pracą do innej, bez większych sukcesów. Trend ten jest szczególnie trudny do odwrócenia w przypadku osób powyżej 45 roku życia. Dotychczas publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy próbowały rozwiązać ten problem za pomocą szkoleń (wyposażając ludzi w kwalifikacje zawodowe) i zatrudnienie (znajdowanie miejsc pracy zgodnych z uzyskanymi kwalifikacjami). Jednak ten tradycyjny model nie zapewnia niezbędnego wsparcia psychologicznego dla osób, które długo znajdowały się poza rynkiem pracy i potrzebują pomocy przy znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia.

Pokonywanie przeszkód związanych z długotrwałym bezrobociem

W ostatnich latach coraz większa liczba starszych Polaków w wieku produkcyjnym pozostaje bez pracy, borykając się z różnymi przeszkodami w związku z wiekiem, stanem zdrowia lub niepełnosprawnością. W ramach projektu Indywidualne Ścieżki Zatrudnienia zespół z Elbląga wykorzystał narzędzia opracowane w Finlandii i dostosował je tak, by stworzyć innowacyjne rozwiązanie tego problemu na własnym terenie. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych (Erkon) oraz powiatowy Urząd Pracy współpracowali z Kynnys ry Turun toimikunta, fińską organizacją pozarządową świadczącą pomoc dla osób niepełnosprawnych w Turku, a także z Petrea, ośrodkiem rehabilitacyjnym w tym samym mieście.

Bliska współpraca partnerów polskich i fińskich – w tym wizyty studyjne i wymiana ekspertów – przyniosła skutek w postaci wdrożenia w Elblągu „Model zatrudnienia wspomaganego osób po 45 roku życia”. Jego celem jest upewnienie się, że uczestnicy, którzy uzyskali pomoc w znalezieniu pracy, pracę tę utrzymają. Do programu kwalifikują się jedynie osoby zdolne do pracy mimo problemów zdrowotnych lub niepełnosprawności. Pozostałej grupie osób proponuje się rehabilitację, aby usunąć bariery związane ze stanem zdrowia i tym samym zwiększyć ich możliwości zatrudnienia.

Osobiste plany rozwoju

Trzydziestu dwóch uczestników projektu (27 kobiet i 5 mężczyzn), długotrwale bezrobotnych, otrzymało wieloprofilową diagnozę w ramach nowego modelu. Doprowadziło to do stworzenia „osobistego planu rozwoju” dla 28 osób, obejmującego szkolenie zawodowe, wsparcie psychologiczne i wsparcie trenera zatrudnienia. Niemal 80 % uczestników znalazło pracę. Z drugiej strony, jedynie 30 % osób rekrutowanych za pośrednictwem standardowych instytucji rynku pracy znajduje pracę.

Trener zatrudnienia pomógł następnie dziewięciu na dziesięć nowo zatrudnionym beneficjentom projektu w utrzymaniu pracy powyżej 15 miesięcy dzięki doskonaleniu ich umiejętności komunikacji i rozwiązywaniu problemów powstających pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Ten proces jest znacznie prostszy dla pracowników, którzy nie mają już poważnych problemów zdrowotnych, co oczywiście jest jednym z głównych celów projektu.

Pracodawcy, kluczowi interesariusze projektu, korzystają także z silnego wsparcia w ramach tego modelu w odniesieniu do „trudnych” kandydatów. W rezultacie 60 % pracodawców biorących udział w projekcie stwierdziło, że będą bardziej zainteresowani zatrudnieniem osób 45+.

Model zatrudnienia wspomaganego, obecnie całkowicie działający w Elblągu, okazał się skutecznym nowym narzędziem i będzie testowany na szerszą skalę przez wiele publicznych urzędów pracy w Polsce. Model ten jest także zgodny z celami unijnej polityki spójności w zakresie promocji rozwoju gospodarczego, ponieważ zwiększa on możliwości zatrudnienia w grupie populacji, która zwykle bywa wyłączana z rynku pracy.

Model ten jest już rozpowszechniany w Polsce na szczeblu regionalnym i krajowym. Ponieważ jest on wysoce wydajny, stosunkowo niedrogi we wdrożeniu i wymaga niewielkich zmian w prawie pracy, może być także dostosowywany do innych państw członkowskich UE oraz do innych grup osób, które potrzebują wsparcia na rynku pracy.

Polska

Informacje techniczne

Koszt ogółem

EUR 463 180

Wkład UE

EUR 393 700

Kontakt

Data projektu

25/10/2012

 

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe