Turystyka

Europa jest najpopularniejszym kierunkiem turystycznym na świecie. Turystyka odgrywa ogromną rolę w rozwoju wielu europejskich regionów, szczególnie tych biedniejszych. Wynika to z jej ogromnego potencjału w dziedzinie stymulowania innych sektorów oraz tworzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla młodych ludzi. Ponadto branża turystyczna wykazała się dużą odpornością na ostatni kryzys, notując nawet pewien wzrost.

Inne narzędzia

  •  
  • Zmniejsz tekst  
  • Powiększ tekst  

Europejski fundusz rozwoju regionalnego (ERDF) wspiera konkurencyjność, stabilność i jakość branży turystycznej na szczeblach regionalnym i lokalnym. Turystyka jest również ściśle związana z wykorzystywaniem i rozwojem zasobów naturalnych, historycznych i kulturowych, jak również z atrakcyjnością miejscowości i regionów jako miejsc do życia, pracy i odwiedzin. Jest także połączona z tworzeniem, unowocześnianiem i różnicowaniem produktów oraz usług, które mają być nabywane i wykorzystywane przez gości.

Okres programowania na lata 2014–2020

Turystyka nie została ujęta jako cel tematyczny w regulacjach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESIF), ponieważ stanowi bardziej środek czy sektor gospodarki, a nie cel. Tym niemniej regulacje przewidują wiele możliwości przemyślanych inwestycji w turystykę.

Komisja opublikowała wytyczne tematyczne dotyczące inwestycji w turystykę. Zgodnie z nimi, inwestycje powinny:

  • być zbieżne z jednym lub kilkoma celami tematycznymi i priorytetami inwestycyjnymi;
  • mieć uzasadnienie według analizy SWOT w odnośnych krajowych/regionalnych/międzynarodowych programach operacyjnych;
  • koncentrować się na lepszym ukazaniu walorów lokalnych zasobów kulturowych i turystycznych;
  • stymulować unowocześnianie i dywersyfikowanie produktów, procesów i usług, a także specjalizację w niszach rynkowych, tak aby zredukować uzależnienie od tymczasowej pracy o niskiej wartości dodanej, a wspomóc aktywność gospodarczą i funkcjonowanie miejsc pracy poza sezonem turystycznym.
  • Szczególną uwagę należy zwrócić na zwiększenie zdolności małych i średnich firm oraz klastrów w obszarach jakości, innowacyjności, umiędzynarodowienia i współpracy między klastrami, w tym poprzez wzmocnienie sieci kontaktów wewnętrznych i zewnętrznych.
  • Ponieważ jedną z najważniejszych zalet turystyki jest niska bariera wejścia na ten rynek, należy się istotnie skupić na wspieraniu przedsiębiorczości i zakładaniu nowych firm.

Turystyka będzie jeszcze przez lata odgrywała znaczącą rolę w planowanym finansowaniu z programu ERDF, a także w pokrewnych inwestycjach związanych z zachowaniem, ochroną, promowaniem i rozwojem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego (patrz wykres). Ogółem z funduszu ERDF planuje się przeznaczyć na te cele 8 mld euro.

Baza danych eye@RIS3 (działająca na Platformie inteligentnej specjalizacji), która dokumentuje rodzącą się sieć regionalnych specjalności w całej Europie, pokazuje, że wiele regionów w ramach swoich strategii wyróżnienia wprowadza do turystyki unikatowe usługi i modele biznesowe, zamierzając przeznaczyć dla nich duże wsparcie finansowe.

Na przykład chcą skoncentrować wysiłki na stworzeniu konkurencyjnych niszowych rynków i marek, takich jak turystyka dla osób starszych (gospodarka senioralna) lub ekoturystyka, unowocześnienie infrastruktury mające przyciągnąć bogatszych gości oraz zdywersyfikowanie oferty turystycznej mającej zmniejszyć uzależnienie od krótkiego sezonu.

W regionach tych opracowano kompleksowe strategie przewidujące nie tylko zwiększenie wartości dodanej poprzez inwestowanie w innowacje, ale również włączenie do przemian innych sektorów, takich jak kultury i kreatywny, rolno-spożywczy, budowlany itd.