Zdrowie

Unijna polityka spójności inwestuje w opiekę zdrowotną, która jako główny element rozwoju regionalnego i konkurencyjności ma ograniczyć dysproporcje gospodarcze. Inwestycje mogą dotyczyć szeregu różnych obszarów, takich jak starzenie się społeczeństwa Europy, infrastruktura i zrównoważone systemy służby zdrowia, e-zdrowie, ubezpieczenia zdrowotne oraz programy promocji zdrowia.

Inne narzędzia

 

Podmioty realizujące projekty dotyczące opieki zdrowotnej mogą ubiegać się o wsparcie w ramach kilku spośród jedenastu priorytetów polityki spójności w okresie 2014–2020, w tym w ramach celów tematycznych: 2. (technologie informacyjne i komunikacyjne), 3. (MŚP), 8. (zatrudnienie), 9. (włączenie społeczne) i 11. (możliwości instytucjonalne).

Wsparcie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w zakresie rozwoju opieki zdrowotnej jest ściśle związane z ramową polityką zdrowotną i dotyczy także oceny potrzeb i opłacalności.