Programowanie i wdrażanie

Inne narzędzia

 •  
 • Zmniejsz tekst  
 • Powiększ tekst  

Polityka regionalna dotyczy wszystkich części UE, na wszystkich jej poziomach - od szczebla unijnego i krajowego po regiony i społeczności lokalne UE. Stanowi element polityki spójności UE, czyli unijnej strategii promowania i wspierania ogólnego, harmonijnego rozwoju państw członkowskich i regionów. Polityka ta jest wdrażana przez organy krajowe i regionalne we współpracy z Komisją Europejską.

Ramy polityki spójności są określane na 7 lat. Obecny okres obejmuje lata 2014-2020.

Polityka jest wdrażana w kilku etapach:

 • Rada Europejska i Parlament Europejski określają wspólnie, na podstawie propozycji przedstawionej przez Komisję, budżet polityki i zasady jego wykorzystywania. Oprócz zasad wspólnych dla europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFRR, EFS, FS, EFRROW i EFMR) istnieją też odrębne zasady dotyczące poszczególnych funduszy.
 • W procesie konsultacji Komisji z krajami UE określane są szczegółowo zasady i priorytety polityki spójności. Każde z państw członkowskich opracowuje projekt umowy o współpracy, w którym prezentowana jest strategia danego kraju oraz propozycja listy programów. Oprócz tego państwa członkowskie przedstawiają projekty programów operacyjnych (PO) dotyczących całych krajów i/lub regionów. Formułowane są też programy współpracy obejmujące więcej niż jeden kraj.
 • Komisja negocjuje z władzami krajowymi ostateczną treść umowy o współpracy, a także poszczególne programy. W programach przedstawia się priorytety kraju i/lub regionów oraz związane z nimi obszary współpracy. W procesie programowania i zarządzania programami operacyjnymi mogą uczestniczyć organizacje pracowników i pracodawców, a także organizacje społeczne.
 • Programy są wdrażane przez państwa członkowskie i ich regiony. Oznacza to selekcjonowanie, monitorowanie i ocenę setek tysięcy projektów. Prace te są organizowane przez "organy zarządzające" w każdym z krajów i/lub regionów.
 • Komisja przekazuje środki (aby umożliwić krajom rozpoczęcie finansowania przyjętych programów).
 • Komisja pokrywa certyfikowane wydatki poszczególnych krajów.
 • Komisja monitoruje programy realizowane przez poszczególne kraje.
 • W trakcie okresu programowania Komisja i kraje członkowskie przekazują raporty z realizowanych prac.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozporządzeniach dotyczących europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.