Inspiring non-EU countries

Inne narzędzia

 

Aktualności

  Nowa umowa o współpracy międzynarodowej w dziedzinie polityki regionalnej i miejskiej między Unią Europejską a Meksykiem została potwierdzona na mocy listu intencyjnego, który 8 października w Brukseli podpisali komisarz Johannes Hahn i Alejandro Nieto Enríquez, podsekretarz Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa oraz Rozwoju Regionalnego i Miejskiego w rządzie federalnym Meksyku. Jest to jedenasta z kolei umowa tego rodzaju, stanowiąca dalszy etap w procesie zapoczątkowanym w 2006 r., kiedy to zawarta została pierwsza umowa o współpracy w tym obszarze z Chinami. Umowa z Meksykiem jest już piątą umową z krajem Ameryki Łacińskiej, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu polityką regionalną na tym szybko rozwijającym się kontynencie.

  Komisarz Hahn podkreślił, że nowe porozumienie ułatwi wymianę wiedzy i najlepszych praktyk w planowaniu i realizacji założeń polityki regionalnej między Meksykiem a Unią Europejską. Jego słowa brzmiały: „Korzyści są obopólne, możemy zatem uczyć się od siebie nawzajem”. Jak słusznie zauważono w meksykańskiej prasie bezpośrednio po podpisaniu umowy, porozumienie to umożliwi nawiązanie dialogu o znaczeniu kluczowym dla współpracy strategicznej między Meksykiem a Unią Europejską w zakresie „kreowania bardziej sprawiedliwych, stabilnych i równych społeczeństw”. W ramach OPEN DAYS w sesji o „Współpracy między Ameryką Łacińską a Unią Europejską w zakresie spójności polityki i instrumentów finansowych” Alejandro Nieto Enríquez i towarzyszący mu dyrektor w Ministerstwie Rozwoju Rolnictwa oraz Rozwoju Regionalnego i Miejskiego Jorge Diaz Cuervo wspólnie zaprezentowali pierwszy projekt polityki regionalnej Meksyku. Zwrócono uwagę na znaczące różnice geograficzne między poszczególnymi regionami Meksyku i przedstawiono nowe, zindywidualizowane projekty polityki regionalnej.

  Ministerstwo Rozwoju Rolnictwa oraz Rozwoju Regionalnego i Miejskiego (SEDATU) powstało w 2013 r. w celu zarządzania polityką federalną w zakresie wszelkich zagadnień związanych z rozwojem regionalnym oraz współpracy z innymi ministerstwami w sprawach związanych z rozwojem obszarów miejskich oraz wiejskich. Główne cele rozwoju regionalnego, miejskiego i wiejskiego zostały określone w Krajowym Planie Rozwoju na lata 2013–2018 opracowanym przez rząd federalny, składającym się z indywidualnych programów horyzontalnych sporządzonych dla poszczególnych obszarów, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej potrzebujących regionów. Według Prognozy regionalnej OECD na rok 2014 w Meksyku występuje druga na świecie do co wielkości różnica w sumie dochodu krajowego na osobę (zaraz po Stanach Zjednoczonych). 65% ludności Meksyku mieszka w miastach, z czego 53% zamieszkuje obszary miejskie o liczbie mieszkańców przekraczającej 500 000 (według OECD światowa średnia wynosi 49%).

  Więcej informacji o inicjatywach REGIO na rzecz współpracy międzynarodowej.

  Działania DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w dziedzinie współpracy międzynarodowej, przy wsparciu Parlamentu Europejskiego w ramach działania przygotowawczego o nazwie „Wzmacnianie współpracy regionalnej i lokalnej poprzez promowanie polityki regionalnej UE na skalę globalną”, coraz bardziej ukierunkowane są na upowszechnianie bardziej zdecentralizowanej współpracy pomiędzy władzami regionalnymi i miejskimi z UE i państw trzecich. Korzyścią z takiej współpracy jest coś więcej niż tylko szerzenie wiedzy na temat europejskiego modelu społeczno-gospodarczego w państwach trzecich, a jedną istotną dodatkową korzyścią jest nawiązywanie kontaktu pomiędzy podmiotami z państw trzecich a podmiotami publicznymi i prywatnymi z UE, które realizują inwestycje i świadczą usługi z zakresu rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów miejskich.

  Jednym z ostatnich przykładów takiej współpracy może być projekt dotyczący pomocy technicznej o nazwie „Współpraca UE-Ameryka Łacińska przy regionalnych systemach innowacji”, który właśnie ukończono, a w którym uczestniczyły regiony Córdoba (Argentyna) i Santa Catarina (Brazylia) z Ameryki Łacińskiej oraz Emilia-Romania i Badenia-Wirtembergia z UE. Inspiracją dla projektu były prace prowadzone w UE nad regionalnymi systemami innowacji, a jego celem było pomóc regionom Ameryki Łacińskiej w udoskonaleniu zasad zarządzania z udziałem najważniejszych podmiotów działających w obszarze innowacji oraz upowszechnieniu dostępu do innowacji dla MŚP. Projekt dotyczył dwóch klastrów sektorowych (sektorów rolno-spożywczego i biotechnologicznego ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań biotechnologii w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, technologiach informacyjno-komunikacyjnych i energetyce), które zajmują ważne miejsce w gospodarce lokalnej wszystkich uczestniczących w projekcie regionów UE i Ameryki Łacińskiej, jak również wykazują duży potencjał rozwojowy.

  Wystąpienia na konferencji podsumowującej projekt, która odbyła się w Chapecó (Santa Catarina, Brazylia) w dniach 5–8 marca 2013 r., pokazały, że władze zarówno z UE, jak i z Ameryki Łacińskiej chcą kontynuować i zacieśniać wzajemne kontakty międzyregionalne i współpracę przy regionalnych politykach innowacji. Projekt wzbudził zainteresowanie sektora prywatnego, czego potwierdzeniem był udział wielu przedsiębiorstw z obu kontynentów. W wyniku realizacji projektu, w którym łącznie uczestniczyło ponad 40 przedsiębiorstw, niektóre agencje i przedsiębiorstwa z UE zaczęły świadczyć usługi, w tym przekazywać wiedzę fachową, przedsiębiorstwom z Ameryki Łacińskiej z regionów Córdoba i Santa Catarina. Powodem, dla którego agencje i przedsiębiorstwa z UE zaangażowały się w projekt, było po części ich zainteresowanie możliwością zdobycia wiedzy na temat sposobu funkcjonowania rynku w tych dwóch wschodzących i dynamicznych regionach Ameryki Łacińskiej, co miało być punktem wyjścia do nawiązania kontaktów gospodarczych i handlowych.

  Przykładowo prowincja Córdoba rozpoczęła już prace nad szeregiem działań następczych, które mogą przynieść korzyści zainteresowanym podmiotom z regionu: wsparcie rozwoju kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami z Ameryki Łacińskiej a sektorami agrobiznesu i mechatroniki regionu Emilia-Romania za pośrednictwem usług Reggio Emilia Innovazione; zacieśnienie i sformalizowanie kontaktów pomiędzy niektórymi klastrami z Ameryki Łacińskiej (np. Cluster Quesero z Villa María, Córdoba) a przemysłowymi laboratoriami badawczymi i konsorcjami (np. konsorcjum Parmigiano-Reggiano); ułatwienie udziału MŚP sektora rolno-spożywczego z Ameryki Łacińskiej w europejskich targach (np. R2B – Research to Business w Bolonii; Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita w Mediolanie); wsparcie zaangażowania i uczestnictwa przedsiębiorstw z Ameryki Łacińskiej w Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości przy wsparciu instytucji z Badenii-Wirtembergii. Ponadto trwają rozmowy nad szeregiem wspólnych projektów badawczo-rozwojowych z zakresu biotechnologii, a celem jest wspólne ubieganie się o unijne wsparcie badawcze w UE i Niemczech.

  Polityki regionalne i praktyki stosowane przez regiony mające na celu wzmocnić rozwój regionalny i uczestnictwo regionów odgrywać będą coraz ważniejszą rolę w Brazylii i Argentynie, czego potwierdzeniem jest ten konkretny projekt. W związku z pojawieniem się takiej tendencji regionalne polityki innowacji mają do odegrania zasadniczą rolę w zintegrowaniu polityk lokalnych w takich dziedzinach, jak: kształcenie, szkolenie, usługi dla MŚP, badania przemysłowe (stosowane) i transfer technologii.

Więcej wiadomości

International Affairs

In the international relations arena, the Directorate General for Regional and Urban Policy acts in support of, and in cooperation with the External Relations family of Directorates General (European External action Service EEAS and DEVCO) and with DG TRADE. There is a growing interest in different parts of world in the process of European integration, not just from an institutional point of view but also in terms of the policies that promote European cohesiveness. First and foremost among the latter is European regional policy which seeks to ensure that the benefits of the single market in Europe based on the free movement of goods and services, labour and capital, are as widely spread as possible.

Principal among the features of EU regional policy that are of interest to third countries such as China, Russia and Brazil, as well as to international organisations such as MERCOSUR and ASEAN, are the financial dimension and the geographical targeting of resources between Member States and regions; the geographical and strategic objectives; and the different dimensions of the implementation system. So far as countries in the European Neighbourhood are concerned the EU wishes to promote key concepts of EU regional policy such as open markets, respect for the environment, participative democracy and partnership in the conception and implementation of development policy.

This interest comes at a time when the policy has undergone substantial changes. In effect, EU regional policy today is a means of delivering the Union's policy priorities across its territory. It does so by co-financing integrated, national or regional investment programmes, where the Union's contribution to the programmes is greatest in the least prosperous areas.

Today therefore, EU regional policy is an integral part of economic policy, but with the unique feature that it is delivered with the consent and involvement of the grassroots through a multi-level governance system where each level - European, national, regional and local - has a role to play. The involvement of the grassroots, for example, in devising regional and local strategies and selecting projects creates a sense of ownership of European policy and in that way contributes to territorial integration. It is these features that have inspired interest in large countries with major territorial imbalances that are seeking to combine the pursuit of a more even pattern of growth with governance systems that contribute to transparent public policies and that help to further integration through decentralisation.

As well as projecting notions of inter-regional solidarity and good governance, cooperation in the field of regional policy also provides the opportunity to project other values such as respect for the free market through competition, state aid and public procurement rules, for environmental rules and policies and for equal opportunities and minority rights. These create the framework conditions under which EU financial support is granted and provide positive incentives to achieving high standards in public policy.

Regional Policy Dialogues

The Commission, DG REGIO, has concluded formal agreements on regional policy cooperation with China PDF EN zh, Russia PDF EN EN, Brazil PDF EN EN, and Ukraine PDF EN Ukrainian, Georgia PDF EN, Moldova PDF EN, Chile PDF EN es, Peru PDF EN es, Argentina PDF en es, Japan PDF EN, Mexico PDF EN es, Sistema de Integracion de Centro-America (SICA) PDF EN es, Colombia PDF EN es. These countries are confronted with wide regional disparities as well as major challenges in terms of coordinating the different levels of government, and ensuring that decentralization can be achieved without compromising efficiency.

Brochure : European Regional Policy, an inspiration for Countries outside the EU?

November 2009 - PDF en es fr hy ka mo pt Russian Ukrainian Chinese

Posters: PDF en