Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Inne narzędzia

 •  
 • Zmniejsz tekst  
 • Powiększ tekst  

Aktualności

  Pierwsze wydanie naszego magazynu w 2017 r. zapowiada podwójną uroczystość — Bułgaria i Rumunia 10 lat temu przystąpiły do UE, a wiele się od tamtej pory zmieniło. W Panoramie przyjrzymy się bliżej korzyściom uzyskanym przez te kraje i ich obywateli dzięki wejściu do Unii. W naszym rozszerzonym artykule koncentrujemy się na zachodniej Grecji, czyli regionie o ogromnym potencjale, wspieranym dzięki funduszowi polityki spójności, w ramach którego realizowana jest strategia na rzecz inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego.

  Z najnowszego sprawozdania wynika, że kraje muszą ze sobą współpracować, jeśli chcą sprostać globalnym wyzwaniom, które nie ograniczają się do danego państwa. Cztery makroregionalne strategie mogą zmienić tę sytuację, gdyż wspierają wspólny wysiłek krajów zarówno z UE, jak i spoza UE w zakresie problemów przekrojowych.

  W wywiadzie z dr Ianem Borgiem, maltańskim sekretarzem parlamentarnym ds. prezydencji w UE w 2017 r. oraz funduszy unijnych, poruszamy kwestie tego, jak przebiega przewodnictwo Malty w UE i co zyskała dzięki wsparciu polityki spójności.

  W numerze publikujemy też artykuł na temat nowej udoskonalonej metody sporządzania wyceny dla dużych projektów, a oprócz tego pokażemy, jak Polska w pełni wykorzystuje wszystkie możliwości finansowania UE.

  Dział „Waszym zdaniem” poświęcony jest materiałom z Danii, Estonii, Łotwy i regionu Wysp Egejskich Południowych, a prezentacja zdjęć przedstawia projekty obejmujące trzy regiony Belgii.

  Panorama 60: Bulgaria and Romania celebrate 10 years in the EU

  Komisja Europejska przyjęła dzisiaj pierwsze w historii jednolite sprawozdanie w sprawie wdrożenia czterech bieżących strategii makroregionalnych Unii Europejskiej (UE): strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, strategii UE na rzecz regionu Dunaju, strategii na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego oraz strategii na rzecz regionu alpejskiego.

  Sprawozdanie zawiera ocenę stanu wdrożenia bieżących strategii i podsumowuje wyniki osiągnięte do tej pory. W sprawozdaniu odniesiono się także do wiedzy zdobytej dzięki dotychczasowym doświadczeniom, a ponadto przedstawiono liczne zalecenia dotyczące możliwych ścieżek rozwoju tychże strategii i związanych z nimi planów działań, mając też na względzie kontekst przyszłej polityki spójności.

  W omawianym sprawozdaniu zostały uwzględnione wspólne przekrojowe kwestie, istotne dla wszystkich czterech strategii, niezależnie od stopnia ich zaawansowania (np. kwestie kształtowania polityki i jej planowania, zarządzania, monitorowania i sporządzania ocen, finansowania i komunikacji). W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano kluczowe rezultaty działań, a także wyzwania związane z każdą strategią makroregionalną.

  W ocenie ogólnej proces wdrażania czterech strategii makroregionalnych UE przez 19 państw członkowskich i 8 krajów spoza UE zaowocował większym zainteresowaniem europejską współpracą terytorialną, spójnością terytorialną oraz ich wartością dodaną, a także przyczynił się do poszerzenia świadomości w tym zakresie. Strategie te wpłynęły na sprawniejszą koordynację i ściślejszą współpracę w określonych dziedzinach (np. dotyczących zdolności żeglugowej, energii, zmian klimatycznych) i pomiędzy zainteresowanymi krajami. Ponadto dzięki zbliżeniu z krajami spoza UE ożywiła się współpraca między nimi a UE. Omawiane strategie przyczyniły się też do kształtowania polityki, wdrażania istniejącego już prawodawstwa i pogłębienia dialogu pomiędzy poszczególnymi stronami.

  Jak na razie nie udało się jednak wykorzystać w pełni ich potencjału, a jednocześnie wciąż istnieją pewne problemy, które trzeba przezwyciężyć. Między innymi, państwa członkowskie inicjujące strategie powinny zachować większą niezależność i szerszy zakres odpowiedzialności; należy też poprawić efektywność systemów zarządzania, a poszczególne dostępne źródła finansowania (na poziomie UE, regionów, kraju) muszą być lepiej skoordynowane. W sprawozdaniu podkreślono także znaczenie zasobów administracyjnych i zdolność osiągania zakładanych celów.

  W świetle przyszłej polityki spójności pojawiły się pewne wątpliwości. Odnoszą się one w szczególności do efektu synergii i komplementarności pomiędzy strategiami makroregionalnymi UE i programami wspieranymi ze środków europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, jak również dostosowania strategii do międzynarodowych programów Interreg i dalszego usprawniania systemu zarządzania.

  Do sprawozdania dołączony został dokument roboczy służb Komisji, w którym zawarto bardziej szczegółowe informacje na temat stanu wdrożenia każdej ze wspomnianych strategii makroregionalnych oraz ścisłe zalecenia.

  Sprawozdanie oferuje kompleksowy wgląd w mechanizmy czterech strategii makroregionalnych UE dzięki konkretnym przykładom wdrożonym w poszczególnych obszarach. Każda z tych strategii posiada określoną wartość dodaną, a mianowicie:

  • jakość wody w Morzu Bałtyckim poprawia się, a ilość wpływających substancji odżywczych zmniejsza się dzięki wdrożeniu takich projektów, jak PRESTO czy interaktywne zarządzanie zasobami wodnymi (IWAMA),
  • dzięki sieci SUBMARINER nadal z dużym zaangażowaniem wspierane są zarówno innowacyjne i zrównoważone metody wykorzystania zasobów morskich, jak i współpraca na tym polu między zainteresowanymi stronami i inicjowanie w związku z tym działań w regionie Morza Bałtyckiego,
  • na obszarach wzdłuż Dunaju wdrażane są projekty, takie jak SEERISK, dzięki którym poprzez skoordynowane zarządzanie ryzykiem i gospodarowanie zasobami wodnymi znacząco zmniejszyło się zagrożenie zniszczeniami wskutek powodzi,
  • wąskie gardła na Dunaju, utrudniające żeglugę, są likwidowane, przy czym zwiększone zostało też bezpieczeństwo żeglugi, a to za sprawą takich projektów, jak FAIRWAY i DARIF,
  • współpraca z krajami UE w zakresie konkretnych kwestii dotyczących wspólnego interesu w ramach strategii UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego pomaga zaangażowanym w nią krajom Bałkanów Zachodnich utorować drogę do wejścia do UE,
  • chcąc osiągnąć trwały wzrost gospodarczy przy poszanowaniu środowiska, morskie/lądowe korytarze łączące ziemię z lądem w basenie Adriatyku i Morza Jońskiego zostały wybrane na kluczowe obszary, na których należy wspierać strategiczne projekty,
  • takie projekty, jak „mountErasmus”, mają na celu ustanowienie transgranicznej przestrzeni edukacyjnej dla dualnego systemu szkoleń zawodowych w regionie alpejskim,
  • jeśli chodzi o przewozy pasażerskie łączność transgraniczna w regionie alpejskim ulega poprawie dzięki rozbudowaniu platformy „AlpInfoNet” w transgraniczny system informacji dotyczących podróży.

  Dodatkowe informacje

  We wrześniu 2015 r. Komisja przeprowadziła przegląd współpracy transgranicznej, który miał na celu zbadanie przeszkód, z jakimi borykają się mieszkańcy regionów przygranicznych. W ramach przeglądu odbyły się ogólnounijne konsultacje publiczne, których wyniki zostaną opublikowane dzisiaj.

  Ankietowani nie tylko zidentyfikowali pozostałe kwestie przygraniczne, lecz także zaprezentowali konkretne pomysły ich rozwiązania, które przedstawiono w tym sprawozdaniu.

  Wymieniono pięć przeszkód:

  1. bariery prawne i administracyjne (nieuznawanie kwalifikacji, różnice w systemach podatkowych, ubezpieczeń społecznych i emerytur),
  2. bariery językowe,
  3. utrudniony dostęp fizyczny (brak infrastruktury i zintegrowanych systemów transportu publicznego),
  4. brak współpracy pomiędzy władzami publicznymi nad kwestiami przygranicznymi,
  5. różnice ekonomiczne (różnice w rynkach pracy i płacach, powodujące asymetryczne przepływy).

  Ponad 10 mld EUR z funduszy ESI zostanie przeznaczone na inwestycje wzmacniające współpracę transgraniczną w latach 2014–2020.

  Więcej informacji

Więcej wiadomości

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people