Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Inne narzędzia

 

Aktualności

  Jesienne wydanie magazynu Panorama, obejmujące szeroki zakres tematów: od problemów miejskich po współpracę międzynarodową i politykę energetyczną, jest już dostępne do pobrania.

  Nowe wydanie poświęcone jest Litwie. W wywiadzie dla naszego magazynuVilius Šapoka, litewski minister finansów, wyjaśnia, w jaki sposób Litwa wykorzystuje środki unijne do zwiększania konkurencyjności i wydajności poprzez inwestycje w rozwój przedsiębiorstw. Ilustrują to opisy pięciu nowych projektów. W części „Uchwycone obiektywem” pokazujemy projekty korzystające z dofinansowania z UE w niemieckim regionie Nadrenia-Palatynat.

  Ponadto przyglądamy się temu, w jaki sposób polityka spójności wspiera realizację celów związanych ze zrównoważoną energią i społeczeństwem niskoemisyjnym, oraz przybliżamy strategiczne partnerstwa z miastami na całym świecie, które powstały dzięki programowi międzynarodowej współpracy miast. Omawiamy także wnioski z opublikowanego niedawno sprawozdania na temat działalności gospodarczej w Chorwacji, Czechach, Portugalii i na Słowacji.

  Przedstawiamy zwycięzców tegorocznej edycji konkursu na blog oraz konkursu fotograficznego #EUinMyRegion. Podsumowujemy również zakończony niedawno projekt Road Trip i prezentujemy wrażenia wszystkich ośmiu młodych uczestników, zebrane w Berlinie po zakończeniu ich przygody. Dział projektów odwiedza tym razem Gibraltar, Rumunię i Niemcy.

  Panorama 66 - Litwa: budowanie bardziej inteligentnej przyszłości

  Fundusze EOG i fundusze norweskie to wkład finansowy Islandii, Liechtensteinu oraz Norwegii w solidarność i spójność europejską. W okresie programowania 20142021 na programy wspierające inwestycje UE w centralnej i południowej Europie przeznaczono 2,8 mld EUR.

  Islandia, Liechtenstein i Norwegia prowadzą bliską współpracę z UE i są członkami jednolitego rynku na mocy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Współpraca obejmuje realizację wspólnego celu, jakim jest zmniejszenie dysproporcji społecznych i gospodarczych w EOG.

  Wymienione wyżej kraje uczestniczą w realizacji tego celu poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie. Podobnie jak Fundusz Spójności fundusze te wspierają państwa członkowskie UE, których dochód narodowy brutto na osobę jest niższy niż 90% wysokości średniego dochodu narodowego brutto w UE. Kraje te mają taki sam cel jak UE, a jest nim zielona, konkurencyjna i sprzyjająca włączeniu społecznemu Europa. 

  Zgodnie z priorytetami UE na obecny okres finansowania w ramach funduszy EOG/norweskich ustanowiono niedawno fundusze regionalne, które mają zwalczać bezrobocie i promować współpracę transgraniczną.

  Zwiększanie wpływu

  Na początku okresu programowania każdy kraj korzystający z funduszy przedstawia swoje priorytety w zakresie inwestycji w ramach dwustronnego protokołu ustaleń z państwami będącymi donatorami. W czasie negocjacji odbywają się konsultacje z Komisją Europejską w celu uniknięcia dotowania tych samych sektorów i zapewnienia, że finansowanie jest kierowane w obszary, gdzie będzie miało największy wpływ. Programy wprowadzane w ramach funduszy muszą być zgodne z zasadami UE oraz spełniać standardy w zakresie praw człowieka, dobrych rządów, zrównoważonego rozwoju i równości płci. 

  Fundusze UE i EOG uzupełniają się wzajemnie i są zazwyczaj zarządzane przez tę samą instytucję na szczeblu krajowym. Jeden fundusz może wspierać drugi na przykład poprzez pomoc w rozwoju programu pilotażowego lub finansowanie różnych aspektów tego samego projektu. Z funduszy finansowane są również projekty, dla których trudno jest uzyskać środki na poziomie krajowym lub unijnym, przez co unika się duplikowania finansowania tych samych projektów. Zarówno fundusze UE, jak i EOG pomagają w pozyskiwaniu innych źródeł finansowania na poziomie publicznym i prywatnym. 

  Głównym celem funduszy jest umocnienie wzajemnych relacji między Islandią, Liechtensteinem i Norwegią a krajami będącymi beneficjentami. Priorytety odzwierciedlają wspólne europejskie wyzwania, a zarówno donatorzy, jak i beneficjenci są zainteresowani współpracą. Fundusze zostały ustanowione, aby ułatwić i wspierać dwustronne partnerstwo między instytucjami publicznymi, firmami prywatnymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami badawczymi na wszystkich szczeblach. W każdym okresie programowania wsparcie uzyskują tysiące projektów, w tym wspólne projekty badawcze i łączone projekty z sektora MŚP, a także wymiany typu peer-to-peer i szkolenia dla pracowników.

  Wspieranie demokracji

  Cechą wyróżniającą fundusze EOG jest fakt, że minimum 10% środków jest kierowanych bezpośrednio do organizacji społeczeństwa obywatelskiego w każdym z krajów beneficjentów. Celem jest rozwój długoterminowej stabilności i zdolności społeczeństwa obywatelskiego do promowania udziału w demokracji, aktywnej postawy obywatelskiej i praw człowieka. 

  Rada Europy, OECD i Agencja Praw Podstawowych UE są partnerami w kilku programach i projektach, wspierając swoją wiedzą i doświadczeniem walkę z dyskryminacją, zwiększanie włączenia społecznego, rozwój gospodarczy oraz promowanie dobrych rządów. Umacnianie najsłabszych grup i mniejszości, takich jak społeczność Romów, jest bardzo istotną kwestią w ramach funduszy w wielu krajach będących beneficjentami.

  Sektory priorytetowe funduszy EOG i funduszy norweskich na lata 2014–2021

  • Innowacja, badania, edukacja i konkurencyjność
  • Włączenie społeczne, zatrudnienie ludzi młodych i ograniczenie ubóstwa
  • Środowisko, energia, zmiana klimatu i gospodarka niskoemisyjna
  • Kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre rządy i prawa podstawowe
  • Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne

  Więcej informacji

  www.eeagrants.com

  Panorama 64: Cohesion Policy: 30 years investing in the future of European Regions

  W ostatnich latach NÖGUS (Dolnoaustriacki Fundusz Zdrowia i Opieki Społecznej) dzięki środkom z EFRR zrealizował wiele inicjatyw i projektów w sektorze zdrowia, prowadzonych wspólnie przez władze Dolnej Austrii i sąsiednich krajów. Celem jest zapewnienie osobom żyjącym po obu stronach granicy opieki medycznej w kraju. W wyniku tego bardzo udanego projektu wszystkie działania transgraniczne zostały we wrześniu 2017 r. objęte wspólnymi ramami o nazwie Healthacross.

  Healthacross oznacza opiekę zdrowotną bez granic. Obecnie pod tą marką regiony położone przy granicy między Dolną Austrią i Republiką Czeską oraz między Dolną Austrią i Słowacją realizują innowacyjne projekty w zakresie opieki zdrowotnej oraz projekty dotyczące współpracy międzynarodowej.

  Zgodnie z mottem „Europejskie idee zakorzenione w regionie przygranicznym” specjalny zespół pod kierunkiem dyrektor mgr Elke Ledl znosi granice w zakresie zapewniania opieki zdrowotnej: „Chcemy, aby nasza praca pomagała budować mosty między Dolną Austrią a innymi krajami europejskimi, tak aby obywatele po obu stronach granicy mogli korzystać z opieki w pobliżu miejsca ich zamieszkania”.

  Projekty transgraniczne mają wiele zalet. Pacjenci mogą samodzielnie decydować, po której stronie granicy chcą podejmować leczenie, a także mogą korzystać z leczenia na miejscu. Jest to szczególnie ważne w nagłych wypadkach i może uratować życie, jeśli najbliższy szpital lub najbliższy dostępny ambulans znajduje się po drugiej stronie granicy. Międzynarodowe sieci i współpraca umożliwiają również transfer wiedzy specjalistycznej z innych krajów do Dolnej Austrii.

  Opieka zapewniana na poziomie różnych społeczności

  Czescy pacjenci odwiedzają szpital regionalny w Gmünd

  W regionach Gmünd oraz České Velenice współpraca transgraniczna znacznie ułatwiła ich mieszkańcom codzienne życie. Regionalny szpital Waldviertel-Gmünd jest położony tuż przy granicy, najbliższa stacja pogotowia po stronie czeskiej znajduje się w odległości ponad 30 kilometrów, a najbliższy szpital jest oddalony o 60 kilometrów.

  W rezultacie projektu czeskie firmy ubezpieczeniowe pokryją koszty leczenia ich pacjentów. Tłumacze ustni i mówiący w języku czeskim pracownicy pomagają pacjentom i personelowi szpitala w komunikowaniu się ze sobą. Obecnie trwają dyskusje z zaangażowanymi w przedsięwzięcie organizacjami z kraju południowoczeskiego na temat rozszerzenia zakresu leczenia czeskich pacjentów w szpitalu w Gmünd, aby oprócz leczenia ambulatoryjnego mogli również korzystać z leczenia szpitalnego. Ponadto zostaną zapewnione możliwości nawiązania długoterminowej współpracy w ramach transgranicznej sieci placówek służby zdrowia (transgraniczne ośrodki opieki zdrowotnej) w regionach Gmünd / České Velenice. 

  Radioterapia dla obywateli Dolnej Austrii w szpitalu Znojmo

  W 2018 r. 15 pacjentów z klinik Weinviertel w Mistelbach, Hollabrunn i Krems zostanie poddanych radioterapii w szpitalu w Znojmo w ramach jednej z pierwszych faz realizacji projektu. 

  Transgraniczna współpraca w zakresie ratownictwa z Południowymi Morawami i krajem południowoczeskim
  Dolna Austria podpisała już umowy na świadczenie usług pogotowia ratunkowego z Południowymi Morawami i krajem południowoczeskim. W następnym etapie zostanie przeprowadzona adaptacja oprogramowania w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy centrum alarmowym 144 w Dolnej Austrii a centrami alarmowymi w Południowych Morawach i w kraju południowoczeskim, aby ułatwić transgraniczne akcje ratunkowe. Zapewni to szybką wzajemną pomoc w nagłych wypadkach bez biurokratycznych komplikacji. 

  Centrum leczenia endometriozy w szpitalu regionalnym w Melk

  Podstawą pierwszego certyfikowanego przez UE centrum leczenia endometriozy w Dolnej Austrii jest wymiana wiedzy między szpitalem regionalnym w Melk a szpitalem w Znojmo. Ten ostatni odpowiada za ten obszar i posiada już ośrodek, w którym pacjenci będą teraz szybciej otrzymywać diagnozę i leczenie. Jedna na dziesięć kobiet w wieku rozrodczym cierpi na endometriozę, która jest chorobą przewlekłą objawiającą są silnym bólem i prowadzącą do niepłodności.

  Panorama 63 - The Outermost Regions: joining forces across the EU 

Więcej wiadomości

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all 28 Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people