Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Inne narzędzia

 •  
 • Zmniejsz tekst  
 • Powiększ tekst  

Aktualności

  Dziś Komisja Europejska ogłosiła, które partnerstwa międzyregionalne otrzymają wsparcie dostosowane do swoich potrzeb w ramach nowego finansowanego przez UE działania pilotażowego na rzecz innowacyjnych projektów.

  Celem tego działania pilotażowego jest pomoc partnerstwom, aby mogły zwiększyć skalę swoich projektów w sektorach priorytetowych takich jak duże zbiory danych, biogospodarka, efektywne gospodarowanie zasobami, zaawansowane procesy produkcyjne bądź cyberbezpieczeństwo.

  Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: Konkurencyjne regiony będą mogły przedstawić swoje projekty na szerszym forum i połączyć siły z innymi regionami, mogącymi pochwalić się konkurencyjnością w podobnych dziedzinach. Dzięki odpowiedniemu wsparciu ze strony UE ich dobre pomysły staną się innowacyjnymi produktami. Niewątpliwie zobaczymy wśród nich przyszłych europejskich liderów innowacyjności.

  W wyniku zaproszenia do wyrażania zainteresowania, ogłoszonego przez Komisję we wrześniu 2017 r., wybrano osiem partnerstw międzyregionalnych. W każdym z nich rolę lidera i koordynatora pełni jeden lub kilka regionów.

  • Partnerstwo 8 regionów pod przewodnictwem Brabancji Północnej (NL), Flandrii (BE) i Regionu Północnego (Norte) (PT) będzie opracowywać wspólne projekty w dziedzinie druku 3D.
  • Grupa 9 regionów pod wodzą Flandrii (BE) będzie współpracować w sektorze biogospodarki.
  • Bretania (FR) wraz z 3 innymi regionami oraz Estonią skupi się na bezpieczeństwie cybernetycznym.
  • Lombardia (IT) we współpracy z 7 innymi regionami postanowiła wyspecjalizować się w gospodarce o obiegu zamkniętym, a konkretnie w utylizacji produktów w celu regeneracji i ponownego wykorzystywania ich komponentów.
  • Toskania (IT) wraz z 21 innymi regionami i Estonią będzie wspólnie opracowywać nowe zaawansowane technologicznie rozwiązania w rolnictwie.
  • Szkocja (UK) i Kraj Basków (ES) koordynują realizowane przez 16 regionów wspólne projekty w dziedzinie morskiej energii odnawialnej.W tym partnerstwie uczestniczy też norweski region Sogn og Fjordane.
  • Andaluzja (ES) wraz z 5 innymi regionami za swój priorytet tematyczny przyjęła zrównoważone budownictwo.
  • Andaluzja (ES) i Emilia-Romania (IT) koordynują grupę 9 regionów, które przedstawią innowacyjne projekty w dziedzinie dużych zbiorów danych i identyfikowalności w sektorze rolno-spożywczym.

  Wymienione partnerstwa otrzymają wsparcie ze strony powołanych w ramach Komisji specjalnych zespołów grupujących ekspertów z działów zajmujących się różną tematyką. Będą oni służyć radą np. w zakresie najkorzystniejszego łączenia środków z różnych funduszy UE w celu finansowania projektów.

  Oprócz tego bezpośredniego wsparcia ze strony Komisji każde partnerstwo będzie mogło korzystać z zewnętrznych usług doradczych do wartości 200 tys. euro na cele komercjalizacji i zwiększania skali działalności. Środki na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

  Dalsze działania

  Praca w ramach partnerstw rozpocznie się w styczniu 2018 r. i potrwa do 2019 r.

  Działanie pilotażowe umożliwi testowanie nowych podejść do współpracy międzyregionalnej i dostarczy Komisji podstaw merytorycznych do refleksji na temat inteligentnej specjalizacji po 2020 r.

   

  Więcej informacji:

  Polityka spójności, która uwzględnia wszystkie regiony od najmniej do najbardziej rozwiniętych jest kluczem do sukcesu Unii Europejskiej.

  Europejskie regiony stanowią filar Unii Europejskiej — zarówno pod względem politycznym, gospodarczym, społecznym, jak i kulturowym. Zatem dla zapewnienia powodzenia Europy po 2020 r. potrzebne będzie również solidne wsparcie dla regionów. Dzięki europejskim funduszom strukturalnym i inwestycyjnym (EFSI) możliwe jest stymulowanie i rozszerzanie inwestycji. Za ich sprawą Europa jawi się jako potrzebna i otwarta na obywateli, dając tym samym bodziec do współpracy.

  Już na wczesnym etapie Bawaria przedstawiła swoją pozycję w sprawie reformy EFSI, która nastąpi po roku 2020. Naszym głównym zmartwieniem, które dzielimy z innymi europejskimi regionami, jest kwestia zachowania odpowiedniego dla każdego regionu poziomu finansowania z funduszy EFSI. Jest to szczególnie ważne dla bardziej rozwiniętych regionów, jak właśnie Bawaria, aby mogły nadal kwitnąć z korzyścią dla swoich słabiej rozwiniętych sąsiadów dzięki wzmożonemu popytowi i większej wartości dodanej. Wspólna europejska polityka w zakresie pomocy jest czynnikiem jednoczącym Europę, a nie dzielącym ją na „darczyńców” i „beneficjentów”.

  Ponadto regiony o silnej pozycji jak Bawaria to nie tylko kwitnące gospodarczo miasta i miasteczka. Tą słabiej rozwiniętą pod względem strukturalnym część regionu tworzą głównie okręgi graniczące z Republiką Czeską, przez co stanowią one obszary priorytetowe dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Unijna polityka regionalna jest dla nas tak istotna, gdyż bezpośrednio wpływa na mieszkańców Bawarii, podobnie jak na mieszkańców innych europejskich regionów. Wiele projektów w Bawarii można było zrealizować wyłącznie dzięki funduszom UE. W przeciwieństwie do mechanizmów krótkoterminowego zarządzania kryzysowego, fundusze EFSI zapewniają środki w długiej perspektywie przez cały okres finansowania, przy czym kwota środków i zasoby są ustalane z góry. Pozwala to na wysoki poziom planowania i bezpieczeństwa finansowego. Umożliwia także wyznaczanie ważnych ogólnoeuropejskich celów, które niekoniecznie przynoszą szybkie rezultaty, ale raczej wymagają dłuższego okresu stabilnego działania polityki. Zatem długoterminowe, trwałe, działające w oparciu o dotacje fundusze EFSI nie powinny być zastępowane przez wybiórcze i krótkoterminowe instrumenty finansowania. Powinno się utrzymać EFSI z uwagi na ich strategiczną funkcję oraz wspólną dla wszystkich strukturę finansowania ukierunkowaną na wyniki.

  Hasło „Budujmy mosty, nie mury” powinno stać się europejskim mottem po 2020 r. Wszystkie strony muszą pracować razem, bez kreowania zbędnych podziałów. To wymaga jeszcze większego zacieśnienia współpracy transgranicznej. Programy Interreg to bezdyskusyjnie znaczący wkład w integrację europejską. Współpraca między sąsiedzkimi krajami to wyraźny sygnał dla lokalnej społeczności, czym jest wartość dodana stabilnej Europy — tereny niegdyś podzielone granicami teraz stają się przyszłymi miejscami spotkań.

  Nowe programy w ramach tej polityki, takie jak strategie makroregionalne, także powinny otrzymać większe wsparcie, przy jednoczesnym rozwijaniu synergii w ramach ponadnarodowych programów UE. Bawaria obecnie przewodzi strategii UE na rzecz regionu alpejskiego (EUSALP), więc ma obowiązek wzmacniać unijne strategie makroregionalne po 2020 r. Region ten jest też oddany sprawie ograniczania nadmiernej biurokracji w ramach polityki finansowania, co ma zwiększyć samodzielność regionów, a jednocześnie zapewnić, aby pomoc regionalna nadal przynosiła wartość dodaną.

  Europejska polityka spójności jest najprawdziwszym wyrazem europejskiej solidarności, gdzie silniejsi wspierają słabszych. Bawarczycy to rozumieją i doceniają. Oni także doświadczyli przejawów solidarności ze strony innych, kiedy region zmieniał się z obszaru zdominowanego przez działalność rolniczą w ośrodek innowacyjności. Obecnie bawarskie przedsiębiorstwa współpracują z partnerami w całej Europie. Zatem strategiczna polityka regionalna w Europie powinna uwzględniać wszystkie europejskie regiony, także te bardziej rozwinięte. Jest to jedyna droga do budowania większej spójności regionalnej i społecznej w obrębie samych państw członkowskich, jak i pomiędzy nimi, a także do zapewnienia gospodarczego powodzenia wszystkich regionów. Jeśli nam się to uda, i jeżeli lokalne społeczności odczują konkretne efekty płynące z europejskiej współpracy, wówczas obywatele na nowo uwierzą w UE.

  BEATE MERK,

  Minister spraw europejskich i stosunków regionalnych w Bawarii

  Panorama 62: Boosting innovation across the regions

  Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz wyjaśnia, czym jest uruchomiona niedawno inicjatywa #CohesionAlliance, której celem jest podniesienie świadomości obywateli Europy na temat głównego instrumentu unijnej polityki inwestycyjnej.

   

  W tym roku niewątpliwie udało się w Unii Europejskiej uniknąć dwóch szczególnie poważnych zagrożeń dla jej jedności, którymi były populistyczne działania polityczne w Holandii i we Francji. Dowody na chęć wprowadzenia reform można znaleźć w rozważaniach nad przyszłością Europy na najwyższym szczeblu, choć mimo to UE znajduje się obecnie na rozdrożu.

  Mimo że poczyniono starania w kierunku zmian, czasem na lepsze, to „stare” strategie polityczne wciąż są zagrożeniem — przede wszystkim jeśli chodzi o politykę spójności oraz wspólną politykę rolną. Jednocześnie pojawiają się kolejne wyzwania, takie jak Brexit czy potrzeba wprowadzenia większych środków bezpieczeństwa, zwiększenie obronności, problemy z migracją i napływem uchodźców, a także polityka zagraniczna.

  W tej sytuacji błędem byłoby wyznaczanie nieadekwatnych celów. Dlatego Europejski Komitet Regionów (KR) staje w obronie silnej, skutecznej polityki spójności, której rezultaty będą widzialne dla obywateli.

  Aby jej skuteczniej bronić, uruchomiono inicjatywę #CohesionAlliance, czyli sojusz na rzecz spójności. Społeczeństwo ma zbyt niską świadomość tego, czym jest polityka spójności, mimo że jest ona głównym instrumentem unijnej polityki inwestycyjnej. W rzeczywistości mamy tendencję do zapominania, jak wyglądałaby Europa pozbawiona rezultatów tej polityki.

  Liczby mówią same za siebie

  Jak podkreślono w dokumencie konsultacyjnym w sprawie przyszłości finansów UE, nie należy nigdy zapominać, że w okresie 2007–2013 polityka spójności zapewniła pomoc finansową dla 121 400 start-upów i około 400 000 MŚP, 94 955 projektów badawczych oraz 33 556 projektów współpracy między MŚP a ośrodkami badawczymi, a także na utworzenie 41 600 nowych długoterminowych miejsc pracy w sektorze badań naukowych, modernizację 1500 km linii kolejowych w ramach transeuropejskiej sieci transportowej, i wreszcie — na udział w 49,7 milionów interwencji mających na celu rozwój kapitału ludzkiego, z których niemal połowa wiązała się z nabywaniem nowych umiejętności.

  Z punktu widzenia obywateli wizja Europy, która zapewnia ochronę, szczególnie przed negatywnymi skutkami globalizacji, zawiera się w unijnej polityce spójności. Nie bez przyczyny wsparcie obywatelskie dla tej polityki systematycznie wzrasta. Pokazuje to ostatnie badanie Eurobarometru z czerwca 2017 r., według którego 78% obywateli uważa, że unijne inwestycje regionalne w korzystny sposób wpływają na ich miasto lub region.

  Poziom tej ochrony jest wymierny — świadczą o tym dane liczbowe — ale polityka spójności pozostaje jedną z najbardziej atakowanych europejskich strategii, i to w sytuacji, kiedy przyszłe wieloletnie ramy finansowe (WRF) mają zostać poważnie zmniejszone, głównie za przyczyną wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE.

  Moja analiza jest następująca: KR samotnie nie obroni tej polityki ani nie osiągnie spodziewanych efektów. Poprzez #CohesionAlliance KR może działać jako katalizator dla wszelkich działań na rzecz spójności, podejmowanych na poszczególnych obszarach. Tych inicjatyw jest mnóstwo i cechuje je wysoka jakość — miasta, regiony, społeczeństwo obywatelskie, przedstawiciele ze świata gospodarki, stowarzyszenia oraz sieci pracują nad zaproponowaniem nowej polityki spójności i jej wizji na przyszłość.

  Założeniem jest, aby nie bazować na niezmiennych zasadach sztywnej polityki spójności. Wręcz przeciwnie, trzeba wykazać, że bez przekształcenia polityki spójności niemożliwa będzie jej kontynuacja. Aby ją zmienić, należy zwrócić się ku jej pierwotnym zasadom oraz szlachetnej triadzie opartej na spójności terytorialnej, a ponadto zmobilizować sektor prywatny poprzez odpowiednie instrumenty finansowe i połączyć ją z bardziej elastycznym paktem stabilności i wzrostu.

  W opinii KR „na rzecz silnej i skutecznej europejskiej polityki spójności po 2020 r.” podkreślono następujący kierunek polityki: budżet odpowiadający naszym ambicjom; potwierdzenie zasady polityki partnerstwa opartej na podejściu terytorialnym; kategoryczne uproszczenie procedur, szczególnie w zakresie zarządzania i kontroli, w oparciu o zasady różnicowania i proporcjonalności; wzmocnienie połączenia z reformami strukturalnymi poprzez warunek ex-ante; nowe wskaźniki alokowania środków oraz skuteczniejsze rozpoznawanie różnic subregionalnych; zwiększona widoczność rezultatów.

  Połączone siły

  To są te zasady, wokół których zjednoczył się KR i ważne stowarzyszenia lokalnych władz (KPRNE, AER, Eurocities, Rada Gmin i Regionów Europy, SERG), aby w efekcie stworzyć platformę #CohesionAlliance skupiającą wszystkie inicjatywy, które można zidentyfikować jako spełniające te ogólne zasady. W ten sposób KR stał się instytucjonalnym rzecznikiem zabierającym głos w imieniu poszczególnych obszarów i obywateli w negocjacjach w sprawie przyszłych WRF oraz w procesie tworzenia przyszłych rozporządzeń regulujących dotyczących wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

  Przyjęcie opinii KR odbyło się 12 maja 2017 r., a wdrożenie inicjatywy #CohesionAlliance — 18 maja. Polityczne uruchomienie tej platformy nastąpi z kolei 9 października podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

  Moim celem jest uczynienie tej inicjatywy projektem przynoszącym jak najbardziej wymierne i rozpoznawalne rezultaty, trafiającym do jak największej liczby lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich przedstawicieli, a także do tych, którzy na co dzień doświadczają efektów działania wartości dodanej polityki spójności.

  Z tego konkretnego powodu ten sojusz będzie motywem przewodnim spotkania Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Polityki Spójności Terytorialnej KR, które odbędzie się 10 października. Istotną kwestią jest, aby 15 listopada wraz panią komisarz Creţu przekazać te informacje Radzie do Spraw Ogólnych, co pozwoli na dalsze działania zmierzające do podnoszenia świadomości wśród tych państw członkowskich, które będą podejmować kluczowe dla przyszłości Europy decyzje w sprawie budżetu.

  Wspólnie z sojuszem zbierzemy całą energię, aby w interesie wszystkich Europejczyków bronić polityki spójności.

Więcej wiadomości

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all 28 Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people