Prawodawstwo

Inne narzędzia

 

Ze względu na wysokość budżetu dostępnego w ramach unijnej polityki spójności (351,8 mld EUR w latach 2014-2020) istotną sprawą jest informowanie potencjalnych beneficjentów o dostępnych możliwościach finansowania, a obywateli UE - o efektach podjętych inwestycji.
Ponadto środki publiczne muszą być wydawane w sposób maksymalnie przejrzysty, aby ich wykorzystanie mogło podlegać kontroli społecznej. Państwa członkowskie muszą zatem w sposób pełny i regularny publicznie informować o dostępnych możliwościach i programach inwestycyjnych, projektach i beneficjentach.
Zasady informowania o polityce spójności Unii Europejskiej zostały przedstawione w poniższym dokumencie:

Wymogi dotyczące informacji i komunikacji w zakresie polityki spójności (w skrócie):
Państwa członkowskie i instytucje zarządzające odpowiadają za:

  • opracowywanie strategii komunikacyjnych dla poszczególnych programów operacyjnych;
  • utworzenie jednej witryny internetowej, za pośrednictwem której przekazywane będą informacje na temat wszystkich programów operacyjnych w danym państwie;
  • informowanie potencjalnych beneficjentów o możliwościach finansowania;
  • upowszechnianie wśród obywateli UE informacji o osiągnięciach w ramach polityki spójności;
  • organizowanie spotkań inaugurujących poszczególne programy;
  • przygotowanie co roku jednej dużej akcji informacyjnej;
  • publikowanie aktualizowanego co sześć miesięcy wykazu operacji (w tym projektów i beneficjentów).

Beneficjenci projektów odpowiadają za:

  • przygotowywanie billboardów i stałych tablic informacyjnych w miejscach realizacji projektów infrastrukturalnych, jeśli udział środków publicznych w realizacji danego projektu przekraczał 500 tys. EUR (na billboardach i tablicach musi być przedstawiona flaga UE oraz informacja o wysokości przeznaczonych na inwestycję środków unijnych i własnych);
  • beneficjenci, którzy korzystają z witryn internetowych, muszą opublikować tam informację o pomocy uzyskanej z UE.

W gestii instytucji zarządzającej danym programem leży zapewnienie, że beneficjenci zostali poinformowani o swoich obowiązkach. Instytucja zarządzająca musi również monitorować przestrzeganie tych obowiązków, a także wypełniać własne obowiązki w zakresie informowania i komunikacji.
Informacje o logo i emblemacie UE
Charakterystykę techniczną wspomnianych środków informacyjnych i komunikacyjnych, instrukcje dotyczące przygotowania emblematu oraz określenie stosownej kolorystyki można będzie znaleźć w odpowiednim akcie wykonawczym. Więcej informacji na temat korzystania z emblematu UE można tymczasem znaleźć tutaj.

Więcej informacji

W przypadku projektów współfinansowanych z budżetów programów operacyjnych na lata 2007-2013 obowiązują nadal zasady dotyczące okresu programowania 2007-2013.

Rozporządzenie Komisji 1828/2006

Materiały archiwalne