Publikacja zaproszeń do wyrażenia zainteresowania – DG REGIO

Ta strona zawiera informacje na temat opublikowanych zaproszeń do wyrażenia zainteresowania w dziedzinie zamówień publicznych.

Inne narzędzia

 •  
 • Zmniejsz tekst  
 • Powiększ tekst  

Osoby zainteresowane zachęcamy do regularnego korzystania ze strony i publikowanych dokumentów.

List

(22/05/2015) Calls for Expression of Interest to pilot Integrity Pacts in Projects Co-funded by Structural and Cohesion Funds – deadline is extended until 9 July 2015, 23:00h Brussels time

The Commission seeks expressions of interest to participate in piloting Integrity Pacts in projects co-financed by the Structural and Cohesion Funds and ready to share lessons learned from the piloting. Two calls are launched simultaneously:

 • (1) the call for public authorities (i.e. managing authorities, intermediate bodies and public beneficiaries)
  • Letter from W.Deffaa, Director-General, on the Call for Expression of Interest for public authorities PDF EN
  • Call for Expression of Interest PDF EN
  • Short information on Integrity Pacts PDF EN
  • Application form PDF EN
  • Answers to some Frequently Asked Questions on the call for public authorities PDF EN
 • (2) the call for civil society organisations in the EU willing to act as monitors of an Integrity Pact – PDF EN - Annex PDF EN.
  Answers to some Frequently Asked Questions PDF n°1 EN - n°2 EN
 • The deadline for submission of expressions of interest is extended until 9 July 2015, 23:00h Brussels time.

  More Information on the Integrity pacts

  DG Regio and Transparency International invite all civil society actors interested to participate in the call for Expression of Interest to pilot Integrity Pacts in Projects Co-funded by Structural and Cohesion Funds to an informational webinar on 8 June 2015, 11:00 Brussels time. The webinar will seek to briefly present the main aspects of the call as well as answer questions from participants. All answers will be documented and shared with those that cannot make the call. In case you would like to participate in this webinar, please fill out this registration form.

  Answers to some Frequently Asked Questions PDF n°1 EN - n°2 EN

  (17/03/2015) Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania — lista ekspertów zewnętrznych na potrzeby wspierania działań w obszarze polityki spójności, rozwoju regionalnego i rozwoju miast

  • Call PDFEN
  • TED reference: OJ 2015/S 053-091748 of 17 March 2015 - 91748-2015
  • Application forms:
   Standard Application fiche completed XLSEN
   Legal Entity Form completed and signed EN
  • Financial identification form completed, signed and stamped EN
  • List of projects, studies & publications in the last seven years relevant to the field(s) chosen PDFEN
  • Declaration of honour on exclusion criteria and selection criteria signed and dated PDFEN

  (18/12/2014) Zaproszenie do zgłaszania chęci udziału w wyborze ekspertów powoływanych osobiście do grupy ekspertów Komisji zajmującej się doradztwem w kwestii instrumentów finansowych w postaci mikrokredytów udzielanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych.

  Komisja poszukuje ekspertów, którzy zostaną powołani osobiście do udzielania porad na platformie doradczej  fi-compassDOCEN zajmującej się wdrażaniem instrumentów finansowych dostępnych w ramach mikrofinansowania z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz ze środków Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych.

  Aby ułatwić zdobywanie potrzebnej wiedzy oraz zwiększyć możliwości administracyjne organów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie tych instrumentów finansowych, Komisja (w szczególności DG REGIO, DG AGRI, DG EMPL i DG MARE) będzie udzielać pomocy technicznej i świadczyć usługi doradcze na rzecz państw członkowskich, ich instytucji zarządzających, podmiotów udzielających mikrokredytów oraz innych zainteresowanych stron. Wspomniane powyżej usługi pomocy i doradztwa będą świadczone w spójny sposób za pośrednictwem wspólnej platformy pod nazwą  fi-compass.

  Eksperci będą doradzać Komisji, aby spopularyzować platformę doradczą fi-compass jako ważną inicjatywę, która pozwala skutecznie zaspokajać potrzeby zainteresowanych stron i szybko reagować na możliwe zmiany zachodzące w środowisku oraz ułatwia wdrażanie instrumentów finansowych.

  Opis uprawnień grupy ekspertów można znaleźć tutajDOCEN.
   Zaproszenie do składania wniosków można znaleźć tutajDOCEN.

  Kto może złożyć wniosek?

  Zaproszenie do składania wnioskówDOCEN jest adresowane do osób, które mogą przedstawiać Komisji niezależne opinie, wolne od wpływów zewnętrznych, oraz zobowiążą się działać niezależnie i w interesie publicznym. 

  Kandydaci muszą:

  • dysponować sprawdzonymi kompetencjami i co najmniej 5-letnim doświadczeniem, w tym na szczeblu europejskim lub międzynarodowym, w dziedzinach związanych ze stosowaniem instrumentów finansowych jako narzędzia wspierającego realizację celów polityki mikrofinansowania z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych lub ze środków Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych;
  • być obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

  W ramach grupy ekspertów Komisja musi także zachować równowagę pod względem reprezentatywności wnioskodawców w zakresie dziedzin specjalizacji, płci i pochodzenia geograficznego.

  Grupa ekspertów platformy fi-compass będzie pracować w języku angielskim.

  Jak złożyć wniosek?

  Należycie podpisane dokumenty wyrażające zainteresowanie, w tym list motywacyjny i curriculum vitae, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres REGIO-FI-COMPASS-EXPERT-GROUP@ec.europa.eu najpóźniej do 30 stycznia 2015 r., do godz. 18:00 czasu brukselskiego. Za datę przesłania uważa się datę wiadomości e-mail.

  (16/05/2012) „Program Erasmus dla wybranych przedstawicieli lokalnych i regionalnych”

  Lista wybranych przedstawicieli pdf en

  Uwaga: Przeprowadzenie tej akcji jest uzależnione od dostępności środków zadeklarowanych w roboczej decyzji finansowej dotyczącej realizacji akcji przygotowawczej pt. "Program Erasmus dla wybranych przedstawicieli lokalnych i regionalnych" w 2012 r. po ostatecznym zaakceptowaniu tej decyzji.

  Niniejszego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania nie dotyczą zasady udzielania zamówień publicznych

  Komisja Europejska zamierza przeprowadzić, we współpracy z Komitetem Regionów, firmowaną przez Parlament Europejski akcję przygotowawczą pt. "Program Erasmus dla wybranych przedstawicieli lokalnych i regionalnych". Celem tej inicjatywy jest poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej wybranych przedstawicieli europejskich na temat polityki spójności UE poprzez przeprowadzane ad hoc szkolenia oraz transnarodowe działania edukacyjne.

  Przez okres 6-8 miesięcy wybrani kandydaci będą uczestniczyć w trzyetapowym procesie nauczania, który obejmie:

  1. udział w DNIACH OTWARTYCH w okresie od 8 do 11 października 2012 r.;
  2. udział w wizjach lokalnych w wybranych miastach, aby zapoznać się z wartościowymi przykładami zintegrowanego, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich;
  3. udział w seminarium końcowym w Brukseli w celu podsumowania zebranych doświadczeń i wymiany zdobytej wiedzy.

  Jak zgłosić chęć udziału:

  Specyfikacja wymagań DOC de en es fr it pl
  Formularz zgłoszenia DOC de en es fr it pl
  Expenses reimbursement (Annex) pdf en fr pl

  Termin przyjmowania wypełnionych formularzy zgłoszeń upływa 20 czerwca 2012 r. Zgłoszenia otrzymane po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę.

  (20/03/2012)

  Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w celu stworzenia listy ekspertów pomagających Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej w ocenie, wdrażaniu i monitorowaniu interwencji z zakresu polityki spójności

  TED : 2012/S 55-088796

  Call pdf - Application Forms zip

  (06/03/2012)

  Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w dziedzinie oceny w związku z działalnością Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej

  TED : 2012/S 45-072740 - Corrigendum

  Call pdf - Application Form pdf