JEREMIE: wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Inne narzędzia

 •  
 • Zmniejsz tekst  
 • Powiększ tekst  

JEREMIE - Wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - to inicjatywa Komisji Europejskiej, opracowana we współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Promuje wykorzystywanie instrumentów inżynierii finansowej w celu usprawnienia dostępu do finansowania dla MŚP poprzez interwencje w ramach funduszy strukturalnych.

Kraje UE mogą wykorzystywać część przydziałów w ramach europejskich funduszy strukturalnych, aby inwestować w instrumenty odnawialne, jak np. kapitał inwestycyjny, pożyczka lub fundusze gwarantowane.

Fundusze te mogą wspierać:

 • tworzenie nowych przedsiębiorstw lub rozwój już istniejących,
 • dostęp firm (w szczególności MŚP) do kapitału inwestycyjnego w celu modernizacji i dywersyfikacji prowadzonej przez nie działalności, opracowywania nowych produktów, zapewniania i rozszerzania dostępu do rynku,
 • badania i rozwój, transfer technologii, innowacje i przedsiębiorczość skierowane na działalność gospodarczą,
 • modernizację technologiczną struktur produkcyjnych, aby pomóc w osiągnięciu celów w zakresie gospodarki niskowęglowej,
 • inwestycje produkcyjne, których celem jest tworzenie i zabezpieczanie trwałych miejsc pracy.

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) są przeznaczane na pożyczki, gwarancje lub jako kapitał udziałowy w celu inwestowania w przedsiębiorstwa. Inwestycje te mogą mieć postać kapitału własnego, pożyczek i/lub gwarancji.

Zyski z inwestycji są ponownie inwestowane w przedsiębiorstwa. W ten sposób pewna pula środków może być wielokrotnie wykorzystywana dzięki ponownemu wprowadzaniu do obiegu funduszy publicznych, efektowi dźwigni i zwiększaniu trwałości oraz wpływu zasobów publicznych przyznawanych MŚP.

Instytucje zarządzające mogą ewentualnie zadecydować o skierowaniu zasobów z programu przy zastosowaniu funduszy holdingowych (FH), zakładanych w celu inwestowania w różne fundusze inwestycyjne. Nie jest to obowiązkowe, ale przedstawia sobą korzyść w postaci umożliwienia instytucjom zarządczym delegowania profesjonalistom i ekspertom niektórych zadań niezbędnych dla wdrożenia inicjatywy JEREMIE.

 • Zrównoważony rozwój - instrumenty inżynierii finansowej mają postać zwrotnej pomocy z funduszy strukturalnych i służą inwestycjom, które mają generować zyski, a w ten sposób opłacić się inwestorom. Jest to bardziej trwała alternatywa w porównaniu z tradycyjnym wsparciem w formie dofinansowania.
 • Dźwignia - łączenie funduszy strukturalnych z uzupełniającymi źródłami inwestowania w celu zwiększenia zasobów i zapewnienia wsparcia większej liczbie przedsiębiorstw.
 • Elastyczność - program JEREMIE zapewnia elastyczność, zarówno pod względem strukturalnym, jak i sposobu wykorzystania funduszy - w formie czy to kapitału własnego, czy też inwestycji dłużnych lub gwarantowanych, które mogą być przystosowane do specyficznych potrzeb danych krajów i regionów.
 • Wiedza fachowa - JEREMIE umożliwia instytucjom zarządzającym funduszami strukturalnymi skorzystanie z wiedzy fachowej sektora bankowego i prywatnego, co zapewnia poprawę efektywności ich inwestycji w przedsiębiorstwach.
 • Partnerstwo - relacje partnerskie ustanowione pomiędzy Komisją, EFI i EBI w ramach inicjatywy JEREMIE mogą również stanowić silny katalizator na rzecz współpracy pomiędzy krajami, regionami, EFI, EBI, innymi bankami i inwestorami w celu rozwiązywania kwestii dostępu do finansowania dla przedsiębiorstw, przede wszystkim MŚP.

W 2009 r. Komisja (DG ds. Polityki Regionalnej), we współpracy z EFI, uruchomiła platformę współpracy JEREMIE English w celu wspierania wdrażania inicjatywy JEREMIE.

 • 27-28 October 2011: 3rd Annual Conference - JEREMIE and JESSICA: Delivering results English
 • 20 kwiecień 2011: Fifth Plenary Meeting - JEREMIE Networking Platform English
 • 29-30 listopad 2010: JEREMIE & JESSICA: Towards successful implementation English
 • 22-23 October 2009: Conference on JEREMIE & JESSICA: Innovative financial instruments in EU Cohesion Policy English
 • Protokół ustaleń zawarty pomiędzy Komisją Europejską a Europejskim Funduszem Inwestycyjnym: "A coordinated approach to improving access to finance for micro to medium enterprises in the regions supported by European Regional Development Fund (ERDF)" pdf English
 • Executive Summaries of evaluations studies on SME access to finance in EU Member States/regions pdf English (przeprowadzone przez EIF)
 • Badanie przekrojowe - Handbook on JEREMIE holding fund operational procedures pdf English
 • Legislative provisions pdf English i wytyczne (July 2007 pdf English - December 2008 pdf English February 2011 pdf EnglishFrançais - 2012 pdf English) dotyczące instrumentów inżynierii finansowej.
 • JEREMIE implementation in the EU Member States. State of play (November 2011)pdf English
 • Financial Engineering Instruments Implemented by Member States with ERDF Contributions. Synthesis Report pdf English Annexes pdf English

Powiązane łącza