Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Polska

Inne narzędzia

 •  
 • Zmniejsz tekst  
 • Powiększ tekst  

Programme description

Główne cele

Celem programu operacyjnego (PO) jest zwiększenie konkurencyjności regionu oraz poprawa warunków życia jego mieszkańców poprzez wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju. Priorytety programu są zgodne z celami unijnej strategii „Europa 2020” w zakresie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Priorytety finansowania

W ramach programu wspierana jest realizacja 10 celów tematycznych. Środki pomocowe przeznaczone są głównie na rzecz następujących priorytetów:

 • wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności (19% na cele tematyczne 1 i 3);
 • rozwój gospodarki niskoemisyjnej (12% na cel tematyczny 4);
 • rozwój infrastruktury transportowej (9,5% na cel tematyczny 7).
 • Środki z EFS stanowiące 28% unijnego wkładu finansowego zostaną przeznaczone głównie na rozwój rynku pracy (9% na cel tematyczny 8), włączenie społeczne i edukację.

Oczekiwane efekty

Najważniejsze oczekiwane efekty:

 • zwiększenie wydatków na badania i rozwój w stosunku do PKB (z 0,38% do 0,47%);
 • wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym (z 15,3% do około 19%);
 • zwiększenie oszczędności wynikających z poprawy wydajności energetycznej w instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach państwowych;
 • rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej w regionie;
 • większa liczba bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, którzy znaleźli pracę dzięki wsparciu udzielonemu w ramach programu;
 • wzrost kwalifikacji zawodowych dzięki wsparciu udzielonemu w ramach programu;
 • utworzenie 1296 nowych miejsc w żłobkach oraz 1313 miejsc w przedszkolach;
 • udzielenie pomocy 35 173 osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Tekst program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regions

 • Poland
  • Świętokrzyskie

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 980,704,066.00 €
 • European Social Fund (ESF): 383,839,527.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO10 - Education and training
 • TO2 - Information and communication technologies
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO5 - Climate change and risk prevention
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO7 - Transport and energy networks
 • TO8 - Employment and labour market
 • TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 1,605,345,410.00 €

Total EU contribution: 1,364,543,593.00 €

CCI number: 2014PL16M2OP013