Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020

Polska

Inne narzędzia

 •  
 • Zmniejsz tekst  
 • Powiększ tekst  

Programme description

Główne cele

Celem programu operacyjnego (PO) jest zwiększenie konkurencyjności województwa Łódzkiego oraz poprawa warunków życia jego mieszkańców poprzez wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju. Priorytety programu są zgodne z celami unijnej strategii „Europa 2020” w zakresie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Priorytety finansowania

W ramach programu wspierana jest realizacja 10 celów tematycznych. Środki pomocowe przeznaczone są głównie na rzecz następujących priorytetów:

 • około 30% środków z EFRR zostanie przeznaczonych na wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości (cel tematyczny 1 i 3);
 • około 20% środków z EFRR zostanie zainwestowanych w przejście na gospodarkę niskoemisyjną (cel tematyczny 4);
 • 17,5% będzie przeznaczonych na rozwój infrastruktury transportowej (cel tematyczny 7).

Środki z EFS stanowiące 28,1% całości unijnego dofinansowania zostaną przeznaczone głównie na tworzenie nowych miejsc pracy (25,2% środków z EFS przeznaczonych na cel tematyczny 8) oraz zwalczanie ubóstwa (25,5% środków przeznaczonych na cel tematyczny 9).

Oczekiwane efekty

 • dwukrotny wzrost wydatków w relacji do PKB na badania naukowe i rozwój;
 • wzrost udziału w rynku innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych (do ponad 14%) i przedsiębiorstw z sektora usług (do ponad 20%);
 • prawie dwukrotny wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym;
 • zwiększenie oszczędności wynikających z poprawy wydajności energetycznej w instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach państwowych;
 • lepsza jakość powietrza w obszarach miejskich;
 • podłączenie do infrastruktury wodno-ściekowej 70% populacji;
 • rozwój infrastruktury transportowej w regionie;
 • zmniejszenie bezrobocia do poziomu 7,6%;
 • utworzenie w żłobkach ponad 4800 nowych miejsc;
 • utworzenie 3600 nowych miejsc w szkołach i przedszkolach;
 • udzielenie pomocy około 28 000 osobom zagrożonym ubóstwem;
 • poprawa jakości i wyższa dostępność usług medycznych;
 • zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego dzięki poprawie jakości i wyższej dostępności usług socjalnych.

Tekst program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regions

 • Poland
  • Łódzkie

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 1,621,433,387.00 €
 • European Social Fund (ESF): 634,615,728.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO10 - Education and training
 • TO2 - Information and communication technologies
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO5 - Climate change and risk prevention
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO7 - Transport and energy networks
 • TO8 - Employment and labour market
 • TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 2,654,175,435.00 €

Total EU contribution: 2,256,049,115.00 €

CCI number: 2014PL16M2OP005