Woordenlijst

Extra tools

 •  
 • Tekst kleiner  
 • Tekst groter  

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Additionaliteit Auditinstantie
Automatische annulering Begroting
Beheersinstantie Berggebieden
Betalingen Certificerende instantie
Cofinancieringspercentage Cohesiebeleid
Cohesiefonds Cohesieverslag
Comité van de Regio’s Controle en audit
Coördinatiecomité voor de Europese structuur- en investeringsfondsen De Taskforce Noord-Ierland
De doelstelling van regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid Duurzame ontwikkeling
ESPON (Europees Waarnemingsnetwerk voor ruimtelijke ordening) Economische en sociale cohesie
Europa 2020-strategie Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) Europees Sociaal Fonds (ESF)
Europees nabuurschapsinstrument (ENI) Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)
Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS)
Evaluatie Evenredigheid
Financiële correcties Financiële instrumenten
Fraude Gedeeld beheer
Gelijke kansen Globale subsidies
Het EU-programma voor vrede en verzoening 2014-2020 (PEACE) Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
INTERACT INTERREG Europa
Innovatie Instrument voor pretoetredingssteun (IPA)
Interregionale samenwerking Milieu
N+2 NUTS
Operationeel programma Partnerschap
Partnerschapsovereenkomst (PO) Programmering
RegioStars-prijzen Regio’s voor economische verandering
Solidariteitsfonds van de EU Staatssteun
Subsidiabiliteit van de uitgaven Subsidiariteit
Technische ondersteuning Territoriale cohesie
Terugvordering van fondsen Toetredingsonderhandelingen
Toezicht Toezichtcomité
Trans-Europese netwerken (TEN´s) Transnationale samenwerking
Transport URBACT – netwerkprogramma voor stadsontwikkeling
Uitbreiding Ultraperifere regio´s
Verordeningen Voorlichting en publiciteit
Werkgelegenheid