JESSICA : Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas

Extra tools

 

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) is een initiatief van de Europese Commissie, ontwikkeld in samenwerking met de Europese Investeringsbank (EIB) en de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa. Het ondersteunt duurzame stadsontwikkeling en -vernieuwing via financiële mechanismen.

EU-landen kunnen zo een deel van hun structuurmiddelen investeren in revolverende fondsen, om ze meermaals te beleggen en investeringen in stedelijke gebieden in Europa te bevorderen.

JESSICA bevordert duurzame stadsontwikkeling door projecten in de volgende domeinen te ondersteunen:

 • stedelijke infrastructuur - o.a. vervoer, water, afvalwater, energie
 • cultureel erfgoed - voor toerisme of andere duurzaam gebruik
 • herinrichting van verlaten of vervuilde terreinen - o.a. afbraak- en saneringswerkzaamheden
 • creatie van nieuwe bedrijfsruimtes voor kleine bedrijven, IT en onderzoek
 • universiteitsgebouwen - gespecialiseerde faciliteiten voor o.a. geneeskunde en biotechnologie
 • verhoogde energie-efficiëntie.

Het Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) verleent subsidies aan fondsen voor stadsontwikkeling die deze gelden op hun beurt beleggen in publiek-private samenwerkingsprojecten of in andere projecten in het kader van een geïntegreerd plan voor duurzame stadsontwikkeling. Deze investeringen nemen de vorm aan van aandelenkapitaal, leningen en/of garanties.

Als tweede mogelijkheid kunnen beheersautoriteiten beslissen om middelen te bundelen via holdingfondsen (HF's), opgericht om in verschillende fondsen voor stadsontwikkeling te investeren.

Dit is niet verplicht, maar heeft het voordeel dat de beheersautoriteiten zo een aantal taken, nodig om JESSICA te verwezenlijken, kunnen delegeren aan professionals.

Gezien de doorlopende aard van de instrumenten worden de opbrengsten van de beleggingen geherinvesteerd in nieuwe stadsontwikkelingsprojecten, waardoor openbare fondsen worden hergebruikt. Dit verhoogt de duurzaamheid en het effect van zowel nationale als Europese openbare fondsen.

 • Duurzaamheid - financiële instrumenten als JESSICA hebben als uitgangspunt dat de steun uit de structuurfondsen als belegging uiteindelijk meer waarde oplevert, zodat de belegger waar voor zijn geld krijgt. Dit is een duurzaam alternatief voor de traditionele steun in de vorm van giften.
 • Hefboomwerking - dankzij de combinatie van structuurfondsen met andere bestaande financieringsbronnen zorgt JESSICA voor meer middelen, zodat het eenvoudiger wordt om een groter aantal projecten te ondersteunen.
 • Flexibiliteit - JESSICA biedt flexibiliteit op het vlak van de structuur en het gebruik van de fondsen - hetzij als aandelenkapitaal, hetzij als krediet of als garantie, afhankelijk van de specifieke behoeften van bepaalde landen of regio's.
 • Expertise - via JESSICA kunnen instanties die structuurfondsen beheren, steden en gemeenten een beroep doen op expertise uit de privésector en het bankwezen. Dit werkt extra investeringen in de hand en vergroot de technische en financiële capaciteit voor projectuitvoering en -beheer.
 • Partnerschap - als gezamenlijk initiatief van de Commissie, de EIB en de Ontwikkelingsbank is JESSICA ook een krachtige stimulans voor samenwerking tussen landen, regio's, steden, de EIB, de Ontwikkelingsbank, andere banken, beleggers, enz. om de problemen in stedelijke gebieden aan te pakken.

In 2009 heeft de Commissie (DG regionaal beleid) in samenwerking met het EIF het JESSICA Networking Platform English opgericht om de uitvoering van JESSICA in goede banen te leiden.

 • 27-28 October 2011: 3rd Annual Conference - JEREMIE and JESSICA: Delivering results English
 • Zesde vergadering van 28 juni 2011: JESSICA Networking Platform English
 • 29-30 november 2010: JEREMIE & JESSICA: Towards successful implementation English
 • 22-23 oktober 2009: Conferentie over JEREMIE & JESSICA: Innovatieve financiële instrumenten in het EU-cohesiebeleid EnglishDeutschfrançais
 • Convenant tussen de Europese Commissie, de Europese Investeringsbank en de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa: "A co-ordinated approach to the financing of urban renewal and development for the programming period 2007-2013 of the Community Structural Funds" pdf English
 • JESSICA-evaluatiestudies English die een analyse maken van de markt voor financiële instrumenten ter ondersteuning van duurzame stadsontwikkeling, met aanbevelingen of voorstellen voor doelgerichte actie in de betrokken lidstaten en regio's.
 • Horizontale studies over JESSICA met advies over operationele aangelegenheden die alle belanghebbenden aangaan English
 • Wetgevende bepalingen en instructies English over deze financiële instrumenten.
 • JESSICA implementation in the EU Member States. State of play (November 2011)pdf English
 • Financial Engineering Instruments Implemented by Member States with ERDF Contributions. Synthesis Report pdf English Annexes pdf English

Speciale vormen van steun

Gerelateerde koppelingen

 • EIB-JESSICA EnglishDeutschfrançais
 • Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa Englishfrançais