Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Rss
 • Rozpoczęcie konkursu RegioStars 2015

  (10/12/2014)

  Z dniem dzisiejszym rozpoczyna się konkurs RegioStars 2015 organizowany przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

  Podobnie jak w poprzednich edycjach tego konkursu nagradzane będą najbardziej inspirujące i innowacyjne projekty realizowane w Europie przy współfinansowaniu ze środków dostępnych w ramach unijnej polityki spójności.

  Niezależne jury wybierze najlepsze projekty, a ich kierownicy zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (OPEN DAYS 2015).

  Autorzy zwycięskich projektów otrzymają nagrodę i certyfikat zwycięzcy konkursu RegioStars z rąk przewodniczącego jury konkursowego oraz Coriny Creţu, komisarza ds. polityki regionalnej UE. Każdy z wyróżnionych projektów zostanie również przedstawiony w krótkim filmie promocyjnym.

  W tegorocznej edycji nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach:

  1. ROZWÓJ INTELIGENTNY — uwalnianie potencjału rozwojowego małych i średnich przedsiębiorstw dla celów gospodarki cyfrowej

  2. ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY — stymulowanie inwestycji w poprawę wydajności energetycznej z korzyścią dla obywateli i społeczeństwa

  3. ROZWÓJ SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU — integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

  4. CITYSTAR — przekształcanie miast w oczekiwaniu na przyszłe wyzwania

  Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń, przewodnik dla uczestników, dokument zgłoszenia oraz kryteria kwalifikacyjne i zasady przyznawania nagród można znaleźć w witrynie internetowej konkursu RegioStars.

  Zgłoszenia można nadsyłać w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2015 r. Wybrani finaliści zostaną poinformowani o wynikach konkursu do końca maja 2015 r. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 13 października 2015 r. w Brukseli podczas OPEN DAYS. 

  Wszelkie pytania należy przesłać na adres regio-stars@ec.europa.eu . 

  Pobierz przewodnik dla uczestników w języku angielskim, francuskim lub niemieckim.

  Pobierz formularz zgłoszenia w języku angielskim, francuskim lub niemieckim.

 • #EUChatRegio: Jak poprawić potencjał administracyjny zarządzających europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi?

  (08/12/2014)

  Czat #EUChatRegio w czwartek 11 grudnia w godz. 16:00–17:00

  Postępy państw członkowskich i regionów dotyczące wdrażania programów w ramach polityki spójności w znacznym stopniu zależą od jakości potencjału administracyjnego jednostek administracji publicznej. Na postępy te wpływają trzy kluczowe czynniki — struktury administracyjne, zasoby ludzkie oraz dostępność odpowiednich systemów i narzędzi. Wspomniane postępy nie są jednolicie rozłożone, szukamy zatem sposobów na udzielenie państwom członkowskim o mniejszym potencjale administracyjnym pomocy wychodzącej poza zakres tradycyjnego wsparcia w zakresie zarządzania dzielonego.

  Zapraszamy do interaktywnej debaty na Twitterze. Dołącz do nas i podziel się swoją opinią.

  Aby wziąć udział w otwartej debacie, dodaj do tweeta specjalny hasztag #EUAdCap. Zachęcamy do przesyłania swoich komentarzy i sugestii nawet po zakończeniu czatu.

  #EUChatRegio

 • Wytyczne dla beneficjentów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz beneficjentów innych instrumentów UE związanych z tymi funduszami

  (01/12/2014)

  Nowe wytyczne precyzują, jak skutecznie ubiegać się o środki finansowe z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych i jak wykorzystać komplementarność funduszy względem innych instrumentów w ramach odpowiednich polityk unijnych.

  Łącza podane w wytycznych pomogą potencjalnym beneficjentom znaleźć najważniejsze informacje dostępne w Internecie i błyskawicznie skierują ich do najważniejszych i najbardziej przydatnych witryn i dokumentów. Internetowa lista kontrolna pomoże potencjalnym beneficjentom określić najbardziej odpowiednie źródła finansowania. Wytyczne w wersji przetłumaczonej będą dostępne w 2015 r.

  Wytyczne

  Internetowa lista kontrolna

 • Drugi czat na kanale EUChatREGIO poświęcony europejskiej współpracy transgranicznej i barierom na unijnych granicach wewnętrznych

  (23/10/2014)

  Nasz drugi czat na kanale #EUChatREGIO odbędzie się 24 października w godz. 15:00–16:00 czasu środkowoeuropejskiego i ma na celu zebranie informacji na temat barier utrzymujących się na unijnych granicach wewnętrznych.

  Debata będzie zmierzać do identyfikacji wspomnianych barier oraz określenia działań, które należy w związku z nimi podjąć. Chcemy, aby osoby fizyczne i prawne, które stykają się w rzeczywistości z takimi barierami, zgłosiły je nam i opisały lub poinformowały nas o stosowanych na granicach metodach usuwania tych barier.

  Chcemy usłyszeć Państwa opinie dotyczące przekraczania granic. Mogą to być opinie zarówno złe, jak i dobre.

  Szczegółowe informacje na temat czatu oraz pytania pomocnicze są dostępne na stronie EUChat REGIO

  Hashtag: #EUCB

 • ZAPROSZENIE DO PRZESYŁANIA REFERATÓW: Wyzwania w ramach nowej polityki spójności na lata 2014–2020: debata polityczno-naukowa (Ryga, Łotwa 4–6 lutego 2015 r.)

  (15/10/2014)

  Zbliżająca się prezydencja łotewska we współpracy z DG REGIO i Stowarzyszeniem Badań Regionalnych organizują konferencję na temat wyzwań w ramach zreformowanej polityki spójności na lata 2014–2020. Konferencja ma się odbyć w Rydze w dniach 4–6 lutego 2015 r. Biorący w niej udział przedstawiciele kręgów naukowych i politycznych mają przygotować bilans wyzwań i szans związanych z polityką spójności na lata 2014-2020. Debaty będą prowadzone w ramach pięciu bloków tematycznych: geografia ekonomiczna i polityka spójności, instytucje i sprawowanie rządów, działania i rezultaty, instrumenty oraz zarządzanie gospodarką UE i polityka spójności.

  Termin nadsyłania referatów to 31 października 2014 r. Termin nadsyłania pełnych wersji papierowych mija 11 stycznia 2015 r.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w portalu Stowarzyszenia Badań Regionalnych

 • Współpraca międzynarodowa: 11. kluczowe osiągnięcie w ramach polityki regionalnej UE

  (09/10/2014)

  Nowa umowa o współpracy międzynarodowej w dziedzinie polityki regionalnej i miejskiej między Unią Europejską a Meksykiem została potwierdzona na mocy listu intencyjnego, który 8 października w Brukseli podpisali komisarz Johannes Hahn i Alejandro Nieto Enríquez, podsekretarz Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa oraz Rozwoju Regionalnego i Miejskiego w rządzie federalnym Meksyku. Jest to jedenasta z kolei umowa tego rodzaju, stanowiąca dalszy etap w procesie zapoczątkowanym w 2006 r., kiedy to zawarta została pierwsza umowa o współpracy w tym obszarze z Chinami. Umowa z Meksykiem jest już piątą umową z krajem Ameryki Łacińskiej, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu polityką regionalną na tym szybko rozwijającym się kontynencie.

  Komisarz Hahn podkreślił, że nowe porozumienie ułatwi wymianę wiedzy i najlepszych praktyk w planowaniu i realizacji założeń polityki regionalnej między Meksykiem a Unią Europejską. Jego słowa brzmiały: „Korzyści są obopólne, możemy zatem uczyć się od siebie nawzajem”. Jak słusznie zauważono w meksykańskiej prasie bezpośrednio po podpisaniu umowy, porozumienie to umożliwi nawiązanie dialogu o znaczeniu kluczowym dla współpracy strategicznej między Meksykiem a Unią Europejską w zakresie „kreowania bardziej sprawiedliwych, stabilnych i równych społeczeństw”. W ramach OPEN DAYS w sesji o „Współpracy między Ameryką Łacińską a Unią Europejską w zakresie spójności polityki i instrumentów finansowych” Alejandro Nieto Enríquez i towarzyszący mu dyrektor w Ministerstwie Rozwoju Rolnictwa oraz Rozwoju Regionalnego i Miejskiego Jorge Diaz Cuervo wspólnie zaprezentowali pierwszy projekt polityki regionalnej Meksyku. Zwrócono uwagę na znaczące różnice geograficzne między poszczególnymi regionami Meksyku i przedstawiono nowe, zindywidualizowane projekty polityki regionalnej.

  Ministerstwo Rozwoju Rolnictwa oraz Rozwoju Regionalnego i Miejskiego (SEDATU) powstało w 2013 r. w celu zarządzania polityką federalną w zakresie wszelkich zagadnień związanych z rozwojem regionalnym oraz współpracy z innymi ministerstwami w sprawach związanych z rozwojem obszarów miejskich oraz wiejskich. Główne cele rozwoju regionalnego, miejskiego i wiejskiego zostały określone w Krajowym Planie Rozwoju na lata 2013–2018 opracowanym przez rząd federalny, składającym się z indywidualnych programów horyzontalnych sporządzonych dla poszczególnych obszarów, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej potrzebujących regionów. Według Prognozy regionalnej OECD na rok 2014 w Meksyku występuje druga na świecie do co wielkości różnica w sumie dochodu krajowego na osobę (zaraz po Stanach Zjednoczonych). 65% ludności Meksyku mieszka w miastach, z czego 53% zamieszkuje obszary miejskie o liczbie mieszkańców przekraczającej 500 000 (według OECD światowa średnia wynosi 49%).

  Więcej informacji o inicjatywach REGIO na rzecz współpracy międzynarodowej.

 • Komisarz Johannes Hahn podkreśla znaczenie polityki regionalnej w zapobieganiu zmianie klimatu i zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. W okresie programowania 2014–2020 Unia Europejska przeznaczy na inwestycje w gospodarkę niskoemisyjną 38 mld EUR

  (08/10/2014)

  Komisarz ds. polityki regionalnej i miejskiej Johannes Hahn podkreślił znaczenie polityki spójności, która w ciągu najbliższych 10 lat ma pomóc Unii Europejskiej w realizacji jej najważniejszych celów, w tym tworzeniu nowych miejsc pracy oraz zapewnianiu wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju. Podczas drugiego dnia DNI OTWARTYCH, Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, komisarz zwrócił uwagę na problem zależności energetycznej, który jego zdaniem staje się coraz bardziej palący w świetle ostatnich wydarzeń na Ukrainie. „Jestem szczególnie zadowolony z inwestycji dokonanych w sektorze gospodarki niskoemisyjnej” — powiedział Hahn.

  „To jedyna dziedzina, w której w wyniku naszej reformy pojawił się obowiązkowy minimalny próg dla państw członkowskich. Tylko na tej podstawie minimalny przydział środków wyniósłby ok. 23 mld EUR.

  W kontekście zmiany klimatu zagadnienia efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii stają się tym bardziej istotne. W związku z tym możemy dziś przeznaczyć ok. 38 mld EUR na pomoc we wdrażaniu gospodarki niskoemisyjnej niewpływającej na zmianę klimatu. To prawie dwa razy więcej środków niż w budżecie na lata 2007–2013. Dzięki współfinansowaniu z budżetów państw członkowskich oraz inwestycjom prywatnym ta kwota najprawdopodobniej jeszcze wzrośnie”.

  Dokument: Rola unijnej polityki spójności w zapobieganiu zmianie klimatu i zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego

 • Działalność władz publicznych na rzecz wydajności energetycznej i włączenia społecznego

  (06/10/2014)

  Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej opublikowała osiem studiów przypadku dotyczących realizacji celów strategii „Europa 2020” poprzez wielopoziomowe sprawowanie rządów i odpowiednią politykę lokalną i regionalną. Studia przypadku stanowią część ogólnego badania koncentrującego się na tym, jak zarządzanie (i wprowadzane do niego zmiany) mogą wpływać na realizację założeń przyjętej polityki. Celem badania jest ustalenie, jak istotne jest zarządzanie i jak można je usprawnić, by skuteczniej realizować cele polityczne. Na analizę składa się osiem studiów przypadku obejmujących dobrowolnie zgłoszone regiony UE, w rezultacie której wyciągnięte zostaną wnioski z przeszłych doświadczeń rządzących oraz podjęta zostanie próba podzielenia się uzyskaną wiedzą z równoległymi regionami. Wyniki badania będą rozpowszechniane do końca 2014 r. Ostateczny raport z badania zostanie zaprezentowany na otwartym seminarium w marcu 2015 r.

  Zapoznaj się ze studiami przypadku.

 • OPEN DAYS: „Wspólny rozwój“ Regiony i miasta UE przekładają teorię na praktykę realizując plany inwestycyjne na lata 2014-2020

  (03/10/2014)

  Od 6 do 9 października 2014 r. około 6000 przedstawicieli regionów i miast Europy spotka się w Brukseli na dwunastej corocznej imprezie OPEN DAYS, aby wymienić poglądy na temat sposobów realizacji zreformowanej polityki spójności UE w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy oraz wzrostu gospodarczego. Reforma ta zainicjowana została przez europejskiego komisarza ds. polityki regionalnej, Johannesa Hahna. Dzięki reformie polityka spójności zmieniła się w nowoczesne i ukierunkowane na efekty narzędzie inwestycyjne dla wszystkich regionów europejskich, a większość zasobów przeznacza się obecnie na kluczowe sektory, takie jak innowacja, MŚP, konkurencyjność, technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

  OPEN DAYS – Europejski Tydzień Regionów i Miast, organizowany wspólnie przez Komisję Europejską i Komitet Regionów, oferuje doskonałą platformę do dyskusji i debaty na temat tego, jak strategie inwestycyjne państw członkowskich w odniesieniu do funduszy regionalnych UE pomogą w osiągnięciu europejskich celów i przywrócą wzrost gospodarczy w regionach. Umowy o partnerstwie i programy operacyjne są obecnie analizowane przez służby Komisji w celu zapewnienia realistycznego i skutecznego planu optymalnego wykorzystania środków finansowych.

  Pod hasłem „Wspólny rozwój – inteligentne inwestycje dla ludzi” przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych z UE spotkają się z ekspertami, decydentami i specjalistami z sektora publicznego i prywatnego. Kluczowym tematem imprezy będzie wzmocnienie zdolności instytucjonalnych władz krajowych, które według danych zawartych w szóstym sprawozdaniu w sprawie spójności, opublikowanym w lipcu 2014 r., otrzymają w latach 2014-2020 o 70 % więcej środków na inwestycje, co odzwierciedla rosnące znaczenie należytego zarządzania w zapewnianiu efektywnego wykorzystania zasobów publicznych.

  Dodatkowe informacje:

 • Panorama 50 - Na drodze do innowacji

  (22/09/2014)

  W jesiennej Panoramie znajduje się kilka artykułów z okazji pięćdziesiątego wydania tego magazynu. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje wywiad z komisarzem Johannesem Hahnem, w którym omawia on zmiany w polityce spójności dokonane podczas jego kadencji. W pogłębionej analizie niedawno opublikowanego szóstego sprawozdania dotyczącego spójności opisano wpływ polityki spójności na przezwyciężenie kryzysu gospodarczego w Europie oraz stymulowanie ekologicznego wzrostu gospodarczego opartego na innowacjach. Ponadto w numerze przedstawiono najnowsze informacje na temat umów partnerstwa dotyczących Grecji. Przygotowania tego kraju do nowego okresu inwestycyjnego prezentuje przedstawiciel greckiego Ministerstwa ds. Rozwoju i Konkurencyjności.

  Pozostałe artykuły są poświęcone m.in. Dniom Otwartym w Brukseli, postępom w zakresie rozwoju obszarów miejskich, głównym celom Europejskiego Funduszu Społecznego oraz charakterystyce Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

  W numerze znajduje się również specjalna rubryka „Opinie czytelników”, w której przedstawione zostały opinie i sugestie różnych osób dotyczące Panoramy. Jesienne wydanie magazynu zawiera także standardowy wybór informacji oraz prezentacje projektów z całej UE.

  Panorama 50 - Na drodze do innowacji

 • EUChatRegio — Strategie makroregionalne szansą na integrację transgraniczną i sektorową?

  (22/09/2014)

  Nasz pierwszy twitterowy czat #EUChatREGIO odbędzie się 25 września 2014 r. w godzinach 15:00-16:30 CET. Główny temat: rola i znaczenie strategii makroregionalnych w Europie.

  Na czacie tym można podzielić się doświadczeniami, pomysłami i poglądami na temat roli, znaczenia i korzyści płynących z obecnych i przyszłych strategii makroregionalnych.

  Szczegóły i pytania dodatkowe dotyczące tej debaty można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/regional_policy/informing/eu_chat_en.cfm

 • Zwycięzcy konkursu fotograficznego „Europe in My Region” („Europa w moim regionie”)

  (19/09/2014)

  Na podstawie stu zdjęć, które uzyskały najwięcej głosów na Facebooku, oraz pięćdziesięciu zdjęć z „dziką kartą” złożone z trzech zawodowych fotografów jury wybrało troje zwycięzców konkursu fotograficznego „Europe in My Region”. Są nimi Adela Nistora z Portugalii, Ieva Vīksne z Łotwy i Kristina Griguolė z Litwy.

  Na zdjęciu Adeli znajduje się Marina w Ponta Delgada, stolicy Azorów. Nowy port znacznie przyczynił się do ożywienia gospodarczego na tych wyspach. 

   

  Ieva sfotografowała przejazd mostem kolejowym w Rydze nowego pociągu, którym pasażerowie podróżują z jednego brzegu na drugi.

   

  Na zdjęciu Kristiny w nowatorski sposób przedstawione zostało zrealizowane w Wilnie badanie ankietowe dotyczące geologii, dzięki któremu można łatwiej i szybciej uzyskiwać i udostępniać informacje.

   

  Wszystkie trzy projekty zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Każdy zwycięzca otrzyma 1000 EUR do wydania na aparat cyfrowy oraz zaproszenie na dwa dni do Brukseli na OPEN DAYS — 12 Europejski Tydzień Regionów i Miast, podczas których komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn wręczy im wspomniane nagrody.

  Trzecia edycja konkursu fotograficznego okazała się dużym sukcesem. Nadesłano rekordową liczbę zdjęć, 1002 z 27 państw członkowskich UE (869 in 2013), oraz oddano 14 268 tys. głosów (11 681 głosów w 2013 r.).

  Trzy zwycięskie fotografie można obejrzeć pod adresem https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573

  Pinterest (#EUMyRegion): http://www.pinterest.com/eucommission/eumyregion-photo-contest/

 • Dzień Europejskiej Współpracy Terytorialnej

  (18/09/2014)

  21 września 2014 r. europejskie regiony po raz trzeci obchodzą Dzień Europejskiej Współpracy Terytorialnej, aby popularyzować inicjatywę INTERREG oraz korzyści, jakie niesie za sobą współpraca terytorialna.

  Celem tego wydarzenia jest zaprezentowanie pozytywnego wpływu wspomnianej współpracy na życie tysięcy obywateli Unii Europejskiej i krajów sąsiadujących w dziedzinach takich jak transport, służba zdrowia i zatrudnienie. Uroczysta inauguracja tegorocznej edycji odbyła się 16 września w Mediolanie z udziałem Leny ANDERSSON PENCH, nowego dyrektora ds. inicjatywy INTERREG w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej.

  Setki wydarzeń lokalnych

  W ramach tegorocznego Dnia Europejskiej Współpracy Terytorialnej zaplanowano festiwale filmowe, transgraniczne wycieczki rowerowe i piesze, konkursy fotograficzne oraz wystawy i konkursy wiedzy. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w formie interaktywnej mapy w witrynie Dnia Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Zeszłoroczna edycja cieszyła się zainteresowaniem tysięcy mieszkańców, którzy wzięli udział w 176 wydarzeniach zorganizowanych w 32 krajach.

  Konkurs filmowy

  W tym roku po raz pierwszy odbędzie się zorganizowany w ramach programu INTERACT i przy współpracy Komisji Europejskiej konkurs filmowy zatytułowany „Graniczne problemy, graniczne rozwiązania”, którego celem jest popularyzacja osiągnięć inicjatywy INTERREG. Cztery zwycięskie filmy zostały wybrane przez dwunastoosobowe grono jury, a ich autorzy otrzymali zaproszenie na ceremonię wręczenia nagród, która odbyła się 16 września w Mediolanie podczas inauguracji Dnia Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

  Czat na Tweeterze

  Komisja Europejska zaplanowała również interaktywną debatę na Tweeterze, której tematem przewodnim jest rola i skuteczność strategii makroregionalnych takich jak strategia dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR), strategia dla regionu Dunaju (EUSDR), strategia dla regionu adriatycko-jońskiego (EUSAIR) lub obecnie przygotowywana strategia dla regionu Alp (EUSALP). Czat odbędzie się 25 września w godz. 15:00–16:00 pod hashtagiem #EUChatREGIO (szczegółowe informacje na ten temat są dostępne tutaj).

  Debating Europe

  W ramach obchodów Dnia Europejskiej Współpracy Terytorialnej uruchomiona zostanie także specjalna witryna internetowa Debating Europe, za pośrednictwem której obywatele będą mogli dyskutować z unijnymi decydentami na temat wyzwań i korzyści związanych z współpracą transgraniczną w ramach inicjatywy INTERREG. Debata ta rozpocznie się 22 września.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następujących witrynach:

   

 • Inwestycje na rzecz zapewnienia trwałego wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy: rozwój i dobre rządy jako centralne tematy Szóstego Forum Spójności w Brukseli w dniach 8–9 września 2014 r.

  (04/09/2014)

  Podczas Szóstego Forum Spójności, które odbędzie się w Brukseli w dniach 8–9 września, poddany zostanie analizie wpływ unijnej polityki spójności na promocję wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w europejskich miastach i regionach. Polityka spójności, której łączny budżet na okres finansowy 2014–2020 wynosi ok. 352 mld EUR, będzie odgrywać ważną rolę w kluczowych obszarach, takich jak innowacje, pomoc dla MŚP, podnoszenie kwalifikacji pracowników, włączenie społeczne i energetyka, związanych z zapewnieniem trwałego, długoterminowego wzrostu. 

  W organizowanym co trzy lata Forum Spójności uczestniczą najważniejsi decydenci i politycy z państw członkowskich UE, którzy oceniają skuteczność realizacji celów w ramach polityki spójności. Temat tegorocznego spotkania to „Inwestycje na rzecz zapewnienia trwałego wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy: promocja rozwoju i dobrych rządów w regionach i miastach UE”.Potrzeba dobrego rządzenia, zarówno w kategoriach bardziej efektywnej i przejrzystej administracji, jak i odpowiedniej polityki makroekonomicznej, jest uznawana za klucz do osiągnięcia wysokiego wzrostu i dobrobytu. 

  W dwudniowym spotkaniu będzie uczestniczyć kilku najważniejszych polityków działających na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym, którzy wezmą udział w dyskusji i zwrócą uwagę na kwestie poprawy efektywności działań podejmowanych w ramach polityki spójności oraz zmniejszenia nierówności między europejskimi regionami.

  Zachęcamy do wzięcia udziału w debacie na żywo.

  Dodatkowe informacje:

 • Efektywność energetyczna, zatrudnienie oraz MŚP są w centrum unijnej polityki spójności na lata 2014–2020, jak wynika z nowego sprawozdania Komisji

  (23/07/2014)

  Opublikowane dzisiaj Szóste sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej wykazuje, że polityka spójności UE przyczynia się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” związanych ze wzrostem gospodarczym poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i zmniejszanie nierówności w całej Europie. Mając na uwadze perspektywę na lata 2014-2020, w sprawozdaniu przedstawiono w jaki sposób inwestycje będą koncentrowały się na kluczowych obszarach, takich jak efektywność energetyczna, zatrudnienie, włączenie społeczne oraz MŚP, w celu uzyskania maksymalnych korzyści z inwestycji dla obywateli.

  W Sprawozdaniu dokonano analizy sytuacji Unii w zakresie spójności i podkreślono wyzwania, z jakimi borykają się władze krajowe, regionalne i lokalne w przezwyciężaniu skutków kryzysu finansowego i gospodarczego. W szczególności stwierdzono, że unijna polityka spójności pozwoliła na złagodzenie znaczącego spadku inwestycji publicznych, dostarczając zasoby niezbędne do inwestycji w wielu państwach członkowskich oraz przyczyniając się do stworzenia niezwykle ważnej stabilności finansowej, która pomaga w przyciąganiu prywatnych inwestycji.

  Przewiduje się, że w obecnych ramach finansowych na lata 2014-2020 zwiększony zostanie zakres inwestycji i że będą one w znacznie większym stopniu skoncentrowane na takich kluczowych sektorach jak gospodarka niskoemisyjna, konkurencyjność MŚP, innowacje, zatrudnienie i włączenie społeczne. Inwestycje w ramach polityki spójności UE pozwolą na przeznaczenie ponad 38 mld euro na wspieranie przechodzenia do gospodarki bardziej przyjaznej dla środowiska poprzez inwestycje w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, co należy porównać z kwotą 16,6 mld euro zainwestowaną w gospodarkę niskoemisyjną w okresie 2007-2013. W oparciu o plany wydatków oraz „umowy partnerstwa” z państwami członkowskimi planuje się przeznaczenie kwoty nawet 33 mld EUR na wspieranie wzrostu konkurencyjności europejskich MŚP (tj. wzrost o około 10 mld euro). Ponad 80 mld euro zostanie przeznaczonych na inwestycje w kapitał ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

  Omawiając sprawozdanie, komisarz ds. polityki regionalnej, powiedział: Dzisiejsze sprawozdanie wyraźnie pokazuje, że polityka spójności stała się nowoczesnym i elastycznym narzędziem, umożliwiającym Europie stawienie czoła wielorakim wyzwaniom, przed którymi stoi. Jest ona inwestycyjnym ramieniem Europy: pozwala na reagowanie w kontekście kryzysu, ale jest także strategicznym narzędziem dla stymulowania wzrostu gospodarczego i tworzenia tak bardzo teraz potrzebnych miejsc pracy. Epoka ogromnych dotacji na drogi i mosty powoli dobiega końca, ponieważ wiele państw członkowskich jest obecnie w trakcie niwelowania przepaści infrastrukturalnej. Inwestycje koncentrujące się na innowacjach i ekologicznym wzroście gospodarczym stworzą dobre i trwałe miejsca pracy oraz przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności naszych regionów. Kryzys wywarł jednak negatywny wpływ na wiele regionów i miast. Nadal utrzymują się dysproporcje i jest jeszcze wiele do zrobienia. Dostępne środki muszą być wydawane w mądry sposób w celu osiągnięcia najlepszych wyników, w szczególności w regionach i miastach, gdzie potrzeby są najpilniejsze.

  Dodatkowe informacje:

  Komunikat prasowy

  Polityka spójności UE – Szóste sprawozdanie w sprawie spójności gospodarczej

 • Nowy portal informacyjny o polityce spójności

  (23/07/2014)

  Komisja Europejska uruchomiła nowy portal internetowy, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje na temat realizacji unijnej polityki spójności.

  Podane tam informacje pochodzą ze sprawozdań przedłożonych Komisji przez organy krajowe i dotyczą wyników osiągniętych przez poszczególne państwa członkowskie.W efekcie można sprawdzić sposób podziału środków finansowych między państwa, kategorie regionów, rodzaje funduszy oraz podział według celów tematycznych.W portalu dostępne są interaktywne mapy prezentujące dane na temat kontekstu społeczno–gospodarczego oraz opisane są szczególne wyzwania stojące przed regionami europejskimi (na podstawie opublikowanego przez Komisję Szóstego sprawozdania dotyczącego spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej).

  open data platform
  Nowy portal informacyjny ma zapewnić użytkownikom interaktywny dostęp do danych oraz zainteresować ich unijną polityką spójności.Użytkownicy mogą wyświetlać dane na różnych mapach i wykresach, tworzyć własne wizualizacje, komentować i omawiać prezentowane dane oraz wyrażać na ich temat własne opinie.Ponadto mogą udostępniać te dane za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz umieszczać poszczególne wykresy i tabele na swoich blogach lub stronach internetowych.W portalu można też zasubskrybować powiadomienia o aktualizacji danych.open data platform

  Nowy portal informacyjny Komisji przedstawia dane o unijnej polityce spójności w otwartym i przystępnym formacie oraz ma wpisywać się w zwiększoną orientację na wyniki zakładaną przez reformę polityki spójności na okres finansowania 2014–2020.Jest on uzupełnieniem wymogu udostępniania przez państwa członkowskie sprawozdań na temat beneficjentów środków z unijnej polityki spójności w krajowych witrynach lub portalach internetowych.Ma również zwiększać przejrzystość polityki spójności, przyczyniać się do skuteczniejszej realizacji programów operacyjnych oraz prezentować wpływ inwestycji unijnych na życie obywateli UE.

  Portal informacyjny o unijnej polityce spójności

 • Komisarz Hahn wzywa obywateli do pomocy w tworzeniu przyszłego programu rozwoju miast w UE

  (22/07/2014)

  Johannes Hahn, komisarz UE ds. polityki regionalnej, wezwał obywateli UE do wyrażenia opinii na temat programu rozwoju miast w UE - jaki powinien przybrać kształt i w jaki sposób należałoby go realizować. Komisarz wzywa do szerokiego zaangażowania zainteresowanych podmiotów i mieszkańców w konsultacje społeczne towarzyszące formalnemu komunikatowi opublikowanemu właśnie przez Komisję Europejską. Jest on następstwem rosnącej liczby głosów, że miasta powinny być bardziej zaangażowane w kształtowanie polityki UE, a instytucje europejskie powinny podchodzić do wyzwań urbanistycznych w bardziej spójny sposób.

  Komunikat Komisji pt. „Miejski wymiar polityki UE” opisuje sytuację miast w UE oraz polityki miejskie państw członkowskich, jak również światowy wymiar urbanizacji. Podkreślono w nim, że program rozwoju miast w UE powinien odzwierciedlać ogólne cele UE, jak również musi stanowić uzupełnienie krajowych polityk w państwach członkowskich.

  Komisarz Johannes Hahn, odpowiedzialny za unijną polityką regionalną i miejską, stwierdził: „Nie możemy sprostać wyzwaniom europejskim ani osiągnąć naszych celów - niezależnie od tego, czy chodzi o zanieczyszczenia czy ubóstwo, bezrobocie czy energię - jeśli nie poradzimy sobie z tymi problemami w europejskich miastach. Program rozwoju miast w UE musi być zgodny z zasadą pomocniczości - lecz tam, gdzie możemy usprawnić politykę UE poprzez wzmocnienie wymiaru miejskiego, powinniśmy to zrobić, jak również przyznać miastom europejskim większą rolę, traktując je jako partnera UE. Dzisiejsze konsultacje są ważnym krokiem w tym kierunku.”

  Dodatkowe informacje:

  Komunikat prasowy - Memo

  Konsultacje społeczne potrwają do 26 września 2014 r.

  Komunikat Komisji pt. „Miejski wymiar polityki UE”

  Twitter @EU_Regional @JHahnEU #eucities

 • Panorama 49 - Budowanie partnerstwa

  (18/07/2014)

  W letnim wydaniu magazynu Panorama przedstawiono najnowsze wiadomości na temat postępów w zawieraniu umów partnerstwa oraz szczegółowo zaprezentowano pierwszą taką umowę (podpisaną przez Danię), czemu towarzyszą wywiady z szefami duńskich instytucji zarządzających. W tym numerze dokonano również przeglądu postępów poczynionych przez nowe państwa członkowskie od czasu ich przystąpienia do UE w 2004 r. oraz korzyści, które państwa te uzyskały dzięki polityce spójności.

  Na kolejnych stronach Panoramy omówiono nowe, ważne instrumenty i narzędzia nadzorcze służące do zwalczania nadużyć finansowych, zrelacjonowano obchody 20. rocznicy powstania Komitetu Regionów, zaprezentowano działania podejmowane w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w celu wspierania przedsiębiorstw i społeczności przybrzeżnych oraz przedstawiono raport z tegorocznego Światowego Forum Miejskiego w Medellín, w którym uczestniczył komisarz Hahn.

  Jak zwykle w dziale „Waszym zdaniem” czytelnicy włączają się do debaty, w której przedstawiciele państw członkowskich, regionów i organizacji z całej Europy wyrażają swoje opinie na temat reformy oraz nadzieje na nowy okres finansowania. W magazynie można również znaleźć wybór informacji i prezentacje projektów z całej UE. Letnie wydanie magazynu Panorama będzie dostępne w 23 językach w sierpniu.

  Panorama 49 - Budowanie partnerstwa

 • Unijne fundusze regionalne pomogą odrestaurować Pompeje — klejnot europejskiego dziedzictwa kulturowego

  (17/07/2014)

  W dniu dzisiejszym w Pompejach, słynnym na całym świecie stanowisku archeologicznym, unijny komisarz ds. polityki regionalnej, Johannes Hahn, podpisze z władzami włoskimi plan działania, który ma przyspieszyć prace nad ochroną tego starożytnego miasta. Plan ten przewiduje nie tylko konkretne środki i cele do osiągnięcia, ale również stosowne finansowanie na poziomie 78 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

  W ramach zatwierdzonego przez Komisję Europejską w marcu 2012 r. projektu odrestaurowania Pompei zastosowane zostaną najnowocześniejsze technologie mające sprawić, aby znajdujące się na liście UNESCO zabytki Pompei zostały zachowane dla przyszłych pokoleń. Ponadto przedsięwzięto odpowiednie środki mające na celu ochronę samego projektu, zwłaszcza w obszarze zamówień publicznych, przed działaniami zorganizowanych grup przestępczych. W ścisłej współpracy z Komisją Europejską władze włoskie wyznaczyły specjalnego urzędnika z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którego zadaniem ma być kompleksowy nadzór nad aspektami prawnymi i kwestiami związanymi z bezpieczeństwem całego projektu.

  Komisja i władze włoskie będą monitorować realizację wspomnianego planu w czterech etapach (w grudniu 2014 r. oraz w kwietniu, sierpniu i grudniu 2015 r.). Cele i postępy prac będą monitorowane na podstawie założonych wartości.

  Plan działania na rzecz ochrony Pompei

  Komunikat prasowy

  Ochrona Pompei dla przyszłych pokoleń

 • Stymulowanie efektu synergii między europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (EFSI) oraz innymi programami z zakresu badań naukowych, innowacji i konkurencyjności jako metoda poprawy efektywności i skuteczności działania

  (11/07/2014)

  Zacieśnienie powiązań między różnymi funduszami unijnymi to najlepszy sposób na zwiększenie efektywności inwestycji związanych z badaniami naukowymi i innowacjami.Dzięki koordynacji różnych form pomocy powiązania te pozytywnie oddziałują na poprawę konkurencyjności, tworzenie nowych miejsc pracy i dynamikę wzrostu gospodarczego (na przykład wskutek łączenia działań podejmowanych w ramach EFSI, instrumentu Horyzont 2020 i innych instrumentów związanych z badaniami naukowymi i innowacjami).Takie kompleksowe podejście przyczyni się do zapewnienia odpowiednio wysokiej jakości realizowanych projektów, zwłaszcza w obszarach, na których UE konkuruje w skali międzynarodowej.

  Aby wspomniane powiązania przynosiły rzeczywiste efekty, władze krajowe i regionalne zaangażowane w realizację programów EFSI w zakresie badań naukowych, innowacji i konkurencyjności muszą zapewnić odpowiednią koordynację i komplementarność w obrębie instrumentów takich jak Horyzont 2020, COSME, Erasmus+, Kreatywna Europa i Łącząc Europę.Oznacza to wspólne działania na szczeblach unijnym, krajowym i regionalnym zmierzające do poprawy jakości poszczególnych programów w celu uzyskania lepszych wyników i efektywniejszego wykorzystania zainwestowanych środków.

  Komisja Europejska opublikowała ostatnio wytyczne dla decydentów i organów wykonawczych w sprawie stymulowania efektu synergii między różnymi programami unijnymi z zakresu badań naukowych, innowacji i konkurencyjności. Wytycznym tym towarzyszą przykładowe scenariusze do zastosowania w praktyce.

  Stymulowanie efektu synergii między europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, instrumentem Horyzont 2020 oraz innymi unijnymi programami z zakresu badań naukowych, innowacji i konkurencyjności

 • Podsumowanie rocznej obserwacji realnej gospodarki

  (04/07/2014)

  W ciągu ostatniego roku w nadawanym przez stację Euronews programie „Realna Gospodarka” przedstawiano i wyjaśniano rzeczywiste procesy gospodarcze zachodzące w UE oraz omawiano pozytywny wpływ unijnej polityki regionalnej na tempo wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy.

  W poszczególnych odcinkach skupiano się na kwestiach gospodarczych wpływających na codzienne życie w 28 krajach UE, podkreślając znaczenie inwestycji ze środków polityki regionalnej podejmowanych przez państwa członkowskie UE, aby wyprowadzić krajowe gospodarki z kryzysu.Zaproszeni do programu goście prezentowali pozytywny wpływ polityk unijnych na życie obywateli oraz na ogólną strategię naprawy unijnej gospodarki.

  W ostatnim odcinku tej serii przedstawiono główne tematy poruszane w poprzednich odcinkach, obejmujące m.in. potrzebę inwestycji w rozwój ekologiczny oraz działania badawcze i innowacyjne, a także promocję konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw — czyli najważniejsze elementy reformy polityki regionalnej.

  Emisja kolejnej serii programu rozpocznie się na jesieni.

  Podsumowanie rocznej obserwacji realnej gospodarki

  Wszystkie odcinki są dostępne pod adresem http://www.euronews.com/programs/realeconomy/.

 • Badanie dotyczące kosztów zatrudnienia osób zarządzających funduszami strukturalnymi

  (24/06/2014)

  W wykonanym w imieniu Komisji badaniu porównano sposoby korzystania przez państwa członkowskie ze środków z Programu Pomoc Techniczna w celu współfinansowania kosztów zatrudnienia osób odpowiedzialnych za zarządzanie funduszami strukturalnymi UE.Wyniki badania wskazują, że wszystkie państwa członkowskie korzystają w tym celu ze środków z tego programu, struktura tego zatrudnienia różni się jednak w poszczególnych krajach.Ogólnie rzecz biorąc, w implementację środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności zaangażowanych jest ok. 24 tys. osób w 28 państwach członkowskich UE.Jedna taka osoba zarządza średnio 11 mln EUR ze środków unijnych.

  Badanie dotyczące współfinansowania wynagrodzeń, premii i dodatków z funduszy strukturalnych w latach 2007–2013

  Infografika

 • Komisja Europejska zawarła z Cyprem, Estonią, Łotwą, Litwą i Słowacją umowy o partnerstwie dotyczące unijnych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020

  (20/06/2014)

  Komisja Europejska zawarła z państwami bałtyckimi (Łotwą, Litwą i Estonią), Cyprem i Słowacją umowy o partnerstwie, w których określono strategię optymalnego wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych dla dobra regionów i obywateli tych krajów.

  Zawarte umowy umożliwią zainwestowanie następujących środków:

  • Na Łotwie: łącznie 4,51 mld EUR ze środków polityki spójności w latach 2014–2020 (ceny bieżące, w tym ze środków Europejskiej współpracy terytorialnej), 1,07 mld EUR na rozwój obszarów wiejskich i niemal 140 mln EUR na wsparcie rozwoju sektora rybackiego i morskiego.
  • Na Litwie: 6,82 mld EUR na politykę spójności, 1,61 mld EUR na rozwój obszarów wiejskich i 63 mln EUR na sektor rybacki i morski.
  • W Estonii: 3,59 mld EUR na politykę spójności, 726 mln EUR na rozwój obszarów wiejskich i 101 mln EUR na sektor rybacki i morski.
  • Na Cyprze: 735,6 mln EUR na politykę spójności, 132,2 mln EUR na rozwój obszarów wiejskich i 40 mln EUR na sektor rybacki i morski.
  • Na Słowacji: 13,9 mld EUR na politykę spójności, 1,5 mld EUR na rozwój obszarów wiejskich i 15,8 mln EUR na sektor rybacki i morski.

  Inwestycje ze środków unijnych zostaną wykorzystane w celu zaspokojenia konkretnych, indywidualnych potrzeb rozwojowych każdego z 5 państw członkowskich. Jednak ich wspólnym celem będzie zwiększenie efektywności gospodarczej tych krajów, promowanie wydatków na innowacyjność i na prace badawczo-rozwojowe oraz przyczynianie się do tworzenia nowoczesnego, zrównoważonego i efektywnego systemu transportowego. Nowe inwestycje mają też przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju terytorialnego oraz do tworzenia gospodarki przyjaznej środowisku i efektywnie wykorzystującej dostępne zasoby, która sprzyja powstawaniu wysokiej jakości miejsc pracy i przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Powinny również podnieść jakość systemu kształcenia, w bezpośredniej reakcji na braki kadrowe, a także zwiększyć efektywność administracji publicznej.

  Więcej informacji:

  Umowa o partnerstwie z:

  Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne — umowy o partnerstwie

  Informacje prasowe dostępne w bazie RAPID: CyprEstonia, Łotwa i LitwaSłowacja

  Europejski Fundusz Społeczny

  Rozwój obszarów wiejskich w UE

  Europejski Fundusz Morski i Rybacki

 • Utrzymanie ożywienia gospodarczego dzięki reformom na rzecz innowacji

  (16/06/2014)

  Struktura budżetu UE na lata 2014–2020 wskazuje na wyraźny zwrot w kierunku inwestycji w badania naukowe i innowacje oraz w inne działania pobudzające wzrost gospodarczy, ze zwiększeniem budżetu programu „Horyzont 2020”, nowego programu UE na rzecz badań naukowych i innowacji, o 30 % w ujęciu realnym. Ponadto w ramach nowych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przewidziano przeznaczenie 83 mld EUR na inwestycje w badania naukowe i innowacje, jak również w MŚP.

  W dniu dzisiejszym Komisja Europejska podkreśliła znaczenie inwestycji i reform w zakresie badań naukowych i innowacji, wspomagających ożywienie gospodarcze w Unii Europejskiej. Komisja przedłożyła jednocześnie wnioski mające na celu udzielenie wsparcia państwom członkowskim w jak najlepszym zagospodarowaniu przez nie środków z ich budżetów w sytuacji, w której wiele krajów nadal zmuszonych jest ograniczać wydatki. Zwiększenie inwestycji w badania naukowe i innowacje jest sprawdzonym środkiem stymulującym wzrost gospodarczy, jednak jeśli Europa ma utrzymać lub osiągnąć wiodącą pozycję w wielu dziedzinach wiedzy i kluczowych technologii, niezbędna jest również poprawa efektywności i jakości wydatków publicznych na badania naukowe i innowacje. Komisja zobowiązała się wspomóc państwa członkowskie w realizacji dostosowanych do ich potrzeb reform na rzecz badań naukowych i innowacji, między innymi poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie polityki, dostarczenie światowej klasy danych i określenie przykładów najlepszych praktyk.

  Komunikat prasowy

  MEMO

 • Aparaty na start! Masz szansę wygrać sprzęt fotograficzny o wartości 1000 euro i wycieczkę do Brukseli

  (12/06/2014)

  Tego lata odbędzie się trzecia edycja corocznego konkursu fotograficznego „Europa w moim regionie”, którego celem jest promowanie projektów finansowanych ze środków unijnych w ramach polityki regionalnej.

  Tak jak w poprzednich edycjach, rywalizacja odbywa się za pośrednictwem strony Komisji Europejskiej na Facebooku.Konkurs rozpocznie się 12 czerwca – zgłoszenia będą przyjmowane do 25 sierpnia 2014 r. (do południa). 100 fotografii, które zyskały największą liczbę głosów, oraz 50 zdjęć wyróżnionych „dziką kartą” (niezakwalifikowanych do pierwszej setki) zostanie poddanych ocenie jury. Komisja złożona z trzech osób — profesjonalnych fotografów wyłoni troje zwycięzców.Otrzymają oni atrakcyjne nagrody — wycieczkę do Brukseli oraz 1000 euro na zakup cyfrowego sprzętu fotograficznego — które wręczone zostaną podczas OPEN DAYS w październiku 2014.

  Oficjalny hashtag konkursu pozwoli Ci zwiększyć widoczność i popularność Twoich postów na Facebooku i Twitterze: #EUmyRegion.

  Aplikacja na Facebooku dostępna jest wyłącznie w języku angielskim.

 • Zacieśnianie współpracy, by stawiać czoła wspólnym wyzwaniom: piąte doroczne forum nt. strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego

  (02/06/2014)

  Starając się sprostać wyzwaniom związanym z różnymi dziedzinami – od konkurencyjności do zmian klimatu, od energii do edukacji – państwa skupione wokół Morza Bałtyckiego zwiększają już od czterech lat współpracę w ramach strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR).

  Komisarz UE ds. polityki regionalnej Johannes Hahn weźmie udział w dorocznym forum EUSBSR i16. szczycie Bałtyckiego Forum Rozwoju („BDF”), które odbędą się w Turku (Finlandia) w dniach 3–4 czerwca. Udział zapowiedziało również wielu przywódców, polityków wysokiego szczebla i ekspertów, a także czołowych przedsiębiorców.

  W forum uczestniczyć będzie ponad 1 000 przedstawicieli sektora prywatnego, regionalnych przedsiębiorstw, społeczeństwa obywatelskiego, środowiska akademickiego i mediów z regionu Morza Bałtyckiego, w tym z Rosji, Norwegii i Islandii. Celem forum jest dalsze usprawnianie współpracy w obrębie makroregionu pod hasłem „Wspólny rozwój – w kierunku dobrze prosperującego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i połączonego regionu Morza Bałtyckiego”.

  Dodatkowe informacje:

  Komunikat prasowy

  Program forum

  Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego

  Twitter: @EU_Regional @JHahnEU #EUSBSR

  Film wideo: Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego – współpraca dla naszego regionu

  Makroregionalne strategie UE

 • Nowe wytyczne dotyczące planów ewaluacji

  (27/05/2014)

  W dniu 15 maja odbyło się zorganizowane przez Dyrekcję Generalną ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego oraz Dyrekcję Generalną ds. polityki regionalnej i miejskiej wspólne posiedzenie państw członkowskich. Tematem obrad były nowe wytyczne dotyczące planów ewaluacji. Dokument ten ma wesprzeć organy zarządzające w tworzeniu planów ewaluacji, które będą przedstawione komitetowi monitorującemu nie później niż rok po przyjęciu programu. Proces ewaluacji jest zasadniczym elementem strategii wzmocnienia polityki zorientowanej na osiągnięcie wyników. Ma on pomóc poprawić jej jakość oraz zapewnić zastosowanie wniosków uzyskanych w trakcie ewaluacji w działaniach organów zarządzających w zakresie programowania i sprawozdawczości. Ponadto proces ewaluacji ma za zadanie pomóc w wypełnieniu nowego zobowiązania, jakim jest wymóg oceny skutków programów.

  Wytyczne dotyczące planów ewaluacji

 • Komisja Europejska przyjmuje „umowę partnerstwa” z Polską dotyczącą wykorzystania funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w latach 2014-2020

  (23/05/2014)

  Komisja Europejska przyjęła „umowę partnerstwa” z Polską, w której określono strategię optymalnego wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w polskich regionach i miastach oraz na rzecz obywateli.

  Przyjęta dzisiaj umowa otwiera drogę do inwestycji na łączną kwotę 77,6 mld euro w ramach funduszy polityki spójności w okresie 2014–2020 (według cen bieżących, włączając finansowanie w ramach europejskiej współpracy terytorialnej). Jest to największy krajowy przydział środków ze wszystkich 28 państw członkowskich UE. Ponadto na rozwój obszarów wiejskich Polska otrzyma 8,6 mld euro, które mają być zainwestowane w gospodarkę realną.

  W ciągu 10 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne przyczyniły się do znacznego rozwoju w całym kraju oraz odegrały kluczową rolę w zapewnieniu wzrostu gospodarczego w okresie kryzysu. Przyczyniły się one do powstania ponad 43 tys. nowych miejsc pracy. Ponad 3,2 mln osób korzysta z lepszego transportu miejskiego, setki tysięcy osób uzyskało dostęp do czystej wody, a w celu lepszego połączenia różnych regionów kraju wybudowano lub zmodernizowano prawie 6 tys. km dróg.

  W obecnym okresie programowania (2014-2020) europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne będą opierały się na tym sukcesie. Inwestycje w ramach polityki spójności będą wspierać badania i innowacje, MŚP oraz zapewnienie łączy szerokopasmowych dla każdego gospodarstwa domowego i przedsiębiorstwa. Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności Polski i doprowadzi do powstania wielu nowych miejsc pracy o wysokiej jakości. Biorąc pod uwagę nowe ukierunkowanie unijnej polityki spójności na wspieranie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, przyjęty dzisiaj plan pomoże Polsce nie tylko w osiągnięciu jej celów w zakresie wzrostu i zatrudnienia, lecz również w wypełnieniu zobowiązań w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu. Ponadto plany związane ze znaczą modernizacją sieci elektroenergetycznych oznaczają ograniczenie uzależnienia energetycznego.Jednym z priorytetów inwestycji będzie rozwój zrównoważonego transportu miejskiego i kolejowego w celu lepszego połączenia i przekształcenia polskich miast, a także zapewnienia wyższej jakości życia i zredukowania poziomu emisji.

  Ile unijnych środków finansowych zostanie zainwestowanych w Polsce w latach 2014–2020?

  W latach 2014–2020 Polska ma łącznie otrzymać w ramach polityki spójności ok. 77,6 mld EUR (ceny bieżące), w tym: 

  • 51,2 mld EUR dla regionów słabiej rozwiniętych: (województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, lubelskie, lubuskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie). 
  • 2,2 mld EUR dla regionów lepiej rozwiniętych: (województwo mazowieckie).
  • 23,2 mld EUR w ramach Funduszu Spójności.
  • 700,5 mln EUR na europejską współpracę terytorialną
  • 252,4 mln EUR na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

  Dodatkowe informacje:

  Link do umowy partnerstwa

  Krótki opis umowy partnerstw dostępny jest na stronie internetowej europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

  Notatka w sprawie umów partnerstwa i programów operacyjnych

  Polityka spójności w Polsce

  Wspólna polityka rolna w Polsc

 • Nowe regionalne dokumenty robocze: zharmonizowana definicja miast i obszarów wiejskich — nowa klasyfikacja stopnia urbanizacji

  (21/05/2014)

  W aktualnych regionalnych dokumentach roboczych opisany został nowy mechanizm oceny poziomu urbanizacji.Zgodnie z nową klasyfikacją wyróżnione zostały trzy kategorie jednostek administracyjnych: (1) miasta, (2) małe miasta i przedmieścia oraz (3) obszary wiejskie.Powyższy podział został stworzony na potrzeby Eurostatu, aby umożliwić dokładne opracowanie danych statystycznych, m.in. na temat ubóstwa, zatrudnienia, poziomu wykształcenia i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.W okresie programowania 2014–2020 w ramach polityki spójności klasyfikacja ta ma pomóc również w przygotowaniu przestrzennego zestawienia wydatków.Nowy podział został sporządzony w oparciu o nową metodologię, zgodnie z którąspecjalna mapa z siatką pokazuje gęstość zaludnienia na jednym kilometrze kwadratowym.Ponieważ powierzchnia każdej komórki na mapie jest taka sama, dokładność pomiaru jest znacznie wyższa. Dotychczasowe metody bazujące na funkcjonujących podziałach administracyjnych były nieprecyzyjne. W rezultacie często błędnie określały miasta jako obszary wiejskie i na odwrót.

 • Nowe arkusze informacyjne na temat osiągnięć i planów polityki spójności

  (21/05/2014)

  Nowe arkusze, dostępne na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej, zawierają informacje na temat poszczególnych państw członkowskich oraz ich planów inwestycyjnych w okresie programowania 2014–2020, a także analizy wykorzystania środków z polityki spójności i główne priorytety inwestycyjne. Przedstawiają one także dotychczasowe osiągnięcia oraz przykłady efektywnego wykorzystania środków w okresie programowania 2007–2013. 

  Wszystkie arkusze informacyjne są dostępne do ściągnięcia w formacie PDF na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej. Każdy arkusz jest dostępny w języku angielskim i języku urzędowym danego państwa członkowskiego.

  Dostępny jest także ogólny arkusz informacyjny, przygotowany we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. Zawiera on pytania i odpowiedzi dotyczące reformy polityki spójności zaplanowanej na nowy okres programowania. Dzięki nim można poznać podstawowe zasady funkcjonowania polityki spójności oraz uzyskać informacje dotyczące ubiegania się o środki finansowe.

 • Komisja Europejska rozpoczyna dyskusję na temat zarządzania strategiami makroregionalnymi

  (21/05/2014)

  Komisja Europejska w dniu dzisiejszym opublikowała sprawozdanie w sprawie zarządzania unijnymi strategiami makroregionalnymi. Od czasu rozpoczęcia realizacji strategii dla regionu Morza Bałtyckiego w 2009 r. zaobserwowano w Europie rosnące zainteresowanie współpracą w ramach strategii makroregionalnych. Umożliwiają one zarówno państwom członkowskim, jak i krajom spoza UE skuteczne rozwiązywanie wspólnych problemów i wykorzystywanie wspólnego potencjału.

  Mimo że z najnowszego sprawozdania wynika, że indywidualne projekty i inicjatywy dla regionów Morza Bałtyckiego i Dunaju przynoszą pozytywne skutki, do przyspieszenia rozwoju konieczne jest większe zaangażowanie przywódców politycznych i opracowanie bardziej przejrzystego procesu podejmowania decyzji.

  W sprawozdaniu sformułowane zostały zalecenia dotyczące zwiększenia oddziaływania oraz poprawy wyników i rozwoju bieżących, a w szczególności przyszłych, strategii. Są to zalecenia odnoszące się do regionu adriatycko-jońskiego i regionu Alp, o które wnioskowały państwa członkowskie i które powinny zostać zrealizowane w najbliższej przyszłości. Przedstawione propozycje dotyczą głównie administracji na poziomie krajowym i regionalnym, a także szerszego grona interesariuszy i samej Komisji Europejskiej.

  W przyszłym miesiącu komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn weźmie udział w Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (4–5 czerwca w Turku) oraz w Forum Strategii UE dla regionu Dunaju (26–27 czerwca w Wiedniu). Ponadto w czerwcu przyjęty zostanie przez Komisję Europejską plan działań i komunikacji na rzecz unijnej strategii dla regionu adriatycko-jońskiego.

  Więcej informacji

 • Uczczenie Europejskiej współpracy terytorialnej: cztery granice, cztery problemy, cztery rozwiązania

  (16/05/2014)

  Planowane wydarzenie stanie się okazją do podkreślenia szczególnych wyzwań, przed którymi stoi jedna trzecia obywateli UE, którzy mieszkają i pracują w europejskich regionach przygranicznych. Wydarzenie ma pokazać, w jaki sposób polityka regionalna UE pomaga lokalnym mieszkańcom w znalezieniu rozwiązań w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej.

  W latach 2007-2013 w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej wsparcie otrzymało ponad 8000 projektów w europejskich regionach, zarówno w państwach członkowskich UE, jak i w państwach trzecich. Większość z nich realizowana była na terenach wokół 60 granic wewnętrznych UE i obejmowała ich mieszkańców. Pomimo, że ich budżet jest stosunkowo niewielki, projekty te przyczyniły się do osiągnięcia wielu konkretnych wyników, m.in. usunięcia przeszkód na drodze do poprawy sytuacji w takich obszarach, jak bezpieczeństwo, transport, edukacja, energia, opieka zdrowotna, kształcenie zawodowe i tworzenie miejsc pracy.

  W dniach 19-20 maja odbędzie się w Brukseli coroczne posiedzenie instytucji zarządzających programami Europejskiej współpracy terytorialnej (EWT), które monitorują te projekty. Towarzyszyć im będą osoby, które uczestniczyły w czterech sztandarowych transgranicznych projektach regionalnych i były ich beneficjentami. Pochodzący z różnych części UE lekarze, policjanci, rzemieślnicy i studenci dołączą do przedstawicieli regionów przygranicznych (w tym przedstawicieli stowarzyszenia europejskich regionów przygranicznych), by podzielić się doświadczeniami dotyczącymi sposobów, w jakie projekty transgraniczne UE przyczyniły się do rozwiązywania problemów, takich jak drenaż mózgów, bezpieczeństwo, ochrona zdrowia, bezrobocie oraz niewystarczające wykształcenie.

  Komunikat prasowy

  Program na dzień 19 maja

  Europejska współpraca terytorialna

  Przykłady projektów transgranicznych

 • Każdy region ma potencjał, by odnieść sukces!

  (15/05/2014)

  „Każdy region ma potencjał, by stawić czoła wyzwaniom związanym z konkurencyjnością, jakie stoją dziś przed Europą” — powiedział komisarz ds. polityki regionalnej i miejskiej Johannes Hahn podczas Europejskiego Szczytu Biznesu, który odbył się w Brukseli. Podkreślił on również znaczenie europejskich regionów dla wzrostu gospodarczego i zwiększenia konkurencyjności. Każdy region ma swoje zalety i mocne strony, które może wykorzystać, by skutecznie zwiększać swoją konkurencyjność.

  Aby wspierać regiony w ich staraniach, europejska polityka spójności zachęca regiony do tworzenia strategii rozwoju, które będą stymulować rozwój gospodarczy oraz wzrost dobrobytu i tym samym pomogą zmienić dzisiejsze wyzwania w jutrzejsze możliwości. Oferując niezbędne środki finansowe, unijne fundusze strukturalne i inwestycyjne pomagają regionom stymulować wzrost gospodarczy i rozwój, a także zmniejszać dysproporcje i budować inteligentną i zrównoważoną gospodarkę sprzyjającą włączeniu społecznemu. Dzięki większemu naciskowi na rozwój strategii inteligentnej specjalizacji regiony mogą określić swoje mocne strony i zwiększyć atrakcyjność. Dzięki temu mają możliwość, aby czerpać jak najwięcej korzyści z własnego potencjału.

  Europejskie regiony muszą skoncentrować swoje wysiłki na pokonaniu własnych słabości, takich jak brak transparentności czy nadmierna biurokracja. Tylko poprawa zarządzania i zapewnienie wydajnego wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych pozwoli regionom realizować wytyczone cele.

  Mając powyższe na względzie, Komisja Europejska i wszystkie 274 regiony europejskie będą nadal ściśle współpracować i wspólnie stawać naprzeciw wyzwaniom.

  Europejski Szczyt Biznesu

 • Odwrócić zjawisko drenażu mózgów — zielone światło dla dużej inwestycji w unijne ośrodki badawcze na Węgrzech

  (08/05/2014)

  Komisja Europejska zatwierdziła dziś plan inwestycji, w ramach której 111 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zostanie przeznaczonych na budowę na Węgrzech trzeciej części ogólnoeuropejskiego centrum badawczego ELI (Extreme Light Infrastructure), w którym prowadzone są prace nad nowoczesną technologią laserową.Dzięki temu projektowi nastąpi zwiększenie europejskich możliwości badawczych, na Węgry przybędąsetki najlepszych naukowców oraz zostanie utworzona sieć ważnych powiązań między biznesem a światem nauki.

  Prace nad projektem, którego celem ma być budowa super krótkiego lasera attosekundowego, realizowane będą w nowoczesnych ośrodkach badawczych mieszczących się przy Uniwersytecie w Segedynie na Węgrzech.Obecnie trwa już także budowa dwóch dodatkowych obiektów badawczych w Czechach i Rumunii, które mają być gotowe pod koniec 2015 r. W ramach pionierskiego przedsięwzięcia utworzą wraz z przyszłym węgierskim centrum naukowym Europejskie konsorcjum badawcze.

  Nowoczesne centrum badawcze ma zwiększyć konkurencyjność Węgier, sprzyjać inteligentnemu rozwojowi oraz pomóc osiągnąć unijne cele w dziedzinie prac badawczo-naukowych.Zatwierdzony dziś projekt o nazwie Attosecond Light Pulse Source (ALPS) będzie realizowany w ramach ogólnoeuropejskiego centrum badawczego (ELI).Prowadzone w nim będą prace nad stworzeniem i wykorzystaniem super krótkiego lasera attosekundowego o wysokiej częstotliwości powtórzeń.Ta wysoce innowacyjna technologia ma być wykorzystana w dziedzinie badań i rozwoju, ale także znaleźć zastosowanie w innych obszarach nauki, takich jak biologia i biofizyka, chemia, inżynieria materiałowa, energetyka czy medycyna.Do udziału w projekcie do 2020 r. zaangażowanych zostanie 250 naukowców.

  Komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn, który zatwierdził decyzję o rozpoczęciu inwestycji, powiedział: „Budowa trzeciego filara ogólnoeuropejskiego ośrodka badawczego to efekt realizacji unijnej polityki regionalnej, która zakłada inwestycje w sektory o wysokim potencjale wzrostu, takie jak badania naukowe i innowacje.Wiążemy z tym projektem ogromne nadzieje. Dzięki niemu Węgry, tak samo jak Rumunia i Czechy, mają szansę zaznaczyć swoją obecność na naukowej mapie Europy i dzięki temu zatrzymać w kraju najzdolniejszych specjalistów wysokiej klasy. To odwrócenie tzw. zjawiska „drenażu mózgów” ma także przyciągnąć na Węgry nowych inwestorów i dać zarówno młodym naukowcom, jak i bardziej doświadczonym uczonym możliwość rozwoju.

  Więcej informacji

 • Komisja Europejska i Dania zawarły pierwszą umowę o partnerstwie w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

  (05/05/2014)

  Komisja Europejska podpisała pierwszą z 28 umów o partnerstwie określających strategie rozwoju państw członkowskich i regionów, które realizowane będą w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Podpisana dzisiaj z Danią umowa o partnerstwie umożliwi w ramach polityki spójności realizację nowych inwestycji w zakresie rybołówstwa i gospodarki morskiej oraz będzie wspierać rozwój obszarów wiejskich. Nowa strategia ma także sprzyjać innowacyjności, budowaniu niskoemisyjnej gospodarki oraz podniesieniu poziomu edukacji, dzięki czemu przyczyni się do rozwoju konkurencyjności i przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Nowe inwestycje mają także promować przedsiębiorczość i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, co ma prowadzić do powstania efektywnej i przyjaznej środowisku gospodarki.

  Główne cele umowy o partnerstwie zawartej przez KE i Danię:

  • rozwój krajowej i regionalnej konkurencyjności oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez inwestycje w innowacje i rozwój biznesu; promocja przedsiębiorczości oraz ożywienie rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury;
  • sprzyjanie włączeniu społecznemu poprzez organizację szkoleń podnoszących kwalifikacje dla osób, które znajdują się na marginesie życia zawodowego;
  • promocja ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów energetycznych, a także budowa reputacji Danii jako czołowej gospodarki ekologicznej na świecie.

  Komisja Europejska zaproponowała zestaw celów tematycznych, które mają za zadanie pomóc państwom członkowskim oraz regionom w realizacji postanowień dotyczących wzrostu gospodarczego zawartych w strategii „Europa 2020”. Państwa członkowskie, mając na uwadze własne potrzeby rozwoju oraz potencjał wzrostu, określiły priorytety inwestycyjne, dzięki którym powyższe cele tematyczne będą realizowane.

  Dania stanowi przykład kraju, który postawił na badania i innowacje w dziedzinie zielonych technologii. Mają one być kluczem do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Nie bez znaczenia jest to, że Dania nadal musi dążyć do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o wymagane 20%. Wiele do zrobienia pozostało także w takich dziedzinach, jak wydajność energetyczna budynków czy efektywne wykorzystanie zasobów energetycznych w przemyśle i rozrastających się obszarach miejskich.

  Dania postawiła na inwestycje w edukację i szkolenia zawodowe, które podniosą kwalifikacje i umiejętności oraz będą sprzyjać włączeniu społecznemu na rynku pracy, ponieważ w ciągu ostatnich 5 lat nie zwiększyła się tutaj liczba absolwentów uniwersytetów i uczelni wyższych, mimo iż ten wskaźnik wzrósł w krajach sąsiedzkich.

  Stworzona zostanie silniejsza sieć powiązań między firmami, jednostkami badawczymi i uniwersytetami, aby wzmocnić przepływ technologii oraz nakłaniać duńskie przedsiębiorstwa do bliższej współpracy.

  Przed podpisaniem umowy o partnerstwie musiały zostać spełnione liczne warunki wstępne, m.in. stworzono krajową strategię innowacji, zapewniono pełne poszanowanie praw równości płci oraz utworzono krajowy system oceny ryzyka klimatycznego i ochrony środowiska.

  Ponadto Dania zobowiązała się przeznaczać 5% środków z EFRR na realizowane na szczeblu krajowym inwestycje w zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

  Podział środków finansowych:

  W latach 2014–2020 Dania ma łącznie otrzymać w ramach polityki spójności ok. 553 mln EUR (ceny bieżące), w tym:

  • 84 mln EUR dla regionów w okresie przejściowym (Zelandia),
  • 329,2 mln EUR dla regionów bardziej rozwiniętych (Północna Jutlandia, Jutlandia Środkowa, Dania południowa, region stołeczny i Bornholm),
  • 140,1 mln EUR na Europejską Współpracę Terytorialną.
  • Z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Dania otrzyma dodatkowo 629 mln EUR na inwestycje w okresie 2014–2020.
  • Rozdział środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego zostanie zakończony i ogłoszony w czerwcu 2014 r.

  Więcej informacji:

  Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne — umowy o partnerstwie

  Europejski Fundusz Społeczny

  Rozwój obszarów wiejskich

  Europejski Fundusz Morski i Rybacki

  Komunikat prasowy i notatka prasowa dostępne są w bazie RAPID

 • Dziesiąta rocznica historycznego piątego rozszerzenia UE: polityka regionalna wciąż przyczynia się do zwiększenia rozwoju gospodarczego w Europie Środkowej i Wschodniej

  (01/05/2014)

  1 maja 2004 r. Unia Europejska powitała 10 nowych państw członkowskich, do których należały: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry. To było historyczne wydarzenie — liczba państw członkowskich powiększyła się z 15 do 25, liczebność populacji UE znacznie wzrosła i jednocześnie powstał największy na świecie blok handlowy. Miało to wielkie znaczenie nie tylko z punktu widzenia nowo przyjętych państw, lecz także całej UE ze względu na integrację kulturową, społeczną i gospodarczą — dlatego stało się jednym z najważniejszych wydarzeń historycznych naszych czasów.

  W ciągu ostatnich 10 lat polityka spójności UE przyczyniła się do znacznego rozwoju gospodarki w tych krajach. Z prognoz wynika, że produkt krajowy brutto w 12 państwach członkowskich z piątego rozszerzenia (włączając Bułgarię i Rumunię, które dołączyły w 2007 r.) wzrośnie co roku o 1,5% dzięki realizacji bieżących programów polityki spójności (tj. na lata 2007–2016). W dalszej perspektywie te korzystne zmiany strukturalne w gospodarce przyczynią się do jeszcze większego wzrostu PKB: ma on wynieść 2,4% rocznie w latach 2007–2025.

  Inwestycje przeprowadzane w ramach polityki spójności w tych krajach udzieliły wsparcia nowym innowacyjnym przedsiębiorstwom, stworzyły dobrej jakości i trwałe miejsca pracy na przyszłość, w odległych regionach zapewniły szerokopasmowy dostęp do Internetu, próbowały zaradzić zjawisku „drenażu mózgów” i stworzyły niezbędne połączenia komunikacyjne, które zwiększają konkurencyjność regionów i krajów.

  Oprócz tego inwestycje finansowane ze środków z polityki spójności stanowią w większości tych państw członkowskich główną część inwestycji (w niektórych przypadkach nawet 90%). W ramach polityki spójności na inwestycje w tych państwach członkowskich przeznaczono już 117,5 mld EUR .

  Aby uczcić rocznicę tego wielkiego wydarzenia, przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w państwach członkowskich wraz z lokalnymi partnerami organizują szereg wydarzeń: debaty, konferencje, imprezy, wystawy, prezentacje wideo, konkursy fotograficzne itp.

  Więcej informacji na ten temat można uzyskać na następujących stronach:

  Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w państwach członkowskich

  Arkusze informacyjne dotyczące polityki spójności w państwach członkowskich

  Inwestycje finansowane ze środków polityki spójności w państwach członkowskich UE przyjętych po 2004 r.

  Cypr

  Republika Czeska

  Estonia

  Węgry

  Łotwa

  Litwa

  Malta

  Polska

  Słowacja

  Słowenia

 • III Doroczne Forum Strategii UE dla regionu Dunaju

  (30/04/2014)

  Komisja Europejska i Miasto Wiedeń we współpracy z Austriackim Federalnym Ministerstwem Europy, Integracji i Spraw Zagranicznych organizują III Doroczne Forum Strategii UE dla regionu Dunaju. Odbędzie się ono w dniach 26–27 czerwca w Ratuszu w Wiedniu. W tym głównym wydarzeniu roku weźmie udział ponad 700 przedstawicieli władz, organizacji społecznych i przedsiębiorców.  

  Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem pod tytułem „Wspólnie się rozwijamy — rozwijamy się wspólnie. Rozwój i włączenie społeczne w regionie Dunaju”, w którym skoncentrowano się na problematyce rozwoju gospodarczego, włączenia społecznego i skutecznego zarządzania.  

  Więcej informacji:

 • Umowy o partnerstwie i programy operacyjne — stan aktualny

  (30/04/2014)

  Komisja Europejska analizuje postanowienia otrzymanych od 28 państw członkowskich oficjalnych umów o partnerstwie (UP) oraz dostarczonych przez 10 państw członkowskich projektów programów operacyjnych (PO) polityki spójności, w których przedstawiono plany wykorzystania środków z unijnych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w okresie programowania 2014–2020.

  Umowy o partnerstwie oraz projekty programów operacyjnych przesłały następujące państwa:

  • Polska: przesłała UP (w dniu 10.01) i wszystkie 22 projektów PO
  • France:przesłała UP (14.01) i 25 projekty PO
  • Latvija:przesłała UP (15.02) i 1 projekt PO
  • Portugal:przesłała UP (04.02) i wszystkie 12 projekty PO
  • Lietuva:przesłała UP (04.01) i 1 projekt PO
  • Slovensko:przesłała UP (14.02)
  • Suomi/Finland:przesłała UP (17.02) i 1 projekt PO
  • Deutschland:przesłały UP (26.02) i 6 projekty PO
  • Eesti:przesłała UP (28.02) i 1 projekt PO
  • Danmark:przesłała UP (04.03) i oba projekty PO
  • Magyarország: przesłały UP (07.03)
  • Nederland: przesłała UP (10.03) i wszystkie 5 projektów PO
  • România: przesłała UP (01.04)
  • Malta: przesłała UP (01.04)
  • България/Bulgaria: przesłała UP (02.04)
  • Slovenija: przesłała UP (10.04)
  • Sverige: UP (17.04)
  • Κύπρος: UP (17.04)
  • Ceská republika: UP (17.04)
  • Österreich: UP (17.04)
  • United Kingdom: UP (17.04)
  • Ελλάδα: UP (17.04)
  • Italia: UP (22.04)
  • España: UP (22.04)
  • Hrvatska: UP (22.04)
  • Éire/Ireland: UP (22.04)
  • Belgien/Belgique/België: UP (23.04)
  • Luxembourg: UP (30.04)

  Przesłano również jeden program operacyjny w zakresie Europejskiej Współpracy Terytorialnej (NL-DE).

  Komisja podkreśliła, że strategiczne podejście do kwestii korzystania ze środków unijnych ma podstawowe znaczenie, a jakość jest ważniejsza niż tempo procedowania.

  Komisja zamierza kontynuować wnikliwą analizę umów o partnerstwie oraz przesyłać swoje uwagi do państw członkowskich.

  Pierwsze umowy mają być zatwierdzone w maju, kolejne natomiast na jesieni.

 • Program inteligentnej specjalizacji i rozwoju gospodarczego Europy

  (22/04/2014)

  Inteligentna specjalizacja to strategiczne podejście do inteligentnego rozwoju i wzrostu gospodarczego regionów.W każdym regionie, niezależnie od stopnia jego rozwoju lub zaawansowania technologicznego, dokonuje się proces przemian, na który składają się następujące etapy: 

  • stworzenie wizji rozwoju,
  • określenie przewagi konkurencyjnej,
  • ustalenie strategicznych priorytetów,
  • korzystanie z inteligentnych strategii i działań.

  Podstawą inwestycji w obszarze badań naukowych i innowacji w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020 będą strategie badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3).

  W niniejszej broszurze można znaleźć krótki przegląd sposobów tworzenia wspomnianych strategii i procesów oraz opinie przywódców politycznych szczebla unijnego, krajowego i regionalnego na temat znaczenia tych strategii i procesów dla poprawy konkurencyjności i pobudzania wzrostu gospodarczego.

 • Szybszy, prostszy i bardziej efektywny system pomocy dla regionów Europy dotkniętych klęskami żywiołowymi

  (17/04/2014)

  W najbliższą środę Parlament Europejski ma zatwierdzić projekt uproszczonego i bardziej skutecznego systemu solidarności i pomocy finansowej dla europejskich regionów dotkniętych klęskami żywiołowymi.Podczas zorganizowanej w Strasburgu konferencji prasowej komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn zapowiedział wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu Funduszu Solidarności UE, na które nieformalnie zgodzili się ministrowie państw członkowskich. Mają one uprościć działanie funduszu, na czym skorzysta cała Europa.W skład proponowanych zmian wchodzą m.in. wydłużenie okresu wnioskowania o wypłatę środków pomocowych (z 10 do 12 tygodni), krótszy termin odpowiedzi na wniosek (wypłata środków pomocowych ma nastąpić w ciągu 6, a nie 9 miesięcy), możliwość uzyskania awansem zaliczki w wysokości 10% sumy przyszłego wsparcia, w przypadku pewności akceptacji wniosku przez Komisję, oraz gdy zachodzą dodatkowe przesłanki przemawiające za wcześniejszą wypłatą środków pomocowych w formie zaliczki (np. gdy pokrycie strat, wyrządzonych przez klęskę żywiołową kosztować będzie 1,5% PKB regionu).Fundusz Solidarności Unii Europejskiej od momentu powstania w 2002 r. udzielił wsparcia w 23 przypadkach klęski żywiołowej, wypłacając przy tym w sumie 3,5 miliarda EUR. Głównymi beneficjentami pomocy funduszu były dotychczas Włochy, Niemcy, Francja, Austria, Wielka Brytania i Czechy.Jak zadeklarował Johannes Hahn, „istnienie funduszu to przejaw prawdziwej i szczerej solidarności między wszystkimi Europejczykami”. Komisarz wyraził przekonanie, że Parlament zatwierdzi wprowadzenie proponowanych zmian.Skorzystał on również z okazji, by podziękować członkom Parlamentu Europejskiego, a także Danucie Hübner, przewodniczącej komitetu REGI, oraz Rosie Estarás Ferragut, sprawozdawczyni projektu, za konstruktywną i owocną współpracę. 

  Więcej informacji na ten temat dostępnych w komunikacie prasowym MEMO/14/306.

 • Jak są inwestowane środki z budżetu UE w poszczególnych krajach?

  (16/04/2014)

  W witrynie Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu na stronach „Budżet UE w poszczególnych krajach” przedstawione są najważniejsze dane dotyczące wykorzystania środków unijnych oraz informacje o wielu projektach i działaniach finansowanych z budżetu UE w każdym z 28 państw członkowskich.

  Środki z budżetu UE są inwestowane przede wszystkim w duże i ambitne projekty, które nie mogą być samodzielnie sfinansowane przez państwa członkowskie. Projekty te obejmują wiele dziedzin, w tym m.in. zatrudnienie, energetykę, transport, infrastrukturę, badania, edukację, środowisko i pomoc humanitarną. Wspomniane środki są również przeznaczane na pomoc dla tysięcy beneficjentów, wśród których można znaleźć m.in. studentów, badaczy, przedsiębiorców, naukowców, rolników, organizacje pozarządowe, miasta i regiony. Co najważniejsze środki te stwarzają możliwości, których wspomniani beneficjenci nigdy by nie mieli bez finansowego wsparcia UE.

  Budżet UE w poszczególnych krajach

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wspiera Barcelonę w wyścigu po tytuł „Stolicy Innowacji”

  (15/04/2014)

  Komisja Europejska ogłosiła zwycięzcę konkursu na Europejską Stolicę Innowacji. W tym roku tytuł ten przypadł hiszpańskiej Barcelonie, która dzięki zastosowaniu nowych technologii stała się bardziej przyjazna dla swoich mieszkańców. Inicjowanie, wspieranie i wdrażanie innowacji z korzyścią dla mieszkańców przyniosło jednak Barcelonie nie tylko wspomniany tytuł, ale także nagrodę pieniężną w wysokości 500 tys. EUR, którą może przeznaczyć na dalsze innowacje.

  Swój sukces Barcelona zawdzięcza m.in. środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dzięki którym w ramach programu operacyjnego dla Katalonii na lata 2007–2013 udało się zrealizować dwa projekty w dziedzinie nowych technologii.

  Pierwszym z nich był wart 3,3 mln EUR projekt E-JUSTICIA.CAT realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości Katalonii. W ramach niego zaprojektowano, zbudowano i wdrożono nowoczesny system informacyjny łączący Ministerstwo Sprawiedliwości z jednostkami administracji publicznej (policją, szpitalami, zakładami karnymi) oraz z przedstawicielami palestry i obywatelami. W efekcie za jego pośrednictwem obywatele mogą szybko i sprawnie przesyłać zapytania i wnioskować o wykonanie prostych czynności urzędowych online.

  Drugim z nich był projekt XALOC, w ramach którego zbudowano teleinformatyczny system lokalizacji wolnych miejsc parkingowych i pojazdów. Nastąpiło to w ramach owocnej współpracy prywatnych przedsiębiorstw, wyższych uczelni i jednostek badawczych.

  W konkursie na Europejską Stolicę Innowacji (Stolica Innowacji – iCapital) mogą wziąć udział wszystkie miasta, które podejmują działania na rzecz promocji innowacyjności i poprawy jakości życia obywateli. Przyznając tę nagrodę, Komisja Europejska wyraża uznanie dla miast jako przestrzeni rozwoju innowacyjności, dialogu społecznego i wymiany doświadczeń.

  Konkurs na Europejską Stolicę Innowacji – iCapital

  Unia innowacji – projekt realizowany w ramach strategii Europa 2020

  Baza sztandarowych projektów finansowanych ze środków EFRR

 • Portugalia na ścieżce wzrostu gospodarczego i poprawy sytuacji na rynku pracy: wsparcie funduszy i programów europejskich dla portugalskiej gospodarki

  (11/04/2014)

  Dziś w Portugalii odbędzie się zorganizowana przez Komisję Europejską konferencja dotycząca perspektyw dla Portugalii w zakresie wzrostu gospodarczego i sytuacji na rynku pracy oraz znaczenia funduszy i programów europejskich dla ożywienia tamtejszej gospodarki. Konferencję zainaugurują przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso i prezydent Portugalii Cavaco Silva, oficjalnego zamknięcia dokona natomiast premier Portugalii Pedro Passos Coelho.

  W konferencji udział wezmą także Johannes Hahn, komisarz ds. polityki regionalnej; Antonio Tajani, komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości; Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży; Maria Damanaki, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa; Laszlo Andor, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji oraz Dacian Ciolos, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi.

  Od momentu przystąpienia do Wspólnoty w 1986 r. Portugalia otrzymała w ramach polityki spójności ponad 70 mld EUR. Dzięki tym środkom mogła poczynić inwestycje w kluczowych dla portugalskiej gospodarki sektorach. W okresie programowania 2014–2020 Portugalia otrzyma w ramach polityki spójności ok. 21,46 mld EUR. Mają one przyczynić się do wzrostu konkurencyjności gospodarki, poprawy sytuacji przedsiębiorstw, ożywienia innowacyjności i stworzenia nowych miejsc pracy.

  Konferencja odbędzie się dziś o godz. 14:00 w sali reprezentacyjnej siedziby fundacji im. Calouste'a Gulbenkiana w Lizbonie. Udział w dyskusji jest także możliwy w Internecie za pośrednictwem oficjalnego hashtagu #PTCrescimento.

  Program konferencji

  „Unijna polityka spójności: Portugalia na ścieżce rozwoju gospodarczego” en pt

 • Kontrola wykorzystania unijnych środków w Bułgarii – Komisja Europejska, władze Bułgarii i organizacje społeczne łączą siły

  (09/04/2014)

  Dziś w Sofii, stolicy Bułgarii, odbędzie się zorganizowane przez Komisję Europejską, władze Bułgarii i bułgarskie biuro organizacji Transparency International seminarium na temat sprawnego zarządzania i bezpiecznego wydatkowania środków finansowych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESI). Podczas seminarium zaprezentowane zostaną narzędzia i instrumenty skutecznego zarządzania środkami finansowymi oraz omówione zostaną konkretne środki pozwalające na zwiększanie zdolności administracyjnych lub szkolenie urzędników państwowych w zakresie skutecznego korzystania z funduszy europejskich. Uczestnicy seminarium będą mieli także okazję poznać nowe metody przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji, czyli zjawiskom ograniczającym korzyści płynące z inwestycji unijnych.

  W okresie programowania 2014–2020 w ramach unijnej polityki spójności bułgarskie regiony otrzymają na inwestycje łącznie 7,6 mld EUR. Kwota ta stanowić będzie prawie 70% całości bułgarskich inwestycji publicznych. Priorytetem dla Bułgarii w tym okresie mają być działania nakierowane na skuteczną poprawę nadzoru i zarządzania w zakresie środków z funduszy europejskich. Zgodnie z nowymi przepisami państwa członkowskie mają po raz pierwszy wyraźny obowiązek podjąć proporcjonalne środki w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym, które pozwolą na wskazanie i ograniczenie potencjalnych obszarów ryzyka. Jest to niezwykle ważne, gdyż jak pokazują ostatnie wyniki sondaży przeprowadzonych przez Eurobarometr i Transparency International, większość obywateli Bułgarii (84%) uważa, że korupcja w ich kraju jest powszechna.

  Seminarium wchodzi w skład cyklu spotkań organizowanego przez Komisję w celu wspierania państw członkowskich UE w efektywnym wykorzystaniu środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. W jego trakcie przedstawiciele instytucji UE, bułgarskich władz i organizacji społecznych podzielą się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w dziedzinie wspierania administracji publicznej w bezpiecznym wykorzystywaniu funduszy unijnych.

  Komunikat prasowy

  Seminarium na temat środków zwalczania korupcji i nadużyć finansowych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

 • Miasta jako ośrodki szerokich możliwości — komisarz Johannes Hahn na Światowym Forum Miast w Medellin

  (08/04/2014)

  Podczas odbywającego się w kolumbijskim Medellin Światowego Forum Miast, zorganizowanego w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat), odpowiedzialny za unijną politykę regionalną i miejską komisarz Johannes Hahn powiedział, że rozwój miast nie może być dłużej stawiany na drugim miejscu, ale musi dla decydentów stać się tematem priorytetowym.

  „Zapewnienie dobrych warunków do życia i pracy w miastach XXI wieku stanowi dla nas wyzwanie, któremu musimy stawić czoła” — zwrócił się do zasiadających przy okrągłym stole ponad 80 ministrów z państw członkowskich ONZ komisarz Hahn, który reprezentował na tym forum UE.„ Musimy uświadomić sobie, że jeśli chcemy odnieść sukces, potrzebujemy wieloszczeblowego nadzoru, aby zapewnić odpowiednią koordynację między działaniami o zasięgu międzynarodowym, krajowym i miejskim. Myślę, że nie ma jednego modelu idealnego miasta przyszłości, ale wierzę, że możemy się od siebie wiele nauczyć”.

  „Obecnie prawie jedna trzecia z 500 mln mieszkańców Unii Europejskiej mieszka w miastach. Europa ma drugi po Ameryce Łacińskiej najwyższy wskaźnik urbanizacji, a jej miasta, choć relatywnie mniejsze, rozrastają się jednak stabilnie i równomiernie. Wypracowanie i wdrożenie efektywnej polityki miejskiej jest zatem dla mnie, unijnego komisarza, zadaniem priorytetowym. W Unii Europejskiej realizujemy tzw. strategię Europa 2020, która ma sprzyjać inteligentnemu i ekologicznemu rozwojowi miast opartemu na włączeniu społecznym. Mamy świadomość, że jej wdrożenie jest niemożliwe bez aktywnego udziału miast. Są one zasadniczym elementem tej strategii, dlatego wiemy, że jeśli nie uda nam się jej zrealizować właśnie w miastach, wówczas nie odniesiemy sukcesu”.

  „Koordynacja działań realizowanych w miastach stanowi wyzwanie dla każdej administracji publicznej. W takim przypadku nie można bowiem działać wyłącznie w granicach kompetencji poszczególnych ministerstw lub departamentów bez zapewnienia odpowiedniej współpracy międzyresortowej. Aby stworzyć miastom możliwości rozwoju, musimy działać skuteczniej, a miasta muszą zyskać większy wpływ na decydowanie o swoim losie. Uważam zatem, że miasta powinny mieć większy udział w planowaniu wydatków z funduszy europejskichoraz być bardziej aktywne w krajowej i międzynarodowej debacie na temat rozwoju ludzkości. To miasta są kluczowym elementem strategii rozwoju, a zatem musimy wsłuchiwać się w ich głos”.

  „Musimy wspólnie — zarówno globalnie, jak i lokalnie — zagwarantować, aby rozwój miast nie był dłużej stawiany na drugim miejscu, ale stał się dla nas tematem priorytetowym”.

  Pełny zapis przemówienia znajduje się tutaj.

  Więcej informacji na ten temat można uzyskać w komunikacie prasowym IP/14/379.

  Dokument dotyczący zagadnień z zakresu unijnego programu rozwoju obszarów miejskich

 • Zreformowana polityka spójności na lata 2014–2020 przedstawiona w Panoramie

  (08/04/2014)

  W zimowym wydaniu magazynu Panorama głównym tematem jest zreformowana polityka spójności na lata 2014–2020 i jej znaczenie dla wszystkich zainteresowanych stron.W wywiadzie na wyłączność przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, przedstawia, jak zreformowana polityka spójności przyczyni się do pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy oraz osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”.

  W powiększonym dziale „Waszym zdaniem” czytelnicy włączają się do debaty, w której przedstawiciele państw członkowskich, regionów i organizacji z całej Europy wyrażają swoje opinie na temat reformy i nadzieje na nowy okres finansowania.

  Ponadto w tym wydaniu magazynu przedstawiamy kluczowe punkty reformy i priorytety tematyczne, opisujemy proces zatwierdzania budżetu z punktu widzenia Parlamentu Europejskiego, informujemy, jak ubiegać się o dofinansowanie oraz prezentujemy strategie komunikacyjne i zobowiązania.W magazynie jak zawsze można znaleźć wybór informacji i prezentacje projektów z całej UE.

 • Prezentacja doświadczeń europejskich miast — komisarz Johannes Hahn na Światowym Forum Miast w Medellin

  (07/04/2014)

  Unijny komisarz ds. polityki regionalnej, Johannes Hahn, będzie w dniach dzisiejszym i jutrzejszym reprezentować Unię Europejską podczas 7. Światowego Forum Miast w Medellin, w Kolumbii. Podczas forum podzieli się z ponad 80 ministrami z całego świata doświadczeniami europejskich miast w zakresie rozwiązywania powszechnych problemów dotyczących przeciwdziałania ubóstwu i zanieczyszczaniu środowiska oraz wspierania zrównoważonej mobilności i równości społecznej.

  „Nie ma jednego przepisu na dobrze funkcjonujące miasto” — zaznaczył przed konferencją komisarz. „Niezbędnymi jego składnikami są jednakdziałania na rzecz równych szans, tworzenie nowych miejsc pracy, wspieranie innowacyjności oraz efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych. Konieczne jest także dążenie do poprawy jakości życia ludzi młodych i starych, kobiet i mężczyzn.Potrzebujemy całościowego podejścia do kwestii rozwoju miast, w których ludzie będą chcieli mieszkać. Nasze doświadczenia wskazują, że fundamentem tego rozwoju musi być skuteczne zarządzanie i demokratyczne reguły.

  Światowe Forum Miast — pierwsze na świecie, nieustawodawcze forum o charakterze technicznym — jest organizowane co dwa lata w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat). Za każdym razem gospodarzem forum jest inne miasto. Na forum omawiane są najpilniejsze problemy dotyczące osiedli ludzkich.

  UN-Habitat to Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich realizowany pod auspicjami Zgromadzenia Ogólnego ONZ w celu wspierania społecznie i środowiskowo zrównoważonego rozwoju miast. Program ten jest centralnym punktem prowadzonej w ramach ONZ debaty dotyczącej osiedli ludzkich.

  Komunikat prasowy

 • Ponad 389 mln EUR z EFRR na rozwój infrastruktury cyfrowej w Grecji

  (03/04/2014)

  Komisja Europejska zatwierdziła przekazanie 389,4 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na trzy duże inwestycje, które mają ułatwić naprawę greckiej gospodarki. Inwestycje te obejmują modernizację sektora administracji publicznej, komputeryzację szkół podstawowych i średnich oraz rozszerzenie zasięgu szybkiego dostępu do Internetu na ponad 600 tys. mieszkańców obszarów wiejskich lub oddalonych.

  Realizacja tych trzech projektów przyniesie obywatelom duże korzyści oraz według szacunków przyczyni się do powstania ponad 1100 nowych miejsc pracy, z których 280 zostanie utworzonych już po wdrożeniu projektów i będzie mieć charakter trwały.

  „Spodziewamy się, że z tych inwestycji w nowe technologie w sektorze edukacji skorzysta ponad 825 tys. uczniów” — powiedział Johannes Hahn, unijny komisarz ds. polityki regionalnej, który zatwierdził środki na ten cel. „Nowoczesna i sprawniejsza administracja publiczna oraz dostęp do szybkiego Internetu w obszarach wiejskich i oddalonych sprawi, że w sposób rzeczywisty poprawi się standard życia obywateli i sposób funkcjonowania przedsiębiorstw w Grecji. Nasze projekty pokazują, jak inwestowane są środki dostępne w ramach unijnej polityki regionalnej: inwestowane są w ludzi i w gospodarkę. Przyczynią się one nie tylko do zwiększenia tempa wzrostu gospodarczego oraz tworzenia nowych miejsc pracy w Grecji, ale również do unowocześnienia i usprawnienia tamtejszej administracji publicznej oraz stymulowania greckiego sektora TiK — rzeczywistej siły napędzającej wzrost gospodarczy. Dzięki wspomnianemu usprawnieniu administracji pojawią się również wymierne oszczędności związane z kosztami operacyjnymi. Ma to bardzo istotne znaczenie w przypadku wyjątkowo ścisłych ograniczeń budżetowych w Grecji. Niniejszym zwracam się do władz greckich z prośbą o zapewnienie dobrego i efektywnego wprowadzenia tych projektów w życie”.

  Więcej informacji

 • Projekt ekologicznego transportu w Gdyni (Polska) laureatem konkursu RegioStars 2014

  (01/04/2014)

  (31 marca 2014 r.) Dziś wieczorem podczas gali konkursu RegioStars 2014 Awards polska inicjatywa wspierająca zrównoważony transport miejski zostanie nagrodzona jako jeden z najbardziej obiecujących i innowacyjnych projektów regionalnych w Europie. Projekt z Gdyni (Polska) zostanie wyróżniony w kategorii „CityStar”.

  Rozwój ekologicznego transportu publicznego w trójmiejskim obszarze metropolitalnym (Gdynia, Gdańsk i Sopot) w województwie pomorskim w Polsce przyczynił się do znacznego wzrostu liczby pasażerów i skrócenia czasu podróży, co z kolei przyniosło korzyści środowisku naturalnemu, mieszkańcom i lokalnej gospodarce.

  „Nagroda RegioStars to ogromne wyróżnienie dla miasta Gdyni i jej systemu
  trolejbusowego. Potwierdziła ona, że kierunek rozwoju, który obraliśmy, tj. inwestowanie przy znaczącym wsparciu środków UE w nowoczesny, elektryczny, niskoemisyjny, ekologiczny i cichy transport publiczny, jest słuszny. Jesteśmy zaszczyceni, wdzięczni i szczęśliwi, że Komisja Europejska doceniła nasze wysiłki w staraniu, aby stać się innowacyjnym oraz przyjaznym środowisku miastem przyszłości”, powiedział prezydent
  Gdyni, Wojciech Szczurek.

 • RegioStars 2014 — laureaci nagród na najbardziej nowatorskie w Europie projekty regionalne

  (31/03/2014)

  Johannes Hahn, europejski komisarz ds. polityki regionalnej, oraz Luc Van den Brande, były przewodniczący Komitetu Regionów, ogłosili zwycięzców konkursu RegioStars 2014, w którym nagradzane są najbardziej obiecujące i innowacyjne projekty regionalne realizowane w Europie.Podczas siódmej już edycji konkursu RegioStars spośród 80 nadesłanych projektów jury wyłoniło 19 finalistów. Pod uwagę brano cztery podstawowe kryteria:innowacyjność, wpływ projektu na region, wsparcie zrównoważonego rozwoju oraz współpracę.Spośród wszystkich zgłoszonych projektów wyłoniono cztery najlepsze. Były one realizowane w czterech europejskich miastach i regionach:w Paredes (północna Portugalia), w Kornwalii (Wielka Brytania), w Zachodniej Walii i walijskich dolinach (Wielka Brytania) oraz w Gdyni (Polska).

  W 2014 r. nagrody zdobyli:

  Tegoroczna edycja konkursu odbyła się w niezwykle ważnym momencie, gdyż państwa członkowskie Unii Europejskiej finalizują właśnie strategiczne plany inwestycyjne, tzw. „umowy o partnerstwie”. Określą w nich, jak zamierzają przez kolejnych siedem lat wykorzystać środki z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.Podczas ceremonii wręczenia nagród przedstawione zostały pierwsze projekty odzwierciedlające reformę polityki spójności.

  Więcej informacji:

 • „Jak sprzyjać rozwojowi miast” – finał konkursu RegioStars

  (26/03/2014)

  Obecnie ponad połowa ludności na świecie mieszka w miastach. W Europie odsetek ten wynosi dwie trzecie, przy czym przewiduje się że w najbliższych latach wzrośnie on do 75%. Miasta są dziś źródłem innowacyjności i kreatywności oraz stanowią siłę napędową wzrostu gospodarczego. Jednak muszą zmierzyć się także z największymi wyzwaniami związanymi ze zmianą klimatu i efektywnością energetyczną oraz takimi problemami jak nędza, ubóstwo i wykluczenie społeczne. Zarówno państwa członkowskie, jak i Wspólnota nie będą w stanie realizować celów polityki gospodarczej i społecznej bez odpowiedniego zaangażowania miast.

  Dla komisarza Johannesa Hahna kwestia rozwoju obszarów miejskich jest niezwykle istotna. Znalazło to odzwierciedlenie w przeprowadzonej reformie polityki regionalnej, dzięki której temat miast i obszarów miejskich stał się jednym z kluczowych zagadnień. Szacuje się, że połowa środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na okres programowania 2014–2020 zostanie przeznaczona właśnie na inwestycje w miastach i obszarach miejskich. Dodatkowo państwa członkowskie zostały zobligowane do przeznaczenia przynajmniej pięciu procent swoich środków budżetowych na inwestycje na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

  W niniejszym odcinku programu REALNA GOSPODARKA porozmawiamy z Martinem Powellem, dyrektorem departamentu ds. rozwoju miejskiego firmy Siemens, który weźmie pod lupę miasta, ich zróżnicowaną dynamikę oraz stojące przed nimi wyzwania. Dowiemy się także, co na temat potrzeby stworzenia unijnego programu rozwoju obszarów miejskich myślą komisarz Johannes Hahn oraz prezydenci Lizbony, Rzymu i Wenecji. Na koniec zaś przyjrzymy się gdyńskiemu projektowi produkcji ekologicznych trolejbusów. Ten wzorcowy projekt na rzecz zrównoważonego transportu miejskiego został sfinansowany ze środków EFRR i w 2014 r. zakwalifikował się do finału konkursu RegioStars, którego zwycięzców poznamy 31 marca.

  Więcej informacji:

 • Wpływ regionalnych strategii innowacyjności i rozwoju gospodarczego na wzrost dobrobytu w Europie, perspektywa na lata 2014-2020: doświadczenia trzech europejskich regionów

  (24/03/2014)

  Hiszpańska Katalonia, szwedzka Skania i francuska Akwitania. Przedstawiciele właśnie tych trzech regionów zostali zaproszeni przez komisarza Hahna, by spotkać się z członkami Komisji Europejskiej i podzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie stosowania strategii inteligentnej specjalizacji.Wybór Katalonii, Skanii i Akwitanii był nieprzypadkowy — regiony te uchodzą za wiodące w tej dziedzinie.

  Strategia badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) jest przykładem strategicznego podejścia do rozwoju gospodarczego poprzez ukierunkowane wsparcie dla badań i innowacyjności.Regiony, aby mogły otrzymać z funduszy regionalnych środki na rozwój badań i innowacji, mają obowiązek stworzyć tak zwaną strategię inteligentnej specjalizacji.Przedstawiają w niej określony zestaw priorytetowych sektorów, w których posiadają już przewagę nad konkurencją.Celem takiej koncepcji jest wsparcie regionu w rozwoju opartym na jego mocnych stronachoraz wskazanie nowych kierunków w wykorzystaniu wiedzy i prowadzeniu biznesu.

  Źródło sukcesu pierwszego z regionów — Katalonii — tkwi w owocnej współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym.Choć region ten dysponuje najwyższej klasy jednostkami badawczo-rozwojowymi, posiada uczelnie wyższe i bogatą tradycję przemysłową, to jego problemem był niski wskaźnik transferu technologii.Dlatego też w strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji dla Katalonii (RIS3CAT) połączenie systemu badań i innowacji z sektorem biznesowo-przemysłowym określone zostało jako cel priorytetowy, awspółpraca pomiędzy firmami i instytutami badawczymi ma stanowić siłę napędową transformacji gospodarczej regionalnego systemu produkcji.Wspólne działanie ma zagwarantować, że inwestycje w badania i innowacje będą efektywnie wpływać na wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w regionie.

  Kolejnym przykładem jest historia Akwitanii. Ten leżący we Francji region w swojej strategii inteligentnej specjalizacji postawił na trzy obszary.Pierwszy z nich to sektor rolno-spożywczy. Posiada on ogromny potencjał, choć dominuje w nim tradycyjny model produkcji, przy niewielkim stopniu innowacyjności.Dodatkowo wskazano także na przemysł lotniczy oraz sektor firm nowo powstających (typu start-up), jako na te gałęzie regionalnej gospodarki, które potrzebują większego wsparcia.Region w swojej strategii inteligentnej specjalizacji postawił na wsparcie innowacyjności poprzez zastosowanie rozwiązań opartych na obiektywności, jawności i włączeniu.Aby zaś zapewnić jej skuteczność, określony został zbiór wybranych zasad i mechanizmów stałego nadzoru i kontroli.

  Historia Skanii to historia regionu, którego celem strategii innowacyjności (International Innovation Strategy in Skåne — IISS) było osiągnięcie w 2020 r. statusu najbardziej innowacyjnego regionu w Europie. Aby tego dokonać, skupiono się na współpracy z uczelniami wyższymi, jednostkami badawczymi i przedsiębiorstwami.Dodatkowo, w strategii określone zostały trzy obszary innowacyjności:materiały inteligentne, służba zdrowia oraz inteligentne i zrównoważone miasta.Gwarantem stałego i stabilnego rozwoju innowacyjności w regionie została Rada ds. Badań i Innowacji, którą utworzono specjalnie do tego celu.I choć instytucja ta nie jest organem nadzorującym, to stanowi ona główną platformę współpracy mającej na celu uwolnienie ogromnego potencjału drzemiącego w tym niewielkim regionie.

  RIS3CAT Strategia badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji dla Katalonii; przedstawili Albert Carné, dyrektor generalny biura ds. promocji gospodarczej, oraz Miquel Barceló, doradca ds. strategii badań i innowacji - Prezentacja

  Strategia inteligentnej specjalizacji dla Akwitanii:metodologia, wybrane obszary, zarządzanie; przedstawił Didier Dareys, dyrektor ds. głównych programów rozwoju gospodarczego i zatrudnienia w Radzie Regionalnej Akwitanii

  Międzynarodowa strategia innowacyjności dla Skanii:nasz wkład w regionalną inteligentną specjalizację; przedstawiła Filippa Arva Olson, dyrektor zarządzający w urzędzie regionalnym Skanii - Prezentacja

  Materiały wideo dotyczące inteligentnej specjalizacji

 • Modelowe regiony demonstrujące rozwój nowoczesnych strategii klastrowych: zaproszenie do wyrażenia zainteresowania

  (19/03/2014)

  Zaprasza się organizacje regionalne do skorzystania z oferowanych przez Europejskie Centrum Monitorowania Klastrów usług doradztwa i pomocy w celu lepszego stosowania koncepcji klastrów w działaniach związanych z modernizacją przemysłu oraz promocją przedsiębiorczości i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach tych usług można uzyskać pomoc w opracowaniu nowoczesnych strategii klastrowych, aby maksymalnie wykorzystać potencjał innowacji w celu odpowiedniego kształtowania struktury, gałęzi i nowych działów przemysłu. To nieformalne zaproszenie wystosowane przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu to szansa dla regionów, które chcą stać się modelowymi regionami w zakresie inteligentnej specjalizacji i strategii klastrowych. Wybranych zostanie sześć regionów modelowych. Priorytet będą miały te regiony, które wykażą się największymi ambicjami i najlepszymi pomysłami na wykorzystanie innowacji i współpracy międzysektorowej w ramach przygotowywanych strategii rozwoju. 

  Nieformalne zaproszenie do wyrażenia zainteresowania statusem regionu modelowego

  Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania — wybór sześciu regionów modelowych, które uzyskają pomoc doradczą Europejskiego Centrum Monitorowania Klastrów

 • W Bratysławie odbyło się pierwsze krajowe seminarium na temat środków zwalczania korupcji i nadużyć finansowych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

  (17/03/2014)

  13 marca Komisja Europejska we współpracy z Kancelarią Premiera Słowacji i słowackim oddziałem organizacji Transparency International zorganizowała seminarium poświęcone zwalczaniu korupcji i nadużyć finansowych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 

  Seminarium to jest elementem przygotowań do wdrożenia programów finansowanych z tych funduszy w latach 2014–2020. Ramy prawne wspomnianego okresu programowania wyraźnie wymagają od instytucji zarządzających tymi funduszami zastosowania odpowiednich środków zapobiegających nadużyciom finansowym. Na tym tle przedstawiciele instytucji unijnych, władz krajowych Słowacji oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego spotkali się, aby wymienić się doświadczeniami i omówić metody zabezpieczania środków inwestycyjnych przed potencjalnymi przypadkami wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem.  

  Uczestnicy spotkania w Bratysławie zgodzili się, że w odniesieniu do korupcji i nadużyć finansowych powinna obowiązywać zasada „zerowej tolerancji”. Fundusze strukturalne i inwestycyjne stanowią znaczącą część inwestycji publicznych w Europie. Na Słowacji odpowiadają za ponad 80% łącznych inwestycji publicznych. Istotne jest zatem zapewnienie, aby środki te były przeznaczane na działania sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi i tworzeniu nowych miejsc pracy, a nie płynęły do niewłaściwych rąk. 

  Komisja podkreśliła znaczenie wdrożenia odpowiednich działań administracyjnych ze strony odpowiednich władz.Ponadto przedstawiła nowe wytyczne, które mają ułatwić instytucjom zarządzającym ocenę ryzyka nadużyć finansowych oraz pomóc im wybrać odpowiednie metody ograniczania tego ryzyka. Na osobnym warsztacie przedstawiono nowe oprogramowanie ARACHNE, które służy do identyfikowania i monitorowania obarczonych takim ryzykiem projektów. 

  Władze Słowacji przedstawiły środki krajowe, które są obecnie stosowane w celu zwalczania nadużyć finansowych i korupcji w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w tym ostatnio przyjętą krajową strategię ochrony interesów finansowych UE oraz procedurę publikowania w Internecie umów w sprawie zamówień publicznych. Planowane jest również wdrożenie dodatkowych środków w celu zwiększenia przejrzystości i zapewnienia bezstronności procedur wyboru projektów. Podczas sesji przygotowanej przez słowacki oddział organizacji Transparency International przedstawiono kilka stosowanych na szczeblu krajowym najlepszych praktyk dotyczących zwalczania nadużyć finansowych i korupcji w obszarze zamówień publicznych. 

  Seminarium na temat środków zwalczania korupcji i nadużyć finansowych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

 • Nie przegap ceremonii rozdania nagród RegioStars za 2014 r.!

  (12/03/2014)

  31 marca w centrum BOZAR w Brukseli Komisja ogłosi laureatów nagród RegioStars 2014, nagradzając w ten sposób twórców najbardziej innowacyjnych projektów, które korzystały z pomocy udzielanej w ramach unijnej polityki spójności.

  Celem konkursu RegioStars jest wskazywanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju regionalnego oraz wyróżnianie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które mogą być atrakcyjne i inspirujące dla innych regionów.W ramach siódmej edycji tego konkursu Komisja Europejska otrzymała wiele zgłoszeń dotyczących doskonale zrealizowanych i godnych uwagi projektów. Ostatecznie jury wyłoniło 19 finalistów w czterech kategoriach:

  1. ROZWÓJ INTELIGENTNY — działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw

  2. ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY — ekologiczny wzrost gospodarczy i biogospodarka

  3. ROZWÓJ SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU —tworzenie miejsc pracy dla osób młodych

  4. CITYSTAR —projekty dotyczące inwestycji w zrównoważony miejski transport publiczny

  Ogłoszonym przez niezależne jury zwycięzcom nagrody wręczy podczas ceremonii w Brukseli Johannes Hahn, komisarz UE ds. polityki regionalnej, oraz Luc Van den Brande, przewodniczący jury konkursu RegioStars. Ceremonia wręczenia nagród RegioStars rozpocznie się o godz. 19:00 (wejście od 18:30) w Palais des Beaux-Arts (BOZAR), przy ulicy Ravenstein 23, 1000 w Brukseli.

  Rejestracja

  Witryna internetowa

 • Europa jeszcze bardziej innowacyjna – mimo silnego zróżnicowania regionalnego

  (04/03/2014)

  Europa nadrabia zapóźnienia innowacyjne w stosunku do Stanów Zjednoczonych i Japonii, ale uporczywe zróżnicowanie poziomu innowacyjności między państwami członkowskimi UE utrzymuje się, a dystans do liderów zmniejszamy wciąż zbyt wolno. Na szczeblu regionalnym różnice w poziomie innowacji nadal się pogłębiają, a spadek wskaźników innowacyjności dotyka wciąż prawie jedną piątą regionów UE. Oto najważniejsze wyniki tablicy wyników Unii badań i innowacji z 2014 r. Komisji Europejskiej oraz tablicy wyników innowacyjności regionów z 2014 r. Ranking poszczególnych krajów w ramach UE pozostaje stosunkowo stabilny, ze Szwecją na czele, a na kolejnych miejscach plasują się: Dania, Niemcy i Finlandia. Wymienione cztery kraje inwestują najwięcej w badania naukowe i innowacje. Państwa, w których sytuacja poprawiła się najbardziej, to Portugalia, Estonia i Łotwa. Największe z odnotowanych postępów można przypisać otwartości i atrakcyjności unijnego systemu badań naukowych, a także efektom współpracy w dziedzinie innowacji gospodarczej i komercjalizacji wiedzy mierzony wzrostem dochodów pochodzących ze sprzedaży licencji i patentów za granicą. Wzrostowi wydatków publicznych na badania i rozwój towarzyszył jednak ciągły spadek inwestycji z udziałem kapitału podwyższonego ryzyka oraz nowatorskich inwestycji w przedsiębiorstwach niezwiązanych z badaniami i rozwojem.

   

  Press Release

  Memo

  Full report of the Innovation Union Scoreboard 2014

  Full report of the Regional Innovation Scoreboard 2014

 • Dzień współpracy europejskiej 2014: z myślą o wspólnym sukcesie

  (21/02/2014)

  21 września 2014 r. uczestnicy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i pokrewnych programów świętują Dzień współpracy europejskiej.

  W tygodniu poprzedzającym tę datę w całej Europie odbędą się setki lokalnych imprez pod hasłem „Sharing borders, growing closer” (Graniczyć i rozwijać się poprzez współpracę), w których wezmą udział tysiące osób.

  Kampania jest koordynowana przez program INTERACT przy wsparciu Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komitetu Regionów.

  Celem kampanii jest zaprezentowanie ogółowi społeczeństwa osiągnięć współpracy europejskiej prowadzonej ponad granicami.

  Do wzięcia w niej udziału zaproszeni są uczestnicy programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i transgranicznej oraz zainteresowane osoby.

  Dzień współpracy europejskiej 2014

 • Finansowanie termomodernizacji budynków ze środków dostępnych w ramach polityki spójności

  (19/02/2014)

  Pomoc organom zarządzającym w planowaniu i wdrażaniu ekologicznych inwestycji energetycznych w budynkach w ramach programów realizujących politykę spójności to główny cel opublikowania wskazówek technicznych „Finansowanie termomodernizacji budynków ze środków dostępnych w ramach polityki spójności”. Rozwiązanie problemu energochłonności budynków europejskich ma pierwszorzędne znaczenie. Niemal 40% ostatecznego zużycia energii — a także 36% emisji gazów cieplarnianych — dotyczy budynków mieszkalnych, biurowych, sklepów i innych budynków publicznych i prywatnych. Aby Unia Europejska mogła zrealizować cele klimatyczne i energetyczne do roku 2020, konieczny jest stały, zrównoważony wzrost nakładów na budynki prywatne i publiczne. W latach 2014–2020 fundusze dostępne w ramach polityki spójności odegrają istotną rolę w remontach budynków, ponieważ co najmniej 23 biliony euro zostaną przeznaczone na zmiany mające na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, w tym zwiększenie wydajności energetycznej i zastosowanie w budynkach odnawialnych źródeł energii.

  Przewodnik, przeznaczony dla organów zarządzających, zawiera informacje na temat wymagań UE dotyczących budynków i wydajności energetycznej, przedstawia dobre praktyki oraz studia przypadków, a także różne mechanizmy finansowania, które można wykorzystać na potrzeby realizacji projektów wprowadzających ekologiczne źródła energii. Celem jest uruchomienie znacznych inwestycji na rzecz termomodernizacji budynków i szersze zainteresowanie takimi działaniami inwestorów z sektora prywatnego.

  Finansowanie termomodernizacji budynków ze środków dostępnych w ramach polityki spójności

 • Warsztaty „Miasta i biznes” na konferencji CiTIEs: Możliwości skutecznej współpracy miast i biznesu na rzecz zintegrowanej polityki miejskiej UE

  (18/02/2014)

  Podczas dzisiejszej konferencji CiTIEs w Brukseli odbyło się wiele warsztatów. Jednym z nich, „Miasta i biznes”, przewodniczył osobiście komisarz Hahn. W warsztatach tych uczestniczyli komisarz UE ds. polityki energetycznej, Guenther Oettinger; Markus Beyrer, dyrektor generalny organizacji BUSINESSEUROPE; Martin Powell, kierownik ds. rozwoju miejskiego w firmie Siemens; Nicolas Blain, przewodniczący komitetu UE Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Transportu Publicznego oraz Chris Vein, dyrektor ds. innowacji w Banku Światowym.

  Tematem ich dyskusji były możliwości zaangażowania się biznesu we wdrożenie programu UE dotyczącego rozwoju obszarów miejskich oraz lepszego wykorzystania perspektywy biznesowej w polityce miejskiej.Komisarz podkreślił, że zarówno miasta, jak i biznes są zainteresowane możliwością wpływu na rozwój obszarów miejskich i zarządzanie nimi. Konieczna jest ich bliższa współpraca na rzecz wprowadzania strategii miejskiej UE, która mogłaby stać się wzorem dla innych obszarów na świecie.Komisarz dodał także, że fundusze UE przeznaczone na politykę regionalną w latach 2014-2020 będą służyć wspieraniu zintegrowanego podejścia do rozwoju miast w Europie, z uwzględnieniem wymiaru społecznego, ekonomicznego i ekologicznego.

 • Komisarz Johannes Hahn mówi na forum CiTIEs — „Głos miast musi zostać usłyszany”

  (17/02/2014)

  Komisarz ds. polityki regionalnej, Johannes Hahn, otworzył konferencję „Miasta jutra: inwestowanie w Europie” (17–18 lutego) na temat kształtowania przyszłego programu UE dotyczącego rozwoju obszarów miejskich.

  Przemawiając do ponad 700 słuchaczy: ministrów, burmistrzów, przedstawicieli samorządów miejskich i regionów, a także ekspertów ds. miejskich, komisarz Hahn podkreślił znaczenie opracowania programu UE dotyczącego obszarów miejskich i szczególne znaczenie miast w polityce UE. Powiedział:

  „Uznałem, że podczas pełnienia funkcji komisarza ds. polityki regionalnej muszę przyczynić się do zwiększenia znaczenia miast. Są zbyt ważne dla Europy, aby odsuwać je na drugi plan”.

  „Nie możemy zapominać, że miasta stymulują rozwój, dostarczając usługi i udogodnienia społecznościom poza swoimi granicami. Wspieranie rozwoju miast pomaga także otaczającym je obszarom wiejskim”.

  „Celem tego forum jest zapewnienie wzmocnienia miejskiego wymiaru polityki UE. Jeśli chcemy wprowadzić w życie program UE dotyczący rozwoju obszarów miejskich, taki właśnie powinien być jego cel”.

  „Nasze dzisiejsze dyskusje są pierwszym krokiem w kierunku sformułowania wypowiedzi UE w międzynarodowej debacie. Cieszę się bardzo z obecności tu Juana Closa — poprzedniego burmistrza Barcelony — który wyjaśni nam, dlaczego organizacja UN-Habitat poprosiła UE o podzielenie się doświadczeniem dotyczącym rozwoju obszarów miejskich, aby pomóc miastom na całym świecie. Musimy poważnie potraktować to wyzwanie”.

  „Według mnie najważniejsze jest zapewnienie lepszej słyszalności głosowi miast”.

  „Nie można realizować celów polityki europejskiej bez aktywnego współuczestnictwa miast. Politycy na wszystkich szczeblach muszą bardziej liczyć się z kwestiami miejskimi”.

  „Jestem przekonany, że program UE dotyczący obszarów miejskich może podnieść jakość polityki zarówno W UE, jak i w krajach członkowskich. Wierzę też, że program ten może ukazać miasta jako partnerów dla polityków UE i krajów członkowskich”.

  Pełny tekst przemówienia jest dostępny tutaj

  Twitter :#EUCiTIES

 • Miasta przyszłości – kształtowanie unijnej polityki miejskiej

  (14/02/2014)

  Zapewnienie europejskim miastom większej możliwości udziału w debacie, a unijnemu programowi rozwoju miast czołowego miejsca w politycznej agendzie UE będzie kluczowym celem forum „CiTIEs: Miasta Przyszłości – Inwestowanie w Europę”, które odbędzie się w Brukseli w dniach 17 i 18 lutego br.

  Europejski komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn zaprosił ważne osobistości zajmujące się polityką w tym zakresie, aby przygotować podstawy nowego unijnego programu rozwoju miast. Ponad dwie trzecie Europejczyków żyje w miastach. Spotkanie ma na celu zbadanie i przedyskutowanie możliwych sposobów zapewnienia europejskim miastom większego znaczenia w polityce europejskiej. Debata ta ma prowadzić do lepszego zrozumienia potrzeb miast oraz ściślejszej koordynacji strategii ich rozwoju. Celem tej debaty jest zwrócenie uwagi na kluczową rolę, jaką mogą odegrać miasta w realizacji szerszych unijnych celów, np. w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu czy też walki z bezrobociem i wykluczeniem społecznym.

  Debata będzie się skupiać wokół zagadnień zebranych w dokumencie przygotowanym przez Komisję Europejską. Ponadto zorganizowanych zostanie szereg wydarzeń z udziałem kluczowych podmiotów, m.in. licznych ekspertów zajmujących się zagadnieniami miejskimi, przedstawicieli związków miast, władz lokalnych oraz rządowych. Oczekuje się, że uczestniczący w forum prezydenci 16 europejskich stolic również przyłączą się do apeli płynących z państw członkowskich, nawołującego do stworzenia spójnej unijnej agendy miejskiej.

  Dodatkowe informacje:

 • Komisarz Hahn ustala harmonogram nowej strategii UE dla regionu alpejskiego

  (10/02/2014)

  Komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn na spotkaniu z ministrami spraw zagranicznych i ministrami ds. europejskich, które odbyło się 10 lutego w Brukseli, ogłosił konsultacje społeczne w sprawie strategii UE dla regionu alpejskiego na lipiec 2014 r.Oficjalna propozycja Komisji ma zostać przyjęta w lecie 2015 r.

  Komisarz zwrócił szczególną uwagę ministrów Włoch, Słowenii, Austrii, Niemiec i Francji oraz ambasadorów Szwajcarii i Lichtensteinu na zasadnicze elementy na drodze do sukcesu: „Nie musimy odkrywać Ameryki.Powinniśmy się zastanowić, jaka będzie wartość dodana takiej strategii,i zadbać o to, by nasze skoncentrowane cele prowadziły do jej powodzenia. Od początku musimy też zagwarantować wystarczającą liczbę pracowników”.

  Komisarz dodał: „Jedną z cech charakterystycznych planowanej strategii dla regionu alpejskiego jest to, że w tym przypadku inicjatywa należała do samych regionów.Teraz ważne jest, aby zaangażowanie realizatorów strategii na szczeblu krajowym było równie duże”. Strategia dla makroregionu alpejskiego będzie czwartą taką strategią w UE,po już realizowanych strategiach dotyczących regionów Morza Bałtyckiego i Dunaju oraz po inicjatywie dotyczącej regionu adriatycko-jońskiego, której projekt przedstawiono w ostatnim tygodniu w Atenach.

  Więcej informacji

 • Realna Gospodarka „W poszukiwaniu rozwiązania problemu wieku emerytalnego w Europie”

  (07/02/2014)

  Coraz więcej Europejczyków dożywa sędziwego wieku, a to stwarza wiele możliwości rozwoju tak zwanej „srebrnej gospodarki”. Obecne tendencje demograficzne w UE wskazują także na konieczność zwiększenia wydatków publicznych na emerytury, opiekę zdrowotną i długoterminową.Z danych demograficznych wynika, że w krajach UE na każdą osobę w wieku powyżej 65 lat przypadają już nie cztery, a tylko dwie osoby w wieku produkcyjnym.Udział starszych ludzi w populacji ciągle wzrasta, a to z kolei nakłada na obywateli w wieku produkcyjnym ciężar pokrycia wydatków związanych z wiekiem w starzejącej się populacji. 

  Twórcy najnowszego odcinka Realnej Gospodarki w stacji Euronews analizują wyzwania związane z problemem wieku emerytalnego i przyglądają się możliwym rozwiązaniom proponowanym przez UE.Odwiedzają w Finlandii autorów finansowanego ze środków EFRR projektu„Żywe Laboratorium Usług i Technologii Komfortu Życia” („Living Lab on Wellbeing Services and Technology”), który znalazł się wśród finalistów konkursu RegioStars. W ramach tego trwającego dwa lata projektu badano funkcjonowanie opieki społecznej i technologii w życiu codziennym — także w domach starszych ludzi.Projekt skupiał się na trzech regionach w zachodniej Finlandii. W jego wyniku skierowano apel do publicznych i prywatnych inwestorów o opracowanie wspólnego nowego i innowacyjnego modelu wspierającego niezależność. 

  Dziennikarze Euronews rozmawiają także z Sandrą Polaski, zastępcą dyrektora generalnego Międzynarodowej Organizacji Pracy, na temat problemu starzenia mieszkańców Europy na tle reszty świata.

  Obejrzyj: Realna Gospodarka „W poszukiwaniu rozwiązania problemu wieku emerytalnego w Europie”

  Żywe Laboratorium Usług i Technologii Komfortu Życia

   

  Następna ceremonia wręczenia nagród RegioStars, podczas której zostaną wyłonieni zwycięzcy spośród 19 finalistów w czterech kategoriach, będzie miała miejsce w Brukseli 31 marca 2014 r.

 • Wymiana doświadczeń z zakresu dobrego zarządzani

  (05/02/2014)

  W związku z badaniami Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej nad ulepszeniem systemu wieloszczeblowego zarządzania w ramach strategii „Europa 2020” będą miały miejsce dwa wielostronne spotkania dotyczące:

  • zarządzania w ramach polityk wydajności energetycznej — Mediolan, 26–27 marca 2014 r.;
  • zarządzania sprzyjającego włączeniu społecznemu w obszarach miejskich — Sztokholm, 1–2 kwietnia 2014 r.

  Badania finansowane przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i prowadzone przez konsorcjum, któremu przewodzi spółka Spatial Foresight, mają na celu upowszechnienie wniosków z doświadczeń w polityce regionalnej oraz stymulowanie nauki i wymiany informacji między regionami.Na każdym z wielostronnych spotkań przedstawicielom innych zainteresowanych regionów zostaną zaprezentowane cztery studia przypadków.Więcej informacji na temat tych badań i wielostronnych spotkań znajduje się w raporcie wstępnym.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w którymś z tych spotkań mogą wysłać wiadomość na adres:Frank.holstein@spatialforesight.eu

 • Podsumowanie internetowych konsultacji społecznych dotyczących strategii UE dla regionu adriatycko-jońskiego jest już dostępne

  (04/02/2014)

  W okresie od 25 października 2013 r. do 17 stycznia 2014 r. Komisja Europejska przeprowadziła ogólne internetowe konsultacje społeczne dotyczące strategii UE dla regionu adriatycko-jońskiego. Celem tych konsultacji było zebranie propozycji przyszłych działań i projektów w regionie adriatycko-jońskim opartych na współpracy makroregionalnej.Najistotniejsze wyniki można znaleźć w podsumowaniu internetowych konsultacji społecznych.

 • Rozpoczęcie konkursu „Europejski Region Przedsiębiorczości 2015”

  (03/02/2014)

  Komitet Regionów ogłosił konkurs „Europejski Region Przedsiębiorczości 2015”, którego celem jest nagrodzenie miast i regionów o najbardziej przyszłościowej wizji w Europie. Zgłoszenia ​do udziału w 5. edycji można nadsyłać do 31 marca 2014 r. Zaingurował ją na europejskim zgromadzeniu MŚP w Wilnie Luc Van den Brande (BE/PPE), przewodniczący Flamandzko-Europejskiej Agencji Łącznikowej.

  W konkursie wyłania i nagradza się, bez względu na wielkość, bogactwo czy kompetencje, te regiony, które mogą poszczycić się wyjątkową wizją przedsiębiorczości. Wizja ta jest realizowana za pomocą konkretnych i wymiernych działań, które przyczyniają się do wdrożenia programu Small Business Act dla Europy i optymalnie wykorzystują fundusze publiczne. Regionom, które opracują najbardziej przekonującą strategię, nadany zostanie tytuł Regionu Przedsiębiorczości Roku. Celem inicjatywy jest stworzenie i popularyzowanie prężnych, proekologicznych i przedsiębiorczych regionów w całej Europie. 

  „MŚP są motorem ożywienia gospodarczego Europy. Władze krajowe, regionalne i lokalne muszą połączyć siły, by zapewnić odpowiednie warunki do rozwoju przedsiębiorstw. Nagrodę otrzymują regiony, którym zależy na stworzeniu otoczenia sprzyjającego rozkwitowi przedsiębiorstw. Jeżeli są Państwo gotowi wykorzystać potencjał przedsiębiorczości swojego regionu, proszę zgłosić swój udział w konkursie «Europejski Region Przedsiębiorczości 2015»” – zachęcał Luc Van den Brande. 

  Nagrodzona strategia regionalna będzie oceniana przez 2 lata, a najistotniejsze wyniki i osiągnięcia zostaną omówione przez władze lokalne i regionalne za pośrednictwem sieci ERP. 

  Termin składania wniosków upływa 31 marca 2014 r. Formularz zgłoszenia, arkusz informacyjny na temat nagrody, a także bardziej szczegółowe informacje znaleźć można na stronie ERP: www.cor.europa.eu/eer. Szczegółowych informacji udziela eer-cdr@cor.europa.eu.

 • Konferencja z udziałem interesariuszy nt. strategii UE dla regionu adriatycko-jońskiego: NOWY TERMIN KOŃCOWY REJESTRACJI — 27 stycznia 2014 r.

  (21/01/2014)

  Do konferencji z interesariuszami poświęconej strategiom UE na rzecz regionu adriatycko-jońskiego pozostały zaledwie dwa tygodnie! Odbędzie się ona w Atenach w dniach 6–7 lutego 2014 r.

  Wśród prelegentów tego spotkania wysokiego szczebla znajdą się m.in. Johannes Hahn, komisarz ds. polityki regionalnej, Maria Damanaki, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, Antonis Samaras, premier Grecji, oraz ministrowie spraw zagranicznych ośmiu państw członkowskich UE.

  ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ, aby skorzystać z niepowtarzalnej okazji do podjęcia dyskusji na temat wyzwań i możliwości stojących przed państwami regionu adriatycko-jońskiego. Omówione zostaną następujące zagadnienia: 1) Innowacyjne rozwiązania w zakresie rozwoju gospodarki morskiej, 2) Łączność z regionem, 3) Działania na rzecz ochrony środowiska i poprawy jego stanu, 4) Wzrost atrakcyjności regionu.

  Więcej informacji:

 • Harmonogram na okres programowania 2014–2020

  (20/01/2014)

  Umowy o współpracy

  Na mocy Rozporządzenia każde państwo członkowskie prześle Komisji swoją umowę o współpracy w ciągu czterech miesięcy od daty wejścia w życie Rozporządzenia.

  W ciągu trzech miesięcy od daty przesłania umowy przez państwo członkowskie Komisja może przekazywać swoje uwagi do otrzymanej umowy. Jeśli państwo członkowskie uwzględni uwagi Komisji, Komisja zatwierdzi umowę nie później niż po upływie czterech miesięcy od daty jej przesłania.

  To oznacza, że umowy o współpracy powinny zostać zatwierdzone nie później niż do końca sierpnia 2014 roku. 

  Programy operacyjne

  Na mocy Rozporządzenia państwa członkowskie prześlą swoje programy operacyjne nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty przesłania umowy o współpracy.

  W ciągu trzech miesięcy od daty przesłania programu przez państwo członkowskie Komisja może przekazywać swoje uwagi. Jeśli państwo członkowskie uwzględni uwagi Komisji, Komisja zatwierdzi program nie później niż po upływie sześciu miesięcy od daty jego przesłania.

  To oznacza, że programy operacyjne powinny zostać zatwierdzone nie później niż do końca stycznia 2015 roku.

 • Program i priorytety greckiej prezydencji

  (07/01/2014)

  Po raz piąty od wstąpienia do Unii w 1981 r. Grecja przejęła stery w Radzie Europejskiej. Priorytety tej prezydencji określono w następujących słowach: „Naszym głównym celem jest utrzymanie równowagi między konsolidacją fiskalną a realizacją znacznie ulepszonego i realistycznego Paktu na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Pakt ten może zostać przekształcony w zróżnicowany europejski program inwestycyjny, przeprowadzany zgodnie z założeniami polityki spójności i kładący nacisk na wzrost zatrudnienia”.

  Główne zasady przyświecające tej prezydencji to:

  • Zwiększenie zaangażowania społeczeństwa UE przez wprowadzanie polityk i inicjatyw stymulujących ożywienie gospodarcze i wzrost zatrudnienia, prowadzących do zwiększenia spójności, mobilności obywateli UE i bezpieczeństwa w Europie.
  • Pogłębianie integracji krajów UE, zwłaszcza tych należących do Unii Gospodarczej i Walutowej, przez promocję polityk i działań mających na celu wypełnienie istniejących luk w architekturze strefy euro, które ujawnił obecny kryzys.
  • Wzmacnianie legitymizacji demokratycznej UE i poczucia odpowiedzialności.

  Prezydencję Grecji należy także rozpatrywać w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w maju 2014 r. Pełny program i priorytety tej prezydencji zostaną przestawione podczas Kolegium Komisarzy UE, które będzie miało miejsce 8 stycznia.

  http://gr2014.eu/

 • Stymulowanie rozwoju Europy w czasach globalizacji

  (23/12/2013)

  Najnowszy odcinek programu Realna gospodarka nadawanego przez stację Euronews koncentruje się wokół marzeń o bardziej konkurencyjnej Europie w coraz bardziej kurczącej się globalnej wiosce.W celu przeanalizowania rzeczywistego sposobu funkcjonowania rynku światowego posługujemy się przykładem europejskiego giganta — firmy Airbus — i przedstawiamy jego wpływ na powolny rozwój gospodarczy Europy.

  W dyskusji z sekretarzem generalnym OECD Angelem Gurrią poruszamy silny związek globalizacji z konkurencyjnością i przyglądamy się zarówno zaletom, jak i wadom rynków europejskich.Na koniec kierujemy się w stronę Paryża, aby sprawdzić, dlaczego tak wiele firm międzynarodowych rozwija swoją działalność w Europie.

  Obejrzyj — Stymulowanie rozwoju Europy w czasach globalizacji

 • Regulacje polityki spójności wchodzą w życie

  (18/12/2013)

  Nowe zasady i ustawy dotyczące finansowania inwestycji ze środków polityki spójności UE w latach 2014-2020 zostały oficjalnie przyjęte przed Radę Unii Europejskiej i wejdą w życie wraz z opublikowaniem ich w Dzienniku Urzędowym UE.Państwa członkowskie po miesiącach przygotowań finalizują plany strategiczne i określają priorytety inwestycyjne dla rozwoju regionalnego.Przyjęcie tych umów o partnerstwie planuje się na początek 2014 r. 

  Nowe regulacje zawiera Dziennik Urzędowy L 347 (20 grudnia)

 • Na drodze do odbudowy gospodarczej: Komisarz Hahn zatwierdza projekty budowy głównych greckich autostrad

  (16/12/2013)

  Komisarz ds. polityki regionalnej UE, Johannes Hahn, zatwierdził wsparcie finansowe UE w kwocie 2,97 mld EUR na budowę czterech autostrad w Grecji.Komisarz Hahn tak skomentował pozytywny wynik głosowania w greckim parlamencie:„Z przyjemnością zatwierdzam te inwestycje umożliwiające realizację najważniejszych projektów rozwoju infrastruktury w Grecji. Będą one podstawą odbudowy gospodarczej kraju, ponieważ umożliwią połączenie jego regionów za pomocą szybkich i bezpiecznych autostrad”.

  Autostrady zostały uznane za „projekty priorytetowe” przez Komisję Europejską i władze Grecji:odegrają kluczową rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy oraz rozwoju kraju i jego regionów.

  W trakcie budowy autostrad ma powstać ponad 6000 nowych miejsc pracy.Projekty powinny zostać ukończone do roku 2015. W tym czasie do zarządzania nimi zatrudnionych będzie około 1700 osób.Komisja orzekła również, że wsparcie finansowe udzielone przez Grecję jest zgodne z zasadami UE dotyczącymi pomocy przyznawanej przez państwo.

  Informacja prasowa

 • Historia europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020

  (12/12/2013)

  811 uczestników z 28 państw członkowskich zgromadziło się w Brukseli na początku tygodnia w celu omówienia działań mających prowadzić do skuteczniejszego przekazywania informacji na temat funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Konferencja miała na celu

  • przeprowadzenie dyskusji na temat lepszych sposobów przekazywania informacji o tematyce europejskiej,
  • usprawnienie współpracy między UE oraz przedstawicielami poszczególnych krajów i regionów odpowiedzialnymi za komunikację dotyczącą funduszy,
  • stworzenie solidnych fundamentów dla strategii komunikacji w trakcie realizacji programów finansowanych z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w latach 2014–2020,
  • podzielenie się pozytywnymi doświadczeniami w zakresie komunikacji i usprawnienie przekazywania wiedzy pomiędzy przedstawicielami poszczególnych krajów i funduszy.

  Wydarzenie zgromadziło specjalistów ds. komunikacji reprezentujących władze państwowe i regionalne, kierowników organów zarządzających, dziennikarzy, przedstawicieli sieci UE (np. Europe Direct) oraz pracowników instytucji UE. Konferencję można określić mianem nowatorskiej z następujących trzech powodów:

  1. Po raz pierwszy konferencja na temat przekazywania informacji o funduszach UE została zorganizowana wspólnie przez 4 departamenty Komisji:Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Dyrekcję Generalną ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa.

  2. Większość z 24 warsztatów została przeprowadzona z zastosowaniem metod partycypacyjnych, dzięki którym dyskusje były interaktywne i dostosowane do potrzeb uczestników.

  3. Przygotowano specjalne mapy wizualne prezentujące najważniejszą treść debat w intuicyjny sposób.

  Zdjęcia, filmy, informacje z mediów społecznościowych i prezentacje są dostępne na stronie konferencji. Wizualne podsumowanie konferencji zostanie opublikowane na początku przyszłego tygodnia.

 • Dążenie Europy do rozwoju w coraz bardziej konkurencyjnym świecie

  (11/12/2013)

  Zwiększenie konkurencyjności to jedno z wielkich wyzwań stojących przed Unią Europejską na drodze do ożywienia gospodarczego Europy.Dlatego też zreformowana polityka spójności zobowiązuje państwa członkowskie i regiony do inwestycji w tym zakresie, kładąc szczególny nacisk na działalność małych i średnich przedsiębiorstw.Najnowszy odcinek programu „Realna gospodarka” nadawanego przez stację Euronews poświęcono wyjaśnieniu znaczenia konkurencyjności w najbardziej podstawowym znaczeniu tego słowa — zarówno w odniesieniu do firm, jak i do krajów. Wyjaśniono też, dlaczego Europa musi być konkurencyjna, jeśli ma pozostać jednym z głównych graczy na arenie międzynarodowej.

  W odcinku prezentowane są starania podejmowane w celu zwiększenia konkurencyjności przez firmę Leonidas — najstarszego producenta czekolady w Amsterdamie i Brukseli — i sprawdzana jest przewaga konkurencyjna firmy.Ponadto w odcinku tym prezes konfederacji Business Europe i współprezes grupy Marcegaglia, Emma Marcegaglia, udziela wywiadu, w którym przedstawia swoją analizę problemów konkurencyjności Europy w kontekście gospodarki światowej.

  Obejrzyj — Realna gospodarka: „Dążenie Europy do rozwoju w coraz bardziej konkurencyjnym świecie”

 • Eurobarometr: 77% obywateli dostrzega pozytywny wpływ inwestycji regionalnych UE

  (06/12/2013)

  Z badań prowadzonych w ostatnim czasie na terenie całej Unii Europejskiej wynika, że działania UE są ogólnie oceniane coraz gorzej, jednocześnie jednak coraz bardziej widoczne jest pozytywne nastawienie do inwestycji regionalnych UE.

  Tak szerokie poparcie dla podstawowej polityki inwestycyjnej UE potwierdzają opublikowane wyniki badania Flash Eurobarometer 384, dotyczącego świadomości polityki regionalnej UE oraz jej postrzegania przez obywateli („Citizens’ awareness and perception of EU Regional policy”).Ponad trzy czwarte osób znających inwestycje prowadzone w swojej okolicy jest przekonanych, że współfinansowane projekty związane z rozwojem gospodarczym i społecznym danego regionu lub miasta przyniosą pozytywne efekty.

  Ogólny poziom świadomości działań w ramach polityki pozostaje na poziomie 34%, podobnie jak wykazało podobne badanie przeprowadzone w roku 2010. Poziom ten najwyższy jest w Polsce (80%), która wyprzedza Litwę i Czechy (67%).

  Ogólnie ujmując, podstawowym źródłem informacji na temat projektów współfinansowanych w ramach polityki regionalnej UE pozostaje telewizja, choć w krajach takich jak Niemcy czy Finlandia główną rolę odgrywa prasa lokalna.W Irlandii i na Węgrzech za najważniejsze podstawowe źródło informacji uznano bilbordy.Natomiast z Internetu wiedzę na ten temat najczęściej czerpią osoby młode, w wieku od 15 do 24 lat.

  Raport podkreśla konieczność i znaczenie faktu przekazywania obywatelom informacji o realizacji projektów i osiągniętych celach w sposób równoczesny, zarówno przez organy zarządzające oraz beneficjentów polityki regionalnej UE, jak i Komisję Europejską.

  • Flash Eurobarometer 384:„Citizens’ awareness and perception of EU Regional policy” (Świadomość polityki regionalnej UE i postrzeganie jej przez obywateli):Podsumowanie(22 strony)
  • Flash Eurobarometer 384:Pełny raport(67 stron)

  Ankieta została przeprowadzona telefonicznie (linie stacjonarne i sieci komórkowe) przez TNS Political & Social w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej między 23 a 25 września 2013 roku, wśród 28 065 respondentów z różnych grup społecznych i demograficznych w ich językach ojczystych. Badanie zrealizowano na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

 • Wymiana doświadczeń w zakresie zwalczania korupcji i nadużyć finansowych w kontekście korzystania z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

  (05/12/2013)

  3 grudnia w Brukseli odbyła się konferencja poświęcona kwestiom zwalczania korupcji i nadużyć finansowych w kontekście korzystania z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, którą zorganizowała DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej we współpracy z innymi służbami Komisji.W spotkaniu wzięło udział ponad 400 uczestników reprezentujących instytucje zarządzające, organy kontrolne, wyspecjalizowane jednostki zajmujące się zwalczaniem korupcji oraz organizacje społeczne ze wszystkich państw członkowskich UE. 

  Celem konferencji było zaprezentowanie niektórych narzędzi i instrumentów ułatwiających identyfikację i upowszechnianie informacji dotyczących zagrożeń związanych z korupcją i nadużyciami finansowymi.Uczestnicy omówili również przykłady dobrych praktyk w zakresie ograniczania tego typu zagrożeń w kontekście zarządzania środkami unijnymi.Konferencja miała miejsce w idealnym momencie, ponieważ nowe reguły dotyczące pięciu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych wymagają od instytucji nimi zarządzających efektywniejszego i proporcjonalnego przeciwdziałania nadużyciom finansowym, w tym identyfikowania i eliminowania potencjalnych obszarów zagrożenia. 

  Podczas konferencji organizacja Transparency International przedstawiła indeks postrzegania korupcji w 2013 r., który mierzy postrzeganą siłę korupcji w sektorze publicznym w 177 krajach świata.Korupcja jest mierzona w skali od 0 (wszechobecna korupcja) do 100 (brak korupcji). 

  W odniesieniu do standardów międzynarodowych państwa członkowskie UE plasują się na stosunkowo dobrych pozycjachi można je znaleźć wśród krajów najmniej skorumpowanych (pierwsze miejsce Danii, drugie miejsce Finlandii i Szwecji).W państwach z najwyższym wskaźnikiem postrzegania korupcji Komisja zorganizuje odpowiednie seminaria.

  Więcej informacji

  Indeks postrzegania korupcji w 2013 r.

  Konferencja w sprawie zwalczania korupcji i nadużyć finansowych w kontekście korzystania z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

 • Innowacje stymulatorem wzrostu gospodarczego w europejskich regionach

  (02/12/2013)

  W miarę coraz intensywniejszych przygotowań do wdrożenia zreformowanej polityki spójności w państwach członkowskich i regionach UE reporterzy programu Realna gospodarka zajęli się kwestią innowacji (jako katalizatora wzrostu gospodarczego i konkurencyjności) i zapytali komisarza Johannesa Hahna o to, w jaki sposób środki z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przekładają się na dynamikę takich innowacji.Ze względu na to, że blisko 25% bieżącego budżetu UE na politykę regionalną jest przeznaczona na projekty innowacyjne, komisarz podkreślił potrzebę stworzenia odpowiednich warunków inwestycyjnych w poszczególnych regionach, w tym przygotowanie strategii innowacji oraz określenie realistycznych celów do osiągnięcia.

  W odcinku zatytułowanym „Europa promuje wzrost gospodarczy i innowacje na szczeblu regionalnym” oparto się na założeniu, że innowacje oznaczają nowe możliwości, i zaprezentowano osiągnięcia i wyzwania występujące na szczeblu regionów takich jak Andaluzja w Hiszpanii, a także przedstawiono czynniki, które wpłynęły na pomyślną realizację projektów obejmujących strategiczną współpracę transgraniczną.Obejrzyj kolejny odcinek z serii Realna gospodarka „Europa promuje wzrost gospodarczy i innowacje na szczeblu regionalnym”.

 • Raport finansowy UE 2012: zwiększone finansowanie inwestycji w UE w ramach funduszu polityki spójności

  (27/11/2013)

  Z opublikowanego dzisiaj przez Komisję Europejską raportu finansowego za rok 2012 wynika, że 94% z łącznej sumy 135,6 mld EUR z budżetu UE na 2012 r. przeznaczono dla beneficjentów w całej Europie. Wśród nich znaleźli się pracownicy naukowi, uczniowie i studenci, małe i średnie przedsiębiorstwa, miasta, regiony i organizacje pozarządowe.W 2012 r. zwiększono finansowanie z budżetu UE inwestycji w stymulowanie rozwoju, tworzenie nowych miejsc pracy oraz w badania i innowacje.Na przykład inwestycje finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyniosły znakomite wyniki i doprowadziły do osiągnięcia w 2012 r. celów strategii „Europa 2020” (wymienionych poniżej), mimo panującego kryzysu gospodarczego.

  Inteligentny rozwój:

  • utworzenie prawie 400 000 miejsc pracy (z czego 200 000 od 2010 r.), w tym 15 600 miejsc pracy w placówkach badawczych i prawie 170 000 w MŚP;
  • wsparcie dla ponad 142 000 małych i średnich przedsiębiorstw;
  • wsparcie dla ponad 53 000 przedsiębiorstw rozpoczynających działalność (z czego 28 000 od 2010 r.);
  • szerokopasmowy dostęp do Internetu dla prawie 1,9 mln obywateli;
  • wsparcie dla ponad 53 000 projektów z obszaru badań i rozwoju technologicznego i prawie 16 000 projektów opartych na współpracy między przedsiębiorstwami i instytucjami badawczymi.

  Zrównoważony rozwój:

  • realizacja ponad 23 000 projektów z zakresu energii odnawialnej;
  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 33 400 kT;
  • około 3000 MW dodatkowej energii uzyskanej ze źródeł odnawialnych od 2007 r.;
  • poprawa transportu miejskiego dla prawie 3,4 mln osób.

  Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu:

  • wsparcie dla ponad 19 000 projektów z zakresu infrastruktury edukacyjnej, z którego skorzysta 3,4 mln uczniów i studentów.

  Więcej informacji

 • Poszukiwanie 16 partnerów do współpracy nad ulepszeniem systemu wieloszczeblowego zarządzania w ramach strategii „Europa 2020”

  (22/11/2013)

  Można już zgłaszać kandydatów do grupy 16 regionów lub miast zainteresowanych współpracą nad ulepszeniem systemu wieloszczeblowego zarządzania z 8 objętymi badaniem regionami.Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 stycznia 2014 r. Badania finansowane przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i prowadzone przez konsorcjum, któremu przewodzi spółka Spatial Foresight, mają na celu upowszechnienie wniosków z doświadczeń w polityce regionalnej oraz stymulowanie nauki i wymiany informacji między regionami. Badania skupiają się na dwóch obszarach polityki powiązanych ze strategią „Europa 2020”: zagadnieniu wskaźników efektywności energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem istniejących zasobów budowlanych oraz kwestii włączenia społecznego w obszarach miejskich. Ponadrocznej współpracy partnerskiej towarzyszy pomoc ze strony konsorcjum, która obejmuje wsparcie techniczne, pomoc w opracowywaniu ułatwień oraz w zakresie analizy wyników badań i nawiązywania kontaktów.

  Szczegółowe informacje na temat tego wezwania oraz procedur związanych z przesyłaniem zgłoszeń znajdują się na stronie http://www.spatialforesight.eu/2020.html

  Specyfikację wymagań opublikowano na stronie http://ec.europa.eu/regional_policy/tender/pdf/2013019/specifications.pdf

 • PRZYJĘTO PAKIET REFORM POLITYKI SPÓJNOŚCI: Komisja z zadowoleniem przyjmuje poparcie Parlamentu dla fundamentalnych reform

  (20/11/2013)

  Komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn i komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andor z zadowoleniem przyjęli wyniki głosowania w Parlamencie Europejskim nad zatwierdzeniem reformy polityki spójności.

  Parlament zaakceptował nowe zasady związane ze skoncentrowaniem inwestycji w realnej gospodarce, w kluczowych obszarach przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy i stymulujących wzrost gospodarczy.W ramach reformy określono również nowe warunki przyznawania funduszy i położono większy nacisk na mierzenie osiągniętych wyników.Ponadto przyjęto wspólne zasady dotyczące wszystkich pięciu funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejski Fundusz Morski i Rybacki) na okres 2014–2020 i uproszczono sposób ich wykorzystywania.Wkrótce nowe zasady zostaną oficjalnie zatwierdzone przez Radę Ministrów UE.

  Komisarz Johannes Hahn tak podsumowuje głosowanie:

  „Po długich negocjacjach Parlament zaakceptował reformy przekształcające politykę spójności w podstawowe narzędzie inwestycyjne UE, które umożliwi realizację celów strategii Europa 2020:promowanie realnej gospodarki, stymulowanie wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc pracy, zapobieganie zmianom klimatu i zwiększanie niezależności energetycznej.

  Są to reformy o fundamentalnym znaczeniu.Mają one zapewnić obywatelom maksymalne korzyści z każdego wydanego europoprzez skoncentrowanie inwestycji na kilku kluczowych aspektach rozwoju.Jednym z naszych celów jest podwojenie środków przeznaczanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla małych i średnich przedsiębiorstw, stanowiących siłę napędową gospodarki europejskiej, z kwoty 70 mld EUR w bieżącym okresie do 140 mld EUR w latach 2014–2020.Firmy te zapewnią najlepsze warunki do zrównoważonego tworzenia i utrzymywania nowych miejsc pracy.

  Skoncentrowana na realnej gospodarce, innowacjach, badaniach, odnawialnych źródłach energii i efektywności energetycznej polityka spójności UE jest najważniejszym elementem nowoczesnego budżetu UE zatwierdzonego przez członków Parlamentu.Państwa członkowskie mogą teraz przyspieszyć prace związane z planowaniem swoich programów, tak by zwykli obywatele wkrótce odczuli korzyści z inwestycji”.

  Komisarz László Andor powiedział:

  „Europejski Fundusz Społeczny oraz Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych będą podstawowymi narzędziami wspierającymi inwestycje państw członkowskich związane z zatrudnieniem, kapitałem ludzkim i efektywną administracją.Zainwestujemy ponad 74 mld EUR, by pomóc milionom osób znaleźć pracę i doskonalić swoje umiejętności.Będziemy wspierać państwa członkowskie w zakresie aktywnej polityki dotyczącej rynku pracy, na przykład poprzez zwiększanie skuteczności działań publicznych urzędów pracy, oraz w działaniach mających na celu ograniczenie ubóstwa, pomagając najbardziej potrzebującym w zdobywaniu umiejętności i zatrudnienia, tak aby zapewnić wszystkim jednakowe szanse na integrację ze społeczeństwem.Liczę na owocną współpracę z państwami członkowskimi w nadchodzących miesiącach. Mam nadzieję, że rozdzielimy środki z EFS w najlepszy możliwy sposób i sprostamy wyzwaniom związanym z rynkiem pracy oraz sprawami społecznymi”.

  Jedna trzecia budżetu UE na lata 2014–2020 (zob. IP/13/1096) będzie przeznaczona na stymulowanie gospodarki europejskiej i tworzenie miejsc pracy dzięki nowej polityce spójności UE.Kwota 325 mld EUR przyznana państwom członkowskim, ich regionom i miastom będzie przeznaczona głównie na kwestie priorytetowe, takie jak zwalczanie bezrobocia wśród osób młodych, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, innowacje i gospodarkę niskoemisyjną.

  Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), wynoszącym ponad 70 mld EUR, polityka spójności wniesie znaczący wkład w rozwiązywanie najważniejszych problemów UE związanych z zatrudnieniem (na przykład poprzez szkolenia i kształcenie ustawiczne), edukacją i włączeniem społecznym.Nowa Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (3 mld EUR plus co najmniej 3 mld z funduszu EFS) zapewni wsparcie finansowe programów gwarancji dla młodzieży.

  Zasady przyznawania środków na działania określone w polityce spójności w ramach budżetu UE na lata 2014–2020 zostały uproszczone, co znacznie ułatwi koordynację funduszy.Widoczne jest również wyraźniejsze powiązanie między funduszami UE i zarządzaniem gospodarką, w szczególności jeśli chodzi o zalecenia dla poszczególnych krajów.

  Więcej informacji:

  Reforma polityki spójności w 10 punktach

  Schemat ilustrujący nową politykę spójności

  Polityka spójności 2014–2020: tabela przyznanych środków

  Informacja prasowa Parlamentu Europejskiego dotycząca zatwierdzenia reformy polityki spójności i ram strategicznych

  Kluczowe aspekty reform EFS

 • Ukierunkowanie polityki spójności UE na osiąganie maksymalnego wpływu na wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Reforma w 10 punktach

  (19/11/2013)

  Budżet UE na lata 2014-2020 przewiduje zainwestowanie w ramach polityki spójności kwoty 325 mld EUR w państwach członkowskich, ich regionach i miastach, by osiągnąć ogólnounijne cele w zakresie wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, a także przeciwdziałania zmianie klimatu, zależności energetycznej i wykluczeniu społecznemu. Biorąc pod uwagę wkład krajowy państw członkowskich oraz efekt dźwigni instrumentów finansowych, ogólny wpływ może przekraczać 500 mld EUR. Reforma polityki spójności zapewni jak największy wpływ tych inwestycji dostosowanych do indywidualnych potrzeb regionów i miast. Główne założenia reformy to:

  1. Inwestowanie we wszystkich regionach UE, a także dostosowanie poziomu wsparcia oraz wkładu krajowego (poziom współfinansowania) do poziomu rozwoju tych regionów:

  regiony słabiej rozwinięte (PKB < 75 % średniej UE-27)

  regiony w okresie przejściowym (PKB od 75 % do 90 % średniej UE-27)

  regiony lepiej rozwinięte (PKB > 90 % średniej UE-27)

  2. Kierowanie środków do kluczowych sektorów wzrostu: Inwestycje realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) będą dotyczyć czterech głównych celów: innowacji i badań, agendy cyfrowej, wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz gospodarki niskoemisyjnej, w zależności od kategorii regionu (słabiej rozwinięty: 50%, w okresie przejściowym: 60% oraz lepiej rozwinięty: 80%). Na wspomniane sektory przeznaczona zostanie kwota blisko 100 mld EUR, z czego co najmniej 23 mld EUR na wsparcie procesu przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną (efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii). W tym kontekście istnieją odrębne zobowiązania dotyczące przeznaczania środków z EFRR (regiony słabiej rozwinięte: 12 %, w okresie przejściowym: 15 % oraz lepiej rozwinięte: 20 %).

  Około 66 mld euro zostanie zainwestowanych w priorytetowe transeuropejskie połączenia kolejowe i w realizację głównych projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska w ramach Funduszu Spójności.

  Za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) polityka spójności wniesie znaczący wkład w osiąganie priorytetowych celów UE w dziedzinie zatrudnienia, np. poprzez szkolenia i uczenie się przez całe życie, edukację i włączenie społeczne (co najmniej 20 % środków z EFS będzie obowiązkowo przeznaczanych w każdym państwie członkowskim na wsparcie tego celu). Przydział środków w ramach EFS zostanie ustalony zgodnie z potrzebami każdego państwa członkowskiego, z zastrzeżeniem wcześniej ustalonego minimalnego poziomu, co w efekcie da całkowitą kwotę w wysokości co najmniej 70 mld EUR. Nowa inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży, powiązana z EFS i warta co najmniej 6 mld EUR, będzie służyć wdrażaniu gwarancji dla młodzieży.

  3. Ustalenie jasnych, przejrzystych, wymiernych celów oraz założeń w zakresie rozliczalności i wyników: Kraje i regiony będą musiały wcześniej ogłosić, jakie cele zamierzają osiągnąć przy wykorzystaniu dostępnych zasobów, i wyraźnie wskazać, w jaki sposób zamierzają mierzyć postępy w osiąganiu tych celów. Pozwoli to na regularne monitorowanie oraz umożliwi debatę na temat sposobów wykorzystania zasobów finansowych. Będzie to oznaczać możliwość udostępnienia dodatkowych funduszy na realizację programów osiągających lepsze wyniki (poprzez tzw. „rezerwę na wykonanie”) pod koniec danego okresu.

  4. Określenie warunków przed uruchomieniem środków w celu zapewnienia bardziej skutecznych inwestycji. Na przykład strategie związane z „inteligentną specjalizacją” mające na celu ustalenie konkretnych atutów i możliwości, reformy przyjazne dla przedsiębiorców, strategie w dziedzinie transportu, środki mające na celu usprawnienie systemów zamówień publicznych, zgodność z przepisami w dziedzinie ochrony środowiska, strategie w zakresie zatrudnienia młodzieży, przeciwdziałanie przedwczesnemu zakończeniu nauki szkolnej lub promowanie równości płci i zakaz dyskryminacji – to wszystko stanowi konieczne warunki wstępne.

  5. Ustanowienie wspólnej strategii na rzecz większej koordynacji i mniejszego dublowania działań: Wspólne ramy strategiczne stanowią podstawę lepszej koordynacji pomiędzy europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (EFRR, Fundusz Spójności i EFS jako trzy fundusze w ramach polityki spójności, jak również fundusze na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa). Oznacza to także lepsze powiązanie z innymi instrumentami UE, takimi jak „Horyzont 2020”, „Łącząc Europę” lub program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych.

  6. Ograniczenie biurokracji i uproszczenie zasad korzystania z inwestycji UE dzięki wspólnym zasadom odnoszącym się do wszystkich europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, jak również uproszczone zasady rachunkowości, bardziej ukierunkowane wymogi w zakresie sprawozdawczości i większe wykorzystanie technologii cyfrowych („e-spójność”).

  7. Wzmocnienie miejskiego wymiaru polityki poprzez przeznaczenie minimalnej kwoty zasobów z EFRR na zintegrowane projekty w miastach — oprócz innych wydatków w obszarach miejskich.

  8. Wzmocnienie współpracy granicznej i ułatwienie tworzenia większej liczby projektów transgranicznych. Ponadto zapewnienie, by strategie na rzecz makroregionów, takich jak Dunaj oraz Morze Bałtyckie, były wspierane w ramach programów krajowych i regionalnych.

  9. Zapewnienie, by polityka spójności była lepiej powiązana z szerzej pojętym zarządzaniem gospodarczym w UE: Programy będą musiały być spójne z krajowymi programami reform i powinny dotyczyć istotnych reform określonych w wyniku zaleceń dla poszczególnych krajów w ramach europejskiego semestru. W razie potrzeby Komisja może zwrócić się do państw członkowskich – w ramach tzw. klauzuli „warunkowości makroekonomicznej” — o zmianę programów wspierających najważniejsze reformy strukturalne. W ostateczności może ona zawiesić środki w przypadku systematycznego i poważnego naruszania zaleceń gospodarczych.

  10. Zachęcanie do szerszego stosowania instrumentów finansowych w celu zapewnienia MŚP większego wsparcia i dostępu do kredytów: Pożyczki, gwarancje i kapitał własny/kapitał wysokiego ryzyka będą wspierane z funduszy UE za pomocą wspólnych przepisów i szerszego zakresu ich stosowania oraz zachęt (np. wyższe poziomy współfinansowania). Nacisk położony raczej na kredyty niż na dotacje powinien poprawić jakość projektów i zniechęcić do zależności od dotacji.

 • Bilion euro na inwestycje w przyszłość Europy — unijny budżet na lata 2014-2020

  (19/11/2013)

  Parlament Europejski przegłosował dziś wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020. Zgoda PE toruje drogę do ostatecznego zatwierdzenia budżetu przez Radę w nadchodzących tygodniach. Intensywne negocjacje trwające dwa i pół roku — Komisja przedstawiła swoją propozycję budżetu w dniu 29 czerwca 2011 r. — dobiegły końca.

  Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 pozwolą Unii Europejskiej przeznaczyć 960 mld euro na zobowiązania (1 proc. unijnego DNB) i 908,4 mld euro na płatności (0,95 proc. unijnego DNB). Instrumenty na wypadek nieprzewidzianych okoliczności (np. rezerwa na pomoc nadzwyczajną, Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, Fundusz Solidarności oraz instrument elastyczności), jak również Europejski Fundusz Rozwoju znalazły się poza pułapem wieloletnich ram finansowych. Środki te, o ile zostaną w pełni wykorzystane, odpowiadają kwocie 36,8 mld euro (0,04 proc. unijnego DNB). W unijnych ramach budżetowych na lata 2014-2020 priorytetowo potraktowano wydatki na trwały wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność zgodnie z unijną strategią na rzecz wzrostu „Europa 2020”. Na przykład w porównaniu z obecnymi ramami finansowymi pulę środków w ramach działu 1A (konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia) zwiększono z 91,5 mld euro (9,2 proc. budżetu) do 125,6 mld euro (13,2 proc. budżetu).

  W ramach zreformowanej polityki spójności udostępnione zostaną środki w wysokości 366,8 mld euro1 na inwestycje w europejskich regionach i miastach, a także na inwestycje w gospodarkę realną. Będzie to podstawowe narzędzie inwestycyjne UE, umożliwiające realizację celów strategii „Europa 2020” takich jak: zapewnienie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, walka ze zmianą klimatu, uporanie się z problemem zależności energetycznej oraz ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Towarzyszyć temu będzie ukierunkowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na priorytety takie jak wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. W tym wypadku planuje się podwojenie puli dostępnych środków: z 70 mld do 140 mld euro w ciągu 7 lat. We wszystkich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych zwiększony zostanie nacisk na wyniki i przewidziana zostanie nowa rezerwa na wykonanie, co będzie sprzyjać tworzeniu dobrych projektów. Wydajność polityki spójności, rozwoju obszarów wiejskich i funduszu rybackiego zostanie ponadto powiązana z zarządzaniem gospodarczym, co ma zmotywować państwa członkowskie do stosowania się do zaleceń UE sformułowanych w ramach europejskiego semestru.

  1. Ceny bieżące. Wg cen z 2011 r.: 325 mld euro.

  Infographic : A reformed Cohesion Policy for Europe : the main investment policy for growth and jobs

  Refocusing EU Cohesion Policy for Maximum Impact on Growth and Jobs: The Reform in 10 points

  Komunikat prasowy: unijny budżet na lata 2014-2020

 • Podsumowanie konferencji wysokiego szczebla poświęconej inteligentnej specjalizacji

  (15/11/2013)

  Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej i Samorząd flamandzki zorganizowały w dniu 8 listopada w Brukseli konferencję wysokiego szczebla poświęconą inteligentnej specjalizacji.Ponad 500 uczestników zastanawiało się nad tym, w jaki sposób poszczególne regiony mogą odkrywać, rozwijać i wykorzystywać ukryty potencjał, tak aby zbudować przewagę konkurencyjną.Te tak zwane „strategie inteligentnej specjalizacji” mają pomóc regionom w Europie w uwolnieniu ich potencjału innowacyjnego poprzez skupienie zasobów na ograniczonej liczbie projektów o niskim stopniu rozwoju.

  W swoim przemówieniu inauguracyjnym Herman Van Rompuy, Przewodniczący Rady Europejskiej, podkreślił, że Europa potrzebuje skoku jakościowego w zakresie innowacji i pogratulował Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej jej inicjatywy inteligentnej specjalizacji. Poinformował także, że Rada Europejska poświęci w lutym przyszłego roku znaczną cześć swoich spotkań na zagadnienia związane z konkurencyjnością przemysłu. Wezwał również wszystkie zainteresowane strony — naukowców, decydentów oraz firmy — do czynnego udziału w rozwoju regionalnych strategii inteligentnego rozwoju.

  Wśród pozostałych prelegentów znaleźli się między innymi komisarz Hahn, komisarz Geoghegan-Quinn, minister-prezydent Flandrii Kris Peeters oraz członek Parlamentu Europejskiego Danuta Hübner — przewodnicząca Komisji ds. Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego. Wszyscy podkreślili potrzebę wykorzystania wartości dodanej inteligentnej specjalizacji, która nie powinna pozostać tylko na papierze, ale powinna stać się rzeczywistym procesem podlegającym zmianom.

  Podczas konferencji zaprezentowano zupełnie nowe, innowacyjne filmy przygotowane przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej, w których przedstawiono istotę przedsiębiorczości i przykłady inteligentnej specjalizacji w niektórych regionach, w tym animowany film zatytułowany The Kingdom of Smart (Królestwo inteligencji).

  Końcowy raport z wnioskami będzie dostępny wkrótce. Program, przemówienia i konferencja przesyłana strumieniowo są dostępne tutaj.

 • Doroczne forum państw Morza Bałtyckiego: nadanie tempa współpracy w pierwszym europejskim makroregionie

  (11/11/2013)

  Cztery lata po utworzeniu pierwszego unijnego makroregionu przedstawiciele ośmiu państw UE wchodzących w jego skład oraz komisarz ds. polityki regionalnej, Johannes Hahn, spotykają się dziś w Wilnie w ramach dorocznego forum poświęconego strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR). W wydarzeniu wezmą również udział przedstawiciele Rosji i Norwegii.

  Jeszcze przed wydarzeniem komisarz Hahn oświadczył: „Strategia dla regionu Morza Bałtyckiego to pionierska inicjatywa, która utorowała drogę ku nowemu podejściu, jakim jest współpraca w ramach pierwszego makroregionu w Europie. Jej postępy śledzone są zarówno w Europie, jak i poza Europą. Wiele już osiągnęliśmy dzięki temu, że kraje i regiony współpracują na rzecz określenia wspólnych interesów, problemów i kwestii, których nie można równie skutecznie rozwiązać wyłącznie na szczeblu krajowym lub lokalnym”.

  Dodał też: „Musimy jednak przyspieszyć tempo naszej współpracy. Nadszedł czas, aby członkowie strategii kształtowali ją bardziej aktywnie i kierowali nią w większym stopniu — a kraje i regiony położone nad Morzem Bałtyckim zmobilizowały dostępne fundusze europejskie, jak również środki krajowe, regionalne i prywatne, by wpłynąć na kierunek rozwoju makroregionu”.

  Komunikat prasowy

  Przemówienie

  Dodatkowe informacje

 • Wykorzystanie potencjału innowacyjnego na rzecz wzrostu gospodarczego: Komisarz Johannes Hahn wzywa regiony UE do działania

  (08/11/2013)

  Johannes Hahn, komisarz ds. polityki regionalnej, podkreślił dziś znaczenie poprawy konkurencyjności regionów UE poprzez inwestycje unijne i ukierunkowane planowanie. Przemawiając podczas zorganizowanej dzisiaj w Brukseli konferencji pt. „Regiony jako siła napędowa nowego wzrostu gospodarczego poprzez inteligentną specjalizację”, komisarz Hahn wzywa regiony do wskazania swoich głównych atutów oraz skoncentrowania na nich środków w celu zwiększenia swojej przewagi konkurencyjnej. Uczestnicy konferencji na wysokim szczeblu, zorganizowanej przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz region Flandrii, podsumowują, w jaki sposób tak zwane strategie „inteligentnej specjalizacji” są realizowane w krajach i regionach Europy. Są one kluczowym elementem nowej polityki spójności UE, jak również warunkiem wstępnym korzystania z inwestycji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Debata na ten temat toczy się w kluczowym momencie, ponieważ wnioski w sprawie nowej polityki spójności na lata 2014-2020 są w końcowej fazie. Zasadnicze znaczenie dla nowej zreformowanej polityki ma wprowadzenie warunków, które należy spełnić, zanim będzie można wykorzystać środki. Jednym z nich jest rozwój jasnej i dokładnie przemyślanej „strategii inteligentnej specjalizacji” w zakresie badań i innowacji. Taka strategia powinna stanowić drogowskaz, w jaki sposób wykorzystywać inwestycje w ciągu najbliższych siedmiu lat i zapewnić osiągnięcie wyraźnych celów w danym miejscu.

  Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy wygłosi na konferencji przemówienie programowe. Wśród mówców, obok komisarza Johannesa Hahna, znajdzie się ponadto Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, oraz Kris Peeters, premier Flandrii. Spotkaniu, którego głównymi adresatami są decydenci, naukowcy i sektor przemysłowy w dziedzinie badań naukowych, innowacji i rozwoju regionalnego, przyświeca idea, by zbadać możliwości współpracy transgranicznej i synergii między istniejącymi strategiami.

  Videos on Smart Specialisation

  The Kingdom of Smart
  The Kingdom of Smart
  Technological advancement in Flanders' health care system through Smart Specialisation
  Technological advancement in Flanders' health care system through Smart Specialisation
  Smart Specialisation for the shoe business in the Marche Region
  Smart Specialisation for the shoe business in the Marche Region
  Smart Specialisation in Poland takes off for the future through the Flaris project
  Smart Specialisation in Poland takes off for the future through the Flaris project
  Smart Specialisation: PLOCAN Oceanic Research Centre on the Canary Islands
  Smart Specialisation: PLOCAN Oceanic Research Centre on the Canary Islands

  Komunikat prasowy

  Szczegółowe informacje

 • Nowa polityka spójności na rzecz zwiększenia zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Europie: Johannes Hahn, komisarz ds. polityki regionalnej, otwiera głosowanie w Parlamencie Europejskim

  (07/11/2013)

  Po dzisiejszym głosowaniu w Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego nad reformą polityki spójności i ustaleniem wspólnych zasad dotyczących europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych komisarz Hahn powiedział:

  „Dzisiaj uczyniliśmy duży krok na drodze do przygotowania UE do wspierania realnej gospodarki w Europie — tworzenia miejsc pracy przez wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, uruchamiania innowacji i promowania gospodarki niskoemisyjnej. Porozumienie, które zostało właśnie zatwierdzone przez Komitet Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI), czołowy komitet w Parlamencie Europejskim w tym zakresie, uczyni z polityki spójności UE ważne narzędzie do realizacji strategii na rzecz rozwoju UE”.

  Komisarz dodał: „Teraz Parlament Europejski musi zatwierdzić wyniki dzisiejszego głosowania komitetu. Wierzę, że to zrobi. Dzisiejsze porozumienie tworzy dla funduszy europejskich prostsze, wspólne zasady, dzięki którym łatwiej będzie korzystać z tych funduszy i staną się bardziej strategicznym narzędziem do łagodnego wprowadzenia Europy na ścieżkę odbudowy. Inwestorzy czekają. Czekają też regiony. Bardzo istotne jest, aby ten program rozpoczął się w wyznaczonym terminie. Zatwierdzenie reformy jest też warunkiem zatwierdzenia kolejnego siedmioletniego budżetu UE. Nalegam, by Parlament i Rada wypełnili swoje obowiązki”.

  Całe przemówienie

  Zmiana kierunku polityki spójności UE: zwiększenie wpływu na wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy: reforma w 10 krokach

 • Wideo — jak tchnąć nowe życie w regiony europejskie?

  (31/10/2013)

  W serwisie Europarl TV umieszczono krótki materiał, w którym rozpatrzono korzyści płynące z funduszy EFRR dla państw członkowskich należących do Unii Europejskiej od 2004 r. Dokument ma odpowiedzieć na jedno pytanie:czy polityka regionalna UE jest naprawdę korzystna dla tych krajów?Materiał dotyczy głównie Polski, a w szczególności województwa zachodniopomorskiego znajdującego się na północnym zachodzie kraju. W tym regionie wydano 3 mld EUR w ramach inwestycji z EFRR na lata 2007–2013. Środki te przeznaczono na inwestycje w podstawową infrastrukturę (drogi, transport publiczny, kolej), zwiększenie zatrudnienia i przyciągnięcie inwestorów, a także na rozwój turystyki i działalności kulturalnej. Ostateczny wynik jest pozytywny: polityka regionalna UE przyniosła Polsce wielkie korzyści i umożliwiła nadrobienie zaległości w stosunku do pozostałych państw europejskich.

  Wideo Europarl TVJak tchnąć nowe życie w regiony europejskie?

 • Kredyty dla potrzebujących

  (29/10/2013)

  Efekty kryzysu finansowego i gospodarczego nadal się utrzymują i europejskie gospodarstwa domowe oraz firmy, szczególnie te z krajów na południu Europy, przechodzą krytyczny moment płynności finansowej. W kolejnym odcinku z serii „Real Economy” (Realna gospodarka) stacji Euronews European bank lending: a tale of two financial states twórcy przyjrzeli się, jak odczuwana jest w praktyce fragmentacja rynków finansowych, która powstała pomimo wielu działań na poziomie UE i rządowym mających na celu ograniczenie biurokracji i sprawienie, by kredyty dla banków były tańsze i w rezultacie mogli na tym skorzystać klienci. Omawiana jest rola przepływu kredytowego w stymulacji wzrostu i inne możliwe sposoby na uruchomienie procesu pożyczkowego, którymi dysponują instytucje europejskie. Sprawdzona też została rozbieżność między krajami dotycząca bankowych stóp pożyczkowych i zanalizowana największa rozbieżność istniejąca w Hiszpanii i Włoszech między małymi i średnimi przedsiębiorstwami a korporacjami.

  W odcinku przedstawione zostały działania i dostępne narzędzia instytucji UE, które mogą pomóc firmom w uzyskaniu kredytu, np. instrument finansowy JEREMIE finansowany z EFRR oraz sposoby na zachęcenie banków do udzielania większej ilości pożyczek m.in. małym i średnim przedsiębiorstwom.

  Oglądaj: Real Economy "European bank lending: a tale of two financial states"

 • 2. edycja konkursu „Europejskie innowacje społeczne”

  (24/10/2013)

  Masz pomysł, jak walczyć z wysokim bezrobociem? Sądzisz, że znasz sposób na poprawę warunków pracy osób, które z powodu swojej płci, wieku, statusu społecznego lub niepełnosprawności tkwią na źle opłacanych stanowiskach? Czy wiesz, jak zaoferować nowe możliwości 27 milionom Europejczyków, którzy są bez pracy? Jeśli Twoja odpowiedź na te pytania brzmi „Tak”, „Europejskie innowacje społeczne” to konkurs dla Ciebie!

  Konkurs organizowany, aby uczcić pamięć Diogo Vasconcelosa, jest dla Europejczyków okazją, by zaproponować nowe sposoby walki z bezrobociem i ograniczenia jego destrukcyjnego wpływu na gospodarkę i społeczeństwo, teraz i w przyszłości. Innowacje społeczne są nie tylko pożądane, lecz przede wszystkim konieczne.

  Nie ma znaczenia, czy już znalazł się inwestor, dzięki któremu zrealizujesz swój projekt, czy nie. Akademia Innowacji Społecznych może pomóc w realizacji Twojego projektu. W tej edycji konkursu trzy zwycięskie projekty otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 30 tys. euro.

  Ale to nie wszystko. Laureaci pierwszej edycji podkreślają, że konkurs dał im szansę na rozwinięcie innowacyjnego pomysłu, potwierdził znaczenie ich działań i sprawił, że znalezione przez nich rozwiązanie dotarło do większej liczby osób.

  2. edycja konkursu „Europejskie innowacje społeczne”

 • Twój głos w sprawie strategii Europa 2020!

  (24/10/2013)

  Komitet Regionów zaprasza do wzięcia udziału w śródokresowej ocenie strategii Europa 2020 z punktu widzenia miast i regionów UE.Odwiedź witrynę internetową Komitetu Regionów i wybierz swoją wersję językową.Kwestionariusz jest dostępny w 23 językach europejskich.

 • „Strategie makroregionalne UE odnoszą coraz większe sukcesy”. Komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn podsumowuje raporty Komisji Europejskiej

  (22/10/2013)

  Ocena Komisji Europejskiej dotycząca sposobu rozwiązywania problemów, takich jak zanieczyszczenie środowiska, przestępczość, brakujące połączenia transportowe oraz słaba konkurencyjność, przez państwa członkowskie w ramach tak zwanej strategii makroregionalnej została dziś przyjęta przez przedstawicieli władz tych państw w Radzie ds. Ogólnych w Luksemburgu.

  Ocena została przeprowadzona na prośbę państw członkowskich, które dziś ponownie wyraziły poparcie dla podejścia makroregionalnego i dla strategii realizowanych w regionie Dunaju i Bałtyku. Te dwie strategie objęły zarówno 15 państw członkowskich, jak i kilka państw z nimi sąsiadujących spoza UE.

  Władze państw członkowskich UE przedłożyły komisarzowi ds. polityki regionalnej Johannesowi Hahnowi propozycję trzeciej strategii makroregionalnej na następny rok, dotyczącej makroregionu adriatycko-jońskiego.

  Komisarz powiedział: Podczas dzisiejszej debaty państwa członkowskie wyraziły swoje wielkie poparcie dla strategii. Ich ogromne zaangażowanie jest bardzo obiecujące. Przedstawione przez nas wyniki badań pokazują, że podejście makroregionalne odnosi coraz większe sukcesy. Strategie dla regionów Bałtyku i Dunaju, chociaż realizowane od niedawna, już przynoszą konkretne rezultaty. Państwa członkowskie, regiony i miasta coraz lepiej dostrzegają siłę bliskiej współpracy, która pozwala na rozwiązanie wspólnych problemów. Ta strategia jest nie tylko skuteczna, lecz także ekonomiczna, co w tym okresie ograniczonego dostępu do zasobów jest szczególnie ważne.

  Pełny tekst oświadczenia znajduje się tutaj: MEMO/13/917

 • Ekologiczny wzrost gospodarczy — realna szansa dla Europy?

  (16/10/2013)

  Według prognoz do 2050 r. populacja światowa będzie liczyć 9 mld ludzi, globalne zapotrzebowanie na energię osiągnie 80%, a emisja CO2 wzrośnie o połowę.

  Najnowszy odcinek programu „Realna Gospodarka” w stacji Euronews jest poświęcony ekologicznemu wzrostowi gospodarczemu i jego wpływowi na zrównoważony wzrost gospodarczy dzięki ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i efektywniejszemu wykorzystaniu zasobów naturalnych.
  Jednym z doskonałych przykładów wykorzystania technologii ekologicznej jest prezentowany w tym odcinku kopenhaski klaster czystej technologii, którego celem jest gospodarka niskoemisyjna. Klaster skorzystał z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
  W ramach inwestycji utworzono ponad 700 miejsc pracy w sektorze czystej technologii i umożliwiono rozpoczęcie działalności przedsiębiorstwom w tym sektorze, udzielając wsparcia w realizacji ich projektów.

  Obejrzyj – Realna Gospodarka „Ekologiczny wzrost gospodarczy — realna szansa dla Europy?”

 • Przemówienie inauguracyjne komisarza Hahna na konferencji Ramy Referencyjne Miasta Zrównoważonego

  (09/10/2013)

  Dziś, podczas OPEN DAYS 2013, komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn wygłosił w Brukseli przemówienie inauguracyjne poświęcone idei miast zrównoważonych w Europie (Towards Sustainable Cities in Europe). Miało to miejsce na konferencji Ramy Referencyjne Miasta Zrównoważonego (ang. Reference Framework for Sustainable Cities — RFSC).RFSC to interaktywne narzędzie online zaprojektowane z myślą o miastach. Ma ono pomagać w promowaniu zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wspierać je. Projekt rozpoczęto 28 stycznia 2013 r.

  Francuska minister równości terytorialnej i mieszkalnictwa Cécile Duflot (za pośrednictwem połączenia wideo) i Jean-Marc Michel, dyrektor generalny we francuskim ministerstwie równości terytorialnej i mieszkalnictwa, opowiedzieli o doświadczeniach związanych z projektem RFSC we Francji. Harald Herrmann, dyrektor i profesor w Federalnym Instytucie ds. Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni (BBSR) podzielił się swoim doświadczeniem z realizacji RFSC w Niemczech.

  28 stycznia 2013 r. udostępniono bezpłatną witrynę RFSC dla miast europejskich. Do końca września 2013 r. powstało w niej 405 kont — 113 z nich zostało założonych przez władze miast. Pozostałe należą do uniwersytetów, organizacji, osób prywatnych itp. Narzędzie jest dostępne w 18 językach europejskich, w najbliższej przyszłości zostanie rozszerzone na pozostałe języki europejskie.

 • Badanie „Jakość życia w miastach europejskich”: obawy i nadzieje mieszkańców ośrodków miejskich

  (08/10/2013)

  Komisja Europejska opublikowała dzisiaj wyniki 3-letniego badania Eurobarometru dotyczącego postrzegania jakości życia w miastach europejskich.Badanie zostało przeprowadzone w 79 miastach wszystkich państw członkowskich UE, a także na Islandii, w Norwegii, Szwajcarii i Turcji. 41 000 mieszkańców miast oceniło poziom swojego zadowolenia z różnych aspektów życia w mieście, a zwłaszcza usług publicznych.

  Wyniki badania:

  1. Tak jak w 2009 r. mieszkańcom najbardziej zależy na poprawie służby zdrowia, zatrudnienia, edukacji i szkoleń.
  2. W większości miast europejskich mieszkańcom trudno znaleźć pracę. Tylko w 9 miastach większość osób uważa, że znalezienie pracy jest łatwe. W porównaniu z rokiem 2009 ryzyko utraty lub nieznalezienia pracy znacznie wzrosło, choć w niektórych miastach perspektywy poprawiły się.
  3. W 50 miastach co najmniej połowa respondentów uważa, że trudno znaleźć dobre mieszkanie w przystępnej cenie.
  4. Z badania wynika również, że wielu mieszkańców stolic nie jest zadowolonych ze szkół i placówek edukacyjnych.
  5. Mieszkańcy dostrzegają też pozytywne strony: w prawie wszystkich miastach (oprócz 5) większość respondentów uważa, że obecność obcokrajowców jest dobra dla miasta i że są oni dobrze zintegrowani.
  6. Istnieją duże różnice między miastami w tym, jak mieszkańcy oceniają jakość transportu publicznego, służbę zdrowia i własną sytuację finansową.
  7. Duże zadowolenie z funkcjonowania i wyglądu przestrzeni publicznej, terenów zielonych, ich czystości i poczucia bezpieczeństwa jest powiązane z ogólnym zadowoleniem z życia w danym mieście. Na pytanie, czy są zadowoleni z życia w swoim mieście, większość mieszkańców (co najmniej 80% w 71 miastach) odpowiedziała twierdząco.
  8. Z badania wynika również, że, w porównaniu z poprzednimi badaniami, więcej osób uważa, że władze miast aktywnie działają na rzecz zapobiegania zmianom klimatu. Dotyczy to głównie miast stołecznych.

  Wyniki badania „Jakość życia w miastach europejskich” zostaną oficjalnie ogłoszone dzisiaj podczas imprezy OPEN DAYS 2013 w Brukseli — czterodniowego wydarzenia związanego z przyszłą polityką regionalną i miejską Unii Europejskiej.

  Zapowiadając to wydarzenie, Komisarz ds. polityki regionalnej UE, Johannes Hahn, powiedział: „To badanie dostarcza przydatnych informacji o tym, jak Europejczycy postrzegają miasta, w których żyją. Przypomina nam, jak wiele elementów wpływa na nasz dobrobyt i komfort życia w środowisku miejskim. Mam nadzieję, że wyniki będą inspirowały i pozwolą politykom, planistom i społeczeństwu obywatelskiemu spojrzeć na problemy miast w bardziej całościowy i zintegrowany sposób, do czego zachęcamy w kolejnym okresie programowania na lata 2014–2020 w ramach polityki regionalnej i miejskiej”.

  Polityka regionalna i miejska UE będzie w większym stopniu wspierać miasta w latach 2014–2020. Obecnie prawie 40% środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) inwestujemy w miasta. W zależności od priorytetów państw członkowskich środki przekazywane na rozwój miast wzrosną. Oprócz tego, w najbliższym okresie programowania kraje UE powinny wspierać inwestycje, w ramach których podejmowane są różne działania w celu rozwiązania problemów ekonomicznych, środowiskowych, klimatycznych i społecznych w miastach. Państwa członkowskie powinny przeznaczać co najmniej 5% środków na takie zintegrowane działania.

  Więcej informacji:

  1. „Jakość życia w miastach – badanie przeprowadzone w 79 miastach europejskich”
  2. „Badanie dotyczące postrzegania jakości życia w 75 miastach europejskich” w 2009 r.
  3. „Badanie dotyczące postrzegania jakości życia w 75 miastach europejskich” w 2007 r.
  4. Badania Eurobarometru
  5. Open Days 2013 — #euopendays
  6. Twitter: @EU_Regional — @JHahnEU
 • OPEN DAYS: Europejskie regiony i miasta obierają kurs na 2020 r. – Inwestycje na rzecz wzrostu

  (04/10/2013)

  Ponad 5,5 tys. przedstawicieli władz regionalnych i miejskich z Europy będzie wymieniać poglądy i stanowiska na temat sposobów ponownego skierowania Europy na drogę wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy oraz zwiększenia konkurencyjności za pomocą nowych inwestycji w ramach polityki regionalnej UE.

  Coroczne spotkanie „OPEN DAYS — Europejski Tydzień Regionów i Miast” odbędzie się – po raz 11. – w dniach 7-10 października w Brukseli. Podczas tego czterodniowego wydarzenia, będącego największą imprezą tego typu, decydenci, politycy i eksperci wezmą udział w debacie na temat kluczowych wyzwań, jakim w najbliższym czasie musi stawić czoła polityka regionalna UE. Wydarzenie odbywa się w okresie finalizowania fundamentalnych reform oraz w decydującej fazie planowania programów na lata 2014-2020. Gospodarzami dni otwartych będą Johannes Hahn, komisarz UE ds. polityki regionalnej oraz Ramón Luis Valcárcel, przewodniczący Komitetu Regionów, a przemówienie inauguracyjne wygłosi Jose Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej.

  Sesja inauguracyjna obejmować będzie dyskusję panelową dotyczącą centralnej roli polityki regionalnej UE w zakresie sprzyjania wzrostowi gospodarczemu i ożywieniu koniunktury w Europie. Tuż przed wydarzeniem komisarz Hahn powiedział: Tegoroczne OPEN DAYS stanowią punkt wyjścia w odniesieniu do sposobów inwestowania i planowania funduszy UE w ciągu najbliższych siedmiu lat. Odbywają się one w decydującym momencie dla polityki regionalnej UE. Negocjacje dotyczące reformy polityki weszły w końcową fazę, a regiony współpracują bardzo blisko ze służbami Komisji w zakresie przygotowania gruntu i zaprezentowania swoich strategii dotyczących następnej generacji programów. W ramach nowej, zreformowanej polityki oferujemy regionom autentyczną możliwość inwestowania w przyszły wzrost gospodarczy i dobrobyt. Reforma polega na skierowaniu uwagi na priorytety inwestycyjne i jednoczesnym wykorzystaniu mocnych stron naszych miast i regionów. Z niecierpliwością oczekuję debaty na temat sposobu, w jaki polityka regionalna może pomóc przekształcić miasta i regiony i uczynić je bardziej konkurencyjnymi oraz skierować je na drogę wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy.”

  Przewodniczący Komitetu Regionów Ramón Luis Valcárcel dodał: Zreformowana polityka spójności właśnie wchodzi w życie; jej celem jest jak najszybsze dostarczenie skutecznych narzędzi służących do wsparcia ożywienia gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia. Władze lokalne i regionalne podejmują wyścig z czasem, by zagwarantować, że realizacja planów inwestycyjnych na lata 2014-2020 rozpocznie się w nadchodzącym roku. Komitet Regionów jest zdeterminowany, by pomóc regionom w wygraniu tego wyścigu i jednoczesnym opracowaniu projektów i strategii najwyższej jakości. W tym kontekście OPEN DAYS 2013 stanowić będą doskonałą okazję dla kluczowych podmiotów polityki regionalnej do zapoznania się z nowymi narzędziami i przepisami, jak również dzielenia się najlepszymi rozwiązaniami przyczyniającymi się do wzrostu gospodarczego regionów Europy.”

  OPEN DAYS odbywają się w tym roku pod hasłem „Europejskie regiony i miasta obierają kurs na 2020 r." i obejmują 100 warsztatów poświęconym następującym zagadnieniom:

  • Zarządzanie zmianami 2014-2020: innowacyjne podejścia do wdrażania przyszłych priorytetów inwestycyjnych (np. zintegrowane inwestycje terytorialne, wspólne plany działania, kwestie dotyczące zarządzania, instrumenty finansowe, itp.).
  • Synergia i współpraca: między różnymi unijnymi, krajowymi i regionalnymi strategiami politycznymi poprzez łączenie różnych źródeł finansowania. Zostaną zbadane różne podejścia do współpracy, takie jak strategie makroregionalne lub współpraca między administracją krajową, regionalną i miejską oraz instytucjami eksperckimi.
  • Wyzwania i rozwiązania: ocenie zostaną poddane wspólne wyzwania regionów i obszarów miejskich Europy; zostaną również zaproponowane praktyczne rozwiązania, np. w zakresie dostępu MŚP do kredytów, a także do rynków światowych, bezrobocia osób młodych, wyzwań demograficznych, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej i zarządzania ryzykiem klęsk żywiołowych, zatorów komunikacyjnych, zanieczyszczenia lub wysokiego zużycia energii.

  Najważniejsze punkty programu

  Przewodniczący Valcárcel oraz komisarz Hahn będą gospodarzami otwartych dla prasy obrad okrągłego stołu, które odbędą się 7 października o godzinie 13:30 w Komitecie Regionów.

  Z projektami 19 finalistów w czterech kategoriach konkursu o nagrody RegioStars w 2014 r. będzie można się zapoznać podczas całodniowych warsztatów odbywających się w budynku Charlemagne w Brukseli.

  Prezentacja zatytułowana „Jakość życia w europejskich miastach” — obejmująca kluczowe wyniki ankiety przeprowadzonej z udziałem 41 tys. obywateli 79 miast i ukazująca poglądy na życie w mieście – odbędzie się we wtorek, 8 października, 16:30-17:15, w sali Roberta Schumana w budynku Berlaymont.

  ‘Wystawa plenerowa „100 koncepcji UErbanistyki” zostanie otwarta przez komisarza Johannesa Hahna i Rudi Vervoorta, premiera rządu Regionu Stołecznego Brukseli, we wtorek, 8 października o godz. 17:00 na placu Jean Rey w Brukseli, a kilka wydarzeń służących nawiązywaniu kontaktów odbędzie się wieczorem w dniu 8 października w 12 miejscach na trasie wystawy.

  W środę 9 października o godzinie 11:15 w budynku Charlemagne komisarz Johannes Hahn wręczy nagrody zwycięzcom konkursu fotograficznego „Europa w moim regionie 2014” z Grecji, Węgier i Malty.

  Nowym wydarzeniem, które odbędzie się podczas tegorocznych dni otwartych, jest szkolenie Master Class, w którym udział weźmie 77 wybranych doktorantów i naukowców rozpoczynających karierę zawodową w dziedzinie polityki regionalnej i miejskiej.

  Seminariom w Brukseli towarzyszyć będzie ponad 300 imprez pod hasłem „Europa w moim regionie/mieście”, które potrwają do grudnia 2013 r.

  Dodatkowe informacje:

  @EU_Regional / @EU_CoR / @JHahnEU: #euopendays – wszystkie zdjęcia z wydarzenia można znaleźć pod adresem: Flickr

  OPEN DAYS, European week of regions and cities

  Program medialny

  Regiony partnerskie w podziale na kraje

 • Oświadczenie komisarza Johannesa Hahna podczas zebrania Rady do Spraw Ogólnych: Państwa członkowskie muszą jak najszybciej porozumieć się z Parlamentem Europejskim w sprawie reformy polityki spójności

  (30/09/2013)

  Dzisiaj, podczas spotkania Rady do Spraw Ogólnych, komisarz ds. polityki regionalnej, Johannes Hahn, zwrócił się do europejskich ministrów spraw zagranicznych i ministrów ds. europejskich, stwierdzając, że państwa członkowskie i Parlament Europejski muszą pokonać różnice w poglądach na nadchodzącą reformę polityki spójności przed najważniejszymi rozmowami, mającymi się odbyć w tym tygodniu.

  Aby europejski budżet na lata 2014–2020 mógł zostać przyjęty, należy także dojść do porozumienia w kwestii planów reformy polityki oraz stworzenia wspólnego zestawu zasad.

  „Znajdujemy się teraz w momencie, kiedy musimy się dogadać i znaleźć sensowny kompromis” — powiedział komisarz Hahn.„Wszystkie instytucje, państwa członkowskie, Parlament i my w Komisji mamy obowiązek wykonania ruchu w celu osiągnięcia porozumienia.

  Im dłużej zwlekamy, tym bardziej stawiamy pod znakiem zapytania wpływ inwestycji w całej Europie przekraczających 400 mld EUR oraz możliwości odbudowy i wzrostu gospodarczego.

  Jesteśmy bliscy porozumienia.W kwestii kilku pozostałych kwestii — warunków makroekonomicznych, rezerw wykonania, współfinansowania i prefinansowania — wzywam państwa członkowskie i Parlament do szukania wspólnych podstaw, pokonywania różnic i przypieczętowania umowy podczas kluczowych, trójstronnych rozmów w środę.”

  Pełne oświadczenie będzie wkrótce dostępne w serwisie Rapid: MEMO/13/834

 • Nagrody RegioStars 2014 — prezentacja finalistów

  (27/09/2013)

  Jury konkursu RegioStars 2014 ogłosiło listę finalistów. Nagrody przyznane zostaną za najbardziej inspirujące i innowacyjne projekty regionalne w Europie. 19 finalistów z 80 projektów, które realizowane są z wykorzystaniem środków z funduszy polityki spójności UE, zostało wyłonionych na podstawie czterech głównych kryteriów: innowacji, wpływu, zrównoważonego rozwoju oraz partnerstwa.

  Finaliści pochodzą z regionów i miast 17 państw członkowskich: Belgii, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

  8 października, podczas 11th annual European Week of Regions and Cities – OPEN DAYS 2013, będą prezentować swoje projekty przed jury konkursu, którego przewodniczącym jest Luc Van den Brande, były przewodniczący Komitetu Regionów. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas ceremonii wręczenia nagród, prowadzonej przez komisarza Hahna, która odbędzie się 31 marca 2014 w Brukseli.

  Presentation of the finalists

 • „Siła Europy leży w jej regionach” – powiedział komisarz Hahn w 40. rocznicę Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy

  (26/09/2013)

  Komisarz Hahn uczestniczył w uroczystościach z okazji 40. rocznicy Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy, odbywających się w Bretanii, we Francji.Konferencja, która reprezentuje potrzeby 200 milionów obywateli z 28 państw, promuje europejską politykę regionalną oraz zintegrowaną politykę morską jako siły niezbędne do zwiększenia wzrostu gospodarczego w Europie.

  „Siła Europy leży w zdolności jej regionów do innowacyjności i transformacji” – powiedział komisarz do przedstawicieli ponad 160 europejskich peryferyjnych regionów nadmorskich. Odwołując się do reform przyszłej polityki regionalnj UE, którą opracowują obecnie instytucje europejskie, komisarz zwrócił uwagę na rozszerzającą się rolę tej polityki, której działania obejmowały dotychczas głównie wspieranie biedniejszych regionów dla wyrównania różnic gospodarczych, a która obecnie „stopniowo podejmuje się wdrażania celów ogólnoeuropejskich, takich jak realizacja założeń strategii Europa 2020”.

  Na zakończenie komisarz Hahn podziękował odchodzącemu przewodniczącemu Jean’owi Yves Le Drian za jego nieoceniony wkład w kształtowanie przyszłej polityki UE.

  Przemówienie (wersja angielska)

 • 47. numer magazynu Panorama jest już dostępny

  (20/09/2013)

  W Internecie jest już dostępne jesienne wydanie magazynu Panorama.

  W tym numerze szczególną uwagę przykuwa obszerny reportaż poświęcony wzorowym rozwiązaniom w dziedzinie ekoinnowacji wdrażanym przez regiony UE.Unijne fundusze strukturalne i inwestycyjne promują inteligentny, zrównoważony rozwój poprzez ekologiczne, wydajne energetycznie projekty przedstawione w tym artykule.W magazynie zaprezentowano wybrane warsztaty i seminaria, które będą miały miejsce w czasie tegorocznych OPEN DAYS, począwszy od zajęć Master Class odbywających się w ramach Uniwersytetu OPEN DAY, a skończywszy na spotkaniach dotyczących relacji między UE a Chinami i Japonią.

  W tym wydaniu można także przeczytać artykuły na temat strategii makroregionalnych, których celem jest pomoc w koordynacji projektów w regionach Dunaju i basenu Morza Bałtyckiego, najnowsze informacje o wykorzystaniu europejskich funduszy strukturalnych do pomocy w przypadku katastrof, wyjaśnienie procesu oceny projektów ex post w latach 2007–2013.W magazynie jak zawsze można znaleźć wybór informacji i prezentacje projektów z całej UE.

 • Niemiecki model gospodarczy pod lupą

  (19/09/2013)

  Podczas wyborów do nowego parlamentu w Niemczech, w stacji Euronews prezentowano kolejny odcinek z serii „Realna gospodarka” poświęcony kluczowym zagadnieniom gospodarczym, które były głównym punktem dyskusji i debat wyborczych, i ich skutkom dla Unii Europejskiej jako całości.

  W odcinku tym skupiono się na modelu gospodarczym kraju, analizując tak ważne jego aspekty, jak eksport, polityka imigracyjna i rynek pracy oraz ich kluczowe znaczenie dla strefy euro.

  Zobacz — Realna Gospodarka: „Niemcy motorem europejskiego wzrostu gospodarczego”

  Autorzy magazynu „Realna gospodarka” co dwa tygodnie skupiają się na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań w zakresie prowadzonej w Europie polityki makroekonomicznej, która wpływa na codzienne życie obywateli.Wcześniejsze odcinki poświęcone były problemom rosnącego bezrobocia w Europie i gospodarce greckiej.

 • Polityka regionalna — jakie ma znaczenie współpraca ponad granicami?

  (18/09/2013)

  Aby podkreślić wagę Europejskiego Dnia Współpracy, komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn odpowiada na pytania na Twitterze.

  19 września w godzinach 14:00–15:00 czasu CET komisarz Hahn (@JHahnEU) poprowadzi na Twitterze czat dotyczący korzyści płynących ze współpracy regionów europejskich i jej perspektyw.Zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji na ten szeroki, a zarazem ważny temat.Możesz już umieszczać na Twitterze swoje pytania.Pamiętaj, aby do wpisów zawsze dodawać elementy #EUChat i #ecday.

  Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat współpracy między krajami i regionami europejskimi, przejdź do strony Komisji Europejskiej dotyczącej polityki regionalnej.

  We wrześniu w ramach Europejskiego Dnia Współpracy będzie miało miejsce wiele wydarzeń — aby dowiedzieć się, co się będzie działo Twoim regionie, przejdź do witryny dotyczącej Europejskiego Dnia Współpracy.

 • Wspólne granice, bliżej siebie: obchody święta Europejskiej współpracy terytorialnej

  (18/09/2013)

  W tym tygodniu w centrum uwagi znajdują się korzyści dla społeczności, regionów i państw członkowskich płynące z transgranicznych, ponadnarodowych i międzyregionalnych projektów i programów polityki regionalnej UE. Kampania ta, zorganizowana przed wyznaczonym na 21 września Europejskim Dniem Współpracy, ma miejsce w krytycznym momencie.

  Europejska współpraca terytorialna (EWT) to stosunkowo niewielka część polityki regionalnej UE. Jeśli jednak Parlament Europejski i Rada przyjmą obecne porozumienie w sprawie środków z budżetu na politykę regionalną na lata 2014-2020, jej budżet wzrośnie do 8,9 mld EUR. W ramach nowej reformy polityki regionalnej, będącej obecnie w końcowej fazie negocjacji, programy EWT będą również w większym stopniu koncentrować się na inwestycjach tworzących odpowiednie warunki dla przyszłego wzrostu.

  W dniu 19 września, komisarz Hahn będzie od g. 14 do 15 uczestniczyć na Twitterze w debacie na temat wartości transgranicznej polityki regionalnej UE . Pytania można wysyłać już teraz, podając # EUChat i # ecday, na adres @JHahnEU.

  Komunikat prasowy

 • Komisarz ds. polityki regionalnej UE Johannes Hahn ogłasza unijne inwestycje o wartości ponad 108 mln w projekty stymulujące wzrost gospodarczy w Polsce

  (16/09/2013)

  Podczas dzisiejszej wizyty w Warszawie, mającej na celu omówienie projektów dofinansowywanych ze środków polityki regionalnej UE w Polsce, komisarz Johannes Hahn ogłosił zgodę Komisji Europejskiej na realizację trzech głównych projektów, dzięki którym zwiększą się możliwości kraju do prowadzenia badań naukowych i działalności innowacyjnej, konkurencyjność oraz liczba stanowisk pracy.

  Inwestycje realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w Polsce są warte 108,5 mln EUR.Przyczynią się one do wybudowania centrum badań naukowych CEZAMAT w Warszawie oraz dwóch nowych zakładów produkcyjnych: Pilkington Automotive Poland w województwie świętokorzyskim oraz HS Wrocław w dolnośląskim.

  Po zakończeniu projektów powstanie co najmniej 700 miejsc pracy.Projekty są finansowane z programu „Innowacyjna gospodarka” realizowanego w ramach polskiej polityki regionalnej.

  Zostały zatwierdzone przez Johannesa Hahna, komisarza ds. polityki regionalnej.Podczas dyskusji na temat funduszy strukturalnych toczących się w Warszawie powiedział: „Inwestowanie w badania, rozwój i innowacje to główne zadania polityki regionalnej.Te trzy projekty to doskonały przykład tego, czego powinno być więcej w przyszłości.Nie tylko będą stymulować rozwój na poziomie lokalnym poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, lecz także będą mieć pozytywny wpływ na ogólną gospodarkę objętych nimi regionów oraz, w szerszym ujęciu — kraju, poprzez wprowadzanie innowacji do przemysłu samochodowego i lotniczego oraz przeniesienie nauk stosowanych na europejski i międzynarodowy poziom.Mam też wielką nadzieję, że przyczynią się do odwrócenia zjawiska »drenażu mózgów«”.

  Więcej informacji

 • Przemówienie na nieformalnym spotkaniu Rady do spraw gospodarczych i finansowych (ECOFIN) w Wilnie

  (13/09/2013)

  Komisarz Hahn wygłosił dziś podczas nieformalnego spotkania ECOFIN w Wilnie przemówienie do ministrów finansów i gospodarki na temat proponowanej przez UE inicjatywy na rzecz MŚP.Inicjatywa ma na celu zapewnienie dodatkowej pomocy finansowej małym i średnim przedsiębiorstwom, aby mogły się one przyczynić do uzdrowienia gospodarki w UE.

  Komisarz Hahn i wiceprezydent Komisji Olli Rehn przedstawili ministrom tę inicjatywę w kontekście polityki regionalnej — na bezpośrednią pomoc MŚP (w tym pomoc realizowaną z udziałem instrumentów finansowych) przeznaczono już 70 mld euro z funduszy strukturalnych.W kolejnym okresie ten wkład zostanie podwojony, ponieważ MŚP uznano za jeden z czterech najważniejszych obszarów inwestycji. Przemówienie

 • Komisja Europejska poszukuje kandydatów do tytułu „Stolicy Innowacji”

  (03/09/2013)

  Komisja Europejska przyjmuje od dzisiaj zgłoszenia do konkursu na Europejską Stolicę Innowacji – iCapital. Tę nową nagrodę otrzyma miasto, w którym powstaje najlepszy „ekosystem innowacji” łączący mieszkańców, organizacje publiczne, środowisko akademickie i świat biznesu. Obecnie 68 proc. ludności UE mieszka na obszarach miejskich, a zatem to one przyczynią się w największym stopniu do zwiększenia innowacyjności w Europie. Miasta wspierają wprawdzie innowacje, wybierając swoich dostawców usług, ale pierwszorzędne znaczenie ma dopiero stworzenie sprzyjającego innowacyjności otoczenia oraz umożliwienie współdziałania między sferą publiczną a prywatną. Wiosną 2014 r. niezależny panel ekspertów wybierze zwycięzcę konkursu – najbardziej innowacyjne miasto otrzyma 500 tys. euro na intensyfikację swoich działań. Termin zgłaszania kandydatów upływa 3 grudnia 2013 r.

  Link: www.ec.europa.eu/icapital

  więcej informacji

 • Komisja Europejska przyjęła planowaną inwestycję Chorwacji na 450 mln euro w ramach polityki spójności dla zwiększonego rozwoju i tworzenia nowych miejsc pracy

  (26/08/2013)

  Komisja Europejska zaakceptowała dziś plan inwestycji z wykorzystaniem środków z funduszy polityki spójności w wysokości 449,4 mln euro, które przyznane zostały Chorwacji wraz z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej 1 lipca 2013 r. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) przygotowane przez władze Chorwacji określają priorytetowe inwestycje w regionach Chorwacji dla zwiększenia wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, co zwiększy ogólną konkurencyjność kraju. Aby w pełni wykorzystać tę cenną inwestycję przed terminem wyznaczonym na rok 2016 potrzeba określić jasne i konkretne cele tych strategicznych projektów.

  Komisarz Johannes Hahn tak komentuje te wydarzenia: „Jest to niezwykle istotny krok dla Chorwacji na drodze do konkurencyjności. Środki z funduszy polityki spójności powinny być wykorzystywane w najbardziej potrzebujących regionach w celu wzmocnienia lokalnej gospodarki, zwiększenia udziału w rynku pracy i kapitalizacji zasobów krajowych poprzez ochronę i promowanie bogactw naturalnych dla rozwoju turystyki oraz poprzez wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw”.

  Środki z funduszu polityki spójności w wysokości 149,8 mln euro zostaną wykorzystane na rozwój gospodarki odpadami i oczyszczalnie ścieków, oraz polepszenie systemów dostarczania wody. Inwestycje ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (228,4 mln euro) mają na celu wsparcie MŚP, badań naukowych i innowacji, oraz podstawowych infrastruktur takich jak kolej i drogi wodne. Środki z Europejskiego Funduszy Społecznego (60 mln euro) pomogą tworzyć nowe miejsca pracy oraz rozwijać projekty edukacyjne i inicjatywy włączenia społecznego.

  Chorwacja przystąpiła do Unii Europejskiej na sześć miesięcy przed zakończeniem bieżącego okresu finansowego, co zgodnie z zasadami UE oznacza, że wszystkie planowane inwestycje powinny być sfinalizowane przed końcem 2016 roku.

  Więcej informacji

 • Polityka spójności na lata 2014–2020: Budżety inwestycyjne państw członkowskich

  (23/08/2013)

  Analiza finansowa na lata 2014-2020 przeprowadzona dla każdego z państw członkowskich w ramach polityki spójności wykazuje stan negocjacji na lipiec 2013 r. Wartości mogą ulec zmianie w wyniku ostatecznego porozumienia pomiędzy Radą i Parlamentem Europejskim.

  Polityka spójności na lata 2014-2020 obejmuje około 1/3 całości budżetu unijnego i tym samym stanowi najważniejszą unijną politykę inwestycyjną na rzecz rozwoju gospodarczego, zatrudnienia i realizacji projektów unijnych. Komisja Europejska współpracuje z władzami państwowymi i lokalnymi nad wyborem priorytetów inwestycyjnych dla każdego państwa na kolejny okres finansowy w celu zapewnienia maksymalnego wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia, oraz mając na uwadze zachowanie planowanej koncentracji tematycznej, przy równoczesnym nastawieniu na efekty zreformowanej polityki.

 • Panorama wita Chorwację

  (21/08/2013)

  W Internecie jest już dostępne letnie wydanie magazynu Panorama na rok 2013. W tym wydaniu dominuje sześciostronicowy materiał o przystąpieniu Chorwacji do Unii Europejskiej, który zawiera analizę procesu przystąpienia, podstawowe informacje na temat głównych gałęzi przemysłu w Chorwacji oraz wywiad z chorwackim Wicepremierem i ministrem ds. rozwoju regionalnego i funduszy UE Brankiem Grčić.

  W tym wydaniu poruszona została również potrzeba opracowania wspólnej procedury kontroli (dla Komisji Europejskiej i władz państw członkowskich) w celu monitorowania odpowiedniego wykorzystania środków funduszy polityki spójności. W magazynie pojawia się także podsumowanie niedawno opublikowanego sprawozdania strategicznego na temat polityki spójności, zapowiedź planowanych na październik DNI OTWARTYCH oraz artykuł zawierający analizę przepisów regulujących zasady udzielania pomocy przez państwo.

 • Znamy już finalistów konkursu na najlepsze unijne projekty regionalne − RegioStars Awards 2014!

  (06/08/2013)

  Dzisiaj w Brukseli ogłoszono listę projektów, które zakwalifikowały się do finału tegorocznej edycji konkursu RegioStars. Jego laureatami są najbardziej inspirujące oraz innowacyjne projekty regionalne. Spośród 80 projektów współfinansowanych z unijnych funduszy regionalnych jury konkursu wyłoniło 19 finalistów. Jury kierowało się czterema podstawowymi kryteriami: innowacyjności, wpływu na gospodarkę i społeczeństwo, zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz współpracy partnerskiej.

  Projekty zakwalifikowane do finału są realizowane w regionach i miastach 17 krajów UE: Belgii, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

  8 października, podczas dni otwartych odbywających się w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, projekty zostaną zaprezentowane jury, któremu przewodzić będzie były przewodniczący Komitetu Regionów Luc Van den Brande. Zwycięskie projekty wybrane zostaną podczas uroczystości wręczenia nagród z udziałem komisarza Johannesa Hahna, która odbędzie się w Brukseli 31 marca 2014 r.

  Nagrody RegioStars przyznawane są w następujących kategoriach (które odpowiadają priorytetom strategii „Europa 2020”):

  • Inteligentny wzrost gospodarczy − innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach: wspieranie konkurencyjności i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

  • Zrównoważony wzrost gospodarczy − ekologiczny wzrost i zatrudnienie dzięki biogospodarce: inwestycje w sektorze biogospodarki zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

  • Wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu − tworzenie miejsc pracy dla młodego pokolenia: zwalczanie bezrobocia wśród młodych ludzi

  • CityStar − inwestycje w publiczny transport miejski zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju: rozwiązywanie problemów związanych z transportem miejskim.

  W poprzedniej edycji konkursu w 2013 roku nagrodzono projekty realizowane w portugalskim Porto, północno-zachodniej Anglii, Berlinie i Wilnie. Wśród laureatów znalazł się także projekt z Polski − wymyślony w Elblągu sposób na skuteczną walkę z bezrobociem „Indywidualne ścieżki zatrudnienia”. Zeszłoroczne projekty dotyczyły badań i rozwoju, oszczędnego gospodarowania zasobami w MŚP, innowacji społecznych, rozwoju miast zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju i obejmowały między innymi wykorzystanie filmów wideo do promowania unijnej polityki regionalnej.

  Kontekst

  Celem konkursu RegioStars jest promowanie wzorcowych rozwiązań w zakresie rozwoju regionalnego i wyróżnienie oryginalnych i inspirujących projektów, które mogą stać się wzorem dla innych regionów.

  Konkurs jest otwarty dla wszystkich regionów UE − do udziału w nim kwalifikują się wszystkie projekty, które od 1 stycznia 2000 roku otrzymały wsparcie w ramach unijnej polityki regionalnej. Nagrody RegioStars są przyznawane od 2008 roku. Dotychczas najwięcej zgłoszeń nadesłano z Austrii, Belgii, krajów bałtyckich oraz Walii.

  Podczas tegorocznych dni otwartych, które odbędą się w Brukseli w dniach od 7 do 10 października 2013 r., pomysłodawcy projektów będą mieli okazję je zaprezentować i omówić. W ramach dni otwartych odbywa się debata na temat polityki regionalnej, w której uczestniczą setki polityków, ekspertów oraz osób bezpośrednio zaangażowanych w jej realizację. W tym roku to wydarzenie odbędzie się w kluczowym momencie, kiedy europejskie miasta i regiony wchodzą w ostatnią fazę przygotowań do reformy unijnej polityki spójności na lata 2014–2020.

  Dodatkowe informacje:

 • Projekt Indeks konkurencyjności regionalnej UE: RCI 2013

  (05/08/2013)

  Indeks konkurencyjności regionalnej (RCI) służy do pomiaru różnych wymiarów konkurencyjności na szczeblu regionalnym. Pierwsza publikacja wartości tego wskaźnika miała miejsce w 2010 r. Wskaźnik RCI 2013 wskazuje na silny regionalny wymiar konkurencyjności, którego wskaźniki dotyczące szczebla krajowego nie mogą uchwycić. Wspomniany wskaźnik pokazuje mocne i słabe strony każdego z regionów UE na poziomie NUTS2. Ponadto może ułatwić określenie spraw, na których dany region powinien się skupić, ponieważ uwzględnia zarówno jego specyfikę, jak i ogólny poziom rozwoju.

  Kraje UE charakteryzujące się dużą luką lub dużym wahaniem w zakresie konkurencyjności na szczeblu regionalnym powinny rozważyć stopień, w jakim luki te szkodzą ich konkurencyjności na szczeblu krajowym, oraz możliwości ograniczenia tych luk. Na przykład luka w zakresie konkurencyjności między regionami stołecznymi a drugimi pod tym względem regionami w Rumunii, Francji i na Słowacji jest bardzo duża, podczas gdy w Niemczech różnice te nie są aż tak bardzo wyraźne. Już w 2010 r. wartości wskaźnika RCI wskazywały, że zwłaszcza w przypadku niektórych słabiej rozwiniętych krajów UE brak było pozytywnego oddziaływania sytuacji gospodarczej w ich regionach stołecznych na pozostałe regiony. O ile zatem kryzys mógł ograniczyć to potencjalne oddziaływanie, w perspektywie średnioterminowej powinno być ono znacznie silniejsze. Ogólna konkurencyjność kraju zależy bowiem od konkurencyjności wszystkich jego regionów, a nie tylko regionu stołecznego.

  Przeczytaj analizy

  Komisja czeka na komentarze do roboczej wersji raportu do końca wrzesieńa 2013. Zostaną one uwzględnione w finalnej wersji badania.

  Prosimy o przesyłanie komentarzy pod podany adres e-mail: REGIO-B1-HEAD-OF-UNIT@ec.europa.eu

 • Informacje na temat korzyści z inwestycji w środowisko naturalne i infrastrukturę ekologiczną w ramach polityki spójności

  (01/08/2013)

  Polityka spójności stanowi dużą pomoc dla regionów, które wprowadzają i utrzymują zarządzanie zasobami naturalnymi nienaruszające równowagi ekologicznej. W całej Unii Europejskiej w ramach polityki spójności były współfinansowane projekty dotyczące 2000 obszarów przyrodniczych, w tym przywracanie terenów bagiennych i obszarów zalewowych, rozwój zielonych korytarzy i obsługa systemów informacyjnych związanych z monitorowaniem różnorodności biologicznej. Podobne inwestycje zostaną przeprowadzone w okresie 2014–2020. Stworzony w ramach tych planów przewodnik podkreśla kluczowe zależności między przyrodą, społeczeństwem a gospodarką. W szczególności zwraca on uwagę na to, że inwestycje w różnorodność biologiczną, środowisko naturalne i infrastrukturę ekologiczną mają istotne znaczenie dla polityki spójności. W dalszej części w przewodniku opisano, jak inwestycje w środowisko naturalne i infrastrukturę ekologiczną finansowane ze środków EFRR i Funduszu Spójności mogą pozytywnie wpłynąć na realizację różnych celów polityki spójności i przynieść wielkie korzyści szczególnie dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Na końcu znajdują się praktyczne zalecenia dla interesariuszy i przedstawicieli władz dotyczące lepszej realizacji współfinansowanych programów i projektów.

  Informacje na temat korzyści z inwestycji w środowisko naturalne i infrastrukturę ekologiczną w ramach polityki spójności

 • Rozpoczęcie ankiety Komitetu Regionów na temat inicjatywy przewodniej „Unia innowacji”

  (31/07/2013)

  Trzy lata od rozpoczęcia inicjatywy przewodniej „Unia innowacji” Komitet Regionów chce zrobić bilans tego przedsięwzięcia. Poprzez Platformę Monitorowania Strategii Europa 2020 udostępniona została ankieta, której celem jest ocena inicjatywy przewodniej z perspektywy krajowej i regionalnej.

  Zakończenie ankiety: 27 września 2013 r.

  Wyniki ankiety zostaną zaprezentowane podczas konferencji poświęconej inicjatywie przewodniej „Unia innowacji”, która odbędzie się w Brukseli 27 listopada 2013 r.


 • Trzeci odcinek z serii „Realna gospodarka” zatytułowany „Czy reformy gospodarcze w Grecji są wystarczające?” w stacji Euronews

  (30/07/2013)

  W tym tygodniu w stacji Euronews pokazano trzeci odcinek z serii „Realna gospodarka”. Skupiono się w nim na reformach w Grecji, które mają na celu wyprowadzić ten kraj z sześcioletniej recesji. Ponadto przedstawiono działania powołanej przez Komisję grupy zadaniowej ds. Grecji oraz trojki (Unia Europejska, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy) zmierzające do pomocy Grecji we wdrożeniu tych reform oraz przyciągnięciu większych inwestycji zagranicznych w celu odbudowy greckiej gospodarki. W programie można również znaleźć wywiad z Kyriakosem Mitsotakisem, greckim ministrem ds. reformy administracyjnej, poświecony kwestiom mobilności siły roboczej oraz ograniczaniu wydatków w sektorze publicznym.

  Odcinek 3 – Realna gospodarka „Czy reformy gospodarcze w Grecji są wystarczające?”

 • Jakość życia w UE na szczeblu regionalnym

  (26/07/2013)

  W raporcie poświęconym jakości życia w UE na szczeblu regionalnym zbadano dwa ważne wymiary tej jakości: poziom życia i zdrowie obywateli. W tym celu połączono dane subiektywne z danymi obiektywnymi. W przypadku poziomu życia w raporcie wyróżniono aspekty całkowitej biedy, względnej biedy i dochodowości. W wymiarze zdrowia wyróżniono zdrowie w aspekcie obiektywnym i zdrowie w aspekcie subiektywnym. Zaproponowano również nowe metody oceny nierówności w ramach regionów. Wspomniany raport to pierwszy z serii raportów poświęconych kwestiom jakości życia na poziomie regionalnym w całej UE. Jego autorzy wskazują na istotne różnice w jakości życia mieszkańców poszczególnych regionów i krajów. W analizie podkreślono również, że o ile w większości regionów wartości wskaźniki obiektywnego i subiektywnego postrzegania zdrowia są zgodne, o tyle są też regiony, w przypadku których wartość wskaźnika subiektywnego znacznie odbiega od wartości wskaźnika obiektywnego. W raporcie korzystano z danych z wielu różnych źródeł, w tym z danych z europejskiego badania warunków życia ludności i brytyjskiego badania gospodarstw domowych oraz z danych Eurobarometru, Eurostatu itp.

  Raport: Jakość życia w UE na szczeblu regionalnym

 • Unijny Fundusz Solidarności będzie pomagał ofiarom katastrof szybciej i skuteczniej

  (25/07/2013)

  Unijny komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn przedstawił dziś wniosek mający na celu zreformowanie Funduszu Solidarności UE.Propozycje zatwierdzone dziś przez Komisję Europejską mają uprościć funkcjonowanie Funduszu i zwiększyć jego skuteczność, między innymi za sprawą wprowadzenia wyraźniejszych kryteriów co do tego, kto ma prawo korzystać z jego pomocy.

  Fundusz Solidarności powstał w 2002 roku.Od tamtej pory dzięki jego środkom udało się udzielić pomocy w związku z 52 klęskami żywiołowymi w całej Europie.Były wśród trzęsienia ziemi, pożary lasów, susze, huragany i powodzie.23 kraje otrzymały ponad 3,2 mld euro.Jeżeli Parlament Europejski i państwa członkowskie UE zatwierdzą przedstawione dziś propozycje, nastąpi znaczna poprawa sposobu funkcjonowania Funduszu Solidarności.

  Nowy wniosek ustawodawczy zakłada uproszczenie aktualnych przepisów, aby środki pomocowe mogły być wypłacane szybciej niż obecnie.Przewiduje również, w odróżnieniu od dotychczas stosowanych zasad, możliwość wypłacania zaliczek.Określa też wyraźniej, jakie sytuacje kwalifikują się do otrzymania pomocy, szczególnie w przypadku klęsk żywiołowych o zasięgu regionalnym.Proponowana reforma ma skłonić kraje UE do priorytetowego traktowania strategii zapobiegania klęskom żywiołowym i zarządzania związanym z nimi ryzykiem.Zasady leżące u podstaw działalności Funduszu oraz sposób jego finansowania − ze środków pochodzących spoza unijnego budżetu − nie ulegną zmianie.

  Najważniejsze zmiany

  • Dokładniejsze określenie zakresu interwencji Funduszu Solidarności, zawężenie go do klęsk żywiołowych i objęcie nim również suszy.
  • Bardziej przejrzyste zasady dotyczące tego, jakie klęski o zasięgu regionalnym kwalifikują się do otrzymania pomocy, wprowadzenie progu szkód w wysokości 1,5 proc. produktu krajowego brutto w ujęciu regionalnym.
  • Wprowadzenie możliwości wypłacenia zaliczki wynoszącej 10 proc. przewidywanego wkładu, maksymalnie 30 mln euro.
  • Krótsza procedura administracyjna dzięki włączeniu dwóch etapów (zatwierdzania i realizacji) do jednej umowy.
  • Działania wspierające opracowywanie i realizację strategii zapobiegania klęskom żywiołowym i zarządzania związanym z nimi ryzykiem:wymogi w zakresie sprawozdawczości oraz warunki przyznawania pomocy.

  Więcej informacji

  Proposal for a Regulation of the european Parliament and of the Council amending council Regulation (EC) n°2012/2002 establishing the European Union Solidarity Fund

  Komunikat prasowy

  MEMO/13/723

  Fundusz Solidarności UE

 • Rola polityki spójności UE w zwiększaniu zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Europie

  (19/07/2013)

  Komisja opublikowała dokument ramowy dotyczący roli polityki spójności w stymulowaniu zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.

  Środki na unijną politykę spójności w wysokości 346 mld EUR stanowią 35% budżetu UE na lata 2007–2013 i pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności (FS). Wraz ze środkami współfinansującymi z państw członkowskich fundusze udostępniane w ramach polityki spójności stanowią znaczny odsetek inwestycji publicznych w Europie. Jako część ważnego pakietu działań gospodarczych mających na celu zagwarantowanie stabilności makroekonomicznej i fiskalnej, przeprowadzenie reform strukturalnych oraz podjęcie środków stymulujących wzrost gospodarczy, unijna polityka spójności w znacznym stopniu wpływa na inwestycje związane z zatrudnieniem i rozwojem gospodarczym w Europie.

  Efekty realizacji tej polityki są widoczne. Z funduszy strukturalnych, zwłaszcza z EFRR, finansowane są w szczególności działania dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw, rozwoju biznesu i innowacyjności we wszystkich państwach członkowskich UE. Przedsiębiorstwa, nie tylko małe i średnie, korzystają zarówno z bezpośrednich inwestycji biznesowych, jak i innego rodzaju zamówień i usług finansowanych w ramach unijnej polityki spójności.

  W następnym okresie programowania (2014–2020) przewidziano ściślejsze dopasowanie priorytetów inwestycyjnych z priorytetami dotyczącymi reform strukturalnych oraz potrzebą promocji zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, co umożliwi realizację celów określonych w strategii Europa 2020.

  Rola polityki spójności UE w zwiększaniu zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Europie

 • Debata: „Polityka regionalna: stymulator rozwoju gospodarczego w czasie obecnego kryzysu?” — Komisarz Hahn rozmawia w Berlinie z przedstawicielami organizacji Open Europe

  (18/07/2013)

  Przedstawiciele Komisji Europejskiej w Berlinie i organizacji Open Europe Berlin wspólnie organizują debatę dotyczącą polityki regionalnej w Unii Europejskiej w kontekście polityki inwestycji i rozwoju na czas obecnego kryzysu. Wezmą w niej udział komisarz Johannes Hahn i profesor Michael Wohlgemuth. Debata będzie poświęcona wprowadzanym obecnie radykalnym reformom w polityce regionalnej i znaczeniu funduszy regionalnych dla wszystkich państw członkowskich i regionów w Europie. Debata lunchowa pod hasłem: „Europejska polityka regionalna: stymulator rozwoju gospodarczego czy strata pieniędzy?” odbędzie się w siedzibie Przedstawicieli Komisji Europejskiej i wezmą w niej udział m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych i ministerstw, parlamentarzyści, dziennikarze i pracownicy naukowi. W Berlinie opublikowano też nowy dokument: „Rola polityki spójności UE w zwiększaniu zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Europie”.

  Debata odbędzie się w piątek, 19 czerwca w godzinach 11:00–12:30 w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Berlinie.

  Więcej informacji:

  Debata pod hasłem: „Europejska polityka regionalna: stymulator rozwoju gospodarczego czy strata pieniędzy?”

  Pytania i odpowiedzi dotyczące pakietu legislacyjnego w sprawie polityki spójności UE na lata 2014–2020

 • Drugi odcinek z serii Realna Gospodarka zatytułowany „Praca dla straconego pokolenia” w stacji Euronews

  (16/07/2013)

  W tym tygodniu stacja Euronews prezentuje drugi odcinek z serii „Realna Gospodarka” pt. „Praca dla straconego pokolenia”. Konsekwencje kryzysu ekonomicznego na rynku pracy dotykają szczególnie młodych obywateli Europy. Stopa bezrobocia wśród młodych jest ponad dwa razy większa niż wśród starszych Europejczyków. W niektórych krajach, takich jak Hiszpania czy Grecja, bezrobocie wśród młodych osiąga niepokojąco wysoki poziom. To stanowi poważne zagrożenie dla spójności społecznej, a w dalszej perspektywie może mieć negatywne skutki dla wzrostu gospodarczego i konkurencyjności.

  W tym odcinku analizujemy inicjatywy promujące przedsiębiorczość wśród młodych obywateli podejmowane obecnie w Unii Europejskiej. Na trwającą walkę z bezrobociem młodych przeznaczono już znaczne środki z funduszy strukturalnych UE. Prezentujemy też wywiad z Laszlo Andorem, komisarzem ds. zatrudnienia, spraw społecznych i wyrównywania szans, którego poprosiliśmy o komentarz do projektu zatrudnienia osób młodych (ang. Youth Employment Initiative — YEI). Projekt ten został przedstawiony przez Radę Europejską w lutym 2013 r. Inicjatywa ma na celu udzielanie wsparcia regionom, w których poziom bezrobocia wśród młodych przekracza 25%. Na realizację projektu YEI planuje się przeznaczyć 6 mld EUR.

  Odcinek 2 — Realna Gospodarka „Praca dla straconego pokolenia”

 • Państwa członkowskie powinny bez zwłoki przygotować kolejną edycję programów UE na rzecz wzrostu

  (10/07/2013)

  Komisarz UE ds. polityki regionalnej Johannes Hahn oświadczył państwom członkowskim i regionom, że nie można zwlekać z planowaniem programów w ramach funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020. Wezwanie to następuje w kontekście przyjętej właśnie przez Komisję Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego serii sprawozdań, przedstawiających zasadniczo uzgodniony kształt radykalnej reformy polityki regionalnej.

  Sprawozdania te odzwierciedlają wynik negocjacji pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi na temat szeroko zakrojonych zmian sposobu zarządzania programami w ramach polityki regionalnej w celu zmaksymalizowania ich skuteczności. To nowe podejście przewiduje skoncentrowanie największej części inwestycji UE w obszarach kluczowych dla wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Wymaga ono ustalenia poziomów docelowych służących pomiarowi wyników; przewiduje się w nim również nowe warunki finansowania.

  W dzisiejszym głosowaniu potwierdzono następujące zasadnicze elementy reformy:

  • koncentracja inwestycji na obszarach kluczowych dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zgodnie ze strategią „Europa 2020”, poprzez stosowanie wspólnego zestawu zasad obowiązujących we wszystkich pięciu europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych (Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskim Funduszu Społecznym, Funduszu Spójności, Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim);

  • przeznaczenie większości środków na ograniczoną liczbę obszarów priorytetowych, ściśle powiązanych ze strategią wzrostu „Europa 2020”; w szczególności:

  • przeznaczenie od 50% do 80% budżetu EFRR na środki wspierające innowacje, badania i rozwój, agendę cyfrową, konkurencyjność MŚP oraz przejście do gospodarki niskoemisyjnej;

  • w zakresie gospodarki niskoemisyjnej – dalsze zobowiązanie do przeznaczania co najmniej od 12% do 20% środków na efektywność energetyczną i energię odnawialną;

  • zobowiązanie państw członkowskich do określenia jasnych, wymiernych poziomów docelowych dotyczących wpływu inwestycji oraz do pomiaru postępów i informowania o nich;

  • środki służące ograniczaniu biurokracji i uproszczeniu korzystania z funduszy UE; większe ujednolicenie zasad dotyczących poszczególnych funduszy; mniej obowiązków w zakresie sprawozdawczości i bardziej precyzyjne ich określenie; częstsze stosowanie technologii cyfrowych („e-spójność”).

  Komunikat prasowy

  Q&A on the legislative package for EU Cohesion Policy 2014-2020 (EN)

  olityka regionalna UE na lata 2014-2020: wnioski legislacyjne

 • Wyróżnienia dla finansowanych ze środków EFRR programów „Innova Saude” i „Hospital 2050”

  (09/07/2013)

  W całej Europie nagrodzono 32 miasta i regiony za nowe sposoby pomagania osobom starszym. Wdrażają one innowacyjne rozwiązania technologiczne, społeczne lub organizacyjne, mające na celu zwiększenie wydajności systemów opieki zdrowotnej i społecznej. Nagrody otrzymały od wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Neelie Kroes, odpowiedzialnej za agendę cyfrową.

  Odznaczeni gwiazdkami laureaci to: Republika Czeska, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Holandia i Zjednoczone Królestwo. W państwach tych 13 obiektów wzorcowych otrzymało trzy gwiazdki, 12 – dwie gwiazdki, a 7 – jedną gwiazdkę (zob. załącznik i katalog w celu uzyskania szczegółowych informacji).

  Jednym z wyróżnionych podmiotów jest galicyjskie Ministerstwo Zdrowia, które odpowiada za tamtejszą publiczną służbę zdrowia. W ramach prowadzonej działalności resort ten przygotował kilka strategii ukierunkowanych na potrzeby osób starszych (23% obywateli regionu ma więcej niż 65 lat). Podjęte działania skupiają się w szczególności na zapewnieniu zintegrowanej opieki nad osobami przewlekle chorymi.

   

  „Innova Saude” i „Hospital 2050” to wdrażane w Galicji dwa długoterminowe programy, których częściami składowymi jest odpowiednio 9 i 14 projektów innowacyjnych. Wartość tych zakrojonych na lata 2011-2015 projektów wynosi 90 mln EUR, przy czym kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) to 79,2 mln EUR. Głównym celem obu programów jest stworzenie w Galicji nowoczesnego systemu służby zdrowia oraz zapewnienie zrównoważonego, ukierunkowanego na pacjenta modelu świadczenia usług zdrowotnych.

  Więcej informacji

  Komunikat prasowy

  Aktywność i zdrowie osób starszych: europejskie miasta i regiony wyróżnione za doskonałe projekty

  Innova Saude – Hospital 2050

 • Poznaj kryteria oceny zielonych zamówień publicznych na infrastrukturę kanalizacyjną i oczyszczalnie ścieków

  (03/07/2013)

  Opracowane zostały kryteria oceny zielonych zamówień publicznych na budowę infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji kosztów ich utrzymania. Opracowanie to będzie szczególnie przydatne dla władz publicznych planujących budowę lub modernizację instalacji w okresie programowania 2014-2014 w ramach polityki spójności.

  Zapoznaj się z opracowaniem (wersja angielska)

 • Pierwszy odcinek z serii „Real Economy” zatytułowany „Wzrost w Unii Europejskiej” w stacji Euronews

  (02/07/2013)

  W tym tygodniu stacja Euronews prezentuje pierwszy odcinek z serii „Real Economy”. Autorzy serii skupiają się na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań w zakresie prowadzonej w Europie polityki makroekonomicznej, która wpływa na codzienne życie obywateli. Tytuł pierwszego odcinka to „Wzrost w Unii Europejskiej”.

  W odcinku omówiono cykle wzrostu w UE, czynniki wpływające na tempo wzrostu oraz różnice między ścieżkami wzrostu w poszczególnych krajach UE i przyczyny tych różnic. Ponadto poddano analizie ścieżki i środki wybrane przez władze krajowe i przedsiębiorców w celu stymulowania produktywności i ochrony konkurencji.

  W odcinku przedstawiono współfinansowany ze środków EFRR projekt UPTEC (Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu w Porto), który jest doskonałym przykładem zbliżenia środowisk naukowych i biznesowych w ramach strategii udostępniania wyników badań i pobudzania lokalnej przedsiębiorczości. Celem tego projektu jest tworzenie w północnej części Portugalii nowych miejsc pracy i nowych przedsiębiorstw w sektorach opartych na wiedzy. W wyniku jego realizacji w ciągu pięciu lat zatrudniono 900 specjalistów, co znacznie przekroczyło planowaną liczbę 300 nowych etatów.

  Gościem pierwszego odcinka będzie Olli Rehn, komisarz UE ds. gospodarczych i walutowych, który odpowie na trudne pytania dotyczące środków podjętych przez UE w związku z kryzysem oraz potrzeby skoordynowania działań przez instytucje unijne.

  Odcinek 1 — Real Economy „Wzrost w Unii Europejskiej”

  Zwycięzca konkursu REGIO STARS 2013 w kategorii Rozwój inteligentny: Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu w Porta (UPTEC) — portugalski region północny

  Projekt tygodnia: program UPTEC jako katalizator zmian strukturalnych w portugalskim regionie północnym

 • Makroregionalny eksperyment Europy: pierwsza ocena

  (01/07/2013)

  W dniu dzisiejszym Komisja Europejska opublikowała pierwsze badanie mające na celu dokonanie oceny powodzenia dwóch unijnych strategii makroregionalnych i sformułowanie zaleceń na przyszłość.

  Unijne strategie dla regionów Dunaju i Morza Bałtyckiego, które objęły swoim zasięgiem ponad 20 państw należących i nienależących do UE, jako pierwsze zajęły się unikalnym rodzajem współpracy, opartej na założeniu, że wspólne wyzwania, przed którymi stoją określone regiony, czy to dotyczące ochrony środowiska, kwestii gospodarczych, czy związanych z bezpieczeństwem — najlepiej rozwiązać zbiorowo, oraz że w celu najbardziej efektywnego wykorzystania dostępnych środków zasadne jest wspólne planowanie.

  Odnosząc się do nowych strategii komisarz Hahn dodał: „Istniejące strategie stanowią użyteczną lekcję dla potencjalnych nowych makroregionów. Przed podjęciem jakiejkolwiek nowej strategii, należy starannie rozważyć, jakie są jej cele, jaką wartość dodaną może ona wnieść, oraz w jaki sposób można byłoby zdobyć na nią środki. Jak pokazuje doświadczenie, na początku warto skupić się na ograniczonej liczbie priorytetów. Każdy z regionów ma oczywiście własną specyfikę i nowe makroregiony mogą próbować nowych sposobów podejścia do pogłębionej współpracy”

  Sprawozdanie zawiera zasadniczo pozytywną opinię na temat istniejących dotychczas strategii. Pokazuje on, w jaki sposób doprowadziły one do powstania setek nowych projektów i przyczyniły się do sformułowania wspólnych celów politycznych w dziedzinach o decydującym znaczeniu dla regionów, które uczestniczą w realizacji tych strategii. Działania wynikające z podejścia makroregionalnego doprowadziły również do powstania licznych wspólnych inicjatyw i sieci, jak również do podejmowania wspólnych decyzji politycznych.

  Ze sprawozdania wynika, że współpraca między krajami UE i krajami sąsiadującymi spoza UE została znacznie udoskonalona i że doprowadziło to do bardziej efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów.

  Sprawozdanie przypomina jednak rządom o potrzebie zaangażowania politycznego i uczynienia z tych strategii priorytetu we wszystkich istotnych obszarach polityki, tak aby zapewnić zintegrowanie ich z przyszłymi programami wykorzystującymi europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, jak również z innymi istotnymi strukturami na szczeblu unijnym, regionalnym i krajowym. W sprawozdaniu podkreśla się także znaczenie dostępnych środków administracyjnych dla osiągnięcia wskazanych celów.

  Odnośnie do przyszłych strategii makroregionalnych, w sprawozdaniu podkreśla się, że nowe inicjatywy powinny być podejmowane jedynie wtedy, gdy odpowiadają one na szczególne potrzeby związane z poprawą współpracy oraz zapewnieniem jej wysokiego poziomu. Musi istnieć gotowość do przełożenia zaangażowania politycznego na wsparcie administracyjne, a nowe strategie powinny jasno wykazywać konkretną wartość dodaną na szczeblu UE.

  Komunikat prasowy

  Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spolecznego i Komitetu Regionów dotyczace wartosci dodanej strategii makroregionalnych

  Najważniejsze projekty

  Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (EU Strategy for the Baltic Sea Region)

  www.balticsea-region-strategy.eu

  Strategia Unii Europejskiej dla regionu Dunaju (European Union Strategy for the Danube Region)

  http://www.danube-region.eu/

 • Powitanie Chorwacji jako nowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

  (01/07/2013)

  Unia Europejska wita Chorwację jako 28 państwo członkowskie Unii Europejskiej. Chorwacja złożyła wniosek o przystąpienie do Unii Europejskiej w 2003 r. i pomyślnie przeprowadziła wszystkie niezbędne reformy. Data przystąpienia została wyznaczona na 1 lipca 2013 r.

  W ciągu pierwszych sześciu miesięcy od daty przystąpienia Chorwacja otrzyma 450 mln EUR funduszy strukturalnych. W omawianym obecnie w ramach instytucji europejskich projekcie budżetu przewiduje się, że Chorwacja będzie mieć do dyspozycji w latach 2014–2020 około 8 mld EUR. Środki te mają przyczynić się do wzmocnienia reform podjętych obecnie przez władze chorwackie i zostaną użyte zgodnie z jasno określonymi celami związanymi z przyspieszeniem tempa wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz ochroną środowiska zgodnie z celami strategii Europa 2020.

  Wspomniane środki będą inwestowane w sektorach wymagających natychmiastowych działań i mają przede wszystkim służyć poprawie konkurencyjności, zwiększeniu aktywności zawodowej oraz lepszemu dopasowaniu systemu edukacyjno-szkoleniowego do bieżących potrzeb rynkowych. Chorwacja jest również zachęcana do korzystania z tych środków w celu ochrony własnych atutów, w tym ochrony i promocji swoich wyjątkowych zasobów naturalnych, które mogą przyczynić się do rozwoju sektora turystycznego.

  Chorwacja — wspólnie ze Słowenią, Węgrami i innymi krajami — uczestniczy obecnie w programach współpracy finansowanych z funduszy europejskich, a w okresie finansowym 2014–2020 połączy siły z sąsiadującymi krajami bałkańskimi. Ponadto kraj ten jest aktywnym uczestnikiem strategii UE na rzecz regionu Dunaju.

   

 • Nowe wytyczne w sprawie pomocy regionalnej (Regional Aid Guidelines – RAG) na lata 2014–2020 zostały przyjęte przez Komisję Europejską

  (27/06/2013)

  Wytyczne definiują kryteria, zgodnie z którymi Komisja Europejska będzie decydować o tym, czy proponowana pomoc regionalna jest odpowiednia dla rynku wewnętrznego. W przypadku pomocy państwowej udzielanej w ramach programów operacyjnych, nowe wytyczne przewidują szereg uproszczeń w procedurach decyzyjnych. Ponadto, wytyczne w sprawie pomocy regionalnej po raz pierwszy biorą pod uwagę również program Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

  Nowe wytyczne będą obowiązywać od 1 lipca 2014 r. Na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. przedłużono obowiązywanie dotychczasowych wytycznych.

  Ustawodawstwo dotyczące pomocy regionalnej

 • 8. sprawozdanie z postępu realizacji strategii spójności UE: Polityka Spójności potrzebna bardziej niż kiedykolwiek dla stabilizacji zatrudnienia i rozwoju

  (26/06/2013)

  W latach 2008–2012 stopa bezrobocia wzrosła w czterech piątych regionów Unii Europejskiej. Dodatkowo w latach 2007–2010 odnotowano spadek PKB w dwóch trzecich regionów. W zasięgu kryzysu znalazły się zarówno te bardziej, jak i mniej rozwinięte regiony. W rezultacie, po długim okresie konwergencji, różnice pomiędzy regionami Unii Europejskiej znowu zaczęły się pogłębiać.

  Ta radykalna zmiana tendencji została odnotowana w przyjętym dzisiaj przez Komisję Europejską 8. sprawozdaniu z postępu realizacji strategii spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, zatytułowanym „Regionalny i miejski wymiar kryzysu”. Wykazano w nim znaczny wzrost bezrobocia w regionach, spadek PKB, obniżenie cen domów i mieszkań oraz spadek wartości rozporządzalnego dochodu gospodarstw domowych. Wygląda na to, że podczas gdy bezpośrednie inwestycje zagraniczne i eksport szybko wróciły do normy, wartość importu wciąż znajduje się znacznie poniżej poziomu sprzed kryzysu.

  8. sprawozdanie z postępu realizacji strategii spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

 • Ułatwienie przedsiębiorstwom dostępu do unijnego finansowania – jednolity portal dla wszystkich funduszy strukturalnych

  (25/06/2013)

  Od dziś przedsiębiorstwa w całej Europie będą miały łatwiejszy dostęp do bardzo im potrzebnego finansowania. Komisja Europejska rozszerza bowiem jednolity portal dotyczący finansowania unijnego na fundusze strukturalne UE, czyli Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Uruchomiony w zeszłym miesiącu nowy jednolity portal dotyczący finansowania unijnego zawiera łatwo dostępne, pełne i aktualne informacje o tym, w jaki sposób przedsiębiorcy i MŚP mogą uzyskać dostęp do środków finansowych z różnych programów na lata 2007-2013 w wysokości ponad 100 mld EUR. Dzięki dzisiejszemu rozszerzeniu zakresu portalu liczba banków i funduszy partnerskich podwoi się do ponad 1 000. Dzięki temu owo istotne źródło informacji o finansowaniu dla MŚP (w formie gwarancji, pożyczek i kapitału podwyższonego ryzyka) stanie się jeszcze bogatsze (MEMO/13/606).

  Dostęp do finansowania jest jednym z najpilniejszych problemów, przed którymi stoją MŚP w Europie. W okresie ostatnich dwóch lat prawie jednej trzeciej z MŚP, które ubiegały się o pożyczkę bankową, odmówiono udzielenia takiej pożyczki lub udzielono pożyczki na kwotę niższą niż zamierzona. Periodyk European Small Business Finance Outlook (Europejski przegląd małych przedsiębiorstw) potwierdza ten fakt, donosząc, że warunki prowadzenia działalności gospodarczej stają się coraz bardziej uciążliwe dla europejskich MŚP i że banki strefy euro zaostrzyły warunki udzielania kredytów. Informacje o funduszach UE i dostęp do nich nigdy nie były istotniejsze. Z funduszy strukturalnych już teraz płynie dla MŚP pomoc w wysokości około 70 mld EUR za okres 2007-2013.

  IP/13/387 - MEMO/13/393 Poprawa dostępu do finansowania dla MŚP kluczem do ożywienia gospodarczego

  Nowy jednolity punkt dostępu do wszystkich instrumentów finansowych UE przeznaczony dla MŚP


 • Europejski Dzień Współpracy 2013 — film promocyjny już jest!

  (24/06/2013)

  21 września podczas drugiego dorocznego Europejskiego Dnia Współpracy 70 krajów zrzeszonych w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej i sąsiednich będzie promować międzynarodową współpracę.

  Imprezy będą odbywać się w dniach 9–22 września w całej Europie. Więcej informacji znajduje się na stronie Europejskiego Dnia Współpracy.

  W ramach programu INTERACT wyprodukowano krótki film promujący tegoroczną kampanię pod hasłem „I am part of it” (Biorę udział). W kolejnych latach będą przedstawiane dalsze projekty realizowane na drodze współpracy europejskiej.

 • Otwarcie rumuńskiej siedziby wiodącego konsorcjum badawczego – ELI

  (21/06/2013)

  W piątek 14 czerwca Johannes Hahn wziął udział w otwarciu naukowego ośrodka badawczego w Rumunii, gdzie ulokowany jest najsilniejszy laser na świecie. Projekt, nazwany ELI-NP (Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics), jest współfinansowany z unijnych funduszy regionalnych w wysokości około 150 milionów euro.

  Ten interdyscyplinarny ogólnoeuropejski projekt naukowy jest jedynym przedsięwzięciem w Europie na rzecz badań nad rozwojem laserów wielkiej mocy oraz nad zagadnieniami dotyczącymi oddziaływania promieniowania laserowego z materią. Planuje się stworzenie lasera o mocy 100 000 razy przewyższającej moc energii produkowanej przez wszystkie elektrownie na świecie, który mógłby posłużyć naukowcom, inżynierom i lekarzom. Ośrodek badawczy ELI-NP przyciągnie uczonych i studentów z całego świata prowadzących prace nad rozwojem innowacyjnych zastosowań światła przydatnych dla ogółu społeczeństwa, jak również będzie reprezentować Europę na światowej mapie badań w dziedzinie fizyki jądrowej wykorzystujących najnowszą technologię laserową.

  Początkowo zlokalizowany tylko w Rumunii (na przedmieściach Bukaresztu) projekt ELI-NP obejmuje również dwa inne ośrodki, jeden w Czechach i drugi na Węgrzech. Projekt stanowi część konsorcjum badawczego skupiającego 40 partnerów z 13 państw członkowskich. Planuje się, że do roku 2018 zespół badawczy zatrudniony do pracy nad projektem będzie liczyć 262 osoby, w tym 26 członków personelu pomocniczego. Łączne koszty realizacji projektu wynoszą ponad 356 milionów euro i zostaną pokryte z unijnych funduszy regionalnych i państwowych. Planuje się, że ośrodek w pełni rozpocznie działalność do 2015 roku.

  Więcej informacji:

 • Odkryj inwestycje współfinansowane przez UE i wygraj!

  (19/06/2013)

  Chcielibyśmy, aby pomogli nam Państwo wyróżnić projekty, które rzeczywiście są nośnikiem zmian — ułatwiają życie obywatelom i przynoszą korzyści lokalnym społecznościom.

  Aby mieć szansę na wygraną sprzętu fotograficznego o wartości 1000 euro i wycieczki do Brukseli w październiku, wystarczy zrobić zdjęcie dowolnego projektu oznaczonego plakietką UE lub tablicą informacyjną z widoczną flagą UE, wskazującą na finansowanie unijne.

  Następnie należy udostępnić tutaj maksymalnie 3 zdjęcia.

  Zwycięzcy zostaną wyłonieni w drodze publicznego głosowania oraz przez jury złożone ze specjalistów ds. komunikacji i fotografii.

  Zgłoszeń można dokonywać do 23 sierpnia 2013 r. do godz. 12 czasu środkowoeuropejskiego.

  Więcej informacji można znaleźć na stronach poświęconych polityce regionalnej UE i innym funduszom UE lub na stronie konkursu fotograficznego „Europe in my Region.

 • Stowarzyszenie Badań Regionalnych: zaproszenie do zgłaszania referatów na konferencje w 2013 r.

  (18/06/2013)

  Stowarzyszenie Badań Regionalnych zachęca do przesyłania abstraktów referatów na konferencje zaplanowane na listopad 2013 r.

  Pierwsza konferencja, zatytułowana „Looking Forward: the Future of Regional Studies” („Refleksje na temat przyszłości badań regionalnych”), odbędzie się w piątek, 1 listopada 2013 r. na Uniwersytecie Manchester, w Wielkiej Brytanii. Konferencja jest skierowana przede wszystkim do młodych naukowców i będzie dla nich dobrą okazją do określenia i omówienia przyszłych obszarów działań w zakresie badań regionalnych. Referaty powinny dotyczyć jednego z następujących zagadnień: innowacje i wiedza, finansjalizacja i rozwój regionalny, nowe wyzwania w rozwoju obszarów miejskich, globalne sieci produkcyjne, zmieniająca się geografia ekonomiczna, bezpośrednie inwestycje zagraniczne i rozwój regionalny, zmiany klimatu i zrównoważony rozwój, oraz działalność władz miejskich i regionalnych.

  Druga konferencja, zatytułowana „Mobilising Regions: Territorial Strategies for Growth” („Mobilizacja regionów: terytorialne strategie rozwoju”), odbędzie się 22 listopada 2013 r. w hotelu Holiday Inn London Bloomsbury w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Tematem konferencji będzie kwestia mobilizowania regionów do wspierania poszczególnych modeli i strategii rozwoju terytorialnego lub do przeciwstawienia się im. Podczas konferencji dyskutowana będzie także potrzeba i charakter przyszłych najważniejszych kierunków badań oraz wyzwania i trudności napotykane przez decydentów i działaczy. Przyjmowane są zgłoszenia referatów poruszających przede wszystkim jeden z następujących tematów: nowe obszary i formy współpracy terytorialnej, współpraca i poparcie dla poszczególnych strategii i modeli rozwoju, praktyczne i teoretyczne aspekty mobilizacji regionów, stopień mobilności modeli rozwoju terytorialnego oraz rola przewodnictwa w mobilizowaniu regionów.

  Termin przesyłania abstraktów na obie konferencje upływa 12 lipca 2013 r.

  Konferencja "Looking Forward – the Future of Regional Studies", 1 listopada 2013 r.

  Konferencja "Mobilising Regions: Territorial Strategies for Growth", 22 listopada 2013 r.

 • Dokonaj oceny działalności REGIO w zakresie komunikacji

  (14/06/2013)

  Naszym celem jest informowanie obywateli o zasadach i przepisach regulujących politykę spójności UE oraz przekazywanie informacji o wartości dodanej tej polityki i o głównych osiągnięciach w tej dziedzinie. W związku z tym angażujemy się w szereg przedsięwzięć (publikacje, filmy video, wydarzenia). Dokonaj ich oceny za pośrednictwem strony internetowej i pomóż nam się doskonalić an on-line survey. Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 5 min. Bardzo dziękujemy za pomoc.

 • Komisarz Hahn przyjmuje z zadowoleniem otwarcie „Mostu Nowej Europy” jako sugestywnego symbolu współpracy europejskiej

  (14/06/2013)

  Komisarz UE ds. polityki regionalnej, Johannes Hahn, uczci dziś historyczną chwilę w stosunkach między Bułgarią i Rumunią oraz sąsiadującymi regionami Widin i Calafat, biorąc udział w ceremonii otwarcia mostu łączącego te dwa kraje. W uroczystości oprócz komisarza Hahna wezmą udział również obecny prezydent Bułgarii Plewneliew i premier Bułgarii Oreszarski oraz premier Rumunii Ponta. Most nazwany niedawno „Mostem Nowej Europy” otrzymał pomoc inwestycyjną od UE w wysokości 106 mln euro i jest dopiero drugim mostem na liczącej 630 km granicy między tymi dwoma państwami. Most ten ma duże znaczenie strategiczne dla UE – jest kluczowym ogniwem trasy sięgającej od Europy Północnej i krajów bałtyckich przez Europę Środkową, Rumunię i Bułgarię aż do Grecji.

  Prace nad projektem mostu rozpoczęto w 2007 r., lecz plan ten był już przedmiotem dyskusji prawie 15 lat wcześniej. Strategia UE na rzecz regionu Dunaju ze względu na swoją wyjątkową metodę współpracy oraz zaangażowanie komisarza Hahna umożliwiły pomyślne ukończenie tego projektu.

  Komunikat prasowy

  New Europe Bridge


 • „Fundusze strukturalne powinny być wykorzystane do promowania i stymulowania gospodarki Grecji” — powiedział komisarz Hahn na spotkaniu z parlamentarzystami z tego kraju

  (13/06/2013)

  Komisarz Hahn udał się z wizytą do 13 regionów Grecji, aby pomóc lokalnym przedstawicielom i właścicielom firm jak najlepiej wykorzystać unijne fundusze strukturalne na rzecz wyjścia tego kraju z kryzysu gospodarczego.

  Wizyta rozpoczęła się w regionie Wschodnia Macedonia i Tracja — jednym z najodleglejszych zakątków tego kraju. Następnie komisarz Hahn udał się do Aten, gdzie spotkał się z premierem Samarasem i ministrem rozwoju Hatzidakisem oraz wygłosił przemówienie do trzech komisji parlamentarnych. 

  Komisarz Hahn powiedział parlamentarzystom: „Od początku europejska polityka regionalna skupiała się na wzroście gospodarczym... sprzyjaniu gospodarce i zrównoważonym projektom, które przyczynią się do transformacji Grecji”. W mowie do członków komisji ds. środowiska, spraw unijnych i rozwoju regionalnego komisarz podkreślił potrzebę zarówno szybszego korzystania z inwestycji unijnych w bieżącym okresie, jak i dyscypliny przy ich planowaniu w następnej turze programów.

  Przemówienie

   

 • Wspólne działania Komisji i Parlamentu na rzecz rozwoju miast

  (13/06/2013)

  18 czerwca przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Sekretariatu URBACT omówią opublikowane niedawno wyniki badania „Rozwój obszarów miejskich w UE: 50 projektów dofinansowanych z EFRR w latach 2007–2013” oraz 6 raportów tematycznych „Miasta przyszłości: działania teraz”.

  W badaniu przeprowadzonym przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Intergrupę ds. Polityki Miejskiej dokonano analizy 50 projektów dofinansowanych z EFRR i zebrano szczegółowe dane dotyczące wybranych miast oraz informacje o zrealizowanych projektach i ich wynikach. Badanie jest podsumowaniem stanu realizacji lokalnej polityki rozwoju obszarów miejskich przy wsparciu z EFRR w latach 2007–2013. Ciekawe pomysły, rozwiązania i metody współpracy zastosowane w wybranych miastach stanowią inspirację dla innych obszarów miejskich i ich władz. Podczas konferencji odbędzie się szczegółowa prezentacja wyników badania, po której nastąpi dyskusja panelowa.

  Kolejnym wydarzeniem będzie prezentacja 6 publikacji analizujących kluczowe wyzwania, jakie XXI wiek stawia obszarom miejskim, przedstawione w raporcie „Miasta przyszłości”. Pokazują one, że konieczne jest zintegrowane i aktywne podejście powiązane z filarami strategii Europa 2020: środowiskowym, społecznym i gospodarczym. Uczestnicy wydarzenia będą mogli dowiedzieć się, jak wykorzystywane są efekty programu URBACT, oraz wziąć udział w debacie panelowej z ekspertami programu URBACT i politykami UE.

  Więcej informacji:

  „Rozwój obszarów miejskich w UE: 50 projektów dofinansowanych z EFRR w latach 2007–2013”

  Seria raportów tematycznych URBACT „Miasta przyszłości: działania teraz” w witrynie URBACT

  Informacje o wydarzeniu w witrynie URBACT

 • Komisja wnioskuje o zmianę rozporządzenia ogólnego

  (06/06/2013)

  21 maja Komisja przyjęła wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia ogólnego w celu przedłużenia do końca okresu 2007–2013 możliwości stosowania dopłat uzupełniających w wysokości 10 punktów procentowych oraz dania Rumunii i Słowacji więcej czasu na wykorzystanie przydzielonych im środków.

  Wniosek COM(2013)301 będzie teraz przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim i Radzie.

  Więcej informacji:

  Wniosek COM(2013)301 pdf de en fr  bg cs da el es et fi hu it lt lv nl pl pt ro sk sl sv
  Informacja prasowa

 • W Internecie jest już dostępne wiosenne wydanie magazynu Panorama zatytułowane „Zrzeszanie społeczności”.

  (28/05/2013)

  Głównym tematem tej edycji jest kluczowa rola polityki spójności w przywracaniu wzrostu gospodarczego Europy. Polityka spójności stanowi ważny obszar inwestycji budżetu unijnego. Jej celem jest zwiększenie wzrostu i konkurencyjności dzięki wykorzystaniu potencjału ukrytego w regionach. W przyszłości polityka spójności będzie wspierać realizację celów strategii Europa 2020 oraz umożliwi zrównoważone inwestowanie poprzez efektywniejsze wykorzystanie środków unijnych, państwowych i regionalnych.

  W tym wydaniu przeczytamy też o unijnym programie PEACE, którego zamierzeniem jest doprowadzenie do pojednania podzielonych społeczności w Irlandii Północnej i w rejonie przygranicznym Irlandii, jak również artykuł o kluczowej roli miast – siły napędowej gospodarki europejskiej. Komisja Europejska opracowała niedawno wyczerpujący zbiór dobrych praktyk w rozwoju obszarów miejskich zawierający szczegółowe opisy zrealizowanych projektów, który stanowić może inspirację dla miast, organów zarządzających i innych zainteresowanych stron.

  Panorama: Zrzeszanie społeczności

 • „Regiony wskazują drogę – badania i innowacyjność dla rozwoju gospodarczego i konkurencyjności”

  (21/05/2013)

  Czwarta Konferencja WIRE odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2013 r. w siedzibie University College Cork. Współorganizatorami Konferencji są Enterprise Ireland i Komisja Europejska, wspiera ją również Siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań i rozwoju technologicznego (FP7).  

  W czasie konferencji spotkają się osoby reprezentujące europejskie sieci regionalne i klastry oraz program FP7 (Potencjał badawczy i Regiony wiedzy) i wspólnoty InterReg, przedstawiciele grup i spółek reprezentujących przemysł, w tym osoby odpowiedzialne za politykę regionalną i jej wdrażanie, oraz członkowie Komisji Europejskiej. Debata będzie dotyczyć badań, innowacyjności i rozwoju polityki regionalnej oraz polepszenia pozycji lokalnych działaczy w celu zapewnienia skuteczniejszego rozwoju regionów.

  Dodatkowe informacje i rejestracja na stronie www.wire2013.eu

 • Restrukturyzacja małych i średnich przedsiębiorstw w Europie — szczegółowa analiza

  (16/05/2013)

  Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) reprezentują 99% firm w UE i stanowią główną siłę napędową zrównoważonego wzrostu gospodarczego. MŚP, podobnie jak inne instytucje, przechodzą transformację, która jednak często skupia się głównie na celach ogólnych i w związku z tym jest przeprowadzana z pominięciem specyfiki poszczególnych przedsiębiorstw.

  Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) przeanalizowała główne wyzwania stawiane MŚP, aby podkreślić złożoność problemu i zwrócić na niego uwagę decydentów — ma to istotne znaczenie dla planowania i przydzielania środków wspierających te przedsiębiorstwa. Fundacja przeprowadziła badania porównawcze dla 85 firm i przedstawiła wyniki członkom Parlamentu Europejskiego. Celem badań jest prezentacja różnych możliwości restrukturyzacji MŚP i zasugerowanie decydentom, że konieczne jest utworzenie nowych schematów finansowania i kompleksowej obsługi tych przedsiębiorstw, a kryteria kwalifikacyjne wymagają jeszcze przemyślenia.

  Raport ogólny, podsumowanie i raporty dla poszczególnych krajów opisujące przypadki 85 przedsiębiorstw

 • Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

  (13/05/2013)

  W dniu 29 maja odbędzie się konferencja organizowana przez Komitet Regionów na temat roli regionów i miast europejskich w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ciągu jednodniowego spotkania omówione zostaną lokalne aspekty niedawno przyjętego pakietu dotyczącego inwestycji społecznych, miejskie i wiejskie wymiary ubóstwa i wykluczenia społecznego, oraz współpraca transnarodowa pomiędzy władzami regionalnymi i lokalnymi w celu rozwiązania tych problemów. Pośród prelegentów znajdują się członkowie Komitetu Regionów i Komisji Europejskiej, przedstawiciele władz lokalnych i innych zainteresowanych organizacji, oraz naukowcy, którzy prezentować będą opinie, wyniki analiz i możliwości finansowania na okres 2014–2020. Program i zapisy na stronie: http://cor.europa.eu/pl/news/events/Pages/poverty-social-exclusion.aspx.

  Transmisja ze spotkania będzie dostępna w godzinach 9:30–16:00 na stronie internetowej: www.cor.europa.eu

   

 • Co może dla Ciebie zrobić serwis internetowy RegioNetwork?

  (07/05/2013)

  Czy zdarza Ci się czasem myśleć, że przydałby się efektywniejszy sposób współpracy z partnerami niż długie spotkania i niekończąca się wymiana wiadomości e-mail? Czy nie wydaje Ci się, że Twoje zadania dałoby się wykonywać lepiej, gdyby istniała możliwość wymiany doświadczeń z ludźmi, którzy borykają się z podobnymi wyzwaniami?

  RegioNetwork to społeczność internetowa dla specjalistów zajmujących się polityką regionalną i miejską w Unii Europejskiej. Udział w tej społeczności jest bezpłatny i zapewnia dostęp do szerokiej gamy ułatwiających pracę funkcji, takich jak:

  • możliwość tworzenia grup usprawniających współpracę nad określonymi tematami;
  • możliwość łatwego wyszukiwania i filtrowania informacji oraz rozmów interesujących dla użytkownika;
  • możliwość udostępniania innym informacji na temat własnych osiągnięć oraz nawiązywania kontaktów z innymi specjalistami o podobnych zainteresowaniach;
  • możliwość testowania różnych opinii lub opcji poprzez organizowanie głosowań.

  Do grona specjalistów zajmujących się polityką regionalną i miejską UE, którzy korzystają już z serwisu RegioNetwork, należą na przykład specjaliści ds. komunikacji z organów zarządzających, a także osoby dokonujące oceny wpływu programów operacyjnych.

  Nie wahaj się ani chwili i jeszcze dziś dołącz do społeczności RegioNetwork!

 • Inwestycje w europejskie regiony i miasta

  (07/05/2013)

  W dniu 13 maja 2013 r. odbędzie się konferencja organizowana przez Komitet Regionów i Europejski Bank Inwestycyjny, podczas której poruszony zostanie temat aktualnego stanu finansów publicznych na szczeblu niższym niż krajowy oraz problem maksymalnego wykorzystania budżetu UE na lata 2014–2020 w inwestycjach lokalnych. Pośród najważniejszych prelegentów znajdują się: premier Luksemburga Jean-Claude Juncker, przewodniczący EBI Werner Hoyer, komisarz Michel Barnier, przewodniczący Komitetu Regionów Ramón Luis Valcárcel Siso oraz Dyrektor Generalny ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Walter Deffaa. Program konferencji, zapisy i dodatkowe informacje na stronie: www.cor.europa.eu/finances

  Transmisja ze spotkania będzie dostępna w godzinach 9:30–15:30 na stronie internetowej: www.cor.europa.eu

 • Ochrona środowiska: Inwestowanie w zieloną infrastrukturę przyniesie wiele korzyści dla środowiska naturalnego, społeczeństwa i ludzi

  (06/05/2013)

  Komisja Europejska przyjęła dziś nową strategię, aby zachęcić do korzystania z zielonej infrastruktury oraz zapewnić, by coraz szersze uwzględnianie procesów naturalnych stawało się systematycznie częścią planowania przestrzennego. Zielona infrastruktura jest wypróbowanym instrumentem, który wykorzystuje przyrodę w celu uzyskania korzyści ekologicznych, gospodarczych i społecznych. I tak na przykład zamiast budowania infrastruktury przeciwpowodziowej zastosowanie zielonej infrastruktury mogłoby pozwolić naturalnym siedliskom podmokłym na wchłonięcie nadmiaru wody z ulewnych deszczów.

  Link do komunikatu i streszczenie dla obywateli


 • Ważne odkrycie dotyczące genów związanych z rakiem dokonane przez naukowca z instytutu finansowanego ze środków UE

  (03/05/2013)

  Młody naukowiec z czeskiego instytutu, utworzonego w 2011 r dzięki finansowaniu ze środków UE i mającego za zadanie stać się wiodącym europejskim ośrodkiem naukowym, dokonał ważnego odkrycia w dziedzinie genów, które może sprawić, że leczenie niektórych postaci raka piersi i jajnika będzie bardziej efektywne.

  Badania przeprowadzone przez Michala Zimmermanna, słuchacza studiów podyplomowych pod kierunkiem dr. Citrada Hofra ze Środkowoeuropejskiego Instytutu Technologicznego (CEITEC, Central European Institute of Technology), wykazały, że utrata genu Rif1 lub mutacja skutkująca jego dezaktywacją mogą zwiększać odporność komórek rakowych na standardowe leczenie tych dwóch typów raka, wstrzymując lub odwracając efekty chemioterapii.

  Instytut CEITEC, z siedzibą w Brnie w Czechach, jest finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego centrum doskonałości naukowej, specjalizującym się w dziedzinie nauk o życiu oraz zaawansowanych materiałów i technologii.

  Michael Zimmermann dokonał odkrycia w ramach studiów podyplomowych, które odbywał na prestiżowym Uniwersytecie Rockefellera w Nowym Jorku. Opublikował wyniki badań w styczniu 2013 r. w czasopiśmie Science.

  O instytucie CEITEC: High ambitions for new European Centre of Excellence

 • Projekty realizowane ze środków EFRR zdobywają nagrody w konkursie Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2012

  (02/05/2013)

  Główną Nagrodę Jury zdobył projekt Outset z Wielkiej Brytanii w uznaniu dla zastosowanego w jego ramach wyjątkowego podejścia do wspierania osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Podejście to polega na udzielaniu najbardziej wrażliwym grupom społecznym pomocy w znajdywaniu pracy poprzez samozatrudnienie i działalność przedsiębiorczą. Usługę Outset opracowano w Kornwalii, w ramach finansowania z EFRR celu „Konwergencja”. Następnie wdrożono ją z powodzeniem w obszarze „Konkurencyjność” na Południowym Zachodzie oraz w innych regionach Wielkiej Brytanii. W ciągu trzech ostatnich lat w ramach projektu Outset utworzono ponad 1200 nowych firm i 1400 nowych miejsc pracy. Pozwoliło to tym znajdującym się w niekorzystnej sytuacji i słabiej reprezentowanym grupom zwiększyć swoje dochody o ponad 1 mln funtów. Wiele z tych programów non-profit sfinansowano ze środków EFRR. Najnowsze dane statystyczne, opisy osiągnięć oraz potwierdzające je dokumenty można znaleźć pod następującymi adresami: www.outset.org

  http://www.convergencecornwall.com/what-is-convergence/news.php?id=1896

  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/2012/index_pl.htm

 • Setki wydarzeń, dwa kraje, jeden cel — Belgia i Holandia przedstawiają swoje projekty finansowane ze środków UE

  (30/04/2013)

  W maju 2013 r. Belgia i Holandia przedstawią setki projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), by pokazać pozytywny wpływ polityki spójności UE na życie obywateli Europy.

  W prowincji Antwerpia w Belgii zostaną zaprezentowane tegoroczne projekty finansowane ze środków UE. Wydarzenie „Europa w Twoim sąsiedztwie” jest organizowane przez agencję Enterprise Flanders oraz miasto i prowincję Antwerpia. Odbędzie się ono w parku Spoor Noord w Antwerpii, a jego głównym punktem będzie rozmowa z europejskim komisarzem ds. handlu, Karelem de Guchtem, oraz przedstawienie projektów finansowanych z EFRR. Ten popularny park jest doskonałym przykładem na to, jak polityka spójności może przyczynić się do transformacji społecznej i gospodarczej w samym sercu miasta. W obecnym okresie programowania miasto i prowincja Antwerpia podjęły inwestycje na 80 milionów euro.

  Wydarzenie odbędzie się 8 maja 2013 r. w parku Spoor Noord w Antwerpii w Belgii.

  Strona internetowa wydarzenia

  Program

  Również Holandia przedstawi projekty finansowane z EFRR i innych funduszy europejskich: w maju odbędzie się seria wydarzeń „Dni otwarte w Europie”, podczas których zostanie zaprezentowane 140 projektów. Wstęp jest bezpłatny. Struktura Współpracy Północnych Niderlandów (SNN) po raz trzeci zorganizuje te wydarzenia, by przedstawić najbardziej zrównoważone i innowacyjne holenderskie projekty z ostatnich 6 lat. Jedną z głównych atrakcji będą trzydniowe spotkania w kompleksie muzealnym Drents Museum w Assen. Holandia otrzymała ok. 2 mld euro w ramach polityki spójności na lata 2007–2013.

  Wydarzenia będą odbywać się w całej Holandii w dn. 10–12 maja 2013 r.

  Strona internetowa i program wydarzeń

 • Fundusz Solidarności UE: Komisja Europejska proponuje 14,6 mln euro na pomoc Słowenii, Chorwacji i Austrii, które ucierpiały podczas powodzi

  (30/04/2013)

  Europejski komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn ogłosił dzisiaj przyjęcie pakietu pomocy z Funduszu Solidarności UE (EUSF) w wysokości ponad 14,6 mln euro na pomoc Słowenii, którą dwukrotnie nawiedziła powódź – w październiku i listopadzie 2012 r. Kraje sąsiednie – Austria i Chorwacja – również ucierpiały podczas tego kataklizmu, dlatego także i one skorzystają ze środków pomocowych po to, by pokryć koszty działań ratunkowych.

  Komisarz Hahn, odpowiedzialny także za Fundusz Solidarności, powiedział: „Dzisiejsza propozycja jest wyrazem solidarności ze Słowenią oraz z tymi regionami Chorwacji i Austrii, które ucierpiały podczas powodzi. Zaproponowana kwota pomoże w zrównoważeniu wydatków, jakie te kraje poniosły na działania ratunkowe oraz przywrócenie do stanu funkcjonowania swojej infrastruktury. Dzięki środkom z funduszu regiony te znów staną na nogi. Komisja proponuje projekt skorygowanego budżetu po to, aby Rada i Parlament mogły udostępnić środki na zredukowanie negatywnych skutków, które odczuła gospodarka Słowenii i jej sąsiadów”.

  Intensywne deszcze padające jesienią 2012 r. spowodowały, że rzeki w tym regionie wystąpiły z brzegów, zalewając znaczne tereny północnej Słowenii i Chorwacji. W Austrii pod wodą znalazło się miasto Lavamünd leżące nad rzeką Lavant. Przeprowadzona przez Komisję analiza wykazała, że powódź we wszystkich trzech krajach spowodowały te same czynniki meteorologiczne. Dlatego też z pomocy z funduszu EUSF może skorzystać nie tylko Słowenia, która najbardziej ucierpiała wskutek powodzi, ale wyjątkowo również kraje sąsiednie, których tereny zostały zalane.

  Zgodnie z zasadami korzystania z Funduszu Solidarności, Komisja proponuje przyznanie trzem krajom pomocy w wysokości 14,6 mln euro, z czego Słowenia otrzyma 14 mln 80 tys. euro, Chorwacja 286 587 euro i Austria – 240 tys. euro.

  Więcej informacji


 • Komisja przyjmuje plan zmiany przeznaczenia 21 mln EUR z funduszy regionalnych na wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy na Cyprze

  (26/04/2013)

  Komisja Europejska przyjęła dzisiaj plan zmiany przeznaczenia środków, który pomoże w stymulowaniu wzrostu gospodarczego na Cyprze i wzmocni skuteczność funduszy regionalnych UE w tym kraju. Decyzja o przekierowaniu 21 mln EUR z funduszy regionalnych ma pomóc Cyprowi w walce z panującym w tym kraju kryzysem społeczno-gospodarczym oraz zapewnić szybsze przekazanie dostępnych środków inwestycyjnych z przeznaczeniem zwłaszcza na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz zwiększenie zatrudnienia osób w młodym wieku. O dokonanie tej zmiany Cypr zwrócił się na początku tego roku, w kilku ostatnich tygodniach sprawa nabrała jednak dodatkowego rozmachu na poziomie politycznym. Decyzja ta spowoduje przekierowanie funduszy z mniej skutecznych programów polityki regionalnej w miejsce, gdzie zdołają one prawdopodobnie w krótkim czasie wywrzeć większy wpływ na wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy.

  Informacja prasowa

 • Udana współpraca UE-Ameryka Łacińska przy innowacjach w regionach

  (26/04/2013)

  Działania DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w dziedzinie współpracy międzynarodowej, przy wsparciu Parlamentu Europejskiego w ramach działania przygotowawczego o nazwie „Wzmacnianie współpracy regionalnej i lokalnej poprzez promowanie polityki regionalnej UE na skalę globalną”, coraz bardziej ukierunkowane są na upowszechnianie bardziej zdecentralizowanej współpracy pomiędzy władzami regionalnymi i miejskimi z UE i państw trzecich. Korzyścią z takiej współpracy jest coś więcej niż tylko szerzenie wiedzy na temat europejskiego modelu społeczno-gospodarczego w państwach trzecich, a jedną istotną dodatkową korzyścią jest nawiązywanie kontaktu pomiędzy podmiotami z państw trzecich a podmiotami publicznymi i prywatnymi z UE, które realizują inwestycje i świadczą usługi z zakresu rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów miejskich.

  Jednym z ostatnich przykładów takiej współpracy może być projekt dotyczący pomocy technicznej o nazwie „Współpraca UE-Ameryka Łacińska przy regionalnych systemach innowacji”, który właśnie ukończono, a w którym uczestniczyły regiony Córdoba (Argentyna) i Santa Catarina (Brazylia) z Ameryki Łacińskiej oraz Emilia-Romania i Badenia-Wirtembergia z UE. Inspiracją dla projektu były prace prowadzone w UE nad regionalnymi systemami innowacji, a jego celem było pomóc regionom Ameryki Łacińskiej w udoskonaleniu zasad zarządzania z udziałem najważniejszych podmiotów działających w obszarze innowacji oraz upowszechnieniu dostępu do innowacji dla MŚP. Projekt dotyczył dwóch klastrów sektorowych (sektorów rolno-spożywczego i biotechnologicznego ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań biotechnologii w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, technologiach informacyjno-komunikacyjnych i energetyce), które zajmują ważne miejsce w gospodarce lokalnej wszystkich uczestniczących w projekcie regionów UE i Ameryki Łacińskiej, jak również wykazują duży potencjał rozwojowy.

  Wystąpienia na konferencji podsumowującej projekt, która odbyła się w Chapecó (Santa Catarina, Brazylia) w dniach 5–8 marca 2013 r., pokazały, że władze zarówno z UE, jak i z Ameryki Łacińskiej chcą kontynuować i zacieśniać wzajemne kontakty międzyregionalne i współpracę przy regionalnych politykach innowacji. Projekt wzbudził zainteresowanie sektora prywatnego, czego potwierdzeniem był udział wielu przedsiębiorstw z obu kontynentów. W wyniku realizacji projektu, w którym łącznie uczestniczyło ponad 40 przedsiębiorstw, niektóre agencje i przedsiębiorstwa z UE zaczęły świadczyć usługi, w tym przekazywać wiedzę fachową, przedsiębiorstwom z Ameryki Łacińskiej z regionów Córdoba i Santa Catarina. Powodem, dla którego agencje i przedsiębiorstwa z UE zaangażowały się w projekt, było po części ich zainteresowanie możliwością zdobycia wiedzy na temat sposobu funkcjonowania rynku w tych dwóch wschodzących i dynamicznych regionach Ameryki Łacińskiej, co miało być punktem wyjścia do nawiązania kontaktów gospodarczych i handlowych.

  Przykładowo prowincja Córdoba rozpoczęła już prace nad szeregiem działań następczych, które mogą przynieść korzyści zainteresowanym podmiotom z regionu: wsparcie rozwoju kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami z Ameryki Łacińskiej a sektorami agrobiznesu i mechatroniki regionu Emilia-Romania za pośrednictwem usług Reggio Emilia Innovazione; zacieśnienie i sformalizowanie kontaktów pomiędzy niektórymi klastrami z Ameryki Łacińskiej (np. Cluster Quesero z Villa María, Córdoba) a przemysłowymi laboratoriami badawczymi i konsorcjami (np. konsorcjum Parmigiano-Reggiano); ułatwienie udziału MŚP sektora rolno-spożywczego z Ameryki Łacińskiej w europejskich targach (np. R2B – Research to Business w Bolonii; Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita w Mediolanie); wsparcie zaangażowania i uczestnictwa przedsiębiorstw z Ameryki Łacińskiej w Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości przy wsparciu instytucji z Badenii-Wirtembergii. Ponadto trwają rozmowy nad szeregiem wspólnych projektów badawczo-rozwojowych z zakresu biotechnologii, a celem jest wspólne ubieganie się o unijne wsparcie badawcze w UE i Niemczech.

  Polityki regionalne i praktyki stosowane przez regiony mające na celu wzmocnić rozwój regionalny i uczestnictwo regionów odgrywać będą coraz ważniejszą rolę w Brazylii i Argentynie, czego potwierdzeniem jest ten konkretny projekt. W związku z pojawieniem się takiej tendencji regionalne polityki innowacji mają do odegrania zasadniczą rolę w zintegrowaniu polityk lokalnych w takich dziedzinach, jak: kształcenie, szkolenie, usługi dla MŚP, badania przemysłowe (stosowane) i transfer technologii.

 • EuroSME2013 — „Innowacje: szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw”

  (23/04/2013)

  Reprezentujące 99% firm w UE małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) to motor napędowy zrównoważonego wzrostu gospodarczego i główny czynnik wpływający na tworzenie nowych miejsc pracy. Wspieranie MŚP przez zapewnienie im konkurencyjnego otoczenia biznesowego jest zatem zawsze jednym z priorytetów Komisji Europejskiej. W bieżącej sytuacji gospodarczej MŚP wymagają jednak jeszcze więcej uwagi w celu zapewnienia, że mają odpowiednie środki umożliwiające wykorzystanie ich pełnego potencjału na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu — priorytetu w ramach strategii Europa 2020. Elementami niezbędnymi do osiągnięcia tego celu są innowacje i nowatorskie pomysły biznesowe.

  Głównym tematem zorganizowanej w ramach irlandzkiej prezydencji Rady Unii Europejskiej konferencji EuroSME2013 pod hasłem „Innowacje: szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw” są sposoby wykorzystania w działalności MŚP innowacyjnych metod w celu osiągnięcia strategicznego celu UE. W organizowanej we współpracy z organizacją Enterprise Ireland i Komisją konferencji wezmą udział setki przedsiębiorców, polityków i przedstawicieli organizacji wspierających MŚP z sektorów prywatnego i publicznego. Będzie to doskonała okazja do nawiązania kontaktów oraz wymiany poglądów na temat wpływu MŚP na wzrost gospodarczy w kontekście wyzwań XXI wieku. Kolejnym poruszanym podczas konferencji tematem będzie Horyzont 2020 — zbliżający się unijny program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji. W przedmiotowych prezentacjach przedstawione zostaną elementy tego programu ściśle związane z MŚP.

  Konferencja odbędzie się w dniach 11–12 czerwca 2013 r. w Dublinie.

  Termin końcowy rejestracji: 9 maja 2013 r.

  Witryna EuroSME2013

  Program konferencji

 • Jak sprawniej zarządzać emisją CO2 w ramach polityki regionalnej UE

  (23/04/2013)

  Model CO2MPARE pozwala oszacować emisję CO2 związaną z inwestycjami prowadzonymi w ramach danego programu operacyjnego, dzięki czemu władze krajowe i regionalne mogą podejmować racjonalne decyzje inwestycyjne w ramach programów operacyjnych polityki regionalnej UE. Porównanie emisji CO2 w różnych wariantach inwestycyjnych w ramach danego programu operacyjnego możliwe jest dzięki oszacowaniu skutków inwestycji pod względem emisji CO2 w przeliczeniu na każde wydane euro w przypadku danego rodzaju działalności, a następnie pomnożenie uzyskanej w ten sposób wartości przez kwotę przeznaczoną na daną działalność.

  Sprawozdanie końcowe dotyczące modelu CO2MPARE pdf
  Instrukcja obsługi modelu CO2MPARE pdf
  Opis techniczny modelu CO2MPARE pdf
  Instrukcja instalacji doc
  Model CO2MPARE.zip pdf

 • Unijna polityka spójności pomocna w przezwyciężaniu kryzysu i stymulowaniu wzrostu – wynika ze sprawozdania strategicznego Komisji z 2013 r.

  (18/04/2013)

  Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj w zarysie, jak działają fundusze strukturalne UE w państwach członkowskich. W sprawozdaniu strategicznym z realizacji programów w ramach polityki spójności w latach 20072013 zebrano dostępne informacje od państw członkowskich, w większości przypadków obejmujących okres do końca 2011 r. Choć do terminu zakończenia programów (upływającego w 2015 r.) pozostały cztery lata, już widoczne są postępy i poprawa sytuacji wielu obywateli za sprawą inwestycji prowadzonych ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Sprawozdania przedłożone przez 27 państw członkowskich na koniec 2012 r. (sporządzone głównie na podstawie danych za rok 2011) dają Komisji pierwszą możliwość poinformowania, w okresie programowania, o postępach w osiąganiu wyników oraz podkreślenia ważnego i aktualnego przesłania o roli polityki spójności w ożywieniu gospodarczym w UE. Komisja określa obszary inwestycji, w których konieczna jest szybsza selekcja i realizacja projektów współfinansowanych w latach 2007–2013, tak aby osiągnąć wyznaczone cele.

  Dodatkowe informacje

  Komunikat prasowy

  Roczne sprawozdania z wykonania dotyczące 27 państw członkowskich

  Więcej informacji na temat europejskiej polityki spójności

  #cohesionpolicy @EU_Regional @JHahnEU

 • Projekt tygodnia: FIN-EN optymalizuje korzystanie z instrumentów inżynierii finansowej w Europie

  (17/04/2013)

  FIN-EN (wymiana metod korzystania z inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw) to projekt realizowany przez 13 regionów i państw członkowskich UE, który wzmacnia współpracę między organami krajowymi i regionalnymi w zakresie metod najlepszego wykorzystania funduszy strukturalnych UE w ramach instrumentów inżynierii finansowej, w tym za pośrednictwem funduszy podwyższonego ryzyka (venture capital), funduszy gwarancyjnych i funduszy pożyczkowych, w celu finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

   

   

  Projekt FIN-EN (ang. FINancial ENgineering), korzystający ze środków unijnych w wysokości 1 567 194 EUR w ramach programu współpracy Interreg IV C, rozpoczął się w styczniu 2012 r. i ma obowiązywać przez trzy lata. Jego celem jest utworzenie szerokiej, stabilnej sieci, w ramach której przedstawiciele państw członkowskich i regionów UE mogliby wymieniać się doświadczeniami oraz przedstawiać działania zmierzające do maksymalnego wykorzystania unijnych funduszy strukturalnych i zwiększenia pomocy dla MŚP.

   

  Cały projekt został zainicjowany przez Finlombarda, spółkę stowarzyszoną regionu Lombardii, w celu utworzenia forum wymiany z innymi publicznymi instytucjami finansowymi doświadczeń i rozwiązań w zakresie zarządzania instrumentami inżynierii finansowej po zapoczątkowaniu przez Komisje Europejską inicjatywy JEREMIE (Wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw).

   

  W toku projektu ma być zwiększana efektywność korzystania z instrumentów finansowych oraz podnoszony poziom wiedzy o znaczeniu środków unijnych w przeciwdziałaniu kryzysowi rynkowemu, w tym w stymulowaniu współinwestycji prywatnych. Jako instrumenty odnawialne, czyli ze swojej natury funkcjonujące po zakończeniu tego projektu, instrumenty inżynierii finansowej przyczynią się do tworzenia nowych MŚP, a tym samym do powstawania nowych miejsc pracy.  Firmy i nowe inwestycje będą również rozwijane we współpracy z publicznymi instytucjami finansowymi.

   

  „W 45 instrumentów inżynierii finansowej objętych projektem FIN-EN zainwestowano niemal połowę łącznych unijnych, państwowych i prywatnych zasobów zainwestowanych w takie instrumenty. Wymiana metod to doskonały sposób na przygotowanie podstaw dla przyszłej promocji tych instrumentów. Pozwoli to na maksymalizację wykorzystania środków unijnych przez zwiększenie efektu dźwigni oraz będzie stymulować prywatne współinwestycje i zaangażowanie, co przyniesie korzyści większej liczbie MŚP, przyspieszy proces wypłaty środków oraz wzmocni zasadę subsydiarności i wzajemnej odpowiedzialności w ramach UE dzięki bezpośredniemu udziałowi beneficjentów w podejmowanych działaniach” — powiedział Paolo Zaggia, dyrektor działu ds. europejskich w spółce Finlombarda S.p.A., głównego partnera projektu FIN-EN.

   

  Witryna projektu

 • Polityka spójności — stymulator wzrostu gospodarczego w czasach kryzysu

  (15/04/2013)

  Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie dotyczące śródokresowej oceny wyników stosowania zasady dodatkowości w programach realizowanych w ramach unijnej polityki spójności na lata 2007–2013. Leżąca u podstaw tej polityki zasada dodatkowości ma na celu zapewnienie unijnej wartości dodanej inwestycjom realizowanym na szczeblu krajowym, a co ważniejsze zagwarantowanie, że unijne fundusze strukturalne jedynie uzupełniają, a nie zastępują odpowiednie środki własne państwa członkowskiego. W efekcie polityka spójności ma rzeczywisty wpływ na rozwój gospodarczy, ponieważ wspomaga inwestycje krajowe środkami europejskimi.

  We wspomnianym sprawozdaniu podkreślono znaczenie tego wspomagania, zwłaszcza w kontekście bieżącej sytuacji gospodarczej charakteryzującej się ścisłą kontrolą wydatków budżetowych i ograniczeniem dostępnych zasobów. Budżetowe i podatkowe skutki kryzysu nieuchronnie prowadzą bowiem do obniżenia poziomu inwestycji publicznych w wielu państwach członkowskich. Państwa te dążą jednak do utrzymania znacznego poziomu tych inwestycji w regionach objętych celem konwergencji, a środki wydatkowane w ramach polityki spójności są wówczas bardzo istotnym składnikiem takich inwestycji. Polityka spójności odgrywa zatem nadal istotną rolę w zapewnieniu wysokiego poziomu finansowania działań ukierunkowanych na wzrost gospodarczy w Europie.

  Przeczytaj sprawozdanie

 • Sprawozdanie z realizacji strategii UE dla regionu Dunaju: dobry start, czas pójść o krok dalej

  (09/04/2013)

  Prawie dwa lata po rozpoczęciu realizacji strategii UE dla regionu Dunaju Komisja Europejska opublikowała pierwsze sprawozdanie w tej sprawie.

  Komentując sprawozdanie, komisarz Johannes Hahn powiedział: Realizacja strategii UE dla regionu Dunaju jest doskonałym dowodem na to, że państwa członkowskie mogą osiągnąć więcej, kiedy połączą swoje siły. Teraz musimy pójść o krok dalej. Chciałbym, żeby w kolejnej edycji programów finansowanych z funduszy regionalnych założenia strategii dla regionu Dunaju znalazły odzwierciedlenie wśród priorytetów określonych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w każdym z 14 państw objętych programem. Strategia powinna być punktem odniesienia dla planowania działań w każdym związanym z nią obszarze polityki, a jej realizację powinny wspierać stabilne politycznie, właściwie finansowane struktury.

  Raport dotyczy przede wszystkim postępów w zakresie rozwiązywania takich problemów, jak brakujące połączenia transportowe, słaba konkurencyjność, zanieczyszczenie środowiska czy przestępczość. Na makroregion Dunaju składa się 14 państw, z których osiem należy do UE. Dzięki wielu wspólnym projektom i inicjatywom kraje te stworzyły system skutecznej współpracy w czterech głównych obszarach, do których należą: lepsze połączenie regionu Dunaju ze światem, ochrona środowiska naturalnego, budowanie dobrobytu i zwiększenie potencjału regionu Dunaju.

  Komisarz wezwał rządy państw regionu Dunaju do realizacji zobowiązań politycznych i uznania strategii za priorytet we wszystkich związanych z nią obszarach polityki. Ponaglił też osiem krajów UE z tego regionu, a także Chorwację, do uwzględnienia strategii przy przygotowywaniu następnej edycji programów finansowanych w ramach polityki regionalnej na lata 2014–2020.

  Przeczytaj pełny tekst sprawozdania

  Informacja prasowa

 • Międzynarodowy dzień Romów: komisarz Hahn wzywa do działań na rzecz największej mniejszości w Europie

  (08/04/2013)

  Podczas Międzynarodowego Dnia Romów Johannes Hahn wraz z innymi komisarzami podkreślał potrzebę kolejnych przedsięwzięć, mających na celu walkę z dyskryminacją Romów w państwach członkowskich. Działania te miałyby zwiększyć dostęp 12 milionów Romów w Europie do zatrudnienia, edukacji i opieki zdrowotnej.

  W oświadczeniu złożonym wraz z wiceprezes Viviane Reding (komisarz ds. sprawiedliwości) i László Andorem (komisarzem ds. zatrudnienia, spraw społecznych i wyrównywania szans) komisarz Hahn powiedział: Kwestia integracji Romów nie może być zaniedbywanym tematem, poruszanym tylko od święta. Konieczne jest prawdziwe zaangażowanie państw członkowskich i wdrożenie odpowiednich strategii na szczeblach krajowych. Stworzenie projektu takich strategii to dobry początek, ale kolejne działania są niezbędne, aby planowane zmiany stały się rzeczywistością.

  Polityka regionalna odgrywa dużą rolę w udzielaniu Romom pomocy w znalezieniu pracy i organizowaniu dla nich szkoleń — dodał Hahn.

  Wysiłki związane z włączeniem społeczno-ekonomicznym społeczności Romów są wspierane przez fundusze strukturalne UE oraz budżety krajowe, jednak potrzeba jeszcze większych nakładów, aby korzyści z tych inwestycji były zauważalne dla Romów. W związku z tym Komisja stara się nawiązać współpracę z krajowymi punktami kontaktowymi Romów, aby i one zaangażowały się w planowanie przyszłych programów inwestycyjnych tego typu. Na lata 2014–2020 Komisja określiła priorytety inwestycyjne, które mają dotyczyć projektów integracji marginalizowanych społeczności, takich jak Romowie, oraz wymaganie wdrożenia odpowiednich strategii włączenia społecznego Romów w regionach, w których przeznaczono na ten cel fundusze UE.

  Więcej szczegółowych informacji na temat tego oświadczenia znajduje się tutaj

  Twitter: @JHahnEU @EU_Regional

 • Rozwój obszarów miejskich w UE

  (25/03/2013)

  Komisja Europejska opublikowała wyniki badania wpływu projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mających na celu poprawę warunków życia i pracy w miastach europejskich. W badaniu zatytułowanym „Rozwój obszarów miejskich w UE” dokonano analizy 50 projektów dofinansowanych z EFRR i zebrano szczegółowe dane dotyczące wybranych miast oraz informacje o zrealizowanych projektach i ich wynikach. Badanie obejmuje zbiór praktyk w dziedzinie rozwoju obszarów miejskich i jest podsumowaniem stanu realizacji lokalnej polityki rozwoju obszarów miejskich przy wsparciu EFRR w latach 2007-13. Niektóre z projektów ujętych w badaniu zostaną zaprezentowane w Brukseli podczas tegorocznej edycji DNI OTWARTYCH Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w dniach 7-10 października.

  Urban development - 50 projects map

 • Projekt tygodnia: litewska kampania promująca zatrudnianie osób z upośledzeniami słuchu

  (22/03/2013)

   

  „Ku zatrudnieniu — rozwój usług mediacji związanych z zatrudnianiem osób z upośledzeniami słuchu” to zainicjowany w marcu 2009 r. przez litewski Krajowy Ośrodek Rehabilitacji Osób Niesłyszących trzyletni projekt społeczny, który uzyskał unijne dofinansowanie w kwocie 891 100 EUR.

   

  Celem prezentowanych w ramach tego projektu krótkich filmów jest zachęcanie osób słyszących, zwłaszcza pracodawców, do poznania zalet osób niesłyszących oraz ich potencjału pracowniczego. Filmy przede wszystkim przekonują, że osoby niesłyszące to zwykli ludzie, którzy jak wszyscy są członkami społeczeństwa. Wystarczy jedynie poświęcić im nieco więcej uwagi, aby się z nimi porozumieć i nawiązać współpracę.

   

  W toku projektu specjalnie przeszkoleni rekruterzy (tzw. mediatorzy) z kilku objętych pilotażem agencji pośrednictwa pracy pomagali osobom niedosłyszącym w znalezieniu odpowiedniej pracy. Przez następne sześć miesięcy rekruterzy pozostawali z nimi w kontakcie, odwiedzali ich w miejscu pracy oraz ułatwiali im rozwiązywanie różnych problemów, występując często w charakterze mediatorów między pracodawcą a pracownikiem.

   

  Z ponad 600 niesłyszących aktywnych uczestników projektu ponad 400 zostało zatrudnionych.

   

  W 2010 r. wspomniane filmy zostały wyemitowane w wielu kanałach litewskiej telewizji. Filmy te można również znaleźć w Internecie.

   

  Projekt „Ku zatrudnieniu — rozwój usług mediacji w związku z zatrudnianiem osób z upośledzeniami słuchu” został wyróżniony nagrodą RegioStars 2013 w kategorii „Promowanie unijnej polityki regionalnej za pomocą krótkich filmów wideo”.

   

  Filmy

  Witryna projektu

 • Wytyczne w sprawie zamknięcia programów na lata 2007–2013

  (21/03/2013)

  20 marca 2013 r. Komisja Europejska przyjęła wytyczne dotyczące zamknięcia programów polityki spójności na lata 2007–2013. W ten sposób zakończył się 14-miesięczny okres sporządzania projektów i konsultacji, a rozpoczął się czas aktywnych przygotowań do zamknięcia obecnie realizowanych programów.

   

  Wytyczne stanowią ramy referencyjne zamykania programów dla państw członkowskich i są dostępne w językach wszystkich tych państw.

  Podczas opracowywania wytycznych uwzględniono doświadczenia związane z procesem zamykania programów na lata 2000–2006, szczególny nacisk położono na słabe punkty i wąskie gardła, jakie wówczas się pojawiły.

  Przygotowanie wytycznych zakończono w krótkim czasie i z dużym wyprzedzeniem w stosunku do rozpoczęcia procedury zamykania. Zostały one szczegółowo przedyskutowane, a następnie poprawione przez przedstawicieli państw członkowskich w ciągu trzech spotkań Komitetu Koordynującego Fundusze przy Komisji Europejskiej, a na końcu powszechnie zaakceptowane jako podstawy procesu zamykania programów. Podczas sesji Komitetu Koordynującego Fundusze udzielono odpowiedzi na około 400 pytań postawionych przez przedstawicieli państw członkowskich. Będą one stanowić podstawę dokumentu z pytaniami i odpowiedziami mającego zawierać bardziej szczegółowe informacje, dla którego wzór stanowi podobny dokument z poprzedniego okresu.

  Przedstawiciele Komisji są gotowi do wzięcia udziału w organizowanych przez państwa członkowskie warsztatach na temat zamykania programów.

  Przyjęte wytyczne w sprawie zamknięcia programów na lata 2007–2013

 • Johannes Hahn, komisarz ds. polityki regionalnej UE: 'Rządy państw członkowskich powinny wprowadzać w życie przyjęte zasady dotyczące niepełnosprawnych obywateli UE'

  (19/03/2013)

  Po spotkaniu z jedną z najważniejszych europejskich grup broniących praw osób niepełnosprawnych komisarz Hahn wypowiedział się na temat możliwości realizacji europejskiej polityki spójności w stosunku do niepełnosprawnych obywateli. Po spotkaniu z Miguelem Carbelledą Piniero, prezesem hiszpańskiej organizacji ONCE, komisarz powiedział:

  „Wierzę, że europejska polityka spójności ma kluczowe znaczenie zarówno dla ochrony praw osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej, jak i dla poprawy jakości ich życia. Zaproponowaliśmy konkretne środki — są one elementem działań reformujących naszą politykę — które pozwolą nam osiągnąć ten cel Obecnie trwają negocjacje — są one popierane przez Parlament Europejski i europejskie organizacje chroniące prawa osób niepełnosprawnych. Musimy mieć także poparcie rządów państw członkowskich. Apelujemy do nich o wprowadzenie w życie przyjętych zasad. Unia Europejska i tym samym rządy poszczególnych państw członkowskich ratyfikowały Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Uważamy, że realizacja postanowień Konwencji powinna stanowić warunek przyznania dofinansowań unijnych”.

  DODATKOWE INFORMACJE: Ponadto, jako element reformy polityki spójności, Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie wymogu stosowania środków zapobiegających dyskryminacji i środków zapewniających dostępność, które mają stanowić warunek zatwierdzenia programów wspieranych przez fundusze unijne. Dokonując wyboru projektów, władze miast i regionów musiałyby również brać pod uwagę potrzeby i prawa osób niepełnosprawnych określone w przepisach prawa unijnego. Nowy kodeks postępowania i nowe „Umowy o partnerstwie” dotyczące funduszy spójności w państwach członkowskich na lata 2014-20 wprowadzą również wymóg uczestnictwa grup społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw osób niepełnosprawnych, w planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu wykorzystania unijnych funduszy spójności.

 • "Porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych sprawdzianem umiejętności podejmowania decyzji w Europie"

  (19/03/2013)

  Komisarz Unii Europejskiej Johannes Hahn podjął się dziś podczas spotkania „Komisji REGI” Parlamentu Europejskiego debaty z eurodeputowanymi na temat wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej. Porozumienie na szczeblu państw członkowskich dotyczące wieloletnich ram finansowych jest sprawdzianem umiejętności podejmowania decyzji w Europie, a także poziomu bezpieczeństwa dla rynków, prywatnych inwestorów i obywateli, szczególnie w obecnej sytuacji.

   

  Fragmenty wypowiedzi Komisarza:

   

  Ocena polityczna wieloletnich ram finansowych jest wielopłaszczyznowa: istotne, ale nie tak duże, jak oczekiwała Komisja, zwiększenie przydziałów na badania i rozwój, dodatkowe środki na zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży, ale też mniej pieniędzy dla regionów czy rolnictwa.

  Ważną kwestią jest fakt, że układ budżetu zasadniczo sprzyja nowej architekturze (regiony przejściowe), dzięki czemu możliwe są też nowe strategiczne kierunki polityki regionalnej.

  Nie ukrywam też mojej osobistej krytycznej oceny niektórych aspektów, chociażby z tego powodu, że bezpośrednio zagrażają nowemu podejściu ukierunkowanemu na wyniki. Przykładowo zasada n+3 nie sprzyja idei mądrego wydawania pieniędzy (ang. better spending). Ponadto ubolewam nad niewielkim budżetem na Współpracę Terytorialną — realne cięcia w obszarze, w którym najlepiej widać europejską wartość dodaną, to moim zdaniem niewłaściwa droga! Parlament z pewnością położy na tę kwestię duży nacisk podczas negocjacji.

  W ujęciu ogólnym porozumienie między przywódcami państw i rządów będzie stanowić silny argument w negocjacjach między Radą a Parlamentem. Pilnie potrzebujemy rozwiązania tego problemu, aby nie opóźniać dalszych negocjacji dotyczących polityki sektorowej i nie naruszyć podstaw solidnego programowania. Wszystkie państwa członkowskie łącznie z Chorwacją podpisały z Komisją Umowę partnerską, aby formalnie przypieczętować dokonane ustalenia i zapewnić trwałość dążeń do płynnego przejścia z jednego etapu do kolejnego.

  Moim słuchaczom nie trzeba przecież wyjaśniać, że odejście od wieloletnich zasad finansowania na rzecz rocznego budżetu jest realnym zagrożeniem dla polityki regionalnej. Polityka inwestycyjna opiera się przecież na bezpieczeństwie inwestycji!

  Dziękuję Parlamentowi, dziękuję Państwu za ogromne zaangażowanie w trwające trójstronne negocjacje, w które wiele obecnych tutaj osób jest bezpośrednio zaangażowanych i które w mojej ocenie zmierzają w bardzo dobrym kierunku. Moja opinia jest tym bardziej uzasadniona, że osiągnięcie porozumienia jest możliwe jeszcze przed latem. Komisja, moje współpracowniczki i współpracownicy oraz ja sam jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.

  Na zakończenie chciałbym jeszcze poruszyć dwie kwestie:

  Udział EFS: pilnie potrzebujemy jasnej i ambitnej decyzji w sprawie minimalnego udziału EFS. Oczywiście dokonany wybór musi uwzględniać specyfikę poszczególnych regionów i państw członkowskich oraz zapewniać odpowiednią elastyczność. Nie należy jednak modyfikować podstawowych założeń.

  Koncentracja tematyczna: służy do wdrożenia celów wspólnych dla całej Europy. Oznacza skupienie na obszarach podporządkowanych celom Europa 2020 dotyczącym wzrostu. Podejście zakładające wszechstronną elastyczność wydaje się być tutaj niewłaściwe — chodzi raczej o podejmowanie ukierunkowanych działań. Również w swojej pracy zawsze przyjmuję zasadę koncentracji tematycznej i jej bronię. Jeżeli chcemy tak wykorzystywać środki, aby ich oddziaływanie było możliwie najsilniejsze, musimy je koncentrować w tych (nielicznych) obszarach, które są kluczowe dla zapewnienia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Polityka strukturalna była w przeszłości osłabiona właśnie z powodu braku ukierunkowania. Chcemy pokazać, że uczymy się na błędach.

   

 • Projekt tygodnia: Pokonywanie przeszkód związanych z długotrwałym bezrobociem w północnej Polsce

  (15/03/2013)

  Osoby powyżej 45 roku życia, bezrobotni, niepełnosprawni oraz osoby z problemami zdrowotnymi to grupy, którym najtrudniej znaleźć pracę. W ramach stworzonego w Elblągu w województwie warmińsko-mazurskim projektu „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” osoby z tych grup współpracują z ekspertami, którzy pomagają im przezwyciężać bariery i skutecznie szukać zatrudnienia. Ten innowacyjny model działania opracowano w Finlandii, a w Polsce wprowadziła go Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych (ERKON) pomagająca ludziom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, społecznych i zdrowotnych.

  Nowy model pozwolił na wieloprofilową diagnozę trzydziestu dwóch długotrwale bezrobotnych uczestników projektu (27 kobiet i 5 mężczyzn). Umożliwiło to utworzenie „osobistego planu rozwoju” dla 28 osób, obejmującego szkolenie zawodowe, wsparcie psychologiczne i pomoc trenera zatrudnienia. Niemal 80% osób uczestniczących w programie znalazło pracę. Dla porównania: pracę znajduje jedynie 30% osób rekrutowanych za pośrednictwem zwykłych instytucji działających na rynku pracy. Trener zatrudnienia pomógł następnie dziewięciu na dziesięć osób zatrudnionych w ramach projektu utrzymać pracę przez dłużej niż 15 miesięcy. Udzielone wsparcie polegało na doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych i rozwiązywaniu problemów powstających pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

  Kluczem do sukcesu jest współpraca z lokalnymi pracodawcami i szkołami. 60% pracodawców uczestniczących w projekcie zauważyło zmianę w swoim podejściu do zatrudniania osób starszych.

  Projekt współfinansowany przez UE (z funduszu UE pochodzi 393 700 EUR) stymuluje aktywność uczestniczących w nim osób i w ten sposób wpisuje się w cele europejskiej polityki spójności, do których należą m.in. rozwój gospodarczy i tworzenie stanowisk pracy. Opracowany model działania jest rozpowszechniany w Polsce na szczeblu regionalnym i krajowym. Jest on wydajny, koszty wdrożenia są stosunkowo niskie, nie wymaga także wprowadzania znaczących zmian w prawie pracy, dlatego można go dostosowywać do wymogów innych państw członkowskich UE oraz do innych grup osób, które potrzebują wsparcia na rynku pracy.

   

  Model „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” został nagrodzony w konkursie RegioStars 2013 w kategorii „Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu”.

   

  Eliza Popławska-Jodko, koordynator projektu w ERKON, powiedziała:

   

  „Stworzenie nowego modelu zatrudnienia, który trwale zmienia jakość życia osób długotrwale bezrobotnych, w tym niepełnosprawnych, to najważniejsza korzyść, jaką zyskuje się dzięki temu projektowi”.

   

  Henryk Chudziński, 61, konserwator w szkole w Elblągu, bezrobotny przez cztery lata, zatrudniony dzięki projektowi:

  „Czuję się wspaniale. Jestem dowartościowany. Lubię to robić i nie zamieniłbym tej pracy na inną”.

   

   

  Strona projektu

  Prezentacja

  Film

   

 • Dyrekcje Generalne REGIO i EMPL opublikowały przewodnik po innowacjach społecznych

  (14/03/2013)

  Dyrekcje Generalne REGIO i EMPL opracowały wspólnie „Przewodnik po innowacjach społecznych”, który jest już dostępny do pobrania. We wspólnej przedmowie Komisarze Hahn i Andor zwracają uwagę na konieczność uporania się ze społecznymi konsekwencjami aktualnego kryzysu ekonomicznego: „…potrzebujemy nowego spojrzenia na politykę społeczną, zdrowotną i zatrudnienia, ale musimy także zmienić podejście do edukacji, szkoleń i rozwijania umiejętności, wspierania przedsiębiorczości, polityki uprzemysłowienia, rozwoju miast i wielu innych zagadnień, aby zapewnić rozwój zrównoważony społecznie i środowiskowo, zatrudnienie i wysoką jakość życia w Europie”. Na potrzeby tego przewodnika „innowacje społeczne” określono jako wszelkie innowacyjne działania o zdecydowanie społecznych celach (w przeciwieństwie do celów jedynie technologicznych lub biznesowych).

  W przewodniku wiele wcześniejszych inicjatyw, od „Europejskiej agendy cyfrowej” do funduszy strukturalnych, zostało przedstawionych jako działania w tym celu, a także zaprezentowano wiele przykładów odpowiednich współfinansowanych projektów, sytuując je w kontekście strategii Europa 2020. Przedstawiciele regionalnych władz publicznych znajdą w nim wiele praktycznych wskazówek dotyczących metod inspirowania innowacji społecznych oraz włączania celów społecznych do innych działań. Wskazówki te zostały podsumowane w końcowej części publikacji, w postaci przydatnego przewodnika obejmującego 10 punktów. Mamy nadzieję, że przewodnik okaże się użyteczny i będzie szeroko wykorzystywany.

 • Komisja proponuje przepisy dotyczące realizacji inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

  (12/03/2013)

  Komisja Europejska zaproponowała zasady operacyjne pozwalające na realizację inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, mającej na celu zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży. Inicjatywa ta została zaproponowana na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 7-8 lutego 2013 r., a jej budżet na lata 2014-2020 wynosi 6 mld EUR.

  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych będzie wspierać zwłaszcza młodych ludzi, którzy nie kształcą się, nie pracują ani nie szkolą zawodowo (młodzież NEET) w unijnych regionach, w których stopa bezrobocia wśród młodzieży w 2012 r. przekroczyła 25%. Inicjatywa skupiałaby się na integracji tej młodzieży na rynku pracy.

  Komunikat prasowy

  Propozycje rozporządzeń

 • Gospodarka cyfrowa w Zachodniej Walii i dolinach Walii: Komisja przeznaczy 100 mln EUR z funduszy regionalnych na duży projekt zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu

  (07/03/2013)

  Komisja Europejska przyznała 100 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na projekt, w ramach którego do 2015 r. wszystkie firmy i lokale mieszkalne w Zachodniej Walii i dolinach Walii uzyskają szerokopasmowy dostęp do Internetu. Przedsięwzięcie to umożliwi realizację celów określonych w „Europejskiej agendzie cyfrowej” w zakresie zapewnienia dostępu szerokopasmowego oraz dostępu szerokopasmowego nowej generacji do Internetu, a także umożliwi rozwój gospodarki cyfrowej w tym regionie.

  Komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn skomentował decyzję Komisji: „Projekty tego typu przyniosą wielkie korzyści zarówno firmom, jak i osobom indywidualnym. Dzięki tej inicjatywie Walia będzie mogła skorzystać z możliwości, jakie daje gospodarka cyfrowa. To doskonały przykład tego, jak polityka regionalna może pomóc w gospodarczym ożywieniu Europy i przyczynić się do realizacji celów strategii UE na rzecz rozwoju „Europa 2020”. Zapewnienie szybkiego i niezawodnego dostępu do Internetu będzie miało zasadnicze znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarczego regionów”.

  Więcej informacji

 • Konkurs plakatów dla młodych naukowców podczas OPEN DAYS

  (06/03/2013)

  Osoby rozpoczynające karierę naukową, w tym uczestnicy studiów magisterskich i doktoranckich, zajmujące się zagadnieniem europejskiej polityki spójności zapraszamy do przedstawienia wyników swoich badań w formie plakatu podczas 11. OPEN DAYS 2013 — Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, które odbędą się w dniach 7–10 października 2013 r. Podczas konkursu zostaną zaprezentowane badania, które jeszcze trwają, a także zakończone projekty prowadzone przez młodych naukowców związane z zagadnieniem polityki spójności. Na podstawie przesłanych abstraktów (o długości do 1000 słów) jury wyłoni sześciu finalistów. Każdy z finalistów zostanie zaproszony na finał podczas OPEN DAYS, koszty podróży i dwóch noclegów pokrywa organizator. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 750 EUR, a zdobywca drugiego miejsca — 250 EUR. Wszyscy finaliści otrzymają honorowe roczne członkostwo w Regional Studies Association. Formularz zgłoszenia znajduje się tutaj.

 • Projekt tygodnia: ENWORKS pomaga małym firmom chronić ograniczone zasoby i zwiększać ich konkurencyjność w Północno-Zachodniej Anglii

  (06/03/2013)

  Program ENWORKS zrzesza lokalne organizacje. Jego celem jest świadczenie profesjonalnych usług doradczych i pomoc w zakresie ochrony środowiska dla firm zarówno z obszarów miejskich, jak i wiejskich Północno-Zachodniej Anglii. Ten współfinansowany ze środków UE projekt został wyróżniony nagrodą RegioStars 2013 w kategorii zrównoważonego rozwoju.

   

  Celem programu partnerskiego ENWORKS jest zwiększenie konkurencyjności i wydajności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) regionu północno-zachodniego poprzez zmniejszenie ich negatywnego wpływu na środowisko oraz bardziej efektywną gospodarkę zasobami, a także podnoszenie kwalifikacji firm w regionie i rozwój wiedzy w dziedzinie kształtowania środowiska oraz pokazywanie, że działania na rzecz środowiska są opłacalne.

   

  Projekt ENWORKS, który skorzystał już z dofinansowana ze środków UE w wysokości 7 380 000 EUR, oferuje pomoc w wielu obszarach, od zarządzania wpływem na środowisko aż po nagradzanie zmniejszenia zużycia energii, wody i materiałów oraz gospodarowania odpadami. Inicjatywa ta obejmuje też wiele zagadnień związanymi z prowadzeniem działalności we współczesnym świecie. Należą do nich: projektowanie ekologiczne, efektywność procesów, zrównoważone zamówienia, emisja dwutlenku węgla i dostosowanie do zmian klimatycznych.

   

  Każda firma ma bezpłatny dostęp do zasobów ENWORKS Online Resource Efficiency Toolkit (Zestaw instrumentów ENWORKS online do efektywnej gospodarki zasobami). Jest to oprogramowanie projektowane dla każdego klienta, ułatwiające kadrom zarządzającym zrozumienie, określenie priorytetów,planowanie i ocenę postępów w zakresie modernizacji i oszczędności.

   

  ENWORKS organizuje również szkolenia i spotkania. Wydaje także cykliczne biuletyny internetowe i publikuje materiały online, takie jak studia rzeczywistych przypadków, aby przekazywać wiedzę i doświadczenia innym przedsiębiorcom w obszarze MŚP.

   

  Dzięki ostatnim dwóm współfinansowanym ze środków unijnych programom, ENWORKS pomógł małym i średnim przedsiębiorstwom z regionu północno-zachodniego znaleźć roczne oszczędności na poziomie 79 milionów funtów szterlingów dzięki efektywnej gospodarce zasobami, z czego działania dające oszczędności 13 milionów funtów szterlingów zostały już wprowadzone. Dzięki tym inicjatywom do dziś uniknięto emisji ponad 47 000 ton CO2, oszczędzono 413 000 m3 wody i 9 300 ton materiałów. Ponadto dzięki działaniom na rzecz ochrony środowiska można było stworzyć lub zachować ponad 960 miejsc pracy i uniknąć sprzedaży wartych ponad 113 milionów funtów szterlingów.

   

  Samantha Nicholson, Dyrektor ds. programów ENWORKS, mówi o projekcie:

   

  „Z naszego bezpośredniego i indywidualnego wsparcia skorzystało w ostatnich latach niemal 4000 małych i średnich przedsiębiorstw w celu ograniczenia zużycia energii, paliw, wody i materiałów oraz w celu znalezienia zasobów zastępczych o mniejszym wpływie na środowisko tam, gdzie było to konieczne. Te oszczędności, osiągnięte dzięki prostym i tanim sposobom monitorowania wydajność, przekładają się na wyniki finansowe przedsiębiorstw, które następnie zachęcamy do inwestowania zaoszczędzonych środków w dalsze działania mające przynieść jeszcze większe i długoterminowe oszczędności”.

   

  Strona projektu

  Wideo

  Prezentacja

   

   

 • Warsztaty ESPON „Stepping into the sea — New evidence on territorial development and the opportunities and risks for European seas and maritime regions”

  (04/03/2013)

  Bruksela 15 maja 2013

  Podejmujący ważne decyzje polityczne przedstawiciele krajów UE i eksperci zostali zaproszeni na warsztaty mające na celu poszerzenie wiedzy na temat interakcji obszarów lądowych i morskich, obejmującej obszar sześciu europejskich mórz. Podczas spotkań zostaną zaprezentowane nowe możliwości rozwoju i wyzwania dotyczące europejskich obszarów morskich — te informacje mogą zostać wykorzystane przez strony zainteresowane do rozszerzenia obu programów funduszy strukturalnych oraz do opracowania innych strategii rozwoju. Uczestnicy poświęcą też uwagę ustaleniom dotyczącym zarządzania strefą przybrzeżną i obszarami morskimi. Wśród omawianych tematów znajdzie się regionalne spojrzenie na europejskie obszary morskie — ma ono istotne znaczenie dla przyszłych możliwości otrzymywania dofinansowania z EU.

  Termin rejestracji upływa 29 kwietnia 2013 r. o 14.00.

  Więcej informacji

 • Inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: Stolice UE – ważni partnerzy dla strategii „Europa 2020”

  (03/03/2013)

  Stolice odgrywają istotną rolę dla pomyślności gospodarczej UE i jej państw członkowskich. Stolice europejskie nie tylko w dużej mierze współtworzą wizerunek Unii Europejskiej poza jej granicami i mają duży wkład w jej tożsamość kulturową i atrakcyjność, ale również są katalizatorem konkurencyjności, zatrudnienia i innowacyjności. Równocześnie jak w soczewce koncentrują się w nich problemy Europy, w tym coraz bardziej widoczne dysproporcje społeczne i gospodarcze. Stolice to laboratoria, w których trzeba znaleźć rozwiązania dla społecznych i gospodarczych problemów UE.

  My, burmistrzowie stolic UE, z zadowoleniem zatem przyjmujemy inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą rozpoczęcia bezpośredniego dialogu ze stolicami oraz nadania naszym miastom większego znaczenia jako bezpośrednim partnerom UE. Nie jest możliwe osiągnięcie celów wyznaczonych w strategii „Europa 2020” bez naszego zaangażowania. Stolice są siłą napędową innowacyjności i inteligentnego rozwoju, i często stanowią centrum sieci placówek naukowych i oświatowych. Stolice są niezbędne do osiągnięcia zrównoważonego wzrostu, gdyż ich strategie w dziedzinie transportu, energii i środowiska mają decydujący wpływ. Nasze stolice są mocno zaangażowane w działania na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu: jako ośrodki różnorodności społecznej, kulturowej i etnicznej.

  Będziemy w dalszym ciągu udzielać się na rzecz promowania konkurencyjności, zrównoważonego wzrostu, innowacyjności i włączenia społecznego, by pomóc przezwyciężyć trudności gospodarcze, kryzys finansowy oraz problemy społeczne.

  W świetle trwających dyskusji na temat wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, nowych rozporządzeń w sprawie funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz innych programów unijnych, stoimy na stanowisku, że:

  * problemy, przed jakimi stoją miasta, należy rozwiązywać w sposób zintegrowany, biorąc pod uwagę jednocześnie ich wymiar gospodarczy, środowiskowy, społeczny, kulturowy i demograficzny. Dlatego też z zadowoleniem przyjmujemy zobowiązanie Komisji Europejskiej do stosowania zintegrowanego podejścia.

  * Przyszłe strategie i działania UE w dziedzinie transportu, środowiska, energii, przedsiębiorstw, zatrudnienia, badań naukowych i zmiany klimatu, przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz agenda cyfrowa powinny uwzględniać wymiar miejski. Duże znaczenie ma udoskonalone koordynowanie kwestiami dotyczącymi miast, czym zajmować się będzie Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Zamierzamy się temu bacznie przyglądać.

  * W odniesieniu do pakietu legislacyjnego w sprawie polityki spójności z zadowoleniem przyjmujemy gotowość Komisji do testowania nowych pomysłów i sposobów realizacji zaproponowanych innowacyjnych działań dotyczących miast.

  * Jesteśmy przekonani, że propozycje  Komisji w sprawie przekazania miastom szerszych uprawnień w zakresie zarządzania, w tym zarządzania unijnymi funduszami strukturalnymi, mają zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania, że wyzwania, przed jakimi stoją miasta, są zrozumiałe i że wdrażane programy wychodzą naprzeciw faktycznym potrzebom.

  * Nadrzędne zagadnienia poruszone w projektach rozporządzeń (efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, bezrobocie osób młodych, innowacje i konkurencyjność MŚP) mają strategiczne znaczenie dla naszych miast. Z zadowoleniem przyjmujemy nowe możliwości podejścia do tych zagadnień w zintegrowany sposób i ufamy, że Komisja wdroży nowe przepisy prawne, zachowując elastyczność i respektując lokalne uwarunkowania.

  * Cieszymy się na dalszy dialog z Komisją Europejską.

 • Konkurs rysunkowy w Bułgarii „How I Want the European Union to Change My Town”

  (01/03/2013)

  Konkurs rysunkowy w Bułgarii „How I Want the European Union to Change My Town” („Jak Unia Europejska może zmienić moje miasto”) został sfinansowany w ramach projektu nr 0103-CIO-3.1 „Promotion of best practices under operational programmes, co-financed by the EU Structural and Cohesion Funds and the preparation of the programming period 2014-2020” („Promocja najlepszych praktyk w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE i Funduszu Spójności oraz przygotowanie programów na okres 2014-2020”). Projekt ten jest realizowany w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna współfinansowanego przez UE za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Konkurs rozpoczął się na poziomie regionalnym 17 września 2012 r., a zakończył 1 listopada 2012 r. Organizatorem tej inicjatywy była sieć centralnych biur informacji i koordynacji oraz 27 regionalnych biur informacyjnych zajmujących się promowaniem polityki spójności Unii Europejskiej.

  W konkursie wzięło udział 8130 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Zwycięzcami zostali Jordan Karpachev z Velingradu i Mladen Iliev z Lomu. Podobnie jak 50 innych zwycięzców z poszczególnych regionów otrzymali oni nagrody i dyplomy z rąk ministra ds. funduszy UE Tomislava Doncheva i ministra kultury Vezhdi Rashidova.

  Podczas otwarcia ceremonii wręczania nagród minister Tomislav Donchev podziękował dzieciom za ich pomysły i obiecał, że przekaże je przedstawicielom Komisji Europejskiej, ministrom i władzom lokalnym. Minister Vezhdi Rashidov zasugerował, aby rysunki wszystkich zwycięzców regionalnych pokazać na specjalnej wystawie w muzeum. Zaproponował również zorganizowanie wystawy rysunków w Brukseli podczas święta narodowego Bułgarii.

 • Projekt tygodnia: Berliński projekt zarządzania sąsiedztwem powierza podejmowanie decyzji mieszkańcom

  (27/02/2013)

  Berliński projekt zarządzania sąsiedztwem to strategia władz miasta Berlina rozpoczęta w 1999 r. Jej celem jest aktywizacja obszarów miasta o niekorzystnej sytuacji społecznej. Projekt koncentruje się na problemach tak zróżnicowanych, jak zaniedbywanie porządku w przestrzeni publicznej i strefach zieleni, integracja etniczna i wysokie bezrobocie wśród młodych. Aby je rozwiązać, angażuje przedstawicieli sąsiedztwa i daje im możliwość demokratycznego podejmowania decyzji.

   

  W ramach projektu powołano rady sąsiedzkie (składające się z reprezentantów szkół, kościołów, policji lokalnej, wspólnot mieszkaniowych i ze stowarzyszeń mieszkańców). Udzielają one pomocy mieszkańcom w określeniu własnych celów i motywują ich do przyjęcia odpowiedzialności za poprawę warunków życia w najbliższym otoczeniu. 

   

  Najpopularniejsze działania podejmowane w tym kierunku, to udzielanie wsparcia dla szkół, odnawianie miejsc publicznych w celu wzmocnienia integracji społecznej i promocja kultur, których przedstawiciele zamieszkują w sąsiedztwie. Inicjatywę rozszerzono o wspieranie rozwoju kariery, więcej uwagi poświęca się także integracji społecznej i etnicznej — szczególnie w obszarach, w których licznie reprezentowani są imigranci (w niektórych przypadkach stanowią 79% wszystkich mieszkańców).

   

  Projekt współfinansowany przez UE (z funduszu UE pochodzi 83,5 mln EUR) wygrał konkurs RegioStars 2013 w kategorii „CityStar”.

   

  Philipp Mühlberg z Departamentu ds. Urbanistyki Senatu w Berlinie tak wypowiada się o projekcie:

  U podstaw berlińskiego projektu zarządzania sąsiedztwem leży zasada demokracji; projekt zakładał umocnienie statusu mieszkańców oraz przyznanie im większego udziału w procesie decyzyjnym. Powołanie rad sąsiedzkich w zdegradowanych dzielnicach zwiększyło zaangażowanie mieszkańców w realizację naszej inicjatywy — dzięki temu wzięli na siebie odpowiedzialność za rozwój w ich sąsiedztwie. Sukces projektu dowodzi, że można zmotywować obywateli do działania w najbliższym otoczeniu i podjęcia wspólnych starań o lepszą przyszłość.

  Więcej informacji:

  Strona projektu (w języku niemieckim)

  Prezentacja

  Film

 • Warsztaty projektowe ESPON TANGO „Towards Better Territorial Governance”

  (26/02/2013)

  Zespół ESPON TANGO zaprasza decydentów, praktyków i urzędników związanych z rozwojem terytorialnym na warsztaty „Towards Better Territorial Governance” („W kierunku lepszej administracji terytorialnej”), które odbędą się w Brukseli 20 marca 2013 r.

   Założenia warsztatów są następujące:

  • określenie i omówienie cech dobrej administracji terytorialnej i sposobów ich wdrożenia na podstawie 12 studiów przypadku z całej Europy,
  • wybranie dobrych praktyk w zakresie administracji terytorialnej, mających na celu inteligentny, zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu,
  • pomoc uczestnikom w znalezieniu właściwych wzorcowych mechanizmów,
  • zebranie pomysłów i sugestii przydatnych podczas tworzenia przyjaznego dla użytkownika podręcznika dobrej administracji terytorialnej.

  Liczba uczestników jest ograniczona, dlatego zgłoszenia w wiadomości e-mail należy przesyłać do 1 marca 2013 r. na adres nordregio@nordregio.se.

  Miejsce warsztatów: Komisja Europejska, DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej
  Avenue Beaulieu 29, 1160 Auderghem, Bruksela

  Więcej informacji można znaleźć w programie warsztatów

 • Komisarz Hahn wzywa burmistrzów stolic krajów Unii Europejskiej, by pomogli wydobyć Europę z kryzysu poprzez stymulowanie rozwoju i ożywienia gospodarczego

  (25/02/2013)

  28 lutego 2013 r. w Brukseli komisarz ds. polityki regionalnej, Johannes Hahn, będzie gospodarzem pierwszych bezpośrednich rozmów między Komisją Europejską a przedstawicielami stolic krajów Unii Europejskiej. Około 20 burmistrzów spotka się także z komisarz ds. agendy cyfrowej, Neelie Kroes, i komisarzem do spraw środowiska, Janezem Potocnikiem, by omówić, jak skuteczniej realizować program rozwoju Unii Europejskiej, Europa 2020, i pomóc Europie wyjść z kryzysu.

  W świetle rozmów na temat kolejnego siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej, reform polityki regionalnej i innych programów Unii Europejskiej zaistniała potrzeba rozwiązywania problemów związanych z obszarami miejskimi w bardziej zintegrowany i skuteczniejszy sposób. Odpowiedzią na to wyzwanie może być zreformowana polityka regionalna. Dlatego niedawno przemianowana Dyrekcja ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej otrzymała od przewodniczącego Komisji Barroso nowe zadanie koordynowania inicjatyw rozwoju obszarów miejskich Unii Europejskiej.

  Więcej informacji

 • RegioStars 2014 — termin nadsyłania zgłoszeń upływa 19 kwietnia 2013 r.

  (22/02/2013)

  Po bardzo udanej edycji konkursu RegioStars 2013, w ramach której nagrodzono innowacyjne projekty dotyczące unijnej polityki regionalnej, zbliża się termin nadsyłania zgłoszeń do jego następnej rundy. Do udziału w konkursie zachęcamy osoby realizujące projekty finansowane z funduszy strukturalnych UE. Szukamy projektów, które w swoisty sposób wpisują się w osiągnięcie celów unijnej strategii Europa 2020, czyli inteligentnego i ekologicznego wzrostu gospodarczego dla wszystkich. W tej edycji konkursu przewidziano kategorie dotyczące m.in. inteligentnych rozwiązań transportowych dla miast, działań ukierunkowanych na zmniejszenie bezrobocia osób młodych oraz, po raz pierwszy, dużych projektów unijnych, których wartość z VAT przekracza 50 mln EUR.

  W ramach każdego programu można nadesłać jedno zgłoszenie na kategorię. Nagrody za rok 2014 będą przyznawane w następujących kategoriach:

  • INTELIGENTNY WZROST — innowacje dotyczące MŚP;
  • TRWAŁY WZROST — ekologiczny wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy dzięki biogospodarce;
  • WZROST SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU — tworzenie nowych miejsc pracy dla osób młodych;
  • OBSZARY MIEJSKIE W TRUDNEJ SYTUACJI (CITYSTAR) — inwestycje w miejski transport publiczny zorganizowany z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju;
  • DUŻE PROJEKTY INWESTYCYJNE — wydajność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna.

  Zgłoszenia muszą zostać otrzymane do 19 kwietnia 2013 r.

  Wybrani finaliści zaprezentują swoje projekty niezależnemu jury podczas odbywających się na początku października 2013 r. w Brukseli DNI OTWARTYCH Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

  Informacje dotyczące zgłoszeń i rejestracji można znaleźć w witrynie RegioStars.

  Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem REGIO-STARS@ec.europa.eu.

 • Projekt tygodnia: program UPTEC jako katalizator zmian strukturalnych w portugalskim regionie północnym

  (20/02/2013)

  Przemysł regionu północnego Portugalii opierał się dotychczas głównie na wykorzystujących tradycyjne rozwiązania technologiczne branżach tekstylnej, obuwniczej i meblarskiej, których produkcja nastawiona była na eksport. Jednak pod wpływem globalizacji, wiele firm w regionie stara się zwiększyć konkurencyjność swoich produktów poprzez modernizację procesów produkcyjnych. Inne firmy z kolei widzą szansę w wyspecjalizowaniu się w usługach dla sektorów rozwijających się, związanych ze sprzętem naukowym, systemami informatycznymi czy odlewnictwem. Problemem regionu jest również brak działań badawczo-rozwojowych w sektorze biznesowym. Dlatego właśnie władze regionu i opracowały plan wzrostu jego innowacyjności. Zgodnie z tym planem rozwój regionu powinien głównie objąć służbę zdrowia, technologie produkcyjne i informacyjno-komunikacyjne, branże kreatywne, technologie i działania związane z wykorzystaniem zasobów morskich.

   

  Dlatego właśnie powstał projekt UPTEC — Science and Technology Park of the University of Porto (Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu w Porto). Projekt ten skorzystał już z dofinansowana ze środków UE w wysokości 15,4 mln i obejmuje cztery kierunki: technika, branże kreatywne, technologie związane z wykorzystaniem zasobów morskich i biotechnologie. Powstały dwie organizacje wspierające biznes — Inkubatory i Ośrodki innowacji biznesowych. Mają one oparcie w środowisku akademickim, a ich celem jest promowanie powstających firm i ośrodków innowacji.

   

  Centrum technologiczne UPTEC TECH Technology Centre zaprasza grupy firm i centrów innowacji zajmujących się energią, wydajnością energetyczną, materiałami kompozytowymi i polimerowymi, technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi oraz robotyką. Centrum branż kreatywnych UPTEC PINC (Centre of Creative Industries) sięga do uniwersyteckiej wiedzy w dziedzinie kreatywności i kultury, by wspomóc firmy w prowadzeniu działalności w takich obszarach jak film, produkcje wideo i audiowizualne, telewizja i radio, wydruki, projektowanie, sztuki widowiskowe i plastyczne, architektura, muzyka, rozrywka i oprogramowanie edukacyjne.

   

  Ze wsparcia w ramach projektu UPTEC skorzystało dotychczas 110 firm, w tym 95 rozpoczynających działalność, 5 dużych firm i 5 prywatnych centrów innowacji. Dzięki projektowi powstało około 800 miejsc pracy dla absolwentów, co przyczyniło się do wzrostu ekonomicznego regionu. Przedsięwzięcie zostało wyróżnione nagrodą RegioStars 2013 w kategorii rozwoju inteligentnego.

   

  Clara Gonçalves, wicedyrektor projektu UPTEC, powiedziała o projekcie:

  „Wspierając skuteczną współpracę środowisk biznesowych i naukowych w dziedzinie wiedzy i technologii, projekt UPTEC staje się światowej klasy parkiem naukowo-technologicznym, wprowadzającym zmiany w gospodarce portugalskiej i rewitalizując ją. W czasach kryzysu i trudności ekonomicznych projekt nie mógłby istnieć bez finansowania ze środków UE. Wyróżnienie nagrodą RegioStars Awards daje nadzieję, że działalność UPTEC może rozszerzyć się z regionu Portugalii Północnej na cały kraj”.

   

  UPTEC — Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu w Porto

  Prezentacja

 • Komisja zaaprobowała 66,5 mln EUR z funduszy regionalnych na duży projekt zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce

  (19/02/2013)

  Komisja Europejska zaaprobowała przeznaczenie 66,5 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na zbudowanie 2908 km infrastruktury szerokopasmowej w województwie lubelskim. Realizacja tego projektu przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w „Europejskiej agendzie cyfrowej” w zakresie zapewnienia podstawowego szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz dostępu szerokopasmowego nowej generacji, a także umożliwi rozwój gospodarki cyfrowej w tym województwie. Po zakończeniu projektu co najmniej 316 tys. osób z jednego z najmniej rozwiniętych regionów w Polsce uzyska możliwość korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu, a 92,7% tej populacji ma być w zasięgu podstawowej infrastruktury szerokopasmowej, co stanowi wzrost o ok. 15 punktów procentowych w porównaniu z obecnym poziomem.

  Informacja prasowa

 • Zachodnia Grecja i Półwysep Peloponeski: komisarz Hahn zachęca do inwestowania środków unijnych w tworzenie nowych miejsc pracy

  (14/02/2013)

  W dniach 14–15 lutego komisarz Johannes Hahn gości w Grecji i przekonuje do jak najskuteczniejszego wykorzystania głównego źródła finansowania inwestycji publicznych w kraju — funduszy regionalnych. Na tym etapie podróży do 13 regionów kraju zachęca on właścicieli lokalnych firm i przedstawicieli regionów do wykorzystania funduszy regionalnych na działania wspierające rozwój i innowacje, a także wzywa do przeznaczenia środków na tworzenie nowych miejsc pracy, zwłaszcza w sektorze badawczo-rozwojowym, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz zrównoważoną turystykę. Apeluje również o likwidację nielegalnych składowisk odpadów, które zniechęcają potencjalnych inwestorów i negatywnie wpływają na jakość życia, i zastąpienie ich nowoczesnymi zakładami gospodarowania odpadami. Zakłady te można finansować z funduszy unijnych w ramach polityki regionalnej. Komisarz Hahn spotka się w Partas z Apostolosem Katsifarasem, przewodniczącym regionu Grecji Zachodniej, przedstawicielami regionów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw w regionie peloponeskim, aby omówić sposoby najlepszego inwestowania środków unijnych w celu wzmocnienia atutów regionu i osiągnięcia jak największych korzyści.

  Materiał filmowy i zdjęciowy

  Więcej informacji:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hahn/index_en.cfm

  http://ec.europa.eu/ellada/index_el.htm

 • Zwiększanie konkurencyjności Chorwacji za pomocą środków z unijnej polityki spójności

  (12/02/2013)

  Komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn spotyka się w Zagrzebiu z przedsiębiorcami, przedstawicielami najważniejszych komisji parlamentarnych i członkami rządu. Celem tych spotkań jest przedstawienie możliwości oferowanych Chorwacji w ramach przyszłej unijnej polityki regionalnej oraz wyzwań stojących przed tym krajem. Po 1 lipca, dniu przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej, fundusze regionalne będą stanowić 70% tamtejszych inwestycji publicznych. Oznacza to około 1 biliona EUR na inwestycje stymulujące wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. Środki te muszą trafić do najważniejszych sektorów gospodarki w celu zapewnienia ich skutecznego i efektywnego wykorzystania.

  W nawiązaniu do myśli przewodniej zreformowanej polityki, czyli większej koncentracji na mniejszej liczbie priorytetów, komisarz Hahn oficjalnie otworzy seminarium pod hasłem „Inteligentna specjalizacja” przeznaczone dla lokalnych przedsiębiorców i interesariuszy oraz dla firm i instytucji z Austrii i Słowenii. Tematem seminarium są obszary, w których Chorwacja może osiągnąć wymierne rezultaty i pomóc w realizacji celów strategii na rzecz rozwoju Europa 2020. Ponadto omówione zostanie zapowiadane na koniec roku podpisanie przez Chorwację umowy o współpracy.

  Stanowisko Komisji w sprawie Chorwacji

  Przemówienie Johannesa Hahna podczas seminarium zatytułowanego „Inteligentna specjalizacja” – Zagrzeb, 12 lutego 2013 r.

 • Oświadczenie komisarza ds. polityki regionalnej Johannesa Hahna w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 po posiedzeniu Rady Europejskiej

  (11/02/2013)

  Negocjacje prowadzone na szczycie UE były trudne, z tym większą ulgą przyjmuję zatem wiadomość o osiągnięciu przez Radę Europejską porozumienia w sprawie budżetu na lata 2014–2020. O ile budżet ten zostanie zatwierdzony przez Parlament Europejski, będziemy mogli bez dalszych opóźnień kontynuować prace przygotowawcze do następnego okresu programowania w polityce spójności. Zamierzamy inwestować środki unijne w działania, które przyniosą najwięcej korzyści, czyli w tworzenie nowych miejsc pracy oraz pomoc w gospodarczym ożywieniu Europy. Ponadto chcemy informować inwestorów o miejscach, w których środki prywatne mogą nasze działania wzmocnić.

  Pierwotny dokument Komisji miał stanowić lepszą propozycję dla Europy. Bez wątpienia w obecnym kształcie będzie trudniej finansować wszystkie unijne priorytety określone w tej propozycji. Przeznaczony na politykę spójności budżet został zmniejszony w porównaniu z pierwotnym postulatem Komisji, ale kwota 325 mld EUR w ciągu siedmiu lat nadal jest wystarczająca, abyśmy mogli kontynuować działania, które będą bardziej efektywne, bardziej przejrzyste i bardziej europejskie oraz wpiszą się w główny nurt strategii Europa 2020 dotyczącej wspierania wzrostu gospodarczego i konkurencyjności. Polityka spójności to podstawowy instrument inwestycyjny UE służący do realizacji celów tej strategii, a ja zdecydowanie chcę je osiągnąć. Osiągnięte porozumienie potwierdza również podstawowe elementy dalszych reform zmierzających do lepszego ukierunkowania i poprawy efektywności działań realizowanych w ramach polityki spójności. Co ważne, przez akceptację w ramach tego porozumienia naszej nowej kategorii „regionów w okresie przejściowym” oraz zasady kierowania środków również do lepiej rozwiniętych regionów uznano, że inwestycje stymulujące wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy są potrzebne we wszystkich regionach Unii Europejskiej.

  Mimo wymogu „mądrzejszego wydawania pieniędzy” niektóre postanowienia wspomnianego porozumienia stwarzają jednak ryzyko opóźnienia bardzo potrzebnych inwestycji infrastrukturalnych. Dołożę wszelkich starań, aby nowa polityka spójności miała charakter przyszłościowy i skupiała się na tworzeniu nowych miejsc pracy, wspieraniu innowacyjności, działań badawczo-rozwojowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz promowaniu gospodarki niskoemisyjnej. Liczę, że Parlament Europejski uczyni podobnie i będzie bronić budżetu umożliwiającego sprostanie obecnym wyzwaniom oraz sprzyjającego dalszym reformom unijnej polityki spójności, aby każde wydane euro przyczyniało się do zwiększenia zatrudnienia w Europie.

 • Inwestycje w naszą przyszłość: przykłady projektów finansowanych ze środków UE

  (11/02/2013)

  Budżet Unii Europejskiej jest ograniczony (ok. 1% dochodu narodowego brutto (DNB) krajów UE), ale jego wpływ może być odczuwalny. Ok. 94% budżetu UE jest wykorzystywane na finansowanie przedsięwzięć związanych z badaniami, rozwojem przedsiębiorstw, rolnictwa i regionów, inicjatyw skierowanych do młodych ludzi i w wielu innych obszarach.

  Jednak wiedza o konkretnych realizowanych projektach, ich wynikach oraz korzyściach dla obywateli i przedsiębiorstw, a także dla gospodarki europejskiej, nadal jest niewielka. Pewne pojęcie na temat tych przedsięwzięć może dać lista dobrych projektów UE (niewyczerpująca). Czy na przykład wiadomo powszechnie, że inicjatywy UE wspierające proekologiczne rozwiązania z zakresu ruchu drogowego i środowiska naturalnego wprowadzone w miastach Europy umożliwiły oszczędności energii i bardziej zrównoważony rozwój gospodarki? Że wspomagają pojednanie w Irlandii Północnej? Że łączą badaczy i uniwersytety i stanowią pomoc dla rolników? Projekty UE stymulują gospodarczy i społeczny rozwój uboższych regionów i zapewniają pomoc dla bezrobotnych. Postęp w badaniach nad rakiem pozwala tworzyć nowe metody leczenia i pomagać pacjentom. Najlepsi badacze mogą łączyć wiedzę, co pozwala na oszczędności w międzynarodowych projektach badawczych, zwiększających konkurencyjność Europy. Dzięki pomocy małe i średnie przedsiębiorstwa mogą stosować innowacyjne rozwiązania. Zmniejszono zagrożenia wynikające ze zmian klimatycznych i klęsk żywiołowych. Młodzi ludzie mają możliwość studiowania, odbywania szkoleń i angażowania się w wolontariaty poza granicami swojego kraju. Na obszarach objętych konfliktami dzieci są objęte opieką, jest tam dostarczana pomoc humanitarna, a światowe bezpieczeństwo żywnościowe zostało zwiększone.

  Poniżej przedstawiono przykłady korzystnego oddziaływania polityki regionalnej UE i innych inwestycji europejskich na codzienne życie obywateli.

 • W najnowszym numerze Panoramy: inteligentna specjalizacja, osiągnięcia w ramach Funduszu Spójności oraz polskie sukcesy gospodarcze

  (08/02/2013)

  W Internecie jest już dostępne zimowe wydanie magazynu Panorama, którego hasłem przewodnim jest tym razem inteligentna specjalizacja. Strategiom inteligentnej specjalizacji jako czynnikom stymulującym regionalny wzrost gospodarczy poświęcony został sześciostronicowy artykuł, w którym dokonano analizy pojęć i możliwości związanych z inteligentną specjalizacją, omówiono pomoc udzielaną przez Platformę S3 oraz przedstawiono sprawozdanie z warsztatów zorganizowanych przez Komisję Europejską w Bari we wrześniu 2012 r. Celem tych warsztatów była pomoc włoskim regionom w przygotowaniach do realizacji strategii inteligentnej specjalizacji w okresie programowania 2014–2020.

  Kolejnym tematem numeru jest udzielony specjalnie dla Panoramy wywiad z polską minister rozwoju regionalnego, Elżbietą Bieńkowską, która przedstawia poczynione przez Polskę od chwili przystąpienia do UE w 2004 r. postępy w dziedzinie infrastruktury, tworzenia miejsc pracy i stymulowania wzrostu gospodarczego. Minister przewiduje również zwiększenie w najbliższym okresie programowania nakładów na badania i rozwój, uzyskiwanie zrównoważonej energii oraz rozwiązania transportowe.

  W zimowym wydaniu Panoramy można także znaleźć analizę wyników najnowszego badania Eurobarometru zatytułowanego „Perspektywa regionalna”. Okazuje się, że są one zaskakująco pozytywne w odniesieniu do jakości życia i przyszłych oczekiwań. Przedstawiono również zwycięzców konkursu fotograficznego „Europa w moim regionie” oraz dołączono wkładkę z mozaiką złożoną z niektórych nadesłanych prac.

  W numerze można również przeczytać o kolejnej edycji konkursu Regiostars 2014, zapoznać się z prezentacjami różnych projektów pomyślnie zrealizowanych na obszarze UE oraz znaleźć wiele innych ciekawych informacji.

  Z przyjemnością zachęcamy do lektury kolejnego wydania Panoramy 44.

 • Unia Europejska pomaga ratować Pompeje

  (06/02/2013)

  Johannes Hahn, unijny komisarz ds. polityki regionalnej, oficjalnie zainaugurował prace konserwacyjne zmierzające do ocalenia przed degradacją słynnych wykopalisk w Pompejach we włoskim regionie Kampania. Na prace w Pompejach UE wyasygnowała już 105 mln EUR, z czego 41 mln EUR pochodzi ze środków EFRR. Cały projekt może natomiast okazać się modelowym przykładem dla reszty Włoch i samej Kampanii.

  W prowadzonych pracach stosuje się najbardziej zaawansowane technologie konserwacji, dzięki czemu obiekty, które uległy w ostatnich latach bardzo dużym zniszczeniom, mają wrócić do dawnej świetności. Podjęto również różne środki w celu ochrony projektu przed wpływem działających w tym regionie zorganizowanych grup przestępczych, w tym Camorry. W ścisłej współpracy z Komisją Europejską władze włoskie wyznaczyły specjalnego urzędnika z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którego zadaniem ma być kompleksowy nadzór nad aspektami prawnymi i kwestiami związanymi z bezpieczeństwem całego projektu. Obecnie Pompeje są odwiedzane przez ok. 2,3 mln turystów rocznie. Szacuje się, że do 2017 r. po renowacji obiektu liczba ta powinna wzrosnąć o co najmniej 300 tys. osób. Przyniesie to regionowi bardzo duże pośrednie i bezpośrednie korzyści, w tym nowe miejsca pracy i ożywienie handlu.

  Cele projektu Pompeje:

  • strukturalna konsolidacja wykopalisk archeologicznych (pierwsze prace będą prowadzone na obszarach „dużego ryzyka” zgodnie z „mapą ryzyka archeologicznego”);
  • budowa systemu kanalizacji w nieobjętej wykopaliskami części publicznej;
  • wykonanie prac konsolidacyjnych, renowacyjnych i modernizacyjnych zgodnie z metodą zaprogramowanej ochrony;
  • poprawa szkoleń osób pracujących na obszarze wykopalisk w ramach Specjalnej Superintendentury ds. Dziedzictwa Archeologicznego Neapolu i Pompei (SANP).

  MEMO/13/68

  Kronika filmowa

  Reportaż fotograficzny

 • Artykuł Regional Focus na temat oceny wpływu zdarzeń przeciwnych dostępny online

  (05/02/2013)

  Najnowszy artykuł Regional Focus „What are counterfactual impact evaluations teaching us about enterprise and innovation support?” („Czego można się dowiedzieć na temat wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności dzięki ocenie wpływu zdarzeń przeciwnych?”) jest już dostępny w Internecie. Ten 16-stronicowy raport w formacie PDF wydany przez Wydział Ewaluacji Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej opisuje przykład przyznania 235 tys. firm łącznej sumy 40 mld EUR w ramach dwunastu różnych strategii w siedmiu krajach członkowskich UE. Rezultaty są analizowane pod kątem nowych inwestycji, produktywności, zatrudnienia i innowacyjności.

  Wyniki pokazują, że małe i średnie firmy najlepiej korzystają z pomocy finansowej (przekłada się to na wzrost liczby inwestycji i stałego zatrudnienia), jednak pomoc o charakterze niefinansowym (np. doradztwo i nawiązywanie kontaktów) może być dla nich równie skuteczna. Należy mieć nadzieję, że opisane odkrycia zostaną wykorzystane podczas przygotowywania programów na lata 2014–20.

  Cały artykuł jest dostępny na stronie: http://ec.europa.eu/regional_policy/information/focus/index_pl.cfm

 • RegioStars 2013: Nagrody Komisji Europejskiej za wykorzystanie funduszy unijnych

  (31/01/2013)

  Johannes Hahn, europejski komisarz ds. polityki regionalnej, oraz Luc Van den Brande ogłosili zwycięzców konkursu RegioStars 2013, w którym nagradzane są najbardziej innowacyjne i inspirujące projekty realizowane w Europie. W 6. dorocznej edycji konkursu przyjęto rekordową liczbę 149 zgłoszeń, z których 27 zostało szczególnie wyróżnionych i znalazło się w gronie finalistów. Spośród z nich wyłoniono pięć najlepszych: sztandarowe projekty innowacji w Porto, Północno-Zachodniej Anglii, województwie Warmińsko-Mazurskim, Berlinie i na Litwie zostały nagrodzone w tegorocznej edycji konkursu i znalazły się centrum uwagi gości zgromadzonych w Brukseli.

  Zwycięzcy to:

  Category 1: “UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto” and Portrait
  More information on the project

  Category 2: ENWORKS Resource Efficiency Support and Portrait
  More information on the project

  Category 3: Individual Employment Paths and Portrait
  More information on the project

  Category 4: Neighbourhood Management Berlin and Portrait
  More information on the project

  Category 5: Towards Work – development of mediation services in recruiting people with hearing disabilities

 • Projekt tygodnia: Piłka nożna dla szerzenia idei pokoju i pojednania w Irlandii Północnej

  (30/01/2013)

  W 2000 roku Irlandzki Związek Piłki Nożnej zapoczątkował projekt „Piłka Nożna Dla Wszystkich”. Jego celem jest walka z sekciarstwem i rasizmem w piłce nożnej oraz tworzenie nastroju bezpiecznej zabawy i współuczestnictwa na każdym etapie rozgrywek. Projekt został wznowiony 23 stycznia i zostanie zaprezentowany w Brukseli 31 stycznia na konferencji „Bringing Divided Communities Together - Sharing the Experience of the EU PEACE Programme” (Pojednanie między społecznościami — wymiana doświadczeń w ramach europejskiego programu PEACE), którą poprowadzi Komisarz UE ds. polityki regionalnej Johannes Hahn.

   

  Inicjatywy społeczne, na poziomie krajowym i międzynarodowym w ramach projektu „Piłka Nożna Dla Wszystkich” związane z edukacją, wspieraniem i komunikacją zaowocowały większym zaangażowaniem kibiców, zawodników, trenerów, całych klubów i społeczności. Podczas wykładów, szkoleń i warsztatów poruszane są kwestie problemów w społecznościach. Rozwiązania natomiast są omawiane w klubach i wśród kibiców. Zakładają one ograniczanie nastrojów sekciarstwa podczas rozgrywek, organizację warsztatów przez wolontariuszy, prowadzenie szkoleń przez członków klubów w ich społecznościach, zachęcanie kibiców do kontrolowania swoich zachowań na trybunach oraz tworzenie otwartych drużyn (ponad podziałami), w skład których wchodziliby m.in. uchodźcy i ubiegający się o azyl imigranci różnych narodowości.

   

  Projekt „Piłka Nożna Dla Wszystkich” do tej pory uzyskał 760 000 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) w ramach europejskiego programu PEACE na rzecz procesu pokojowego i pojednania w Irlandii Północnej.

   

  Projekt jest doskonałym dowodem na to, że sport może mieć znaczący i długotrwały wpływ na społeczności lokalne. Wyróżnia się on innowacyjnością nie tylko ze względu na angażowanie do współpracy zwykłych ludzi, lecz także dlatego, że jest prowadzony przez członków danej społeczności, którym zależy na integracji i włączeniu marginalizowanych grup i niwelowaniu uprzedzeń i nastroju strachu.

   

  Michael O’Neill, trener piłkarski pochodzący z Irlandii Północnej, tak mówi na temat projektu: „Dzięki wsparciu programu PEACE III Irlandzki Związek Piłki Nożnej zobowiązuje się do współpracy z grupami społeczności, klubami, kibicami, wolontariuszami na rzecz promowania projektu „Piłka Nożna Dla Wszystkich” na wszystkich etapach rozgrywek. Inicjatywy społeczne takie jak Street League i Limestone United pokazują, w jaki sposób sport może wykorzystać powszechną pasję do promowania nauki, szacunku dla różnorodności i wspierania rozwoju osobistego”.

   

  Witryna projektu

   

   

 • Polityka regionalna UE: budowanie zaufania w podzielonych społecznościach

  (30/01/2013)

  W następstwie przyznania Unii Europejskiej Pokojowej Nagrody Nobla Komisja Europejska zaprasza podzielone społeczności z UE i spoza niej do refleksji na temat możliwości i sposobów wykorzystania doświadczeń unijnego programu PEACE w Irlandii Północnej i w regionie granicznym Irlandii.

  Gospodarzem konferencji „Godzenie podzielonych społeczności – korzystanie z doświadczeń unijnego programu PEACE”, która odbędzie się w czwartek, 31 stycznia o godz. 9.00 w budynku Charlemagne, będzie komisarz ds. Polityki Regionalnej Johannes Hahn.

  Komisarzowi towarzyszył będzie premier Irlandii Północnej Peter Robinson, wicepremier Martin McGuinness oraz irlandzki minister ds. wydatków publicznych i reform Brendan Howlin. W konferencji wezmą udział przedstawiciele państw członkowskich UE, krajów kandydujących, krajów sąsiadujących i innych.

  Webstreaming

  Video on the projects co financed by the EU PEACE III Programme

 • Konferencja Europejska 2013 organizowana przez Regional Studies Association

  (29/01/2013)

  Tematyka konferencji RSA 2013, która odbędzie się w Tampere, będzie koncentrowała się wokół pilnej potrzeby lepszego poznania, jakie są w regionach i społecznościach konkretne możliwości radzenia sobie z aktualnymi wyzwaniami i powracającą kwestią zrównoważonego rozwoju poprzez budowanie ustawodawstwa, nowych umiejętności przywódczych oraz zarządzania z zaangażowaniem wielu stron. Podczas konferencji pracownicy badawczy i pracownicy rozwoju regionalnego i lokalnego będą mieli okazję wspólnie podyskutować o tych ważnych kwestiach, spojrzeć na nie z różnych perspektyw oraz poznać je z teoretycznego i empirycznego punktu widzenia przedstawicieli różnych narodowości.

  Chęć uczestnictwa w konferencji „Shape and be Shaped: The Future Dynamics of Regional Development” należy zgłaszać do 17 lutego.

 • Komisarz Hahn pochwalił skuteczniejsze wykorzystywanie funduszy strukturalnych UE w Grecji — ale „jest jeszcze wiele do zrobienia”

  (23/01/2013)

  Komisarz Hahn spotkał się dziś w Brukseli z greckim ministrem ds. rozwoju, konkurencyjności, infrastruktury, transportu i informatyzacji Kostisem Hatzidakisem, aby omówić wykorzystanie środków z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych przez Grecję. Komisarz Hahn wyraził uznanie dla dotychczasowych wysiłków greckiego rządu: „Jestem bardzo zadowolony, że Grecji udało się wykorzystać 3,2 mld EUR, co stanowi 87% kwoty wyznaczonej jako cel w zakresie absorpcji funduszy na ostatni rok w podpisanym porozumieniu. To wielki sukces, który należy docenić”. Minister Hatzidakis zapewnił, że rząd Grecji nie tylko efektywnie wykorzystuje środki pochodzące z funduszy regionalnych, lecz także nie ustaje w wysiłkach, aby osiągnąć określone przez Komisję Europejską cele dotyczące wdrożenia projektów priorytetowych i wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, co ma służyć ożywieniu gospodarki. 

  Informacja prasowa

 • Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego: spotkanie informacyjne dotyczące programu Seed Money

  (23/01/2013)

  Seed Money Facility (Fundusz Kapitału Początkowego) to nowy instrument finansowy, pozwalający na przygotowanie projektów w regionie Morza Bałtyckiego. Głównym celem tego programu jest wspieranie głównych projektów i innych inicjatyw (ze środków funduszu strukturalnego EU, krajowych agencji finansowych i innych programów finansowania, począwszy od 2014 r.), mających się przyczynić do realizacji planu działań w ramach Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego.

  Zarejestruj się do 14 lutego 2013 r., aby wziąć udział w spotkaniu informacyjnym.

 • Projekt tygodnia: Pierwsza łotewska firma zajmująca się powlekaniem produktów przy użyciu nanotechnologii

  (22/01/2013)

  Naco Technologies to pierwsza łotewska firma zajmująca się powlekaniem produktów z wykorzystaniem nanotechnologii. Ta nowatorska firma, która uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych, rozpoczęła działalność w Rydze latem 2012 roku. Uruchomiono zakład produkcyjny i opatentowano nową technologię szybkiego jonowo-plazmowego rozpylania magnetronowego.

  Nowo opatentowana technologia ma wiele zalet. Przede wszystkim powłoki można wytwarzać 10 razy szybciej niż w przypadku technologii poprzedniej generacji, a dzięki sprzętowi o wysokiej efektywności energetycznej szkodliwe dla środowiska chemiczne metody powlekania zostały zastąpione ekologicznymi rozwiązaniami.

  Poza tym uniwersalność nowej technologii sprawia, że można dostosowywać ofertę do indywidualnych potrzeb, a jedna maszyna może być wykorzystywana do szerokiej gamy rozwiązań technicznych dla różnych branż. Naco Technologies współpracuje z wieloma firmami motoryzacyjnymi o zasięgu globalnym, które poszukują sposobów na zwiększenie wydajności swoich produktów.

  Firma mogła rozwinąć skrzydła dzięki otrzymaniu finansowania kapitałowego na wczesnym etapie działalności. W ramach inicjatywy JEREMIE utworzone zostały dwa fundusze, dzięki którym środki unijne zasilały prywatne fundusze kapitałowe wysokiego ryzyka, umożliwiając zakładanie i wspieranie szybko rozwijających się przedsiębiorstw korzystających z innowacyjnych technologii.

  Obecnie Naco Technologies tworzy zespół ośmiu osób, z których cztery mają stopień doktora w dziedzinie inżynierii materiałowej. Firma zamierza podwoić moce produkcyjne w roku 2013 oraz zatrudniać kolejnych absolwentów inżynierii materiałowej.

  Alexander Parfinovics, prezes i współzałożyciel Naco Technologies, tak wypowiada się na temat projektu:

   

  „Naco Technologies chce zostać firmą docenianą na globalnym rynku powlekania produktów na Łotwie i na całym świecie. Dzięki wsparciu w postaci inwestycji unijnych możemy spełnić najważniejsze warunki pozwalające na osiągnięcie tego celu — mamy najlepszą technologię, utalentowanych naukowców oraz zespół ukierunkowany na współpracę międzynarodową. Możemy zatem prowadzić produkcję, oferując powlekanie produktów, sprzęt i serwis, początkowo na Łotwie, a docelowo na całym świecie".

   

  Więcej informacji:

  Strona projektu

 • Komisja przeznaczy prawie 35 mln EUR z funduszy regionalnych na projekt infrastruktury szerokopasmowej w Polsce

  (22/01/2013)

  Komisja europejska zaakceptowała projekt inwestycji, w ramach którego 34,7 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zostanie przeznaczonych na stworzenie 1410 km infrastruktury szerokopasmowej w Polsce, w województwie świętokrzyskim. Po zakończonej inwestycji 220 000 osób otrzyma dostęp do łącza szerokopasmowego w jednym z najsłabiej rozwiniętych regionów w tym kraju. Ten projekt przybliży Polskę do celów wyznaczonych przez Europejską Agendę Cyfrową w zakresie upowszechniania Internetu szerokopasmowego i dostępu nowej generacji (NGA), stworzy także możliwości rozwoju gospodarki cyfrowej w województwie świętokrzyskim.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w serwisie internetowym przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

 • Debata z udziałem komisarza Hahna: transmisja internetowa

  (18/01/2013)

  Pierwsze z dwóch odbywających się w 2013 roku spotkań Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej (DG REGIO) i przedstawicieli regionalnych biur w Brukseli odbędzie się 22 stycznia 2013 r. Komisarz UE ds. polityki regionalnej, Johannes Hahn, przedstawi stan negocjacji w sprawie budżetu i ustaw dotyczących polityki spójności na lata 2014-2020 i omówi przygotowania do nowych programów. Po wystąpieniu nastąpi otwarta debata. Rejestracja na to wydarzenie jest już zamknięta, ale można śledzić spotkanie na żywo w godzinach 11.00–12.00 w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

  Transmisja internetowa na żywo

 • Ankieta Komitetu Regionów na temat sztandarowej inicjatywy „Polityka przemysłowa w erze globalizacji”

  (16/01/2013)

  „Polityka przemysłowa w erze globalizacji” to jedna z siedmiu inicjatyw przewodnich opracowanych w ramach strategii „Europa 2020”, przyjęta przez Komisję Europejską w 2010 r. w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego poprzez stworzenie stabilnych podstaw gospodarczych, przede wszystkim dzięki aktywnemu zaangażowaniu MŚP. W ramach przygotowań do śródokresowego przeglądu Strategii w 2014 r. Komitet Regionów zaprasza zainteresowane podmioty lokalne i regionalne ze wszystkich państw członkowskich do wyrażenia swoich opinii na temat procesu wdrażania środków polityki przemysłowej. Wyniki ankiety zostaną omówione podczas konferencji Komitetu Regionów, która odbędzie się 10 kwietnia 2013 r. w Brukseli.

  Ostateczny termin uczestnictwa w ankiecie: 1 marca 2013 r.

  Więcej informacji:

  Kwestionariusz

  „Europa 2020”, sztandarowe inicjatywy i proces monitorowania Komitetu Regionów

 • Otwarcie konkursu RegioStars 2014

  (10/01/2013)

  Z przyjemnością informujemy, że Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej ogłosiła rozpoczęcie konkursu RegioStars 2014.

  Konkurs RegioStars, związany z inicjatywą „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”, ma na celu identyfikację i uhonorowanie dobrych, nowatorskich projektów finansowanych przez Unię Europejską w ramach polityki spójności.

  Można już przesyłać zgłoszenia do konkursu RegioStars 2014. Nagrody w tym konkursie będą przyznawane w następujących kategoriach:

  1. ROZWÓJ INTELIGENTNY: działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw

  2. ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY: ekologiczny wzrost gospodarczy i biogospodarka

  3. ROZWÓJ SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU: tworzenie miejsc pracy pod kątem osób młodych

  4. CITYSTAR: projekty dotyczące inwestycji w zrównoważony miejski transport publiczny

  5. DUŻE PROJEKTY INWESTYCYJNE: wydajność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

  Zgłoszenia należy przesyłać do 19 kwietnia 2013 r. na adres: REGIO-STARS@ec.europa.eu. Wybrani finaliści będą mieć możliwość zaprezentowania swoich projektów przed niezależnym jury podczas jedenastego dorocznego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast — DNI OTWARTE 2013. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się na początku 2014 r. w Brukseli. 

  Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń oraz kryteria kwalifikacyjne i zasady przyznawania nagród znajdują się na stronie internetowej poświęconej konkursowi RegioStars.

 • Siódme spotkanie na wysokim szczeblu w ramach europejsko-chińskiego dialogu na temat polityki regionalnej

  (09/01/2013)

  Tuż przed przerwą świąteczną, w dniach 20–21 grudnia, dyrektor generalny Walter Deffaa przybył do Guangzhou w Chinach, aby wziąć udział w siódmym europejsko-chińskim spotkaniu na wysokim szczeblu zorganizowanym w ramach dialogu na temat polityki regionalnej w 2012 r. Walterowi Deffaa towarzyszyli doradca Ronnie Hall oraz referent ds. stosunków międzynarodowych Ramon Lopez. Delegaci wzięli udział w prezentacjach projektów europejsko-chińskich i spotkaniach z wicegubernatorem prowincji Guangdong, wiceburmistrzem Guangzhou i przedstawicielami sekcji ds. delty Rzeki Perłowej w Europejskiej Izbie Handlowej w Chinach. Podczas ostatniego ze wspomnianych spotkań poruszono kluczowe problemy związane z prowadzeniem działalności w Chinach (zawiłe procedury zakładania firmy, brak siły roboczej, gwałtowny wzrost minimalnego wynagrodzenia (13% rocznie), migracja wykwalifikowanej siły roboczej do Pekinu i Szanghaju) oraz wskazano wiele możliwości m.in. eksportu technologii ekologicznych.

  Finalizacją dialogu na temat polityki regionalnej w 2012 r. było podpisanie porozumienia w sprawie programu pracy na 2013 r. Zakres współpracy ma obejmować: zintegrowany rozwój obszarów miejskich i wiejskich; instrumenty ustawodawcze i wykonawcze wspierające politykę regionalną i związane z tym praktyki; charakterystykę regionów i określenie kryteriów przyznawania pomocy dla regionów, współpracę pomiędzy regionami UE i Chin w zakresie innowacji i rozwoju gospodarczego, mechanizmy finansowania, partnerstwo publiczno-prywatne i finansowanie innowacyjnej infrastruktury. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sprawozdaniu zbiorczym.

  Spotkanie na wysokim szczeblu dotyczące rozwoju obszarów miejskich otworzył wicegubernator prowincji Guangdong. Walter Deffaa i Fang Hengshan, dyrektor generalny ds. rozwoju narodowego i komisji reform, wygłosili przemówienia programowe. Interwencje ekspertów z Chin i UE dotyczyły zasadniczych spraw związanych z obszarami miejskimi wraz z przyległymi obszarami wiejskimi.

 • Program i priorytety irlandzkiej prezydencji

  (09/01/2013)

  9 stycznia Irlandia, która niedawno przejęła przewodnictwo w Radzie Europejskiej, przedstawiła swój program prac oraz swoje priorytety na pierwszą połowę 2013 r. W dokumencie zatytułowanym „W kierunku stabilności, wzrostu i nowych miejsc pracy” prezydencja wskazała na następujące priorytety:

  • trwałe ożywienie sprzyjające tworzeniu nowych miejsc pracy;
  • inwestycje w działania sprzyjające tworzeniu nowych miejsc pracy oraz zwiększające potencjał zasobów naturalnych Europy;
  • zawieranie obustronnie korzystnych porozumień na linii Europa – reszta świata.

  Najważniejszym priorytetem jest jednak doprowadzenie do porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020. Następne w kolei jest osiągnięcie porozumienia w sprawie kompleksowego pakietu legislacyjnego dotyczącego polityki spójności na lata 2014–2020. Jego wprowadzenie ma zapewnić obywatelom i przedsiębiorcom UE korzyści na kolejne dekady. Przez te sześć miesięcy działania prezydencji skupią się również na kwestii bezrobocia osób młodych, aby uniknąć pojawienia się „straconego pokolenia”. Będzie to główna kwestia poruszana podczas lutowego nieformalnego spotkania ministerialnego w Dublinie.

  http://eu2013.ie

 • Projekt Tygodnia: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy dla Andaluzyjskiego Producenta Systemów Oświetleniowych

  (21/12/2012)

  Spółka Light Environment Control S.L. (LEC) ma siedzibę w andaluzyjskim mieście Barbate w Hiszpanii. W 2005 r. założył ją José Luis Garcia Moreno, który rozpoczął wówczas z pierwszym zespołem badawczo-rozwojowym prace nad alternatywnym systemem oświetleniowym — bardziej energooszczędnym i przyjaźniejszym dla środowiska niż system tradycyjny. W 2007 r. spółka LEC jako pierwsza w Europie oświetliła całe miasto za pomocą technologii LED.

  Najważniejszą inwestycją dokonaną przez LEC jest ośrodek badawczo-rozwojowy, który skorzystał z unijnego współfinansowania już na kwotę 1,32 mln EUR.  Cały proces produkcyjny, w tym faza badań, projektowania, przygotowywania i produkcji, odbywa się w ramach LEC. Dzięki temu ośrodkowi spółka stała się w branży oświetlenia LED punktem odniesienia oraz jednym z najważniejszych producentów efektywnych i dostosowanych do potrzeb rozwiązań oświetleniowych.

  Siedziba LEC znajduje się w jednym z najbardziej dotkniętych kryzysem obszarów Hiszpanii, w którym w 2012 r. odnotowano stopę bezrobocia na poziomie 40%. Od momentu utworzenia nowy ośrodek badawczo-rozwojowy przyczynił się do powstania bezpośrednio 100 oraz pośrednio 150 miejsc pracy.  Ponadto dzięki nowej inwestycji możliwe było zatrzymanie w regionie wysoko wykwalifikowanych specjalistów. 

   

  „Dzięki funduszom europejskim zbudowaliśmy ten obiekt, a następnie zainstalowaliśmy w nim cały nasz sprzęt” — powiedział José Luis García Moreno, dyrektor wykonawczy LEC. „Obecnie planujemy zakończenie ekspansji na rynku krajowym oraz przygotowanie nowej strategii wejścia na rynki międzynarodowe”.

   

  Więcej informacji:

  Witryna internetowa LECwww.lecsl.com

  Facebook: http://es-es.facebook.com/pages/LEC-Iluminaci%C3%B3n-eficiente/161992387172213

  Twitter: https://twitter.com/MariarriazaG

  YouTube: http://www.youtube.com/user/LECSL

  Instytucja zarządzająca: Hiszpańskie Ministerstwo Gospodarki i Finansów, Departament Zarządzania Funduszami UE

  Instytucja pośrednicząca: Junta de Andalucía CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

   

 • Już wkrótce ceremonia wręczenia nagród RegioStars

  (18/12/2012)

  31 stycznia Komisja ogłosi zwycięzców konkursu RegioStars 2013, nagradzając w ten sposób najbardziej innowacyjne projekty europejskie zrealizowane dzięki pomocy udzielonej w ramach polityki regionalnej UE.

  Nagrody RegioStars mają na celu wyróżnienie dobrych praktyk w obszarze rozwoju regionalnego oraz docenienie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które mogą stać się atrakcyjne i inspirujące dla innych regionów. W ramach szóstej już edycji konkursu Komisja Europejska otrzymała rekordową liczbę 149 zgłoszeń. Niezależne jury wybierze zwycięzców, którzy w trakcie ceremonii w Brukseli otrzymają nagrody z rąk komisarza UE ds. polityki regionalnej Johannesa Hahna oraz przewodniczącego jury konkursu RegioStars Luca Van den Brande.

  Rejestracja

 • Krok bliżej do makroregionu adriatycko-jońskiego

  (17/12/2012)

  14 grudnia na spotkaniu Rady Europejskiej szefowie rządów i głowy państw UE wezwali Komisję Europejską do przedłożenia przed końcem 2014 r. propozycji dotyczącej nowej makroregionalnej strategii na rzecz regionu adriatycko-jońskiego. Na podstawie pozytywnych doświadczeń związanych z obecnie funkcjonującymi makroregionami Dunaju i Morza Bałtyckiego Komisja rozpocznie opracowywanie roboczej strategii dotyczącej ośmiu państw (Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Grecji, Serbii, Słowenii i Włoch). 19 listopada komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn spotkał się z odpowiednimi ministrami spraw zagranicznych w celu omówienia najważniejszych elementów przyszłej współpracy terytorialnej między państwami regionu adriatycko-jońskiego.

  Ponadto Rada Europejska wezwała do pełnej implementacji uzupełnionej strategii dla regionu Morza Bałtyckiego oraz do zacieśnienia współpracy z państwami z Wymiaru Północnego.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w konkluzjach Rady.

 • „Regio” bada rozwój regionalny w Rumunii

  (14/12/2012)

  Organ zarządzający regionalnym programem operacyjnym w Rumunii wydał ostatnio anglojęzyczną wersję popularnego czasopisma „Regio”. „Regio” będzie się ukazywało po angielsku raz na cztery miesiące i ma za zadanie przede wszystkim promować projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w Rumunii w ramach regionalnego programu operacyjnego.  Jak wspomniano w artykule wstępnym: „czasopismo przedstawia, jak warunki życia obywateli poprawiły się po zainwestowaniu pieniędzy unijnych w rozwój szpitali, szkół, dróg, nowych technologii i projektów biznesowych”.

  W pierwszym wydaniu zamieszczono wywiad z Eduardem Hellvigiem, ministrem rozwoju regionalnego i turystyki, oraz opis różnego typu projektów w Rumunii, a także plan nadchodzących wydarzeń.

  Odbiorcami „Regio” są różne instytucje w Rumunii, w tym m.in. Biuro Parlamentu Europejskiego w Bukareszcie i Ministerstwo ds. Europejskich. 20 kopii pierwszego wydania będzie dostępnych w centrum informacji Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej. Pierwszy numer czasopisma w formacie pdf można także pobrać ze strony: http://www.inforegio.ro/sites/default/files/Revista%20Regio%20nr.%201%20ENG%20site_0.pdf

 • Ogłoszono tematy OPEN DAYS 2013

  (13/12/2012)

  „Regiony i miasta Europy na drodze do roku 2020” to główne motto kolejnej edycji OPEN DAYS — ważnego wydarzenia związanego z realizacją polityki spójności w Europie, które zostało zainaugurowane podczas wczorajszego spotkania z partnerami tego projektu. Warsztaty i debaty będą skupiać się na poniższych trzech podtematach:

  • kierowanie zmianami w latach 2014-2020;
  • synergia i współpraca;
  • wyzwania i rozwiązania.

  Zaproszenie do składania aplikacji do DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz innych służb Komisji, jak również uczestnictwa w Uniwersytecie OPEN DAYS zostanie opublikowane 15 stycznia (formularz aplikacji będzie dostępny w witrynie OPEN DAYS 2013).

  Twitter: #euopendays.

 • Projekt tygodnia — muzeum Luwr w Lens: Rozwój lokalny poprzez zdecydowane i ambitne działania w dziedzinie kultury

  (12/12/2012)

  Muzeum Luwr w Lens zostanie dzisiaj otwarte. Decyzję o utworzeniu muzeum Luwr w miejscowości Lens, w regionie Nord-Pas-de-Calais podjęto w listopadzie 2004 roku i jest to pierwsza tego typu inicjatywa. Projekt muzeum Luwr w Lens powstał, ponieważ rząd francuski chciał rozpocząć nowy etap procesu decentralizacji. Było to także możliwe dzięki chęci odnowienia tradycji muzeum Luwr w zakresie działań terytorialnych oraz przekonaniu społeczności regionu Nord-Pas de Calais, że do lokalnego rozwoju są konieczne zdecydowane i ambitne działania.

   

  Projekt muzeum Luwr w Lens, który skorzystał z dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 35 milionów euro, co stanowiło 20% łącznej sumy, jest zakrojoną na szeroką skalę inwestycją obejmującą muzeum złożone z kompleksu pięciu budynków, powierzchni wystawowych w trzech budynkach — Galerie du Temps (Galeria Czasu), galerii z ekspozycją tymczasową i pawilonu szklanego — a także parku wokół muzeum.  Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na wysokiej klasy muzeum, które byłoby dostępne dla wszystkich, ponieważ wstęp do Galerii Czasu będzie bezpłatny.

   

  Umiejscowienie filii prestiżowego paryskiego muzeum Luwr w starej kopalni w Lens jest również wyjątkową okazją do ożywienia rozwoju gospodarczego w tym regionie, tak silnie dotkniętym skutkami dezindustrializacji. Dzięki oczekiwanej liczbie 500 000 odwiedzających i 100 nowoutworzonym miejscom pracy filia muzeum Luwr w Lens stanowi czynnik przyspieszający realizację już istniejących projektów miejskich i generujący nowe projekty, które z pewnością pojawią się w związku z istnieniem muzeum. To właśnie z tej okazji została utworzona inicjatywa Euralens, federacyjna struktura obsługi projektów regionu Nord-Pas-de-Calais.

   

   

   

   

  Aby dowiedzieć się więcej na temat projektu muzeum Luwr w Lens, warto odwiedzić poniższe strony internetowe:

   

  - Projekt muzeum Luwr w Lens

  - Region Nord-Pas-de-Calais (instytucja pośrednicząca w zarządzaniu)

  - Fundusze europejskie w regionie Nord-Pas-de-Calais

  - Strona internetowa prefektury regionu Nord-Pas-de- Calais (organ zarządzający)

 • Rekordowa kwota z FSUE na pomoc dla regionu Emilia-Romagna

  (12/12/2012)

  Komisja zgodziła się na przeznaczenie z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) rekordowej kwoty 670 mln EUR dla Włoch na naprawę szkód powstałych w wyniku tegorocznych niszczycielskich trzęsień ziemi w regionie Emilia-Romagna.

  20 maja 2012 r. region ten nawiedziły silne trzęsienia ziemi o sile 5,9 stopni w skali Richtera, którym towarzyszyły setki wstrząsów wtórnych odczuwalnych również w sąsiadujących regionach Veneto i Lombardii. W wyniku tej katastrofy naturalnej 27 osób poniosło śmierć, 350 osób zostało rannych, a ponad 45 tys. osób musiało być ewakuowanych. Ponadto na dużym obszarze poważnie uszkodzonych zostało wiele budynków, elementów infrastruktury, biur, obiektów przemysłowych, pól uprawnych oraz ważnych zabytków.

  Wspomniana kwota jest największą pomocą finansową udzieloną przez FSUE od momentu jego powstania w 2002 r. Odzwierciedla ona skalę wywołanych przez te trzęsienia szkód poniesionych przez tysiące gospodarstw domowych oraz całą gospodarkę w tym regionie.

  FSUE jest finansowany poza zwykłym budżetem UE, Komisja zaproponowała zatem 19 września budżet korygujący, aby sfinansować wspomnianą pomoc. Propozycja została następnie przedłożona do zatwierdzenia ministrom finansów państw UE oraz Parlamentowi Europejskiemu. Władze włoskie poinformowały, że większość tych środków (338 mln EUR) ma pokryć koszty pomocy nadzwyczajnej, operacji ratunkowych oraz tymczasowego zakwaterowania. 292 mln EUR ma natomiast zostać przeznaczone na najpilniejsze działania związane z przywróceniem funkcjonowania placówek edukacyjnych i ochrony zdrowia oraz naprawą sieci elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych. Pełna kwota pomocy ma zostać wypłacona w najbliższych dniach.

 • Strategie w zakresie innowacji i badań na rzecz inteligentnej specjalizacji, Sewilla, Hiszpania, 13-14 grudnia 2012 r.

  (10/12/2012)

  Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej we współpracy z Instytutem Perspektywicznych Studiów Technologicznych przy Wspólnym Centrum Badawczym (JRC-IPTS) zorganizowała w siedzibie Instytutu seminarium poświęcone strategiom w zakresie innowacji i badań na rzecz inteligentnej specjalizacji w latach 2014–2020.

  We współorganizowanym przez hiszpańskie Ministerstwo Finansów i Administracji Publicznej oraz rząd Andaluzji seminarium uczestniczyć mają uznani na arenie międzynarodowej eksperci, którzy ponadto będą pomagać w opracowaniu wspomnianych strategii w Hiszpanii. Obecność na spotkaniu potwierdziło ponad 120 regionalnych funkcjonariuszy publicznych.

  Inteligentna specjalizacja” to strategiczne podejście do stymulowania rozwoju gospodarczego za pomocą ukierunkowanej pomocy w zakresie badań i innowacji, które zostało określone w projekcie Unia innowacji — sztandarowej inicjatywie w ramach strategii Europa 2020 — jako najważniejsze działanie w obszarze polityki spójności dotyczące innowacji. Opracowanie „strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji” zostało zaproponowane jako warunek wstępny dla krajów i regionów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Dzięki temu na szczeblu krajowym i regionalnym mają zostać przygotowane bardziej efektywne i skuteczne strategie w zakresie polityki innowacji, aby zmaksymalizować oddziaływanie inwestycji unijnych.

 • Projekt tygodnia: specjalistyczna pomoc w nagłych wypadkach w Regionie Centralnym w Rumunii

  (07/12/2012)

  Składający się z sześciu okręgów Region Centralny w Rumunii obejmuje 14% terytorium kraju i jest zamieszkany przez 2,5 mln mieszkańców. Mimo że regularnie dochodzi tam do klęsk żywiołowych i groźnych wypadków (pożary lasów latem lub wypadki w górach zimą), w regionie działa tylko jedna służba ratunkowa, która często bywa przeciążona obowiązkami i nie może udzielić pomocy wszystkim ludziom znajdującym się w sytuacji zagrożenia.

   

  W 2008 r. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społecznego „Centrum Siedmiogród” otrzymało niemal 7,9 mln EUR środków unijnych na modernizację sprzętu jednostek operacyjnych udzielających pomocy w nagłych wypadkach w każdym z sześciu tych okręgów.

   

  Zakupiono 24 pojazdy specjalne pomocne podczas złożonych działań interwencyjnych związanych z uwalnianiem poszkodowanych i udzielaniem im pomocy medycznej, 6 pojazdów gaśniczych korzystających z wody i piany, 6 pojazdów specjalnych służących do uwalniania poszkodowanych w bardzo trudnych warunkach, 3 pojazdy specjalne służące do badań nuklearnych, biologicznych, chemicznych i radiologicznych oraz sprzęt do ruchomego centrum dowodzenia. Przeszkolono 647 osób, a liczba odpowiednio wyposażonych na wypadek nagłych zdarzeń jednostek terenowych wzrosła z 87 do 127.

   

  Od chwili wdrożenia projektu w maju 2010 r. średni czas reakcji jednostek terenowych spadł z 48 do 27 minut w obszarach wiejskich i z 25 do 13 minut w obszarach miejskich. Obecnie można zatem uratować znacznie więcej istnień ludzkich!

   

  „Dzięki środkom z UE oraz owocnej współpracy między sześcioma okręgami zakres pomocy w nagłych wypadkach został rozszerzony na cały Region Centralny i obecnie może z niej korzystać ponad 2,5 mln osób” — powiedział Simion Cretu, dyrektor Agencji Rozwoju Regionalnego. „Wspomniana pomoc jest udzielana w przypadkach pożarów, wypadków samochodowych wymagających uwolnienia poszkodowanych, ratowania ludzi i zwierząt, usuwania drzew i elementów konstrukcyjnych lub niszczenia niewybuchów. Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że jest to projekt, w ramach którego fundusze europejskie zostały zainwestowane w zrównoważony społeczno-gospodarczy rozwój bardzo dużego obszaru Rumunii”.

   

   

  Więcej informacji:

  Witryna i film dotyczące projektu (w języku rumuńskim)

  Rumuńskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Turystyki (Instytucja Zarządzająca)

  Władze okręgu Mures (lider projektu)

 • Informacja na temat wykorzystania środków unijnych we Francji

  (07/12/2012)

  Serwis internetowy rządu Francji L'Europe s'engage en France jest teraz dostępny w języku angielskim.  W portalu można znaleźć informacje na temat Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego, w tym sposobu wykorzystania funduszy w każdym regionie, przykłady współfinansowanych projektów oraz wskazówki dla potencjalnych beneficjentów.

 • Badanie dotyczące programu na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia — sztandarowej inicjatywy w ramach strategii Europa 2020

  (07/12/2012)

  Celem programu na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia jest tworzenie warunków modernizacji rynków pracy w celu podnoszenia poziomów zatrudnienia i zapewnienia trwałości naszych modeli społecznych. Wiąże się to z podnoszeniem kwalifikacji obecnych i przyszłych pracowników, aby umożliwić im dostosowanie się do nowych uwarunkowań i przygotowanie się do potencjalnej konieczności zmiany zawodu, a także przyczynić się na spadku bezrobocia i podniesienia produktywności. Podczas zwołanej na 28 lutego – 1 marca 2013 r. konferencji w Dublinie Komitet Regionów sporządzi bilans tego realizowanego już od dwóch lat programu. Spotkanie to będzie drugim z serii organizowanych przez Komitet Regionów konferencji i działań monitorujących wdrożenie sztandarowych inicjatyw w ramach strategii Europa 2020. Jednym z takich działań jest również rozpoczęte przez Platformę Monitorowania Strategii Europa 2020 badanie skierowane do władz krajowych i regionalnych w Unii Europejskiej. Wyniki tego badania zostaną zaprezentowane na wspomnianej konferencji oraz włączone do „Czwartego sprawozdania monitorującego Komitetu Regionów na temat strategii Europa 2020”, które zostanie opublikowane w październiku 2013 r. Wyniki te zostaną również uwzględnione w śródokresowym przeglądzie strategii Europa 2020 zaplanowanym przez Komitet Regionów na 2014 r.

  Aby wziąć udział w badaniu, należy pobrać ten kwestionariusz i po wypełnieniu wysłać go na adres europe2020@cor.europa.eu do 21 stycznia 2013 r.

 • Integracja działań stymulujących inteligentny i zrównoważony rozwój

  (06/12/2012)

  Komisja opublikowała praktyczny przewodnik opisujący sposoby integrowania działań stymulujących inteligentny i zrównoważony rozwój w ramach strategii inteligentnej specjalizacji przygotowywanych przez regiony i państwa członkowskie UE.

  Przejście do gospodarki charakteryzującej się niską emisją dwutlenku węgla i efektywną gospodarką zasobami jest zarówno wyzwaniem, jak i szansą. Aby przyczynić się do powstawania nowych miejsc pracy i zwiększenia tempa wzrostu gospodarczego, wdrażanie zasad gospodarki ekologicznej musi być ściśle związane z innowacjami zarówno technologicznymi, jak i nietechnologicznymi.

  Wspomniany przewodnik, którego odbiorcami mają być przede wszystkim instytucje zarządzające korzystające ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wskazuje konkretne sposoby łączenia działań stymulujących inteligentny i zrównoważony rozwój i korzysta przy tym z szerokiego wachlarza dobrych praktyk (często współfinansowanych w ramach polityki regionalnej UE) w różnych dziedzinach związanych m.in. z ekoinnowacjami, biogospodarką, ekosystemami, energią odnawialną oraz przystosowaniem się do zmiany klimatu.

  Przewodnik

 • Strategie inteligentnej specjalizacji na rzecz wzrostu opartego na innowacjach

  (05/12/2012)

  Komisarz Johannes Hahn otrzymał raport na temat korzystania ze strategii inteligentnej specjalizacji w celu opracowywania lepszych polityk publicznych ukierunkowanych na zdynamizowanie w ramach unijnej polityki spójności opartego na innowacjach wzrostu w regionach Unii Europejskiej. Przygotowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) raport otrzymał również Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, oraz Máire Geoghegan-Quinn, komisarz ds. badań, innowacji i nauki.

  W raporcie poddano analizie zmiany wskaźników i mierników dotyczących strategii inteligentnej specjalizacji oraz przedstawiono 15 przykładów opracowania i wdrożenia tych strategii na szczeblu krajowym i regionalnym.

  „Inteligentna specjalizacja” to strategiczne podejście do stymulowania rozwoju gospodarczego za pomocą ukierunkowanej pomocy w zakresie badań i innowacji, które zostało określone w projekcie Unia innowacji — sztandarowej inicjatywie w ramach strategii Europa 2020 — jako najważniejsze działanie w obszarze polityki spójności dotyczące innowacji. Opracowanie „strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji” zostało zaproponowane jako warunek wstępny dla krajów i regionów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Ma to na celu zapewnienie przygotowania na szczeblu krajowym i regionalnym bardziej efektywnych i skutecznych strategii w zakresie polityki innowacji, aby zmaksymalizować oddziaływanie inwestycji unijnych.

  Więcej informacji

  Zestawienie danych na temat strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji:

  „Strategie inteligentnej specjalizacji na rzecz wzrostu opartego na innowacjach” (raport)

 • Kopenhaga wita europejskie miasta na dorocznej konferencji URBACT

  (03/12/2012)

  Kopenhaga jest w tym roku gospodarzem dorocznej konferencji URBACT – europejskiego programu wymiany i nauki promującego zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Program URBACT to inicjatywa UE obejmująca 300 miast – i niemal dwie trzecie europejskich stolic – mająca na celu budowanie sieci, wymianę informacji i dostarczanie konkretnej pomocy w tworzeniu projektów finansowanych przez UE. Tegoroczna konferencja koncentruje się wokół badania przeprowadzonego przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i noszącego nazwę „Miasta przyszłości”. Podczas konferencji będą omawiane priorytety dotyczące obszarów miejskich, takie jak tworzenie nowych miejsc pracy, innowacje społeczne, komunikacja publiczna, mobilność i wydajność energetyczna.

  W konferencji weźmie udział komisarz UE ds. polityki regionalnej, Johannes Hahn, który przedstawi argumenty na rzecz nowego podejścia do polityki miejskiej i społeczności, aby wprowadzić w życie  „nową, ważniejszą rolę polityki miejskiej UE” w latach 2014-2020.

  www.urbact.eu

  "Cities of Tomorrow"

 • I Doroczne Forum Strategii UE dla regionu Dunaju

  (30/11/2012)

  W dniach 27-28 listopada w Ratyzbonie w Bawarii odbyło się pierwsze Doroczne Forum Strategii UE dla regionu Dunaju, współorganizowane przez Komisję Europejską i władze Bawarii. Otwierając konferencję, Komisarz Hahn podkreślił znaczenie prac  w ramach Strategii jako kluczowego czynnika rozwoju polityki spójności.  W głównym przemówieniu Kanclerz Angela Merkel przedstawiła Strategię UE dla regionu Dunaju jako nowy sposób pokonywania pochodzących z XX wieku podziałów i konfliktów w regionie oraz jako ważny impuls całego rozwoju społeczno-ekonomicznego. W Forum wzięło udział ponad 600 uczestników wysokiego szczebla z regionu, w tym ministrowie, co ukazuje zaangażowanie krajów w realizację Strategii. 

  Obejrzyj przemówienia Kanclerz Merkel i komisarza Hahna.

  Pierwsze Forum umożliwiło przeprowadzenie dyskusji dotyczącej wdrażania Strategii, zastanowienie się nad wynikającą z niej wartością dodaną oraz wskazanie najlepszych możliwości dalszego rozwoju. Dyskusja koncentrująca się na mocnych i słabych stronach regionu oraz możliwościach wykorzystania strategii toczyła się podczas dwóch sesji plenarnych. Drugiego dnia uczestnicy wzięli udział w 6 programach warsztatowych, podczas których próbowano rozwiązywać specyficzne problemy Strategii. Wprawdzie konferencja skupiała się na Strategii, jednak te dwa dni stanowiły także okazję do szerszej dyskusji na temat wyzwań stojących przed regionem w perspektywie globalnej. Było to odzwierciedleniem tytułu, który brzmiał „Jak region Dunaju może pomóc w budowaniu bardziej konkurencyjnej Europy?”.

  Jak stwierdził Komisarz Hahn i potwierdzili inni prelegenci podczas dwóch dni trwania Forum, Strategia jest kluczowa dla stymulowania wzrostu i rozwoju regionu. Prelegenci na szczeblu ministerialnym podkreślali, że rola Strategii UE dla Regionu Dunaju (EUSDR) odzwierciedliła się w lepszej koordynacji inwestycji oraz ekologicznego i ekonomicznego rozwoju regionu. Podkreślano także strategiczny aspekt pełnego wprowadzenia tej części Europy – w tym krajów kandydatów, potencjalnych kandydatów lub krajów sąsiednich – do UE.  Kanclerz Merkel podkreśliła także pozytywną rolę Strategii w ułatwianiu krajom integracji zarówno przed akcesją, jak i po niej. Pani Kanclerz zaznaczyła, że ta idea musiała narodzić się na poziomie UE i że europejska polityka spójności stanowi ważny czynnik rozwoju. Ta Strategia przybliżyła UE do obywateli.

 • Europejska Sieć Wiedzy o Miastach (EUKN) zyskuje status EUWT

  (23/11/2012)

  Europejska Sieć Wiedzy o Miastach (European Urban Knowledge Network – EUKN) otrzymała ostatnio status prawny jako europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT). Aby uczcić to wydarzenie, 12 października w Brukseli odbędzie się uroczyste rozpoczęcie programu EUKN EUWT.

  EUKN założono w 2005 r., aby zwiększyć wymianę fachowych informacji na temat rozwoju obszarów miejskich w Europie na wszystkich szczeblach rządowych. Nowy status prawny organizacji ułatwi i zacieśni współpracę między stronami zaangażowanymi w kwestie rozwoju obszarów miejskich, możliwe będzie także udzielenie większego wsparcia miastom europejskim.

  Uroczyste rozpoczęcie programu EUKN EUWT ma zwrócić uwagę na potrzebę wymiany doświadczeń związanych z różnymi aspektami rozwoju obszarów miejskich, aby umocnić współpracę państw członkowskich na wielu poziomach i wspólnym wysiłkiem przezwyciężyć istniejące trudności. Do Europejskiej Sieci Wiedzy o Miastach należy 15 państw członkowskich: Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Węgry i Wielka Brytania.

  Dane kontaktowe: info@eukn.orgwww.eukn.org

 • Podsumowanie inicjatywy „Mobilna młodzież” („Youth on the move”) w ramach strategii Europa 2020 — konferencja 13 grudnia 2012

  (23/11/2012)

  Europa 2020, strategia UE na rzecz wzrostu gospodarczego, obejmuje inicjatywy skierowane między innymi do młodych. Młodzi ludzie w wielu krajach członkowskich UE dotkliwie odczuwają skutki kryzysu ekonomicznego, dlatego też stworzono specjalny program, mający na celu podwyższenie poziomu edukacji i zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Statystycznie 22% osób poniżej 25 roku życia i zdolnych do pracy nie może jej znaleźć, w krajach członkowskich Unii najbardziej dotkniętych kryzysem odsetek ten sięga 50%.

  Kilka dni po planowanym przyjęciu przez Komisję Europejską pakietu dotyczącego zatrudnienia („Youth Employment Package”) Komitet Regionów zajmie się rozpatrywaniem, w jaki sposób kwestie zatrudnienia, staży, szkoleń i mobilności potencjalnych młodych pracowników mogą zostać rozwiązane przez władze regionalne i krajowe w poszczególnych krajach Unii.

  Będzie to miało miejsce podczas pierwszej z siedmiu konferencji Komitetu Regionów w latach 2012/2013 organizowanych w ramach siedmiu głównych inicjatyw będących częścią strategii Europa 2020.

 • Projekt tygodnia: Rozwój i współpraca małych firm – trzy centra innowacyjności w Kornwalii

  (19/11/2012)

  W Kornwalii w Wielkiej Brytanii znajduje się duży odsetek małych i średnich firm (SME). Zauważono, że tym kornwalijskim SME pomogły centra innowacyjności i inkubatory przedsiębiorczości, umożliwiające firmom rozwój i współpracę, a w dalszej perspektywie osiągnięcie sukcesu. Wszystkimi centrami innowacji zajmuje się uniwersytet w Plymouth, a korzystające z nich firmy zostają automatycznie objęte działaniami uniwersytetu na rzecz przedsiębiorstw, mającymi na celu stymulowanie rozwoju ekonomicznego dzięki dostępowi do badań i przekazywaniu wiedzy.

  Centrum Pool Innovation Centre (PIC), znajdujące się w obszarze odnowienia Camborne, Pool i Redruth, uzyskało niemal 9 mln funtów z funduszy regionalnych UE i zostało zbudowane jako pierwsze. Od chwili otwarcia w 2010 r. odnosi sukcesy, wyznaczając kierunek rozwoju programu Cornwall Innovation Centre. Osiągnąwszy 50% wydajności w ciągu sześciu miesięcy, co stanowi wyprzedzenie harmonogramu o ponad dwa lata, centrum działa obecnie na optymalnym poziomie i gości 44 przedsiębiorstwa, których łączny obrót wynosi 12 mln funtów rocznie. Tylko w pierwszym roku działania wspomagane przez PIC przedsiębiorstwa osiągnęły średni wzrost o około 40%, utworzyły 45 nowych miejsc pracy i zapobiegły likwidacji 15. Liczba nowych stanowisk pracy obecnie zbliża się do 80.

  Centrum PIC jest blisko związane z siostrzanym centrum inwestycyjnym w Tremough (Tremough Innovation Centre –TIC), otwartym w styczniu 2012 r. i korzystającym z funduszy UE w wysokości niemal 10 mln funtów. TIC, podobnie jak PIC, rozwija się znakomicie i gości 35 klientów, zajmujących się głównie kulturą, sztuką i mediami, a także technologiami korzystnymi dla środowiska.

  Centrum Health and Wellbeing Innovation Centre w Truro (HWIC), które także uzyskało z funduszy UE dofinansowanie w wysokości 10 mln funtów, ma zostać otwarte na początku 2013 r. Będzie wykorzystywać możliwości współpracy z powstającą grupą firm zajmujących się zdrowiem i komfortem życia zlokalizowaną w pobliżu kampusu zespołu szpitalnego Royal Cornwall Hospital Trust.

   

  Chris Pomfret, przewodniczący organizacji ds. partnerstwa lokalnego oraz wiceprzewodniczący komitetu ds. lokalnego zarządzania konwergencją, kierujący programem konwergencji, mówi: „Trzy centra innowacyjności w Kornwalii stanowią istotny wkład w strategię rozwoju ekonomicznego Kornwalii i Wysp Scilly. Zapewniają opiekę nad nowymi i powstającymi przedsiębiorstwami i oferują infrastrukturę potrzebną kornwalijskim firmom do prowadzenia badań, rozwoju i współpracy. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mogliśmy zaprojektować i wybudować centra w krótkim czasie, najpierw PIC, następnie TIC, a obecnie HWIC, zapewniając ekonomiczny rozgłos firmom mającym siedziby w tych budynkach. Dzięki tworzeniu miejsc pracy oraz osiągnięciu przez centrum PIC celu wydajności na dwa lata przed planowanym terminem Kornwalia jest gotowa do podjęcia aktywności biznesowej nie tylko teraz, ale i w przyszłości".

  Strona projektów

   

   

 • Przewodniczący Barroso gościem spotkania grupy „przyjaciół polityki spójności” w Parlamencie Europejskim

  (14/11/2012)

  13 listopada w Parlamencie Europejskim przewodniczący Komisji José Manuel Barroso spotkał się z „przyjaciółmi polityki spójności”. W skład tej sformowanej w celu koordynowania celów strategicznych w zakresie polityki spójności grupy wchodzą przywódcy 16 państw członkowskich: Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Grecji, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii i Węgier.

  „Polityka spójności ma bardzo duże znaczenie, ponieważ jej realizacja nie tylko leży w interesie najbardziej narażonych i najsłabszych regionów Europy, ale również przyczynia się do ogólnego wzrostu gospodarczego. (…) Polityka spójności jest mi bliska, bliskie mi jest jednak również mądre wydawanie pieniędzy. Chciałbym zatem zachęcić do zjednoczenia się przyjaciół polityki spójności i przyjaciół mądrego wydawania pieniędzy pod jednym sztandarem przyjaciół wzrostu gospodarczego, prawdziwie europejskiej koalicji na rzecz Europy”.

  Przewodniczący wskazał siedmioletni budżet UE (Wieloletnie Ramy Finansowe) jako najważniejszy instrument inwestowania we wzrost gospodarczy oraz zaapelował „do wszystkich głów państw i szefów rządów o wzmożenie wysiłków na rzecz osiągnięcia konsensusu podczas zwołanej na przyszły tydzień nadzwyczajnej sesji Rady Europejskiej, a następnie wypracowania porozumienia z Parlamentem Europejskim do końca tego roku”.

  W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele organizacji pracodawców BusinessEurope, Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

  Pełny tekst przemówienia przewodniczącego Barroso jest dostępny tutaj.

 • Spotkanie komisarza Hahna z Kostisem Hatzidakisem, greckim ministrem ds. rozwoju, konkurencyjności, infrastruktury, transportu i informatyzacji

  (13/11/2012)

  Motywem przewodnim spotkania było omówienie najważniejszych kwestii związanych m.in. z realizacją celu w zakresie absorpcji funduszy unijnych na 2012 r. oraz pomyślnym wdrożeniem priorytetowych projektów. „Jestem raczej przekonany, że Grecja osiągnie ustalony cel w zakresie absorpcji funduszy strukturalnych, który w 2012 r. wynosi 3,7 mld euro” — stwierdził po spotkaniu komisarz Hahn. „Grecy powinni nadal w jak najlepszy sposób korzystać z funduszy udostępnianych im w ramach polityki spójności, ponieważ są one źródłem wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy”.

  Minister Hatzidakis potwierdził dalsze działania władz greckich na rzecz terminowego wdrożenia priorytetowych projektów. Podkreślił jednocześnie, że wyznaczeni zostali specjalni koordynatorzy, którzy mają pomóc w usunięciu wąskich gardeł uniemożliwiających takie terminowe wdrożenie. Ponadto komisarz Hahn został poinformowany o działaniach rządu greckiego na rzecz uproszczenia procedur oraz ułatwienia małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do finansowania. Zwłaszcza w przypadku dostępu do finansowania istnieje potrzeba jak najszybszego rozwiązania, m.in. przy pomocy EBI, problemów związanych z płynnością MŚP. Minister Hatzidakis i komisarz Hahn omówili również potrzebę przygotowania szczegółowego przeglądu obecnie realizowanych projektów w zakresie turystyki oraz konieczność położenia przez władze regionalne większego nacisku na finalizację tych projektów, zwiększają one bowiem atrakcyjność greckich regionów dla cudzoziemców.

 • Projekt tygodnia: Nowoczesny i „zielony” budynek puntem spotkań dla mieszkańców wsi Dambel

  (09/11/2012)

  Dambel to niewielka wioska mająca 453 mieszkańców, znajdująca się na północny zachodzie włoskiego regionu Trentino.

   

  Aby stworzyć nową, wielofunkcyjną przestrzeń dla swoich mieszkańców oraz przywrócić życie lokalnej społeczności, gmina Dambel postanowiła odnowić stary, duży budynek publiczny przy zastosowaniu ekologicznej technologii.

   

  Odnowiony budynek publiczny, który uzyskał dofinansowanie unijne w kwocie 625 000 EUR, został otwarty w lipcu 2012 r. Główne ramy i konstrukcja odnowionego budynku wykonane zostały z miejscowego drewna. W konstrukcji zielonego dachu wykorzystano nowatorskie rozwiązania pozwalające na całkowite odzyskanie wody deszczowej. Odzyskana deszczówka wykorzystywana jest do nawadniania ogrodów wokół budynku. Nowy budynek wykorzystuje także zaawansowany system automatyki domowej zasilany ze źródeł energii odnawialnej. Na przykład ogrzewanie oparto na kotle spalającym biomasę, który ma wyższą sprawność i jest bardziej ekologiczny niż tradycyjne kotły olejowe.

   

  Nowy, energooszczędny budynek mieści obecnie sklep, żłobek dla prawie 20 dzieci, urząd gminy, przychodnię lekarską oraz dużą salę dostępną dla Rady Gminy oraz na spotkania społeczności lokalnej, co stanowi ogromną ofertę usług publicznych jak na wieś tych rozmiarów. Przewiduje się, że rocznie z nowego budynku będzie korzystać około 7000 osób ze wsi i okolic.

   

  Pan Flavio Pedrotti, burmistrz Dambel, mówi o projekcie:

  „Ubiegaliśmy się o dofinansowanie, aby odnowić budynek, w którym mieściło się wiele biur i żłobek. Dzięki finansowaniu z Unii Europejskiej można było całkowicie odnowić stary budynek, który stał się najważniejszym miejscem spotkań mieszkańców wsi. Dzięki zastosowaniu ekologicznych technologii i systemów, nowy budynek uzyskał zielony certyfikat ARCA – włoską certyfikację systemu jakości dla budynków wykorzystujących drewno. Nowy budynek zapewnia mieszkańcom wiele usług w jednej lokalizacji. Jest to niezwykłe dla wsi tych rozmiarów".  Strona internetowa projektu

 • Komisarz Johannes Hahn spotka się z premierem Słowacji i przedstawi przyszłe priorytety funduszy unijnych w Słowacji

  (09/11/2012)

  Komisarz Johannes Hahn gości w Bratysławie, aby spotkać się z premierem Robertem Fico i omówić szczegółowo z Radą Ministrów politykę regionalną w kolejnym okresie budżetowym UE. Komisarz i premier będą rozmawiać o możliwościach wykorzystania funduszy UE w celu przyspieszenia rozwoju Słowacji i zwiększenia liczby miejsc pracy. Wizyta zbiega się z decydującą fazą rozmów państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego na temat kolejnego siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej i propozycji Komisji dotyczących przyszłej polityki regionalnej. 

  Komisarz przedstawi propozycje Komisji Europejskiej dotyczące możliwości najlepszego wykorzystania przez Słowację funduszy uwzględnionych w budżecie 2014-2020 zgodnie z długofalową strategią rozwoju „Europa 2020”. Komisarz spotka się z Radą Ministrów, aby opracować umowę o współpracy dotyczącą polityki regionalnej UE w Słowacji w latach 2012-2020. Będzie także zachęcał władze Słowacji do zaangażowania we wdrażanie obecnych programów, aby zapewnić odpowiednie postępowanie w obliczu kryzysu i zagwarantować pełne i skuteczne wykorzystanie funduszy UE.

  Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Słowacji

  Informacja prasowa

 • Partnerstwo miejsko-wiejskie: klucz do pomyślnej przyszłości Europy

  (08/11/2012)

  Europa jest mozaiką miejskich i wiejskich obszarów, na których warunki życia są wprawdzie różne, jednak ludzie napotykają na podobne problemy. Mieszkańców miast i wsi łączy sieć zależności, a wzajemna współpraca potrzebna jest obu grupom, aby rozwijały się w zrównoważony sposób.

  Nowa seria filmów pokazuje, jak inicjatywa Rurban inspiruje tworzenie formalnego i nieformalnego partnerstwa dotyczącego wielu kwestii, na przykład badań i innowacji, energii, dostaw wody, produkcji żywności, transportu, turystyki i wypoczynku i innych.

  Realizując politykę spójności, Unia Europejska przeznacza ponad jedną trzecią swojego budżetu na promowanie zrównoważonego i sprzyjającego włączaniu rozwoju w całej Europie. Celem tych działań jest zapewnienie wszystkim regionom, tak wiejskim, jak i miejskim, jednakowego dostępu do korzyści płynących z rozwoju.

  W Europie można już obserwować wiele dobrych przykładów współpracy miejsko-wiejskiej. Na filmach przedstawiono trzy studia przypadków: słabo zaludnioną środkową Finlandię, Region miejski Norymberga w Niemczech i prowincję Forlì-Cesena w środkowych Włoszech.

  Obejrzyj filmy tutaj.

 • Komisarz ds. polityki regionalnej UE Johannes Hahn spotka się z premierem Portugalii i przedstawi przyszłe priorytety funduszy unijnych w Portugalii

  (07/11/2012)

  Komisarz Johannes Hahn gości dzisiaj w Lizbonie, zaś jutro spotka się z premierem Passosem Coehlo, by omówić sposoby najlepszego wykorzystania funduszy unijnych w kolejnym okresie budżetowym UE w celu rozwoju kraju i zwiększenia liczby miejsc pracy w Portugalii. Z komisarzem spotkają się także minister finansów, Vítor Gaspar, minister gospodarki i pracy, Álvaro Santos Pereira, i sekretarz stanu, Almeida Henriques. Wizyta zbiega się z decydującą fazą rozmów państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego na temat kolejnego siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej i propozycji Komisji dotyczących przyszłej polityki regionalnej. 

  Podczas wizyty Komisarz przedstawi propozycje Komisji dotyczące tego jak Portugalia mogłaby wzmocnić swoją gospodarkę i zmaksymalizować korzyści płynące z inwestycji UE poprzez priorytetyzację kluczowych sektorów o największym potencjale wzrostu — w zgodności z długofalową strategią rozwoju „Europa 2020”.

  Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Portugalii

  Informacja prasowa

 • Komisarz Hahn wzywa do „lepszego wydatkowania” na rzecz skuteczniejszej polityki regionalnej

  (05/11/2012)

  Komisarz ds. polityki regionalnej, Johannes Hahn, weźmie dzisiaj udział w nieformalnym posiedzeniu ministrów, zorganizowanym przez prezydencję cypryjską w Nikozji. Przed ministrami ds. polityki regionalnej ze wszystkich 27 państw członkowskich przedstawi on plany lepszego wydatkowania unijnych funduszy strukturalnych. Wzmocnione podejście – przedstawione przez Komisję w propozycjach polityki na lata 2014-2020 - ma na celu lepsze dostosowanie do szerszych celów polityki Unii oraz długofalowej strategii rozwoju i wzrostu liczby miejsc pracy „Europa 2020”. Komisarz wezwie także do częstszych wymian i ogólnej debaty politycznej nad przyszłą polityką regionalną, podsumowania postępów w realizacji założonych celów oraz strategicznego udziału w rozwoju UE dzięki inteligentniejszemu inwestowaniu.

  Przeczytaj przemówienie Komisarza Hahna

 • Umieszczenie projektów regionalnych na mapie

  (23/10/2012)

  Nowa interaktywna mapa prezentująca wybrane projekty, które otrzymały finansowanie z unijnych funduszy regionalnych jest już dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej – Inforegio.  Mapa zawiera informacje o ważniejszych projektach, ostatnich finalistach konkursu „Regiostars” oraz szczegółowe studia przypadku.

  Jako uzupełnienie mapy w skali europejskiej, wiele organów zarządzających opublikowało interaktywne mapy ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi beneficjentów unijnych funduszy regionalnych w poszczególnych krajach.  Są to:

  Jesteśmy żywo zainteresowani rozpowszechnianiem informacji o innych projektach dzięki naszej mapie interaktywnej i innym narzędziom komunikacji, w tym także dzięki artykułom „Projekt tygodnia” zamieszczanym na stronie internetowej Inforegio.  Prosimy o kontakt, jeśli chcą Państwo zasugerować przykład dobrych praktyk.

 • Ankieta unijnych władz lokalnych i regionalnych w sprawie inicjatywy „Youth on the Move”

  (22/10/2012)

  Ponad dwa lata po jej wdrożeniu, Komitet Regionów dokona podsumowania flagowej inicjatywy w ramach strategii Europa 2020 „Mobilna Młodzież” („Youth on the Move”). Temu celowi poświęcona jest konferencja, która odbędzie się w Brukseli 13 grudnia 2012. Będzie to pierwsze z szeregu wydarzeń i inicjatyw monitorujących realizowanych przez Komitet Regionów, związanych ze śródokresową oceną strategii Europa 2020 w roku 2014.

  Aby pomóc Komitetowi Regionów w monitorowaniu wdrażania flagowych inicjatyw w ramach strategii Europa 2020, na Platformie Monitorowania Strategii Europa 2020 uruchomiona zostaje załączona ankieta unijnych władz lokalnych i regionalnych: Ocena flagowej inicjatywy „Mobilna Młodzież” („Youth on the Move").

  Wyniki tej ankiety zostaną włączone do „4. Raportu KR z monitorowania strategii Europa 2020”, który zostanie opublikowany w październiku 2013 r. Raport ten wejdzie także w skład oceny śródokresowej strategii Europa 2020 dokonywanej przez KR w 2014 r.

  Więcej informacji oraz kwestionariusz ankiety można znaleźć pod adresem: http://portal.cor.europa.eu/europe2020/MonitoringFlagships/Pages/YouthOnTheMove.aspx

  Zachęcamy także do dzielenia się przykładami udanego wdrożenia projektów związanych ze strategią Europa 2020 w Państwa regionach.

 • Wizyta komisarza Johannesa Hahna w Grecji ─ wykorzystanie funduszy regionalnych jako impulsu do naprawy gospodarczej

  (19/10/2012)

  Unijny komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn przebywa dzisiaj z wizytą w Grecji. Jego wizyta ma na celu przedstawienie najbardziej skutecznych sposobów wykorzystania funduszy regionalnych UE na rzecz wzrostu gospodarczego w kontekście następnego długoterminowego budżetu UE.

  Komisarz Hahn spotka się w Atenach z 13 gubernatorami greckich regionów, aby ustalić na jakich dziedzinach, zdaniem Komisji Europejskiej, Grecja może najlepiej skoncentrować swoje wysiłki w ramach następnego budżetu na lata 2014-2020 i na co powinna zwrócić uwagę, aby jak najlepiej wykorzystać obecne fundusze. Spotkanie to będzie stanowiło punkt wyjściowy do dalszych rozmów na temat sposobu projektowania programów i koncentracji inwestycji.

  Komisarz Hahn odbędzie również podróż do Salonik, gdzie spotka się z przedstawicielami środowiska biznesowego północnej Grecji, aby ocenić lokalny wpływ funduszy regionalnych oraz omówić sposoby stworzenia lepszych warunków dla rozwoju biznesu.

 • Regionalny Rocznik Statystyczny Eurostatu za rok 2012 oraz wdrożenie interaktywnych narzędzi online

  (16/10/2012)

  Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej, właśnie opublikował Regionalny Rocznik Statystyczny 2012 oraz uruchomił powiązane z nim interaktywne narzędzie online. Oba te zasoby pozwolą użytkownikom zapoznać się z danymi statystycznymi dotyczącymi kluczowych wskaźników rozwoju regionalnego, jak np. gęstość zaludnienia, poziom zatrudnienia, wydatki na badania i rozwój oraz inne wskaźniki gospodarcze. Dane pochodzą ze wszystkich 27 państw członkowskich UE oraz, jeśli są one dostępne, z czterech krajów EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria), kraju oczekującego na akcesję (Chorwacja) oraz trzech z krajów kandydackich (Czarnogóra, Republika Macedonii oraz Turcja).

  Rocznik statystyczny zawiera wiele oddzielnych map, tak więc opracowano nowe narzędzie internetowe umożliwiające przeglądanie tych informacji w postaci graficznej w sposób bardziej interaktywny i elastyczny.

  Regionalny rocznik statystyczny Eurostat 2012 podzielony jest na czternaście rozdziałów poświęconych gospodarce, ludności, zdrowiu, edukacji, rynkowi pracy, strukturalnym danym statystycznym przedsiębiorczości, turystyce, społeczeństwu informacyjnemu, rolnictwu, transportowi, nauce, technologii i innowacji, miastom Europy, regionom nadmorskim oraz typologiom terytorialnym.

  Dalsze informacje

  Interaktywne narzędzie online: http://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/

 • Studium w sprawie mapowania Internetu szerokopasmowego i infrastruktury

  (15/10/2012)

  Komisja ogłosiła zaproszenie do składania ofert dotyczących wszelkich inicjatyw mapowania Internetu szerokopasmowego (np. mapowanie fizycznej infrastruktury, usług lub innych danych dotyczących Internetu szerokopasmowego). Badanie powinno dostarczyć władzom, konsumentom i sektorowi podstawowych informacji. Informacje te powinny umożliwić decydentom i krajowym organom regulacyjnym a także innym zainteresowanym podmiotom, w tym uczestnikom rynku, identyfikację obszarów o zbyt małym dostępie usług oraz obszarów, gdzie możliwe jest wprowadzenie udoskonaleń. Studium to powinno także wspomóc wykorzystywanie efektu synergii pomiędzy różnymi sieciami, między innymi siecią transportową, sieciami elektroenergetycznymi, wodociągowymi i kanalizacyjnymi, co pozwala na zmniejszenie wysokich kosztów budowy sieci. Termin składania ofert upływa 30 października 2012 r.

 • Pomoc publiczna i rozwój regionalny w ścisłej współpracy

  (11/10/2012)

  W dniu dzisiejszym o godz. 10:00 Komisarz UE ds. polityki regionalnej, Johannes Hahn, oraz Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za politykę ds. konkurencji, Joachim Almunia, odbędą debatę wysokiego szczebla nad pomocą publiczną, polityką regionalną i konkurencyjnością. Rozmowy skoncentrują się na bieżących negocjacjach w sprawie ram prawnych przyszłej polityki regionalnej UE oraz na nowym zbiorze zasad dotyczących pomocy publicznej, który jest obecnie opracowywany. To będące częścią OPEN DAYS 2012 wydarzenie stanowi dla partnerów regionalnych szansę zaprezentowania swoich poglądów i wyrażenia opinii w tym ważnym dla obu polityk momencie.

  Debatę wysokiego szczebla można śledzić tutaj

 • Zwycięzcy konkursu fotograficznego odebrali nagrody z rąk komisarza Hahna

  (10/10/2012)

  9 października komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn wręczył nagrody 4 zwycięzcom konkursu fotograficznego pt. „Europa w moim regionie”. Każdy z czworga szczęśliwców z Bułgarii, Rumunii i Polski, którzy zgłosili do konkursu najlepsze zdjęcia, otrzymał w nagrodę sprzęt fotograficzny o wartości 1000 EUR, a także wycieczkę dla dwóch osób do Brukseli na uroczystość wręczenia nagród organizowaną w ramach OPEN DAYS.

  Konkurs fotograficzny został ogłoszony na stronie Komisji Europejskiej w serwisie Facebook i trwał od lipca do sierpnia 2012 r. Uczestnicy zostali zaproszeni do zgłaszania zdjęć w dwóch kategoriach:

  - kategoria „Mój projekt" (otwarta dla organizacji, które skorzystały ze środków finansowania z UE);

  - kategoria „Naoczny świadek” (otwarta dla osób mieszkających w UE, które dostrzegły obiekt uwieczniony na zdjęciu w swoim regionie lub podczas podróży po innym regionie).

  Zdjęcia musiały zawierać dowód skorzystania z funduszy regionalnych UE (mogła to być np. fotografia billboardu, drogowskazu, tablicy pamiątkowej itd. z wizerunkiem flagi UE oraz informacjami na temat projektu).

  W gronie czworga zwycięzców znaleźli się:

  - Simeon Mitkov (Bułgaria),

  - Cristina Dumitru Tabacaru (Rumunia),

  - Boyan Ivanov (Bułgaria),

  - Marek Babula (Polska).

  Cztery zwycięskie zdjęcie zostały wybrane przez niezależne jury w składzie:

  • dr Gillian Bristow (Szkoła Planowania i Geografii, Uniwersytet w Cardiff, Wielka Brytania);
  • Jef Boes (fotograf działający jako wolny strzelec, Belgia);
  • Olaf Kracht (strateg i dziennikarz z mediów społecznościowych, Niemcy).

  Konkurs fotograficzny pomógł lepiej uświadomić publiczności, jak różnorodne są projekty realizowane ze środków polityki regionalnej UE i jakie korzyści przynoszą one lokalnym społecznościom z całej Europy. W sumie w serwisie Facebook zdjęcia obejrzało ponad 500 tys. gości, do konkursu zakwalifikowano ponad 600 przesłanych zdjęć, a swoje głosy na wybrane zdjęcia oddało ponad 7000 członków serwisu.

  Tutaj można obejrzeć zdjęcia, które zwyciężyły w konkursie pt. „Europa w moim regionie”.

 • Prezentacja innowacyjnych projektów w trakcie OPEN DAYS 2012

  (09/10/2012)

  Komisja Europejska niedawno ogłosiła listę finalistów Nagród RegioStars 2013 za innowacje. 27 projektów z pięciu kategorii jest wyrazem doskonałej i innowacyjnej pracy, jaka dokonuje się na terenie całej UE, oraz reprezentuje cały przekrój geograficzny Unii. Już dzisiaj w Brukseli, w Komitecie Regionów, finaliści zaprezentują swoje projekty i spotkają się z Komisarzem Johannesem Hahnem. W trakcie Dni Otwartych 2012 Komisarz ogłosił także kategorie, w jakich przyznawane będą Nagrody w roku 2014.

  Warsztaty finalistów Nagród RegioStars 2013 można śledzić online tutaj

  Regiostars Finalistów 2013

 • Przewodniczący instytucji europejskich otwierają OPEN DAYS 2012 w Parlamencie Europejskim

  (08/10/2012)

  8 października o 16:00 w Parlamencie Europejskim Herman Van Rompuy, Przewodniczący Rady Europejskiej, José Manuel Barroso, Przewodniczący Komisji Europejskiej oraz Martin Schulz, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego dokonają oficjalnego rozpoczęcia czterech dni debat i rozmów nad przyszłym kształtem unijnej polityki regionalnej oraz sposobami utrzymania jej jako narzędzia inwestycyjnego budżetu Unii. Wydarzenie to można śledzić NA ŻYWO. Gospodarzami tej imprezy są Komisarz Unii ds. polityki regionalnej, Johannes Hahn, oraz Przewodniczący Komitetu Regionów, Ramon Luis Valcarel. Wraz z Danutą Huebner, posłanką do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczącą Komitetu Rozwoju Regionalnego oraz Eleni Mavrou, Ministrem Spraw Wewnętrznych i przedstawicielką prezydencji cypryjskiej, będą oni debatować nad wartością dodaną polityki regionalnej w przyspieszaniu wychodzenia z kryzysu gospodarczego oraz nad sposobami aktywnego zachęcania do zaangażowania w realizację strategii Europa 2020.

  Więcej informacji: www.opendays.europa.eu

  Wystąpienia:
  Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz - DE -
  Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso - FR -
  Komisarz UE ds. polityki regionalnej Johannes Hahn - EN -

 • Projekt tygodnia: „PLUM” – inwestycja w ramach unijnej polityki regionalnej przyczynia się do innowacyjności i sukcesu biznesowego polskiej firmy

  (05/10/2012)

  Powstała 20 lat temu spółka PLUM mieści się w Ignatkach koło Białegostoku w województwie podlaskim i dostarcza rozwiązania w zakresie elektroniki przemysłowej dla branż gazownictwa, ogrzewnictwa i wodociągów.

  Firma specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych urządzeń pomiarowych i sterujących, które spełniają wszystkie wymagane przemysłowe normy polskie i europejskie. Firma korzysta z unijnych dotacji do udanego opracowywania innowacyjnych projektów; 4 października jej osiągnięcia zostaną zaprezentowane Komisarzowi ds. polityki regionalnej Johannesowi Hahnowi jako przykład najlepszych praktyk z województwa podlaskiego.

  Najnowszy projekt, który uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości około 600 000 EUR, zostało zrealizowany w październiku 2011 r. Celem projektu było zwiększenie produkcji sterowników dla ogrzewnictwa oraz zwiększenie wydajności produkcyjnej spółki dzięki wybudowaniu nowego zakładu produkcyjnego. Inwestycja pozwoliła zatem firmie PLUM rozpocząć produkcję innowacyjnych sterowników dla ogrzewnictwa na dużą skalę, znacznie zwiększając konkurencyjność i możliwości technologiczne spółki, przy jednoczesnej modernizacji całego procesu produkcji.

  Co więcej, dzięki projektowi firma uniezależniła się od jednej branży – gazownictwa – i zwiększyła elastyczność swoich działań. Powstały też 24 nowe miejsca pracy.

  Pan Szumscy, właściciel spółki PLUM, mówi:

   

  „Na samym początku naszej działalności zdefiniowaliśmy dwa filary naszego rozwoju – innowacyjne technologie i niezawodni pracownicy. Dzięki śmiałym działaniom i doświadczeniu pracujemy obecnie w nowoczesnym kompleksie profesjonalnie wyposażonych budynków o łącznej powierzchni ponad 4 601 m2. Posiadamy w pełni zautomatyzowaną linię produkcyjną, wyposażoną w nowoczesne maszyny renomowanych firm i ciągle inwestujemy w dalsze doskonalenie i rozwój naszej infrastruktury produkcyjnej i laboratoryjnej, korzystając ze wsparcia funduszy unijnych w ramach polityki regionalnej. Dostarczamy bezpieczne rozwiązania, które pozwalają obniżyć koszty i spełniają wszystkie wymagania odpowiednich norm. Zatrudniając 200 pracowników, dostarczamy wszystkim naszym klientom rozwiązania najwyższej jakości".

   

  Więcej informacji

  - Projekt PLUM Sp. z o.o.

  - Witryna internetowa PLUM Sp. z o.o.

  - Zarząd województwa podlaskiego

 • OPEN DAYS 2012 – Regiony Europy odpowiadają na wezwanie do silniejszej polityki spójności jako funduszu rozwoju Europy.

  (05/10/2012)

  Bruksela, 8-11 października

  W tym jakże ważnym momencie dla unijnej polityki spójności swoje dziesięciolecie obchodzi największe doroczne wydarzenie w świecie polityki regionalnej i miejskiej. Negocjacje w sprawie budżetu Unii i przyszłego kształtu polityki spójności wchodzą w ostateczną i krytyczną fazę. OPEN DAYS zgromadzą około 6000 osób zajmujących się na co dzień polityką regionalną w całej Europie; będą oni mieli okazję podzielić się najlepszymi praktykami i wzmocnić politykę regionalną jako główny instrument realizacji celów rozwojowych strategii Europa 2020 i wspomagania wychodzenia Unii Europejskiej z kryzysu. Ponad 100 seminariów i warsztatów odbędzie się pod hasłem „Zmiany w regionach i miastach europejskich”, a ich głównym przedmiotem będą priorytety przyszłego finansowania:

  • inteligentny i ekologiczny rozwój dla wszystkich, promowanie innowacji / badań i rozwoju 
  • wsparcie dla MSP 
  • współpraca terytorialna

  Osiąganie i mierzenie wyników dla skuteczniejszej polityki. OPEN DAYS 2012 pozwolą także podsumować dotychczasowe osiągnięcia i zdefiniować przyszły kształt polityki.

  Czy chcesz zapytać Komisję Europejską, Parlament Europejski albo Komitet Regionów o unijną politykę regionalną? 

  W trakcie sesji otwierającej Europejski Tydzień Regionów i Miast, 8 października w godzinach 16:00-18:00 będzie można zadawać pytania na Twitterze. W poście należy zamieścić hashtag #euopendays. Najciekawsze pytania zostaną zadane w trakcie debaty z udziałem Johannesa Hahna, Komisarza UE d. polityki regionalnej, Danuty Hübner, Przewodniczącej Komitetu Parlamentu Europejskiego ds. Rozwoju Regionalnego oraz Ramóna Luisa Valcárcela, Przewodniczącego Komitetu Regionów.

  W dniu 8 października sesja otwierająca będzie transmitowana na żywo w Internecie.

  Więcej informacji: www.opendays.europa.eu

  Komunikat Prasowy

 • Byle nie spocząć na laurach – komisarz UE ds. polityki regionalnej J.Hahn przedstawi w Polsce swoją wizję funduszy strukturalnych

  (04/10/2012)

  Komisarz Johannes Hahn rozpocznie dziś swoją trzydniową wizytę w Polsce (3-5 października), inaugurującą serię spotkań z przedstawicielami regionów i ministerstw z całej Europy poświęconych polityce regionalnej w nowym budżecie UE. W Polsce poruszona zostanie kwestia jak najlepszego wykorzystania funduszy strukturalnych do pobudzenia wzrostu gospodarczego i stworzenia nowych miejsc pracy. Wizyta odbywa się w krytycznym momencie rozmów między państwami członkowskimi UE a Parlamentem Europejskim na temat przyszłej 7-letniej perspektywy budżetowej i propozycji Komisji dotyczących przyszłości polityki regionalnej.

 • Zwycięzcy konkursu fotograficznego „Europa w moim regionie”

  (02/10/2012)

  Czworo szczęśliwców z Bułgarii, Rumunii i Polski wygrało sprzęt fotograficzny o wartości 1000 € oraz wycieczkę dla dwóch osób do Brukseli. 

  Nagrodzone osoby przyjadą na obchody Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast („Dni Otwarte”) w dniu 9 października, aby odebrać nagrody przyznane za zdjęcia zgłoszone w ramach konkursu fotograficznego „Europa w moim regionie”.  Konkurs fotograficzny był zorganizowany na stronie Komisji Europejskiej na Facebooku w lipcu i sierpniu 2012 r.  Zadaniem uczestników było zgłoszenie zdjęć w jednej z dwóch kategorii:

  • „Mój projekt”(kategoria dla organizacji, które skorzystały z funduszy regionalnych UE)
  • „Naoczny świadek” (kategoria dla wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej, którzy zwrócili uwagę na jakiś projekt w swoim regionie lub podczas zwiedzania innych miejsc)

  Tematem zdjęć miały być inwestycje z widocznym dowodem finansowania z unijnych funduszy regionalnych (np. billboard, znak, tablica, itp., z flagą UE oraz informacją o projekcie).

  W dniu 9 października komisarz Hahn wręczy nagrody następującym czterem zwycięzcom:

  • Simeon Mitkov (Bułgaria)
  • Cristina Dumitru Tabacaru (Rumunia)
  • Boyan Ivanov (Bułgaria)
  • Marek Babula (Polska)

  Zwycięskie zdjęcia zostały wybrane przez niezależne jury:

  • dr Gillian Bristow (School of Planning and Geography, Cardiff University, Wielka Brytania)
  • Jef Boes (niezależny fotograf, Belgia)
  • Olaf Kracht (specjalista ds. strategii mediów społecznościowych i dziennikarz, Niemcy)

  Konkurs fotograficzny pozwolił zbudować świadomość ogromnego zróżnicowania projektów wspieranych ze środków unijnych w ramach polityki regionalnej, które wpływają na zmianę sytuacji społeczności lokalnych w całej Europie.  Ogółem na stronie Facebooka odnotowano ponad 500 000 odwiedzin, do konkursu zgłoszono 600 kwalifikujących się zdjęć, na które oddano ponad 7000 głosów.

  Zobacz zdjęcia nagrodzone w konkursie "Europa w moim regionie"

 • Rola międzynarodowych transferów w dziedzinie inwestycji publicznych w krajach Europy środkowej, wschodniej i południowej: doświadczenia Komisji Europejskiej w zakresie funduszy strukturalnych

  (25/09/2012)

  Kraje Europy środkowej, wschodniej i południowej (CESEE) są głównymi beneficjentami polityki spójności. W świetle trwającego kryzysu finansowego i gospodarczego niezbędne staje się zapewnienie rozważnego wydatkowania pieniędzy publicznych tak, by inwestycje przynosiły oczekiwane rezultaty. Jednakże zmierzenie wpływu polityki spójności nie jest proste. Chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o tym problemie? Chcesz się dowiedzieć, jak nam się udało i co proponujemy, by w przyszłości jeszcze lepiej sobie radzić? Zapoznaj się z dokumentem roboczym.

 • W tym wydaniu magazynu Panorama piszemy o instrumentach finansowych i Dniach Otwartych oraz przedstawiamy wyjątkowy wywiad z Jakiem Delors

  (24/09/2012)

  Jesienne wydanie magazynu Panorama zatytułowane „Inwestycje w regionach” jest już dostępne online. Głównym elementem wydania jest 6-stronicowy artykuł o wykorzystaniu instrumentów finansowych do wsparcia polityki regionalnej, którego autorzy analizują różne formy dostępnych pożyczek i funduszy venture capital oraz prezentują przykłady udanych projektów z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Polski i Estonii. Artykuł opisuje także wsparcie zapewniane w ramach inicjatyw JEREMIE, JASMINE i JESSICA, jak również niektóre problemy związane z implementacją i przyznawaniem środków oraz proponowane zmiany na lata 2014-2020.

  Kolejnym dużym artykułem w tym numerze jest wywiad na wyłączność z byłym Przewodniczącym Komisji Europejskiej, Jakiem Delors, który przedstawił swoje poglądy na bieżący kryzys finansowy oraz opowiedział o historii i rozwoju polityki spójności i swoich wizjach na przyszłość inwestycji w regiony Europy.

  Ponadto opisujemy priorytety aktualnej prezydencji Cypru w Unii Europejskiej, ponieważ dotyczą one polityki regionalnej. Adonis Constantinides, Koordynator ds. wieloletnich ram finansowych i Przewodniczący Grupy roboczej ds. środków strukturalnych, podkreśla potrzebę solidarności i spójności społecznej oraz wymienia negocjacje w sprawie wieloletnich ram finansowych jako główny priorytet cypryjskiej prezydencji.

  W magazynie przedstawiamy także program październikowej imprezy Dni Otwarte oraz 27 finalistów nagród RegioStars 2013.

  W najnowszym wydaniu magazynu Panorama 43 znajdą Państwo te i wiele innych artykułów. Obecnie czasopismo dostępne jest w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Kolejne wersje językowe już wkrótce.

  Panorama: „Inwestycje w regionach”

 • Wywiad z Jacquesem Delorsem na wyłączność magazynu Panorama, nr 43

  (24/09/2012)

  Magazyn Panorama wydany jesienią 2012 r. zawiera wywiad na wyłączność z Jacquesem Delorsem, przewodniczącym Komisji Europejskiej w latach 1985-1995. Delors przedstawia w nim historię i rozwój polityki spójności oraz jej miejsce w projekcie europejskim, a także podkreśla jej niezmienne znaczenie dla przyszłego rozwoju regionów Europy. Ostrzega także, że polityki spójności nie wolno mylić z polityką konkurencji i wzywa do ponownego przyjrzenia się sytuacji ekonomicznej, aby mieć pewność, że pod uwagę są brane wszelkie korzyści rozwoju regionalnego.

  Jeśli idzie o reakcję Europy na istniejący kryzys ekonomiczny, Delors stwierdza: „Należy odróżnić solidarność europejską w obliczu kryzysu ekonomicznego od nadrzędnej solidarności europejskiej. To różne sprawy. Oczywiście, to mój pogląd, że polityka strukturalna nie powinna być spychana na boczny tor przez konieczność działania w kryzysie. Polityka strukturalna ma własną logikę, którą w razie potrzeby można dostosować do zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej”.

  Polityka regionalna, jak mówi Delors, „jest wyrazem jednej z filozoficznych podstaw koncepcji Europy, a mianowicie zasady subsydiarności”. Jest on także przekonany, że polityka spójności stanowi metodę zbliżenia projektu europejskiego do obywateli: „Powinniśmy budować różnorodność Unii Europejskiej, korzystając z maksymalnie wielu oddolnych inicjatyw”.

  Pełna treść artykułu znajduje się w 43 numerze magazynu Panorama, i jest dostępna w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Pozostałe wersje językowe będą dostępne w najbliższym czasie.

   

 • Projekt tygodnia: „TROLLEY” – siedem miast promuje trolejbusy jako rozwiązanie dla inteligentnej komunikacji miejskiej w Europie

  (21/09/2012)

  Dzisiaj przypada Europejski Dzień Współpracy. Jednym z wielu projektów w dziedzinie współpracy terytorialnej wspieranych przez UE jest projekt z Europy środkowej pod nazwą „TROLLEY”, realizowany przez konsorcjum 7 europejskich miast: Salzburg w Austrii, Gdynię w Polsce, Lipsk i Eberswalde w Niemczech, Brno w Czechach, Szeged na Węgrzech i Parmę we Włoszech.

   

  Jaka jest stawka?

   

  Projekt „TROLLEY”, który uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 3,3 mln EUR za okres 2007-2013, obejmuje 25% wszystkich trolejbusów oraz 30% wszystkich linii trolejbusowych istniejących obecnie w całej Europie środkowej.

  Projekt realizuje dwa cele: po pierwsze, promuje system komunikacji trolejbusowej wśród grupy 1,5 mln mieszkańców miast partnerskich projektu jako zrównoważony, bezpieczny i oszczędny środek transportu miejskiego; projekt promuje także trolejbusy we wszystkich miastach Europy. Drugim celem projektu jest inwestowanie w innowacyjne technologie pozwalające zmodernizować istniejące systemy transportu trolejbusowego miast partnerskich projektu, tym samym oszczędzając energię i wykorzystując energię produkowaną przez trolejbusy w bardziej wydajny sposób.

   

  Jakie są efekty?

   

  Dzięki renesansowi trolejbusów, któremu towarzyszy ogólnoeuropejska kampania promocyjna, włoska Werona i brytyjskie Leeds zdecydowały się na wprowadzenie jednego systemu transportu trolejbusowego. Pomysł ten poważnie rozważają miasta Osnabrück i Bremerhaven w Niemczech.

  Pod względem oszczędności energii i wydajności energetycznej korzyści z zastosowania systemu transportu trolejbusowego są oczywiste: dzięki odzyskowi energii trolejbusy mogą oszczędzić 25% energii. Wprowadzenie nowych systemów magazynowania energii, np. „superkondensatorów” w Parmie, trolejbusy mogą jeździć wykorzystując własną odzyskaną energię, dzięki czemu są samowystarczalne. W mieście Eberswalde dzięki wdrożeniu pierwszego w Europie systemu trolejbusów hybrydowych elektryczno-akumulatorowych można potencjalnie zmniejszyć emisję CO2 o 97% w porównaniu do zwykłych autobusów napędzanych silnikami wysokoprężnymi.

  Wreszcie, projekt „TROLLEY” przyczynia się do uświadomienia Europie, że trolejbusy są samodzielnym, przyszłościowym i nowoczesnym systemem transportu publicznego.

   

  Dr Heinz Schaden, burmistrz Salzburga, mówi o projekcie:

   

  „Salzburg posiada system transportu trolejbusowego napędzany energią pochodzącą wyłącznie z hydroelektrowni. Jest to najbardziej ekologiczne rozwiązanie publicznego transportu miejskiego. W przeszłości Salzburg wiele zainwestował w ten system przyjazny mieszkańcom i samemu miastu, w szczególności w ramach projektu TROLLEY współfinansowanego ze środków unijnych, co pozwoliło podnieść jakość życia w mieście. Działania podejmowane we współpracy z pozostałymi sześcioma miastami Europy w zakresie promowania trolejbusów bardzo przyczyniają się do popularyzacji tego środka transportu w całej Europie.”

   

  Więcej informacji

  - Witryna projektu

  - Program Europa Środkowa (program współpracy dla Europy środkowej finansowany z UE)

  - Salzburg AG (Partner wiodący projektu)

  - Rupprecht Consult (Instytucja wdrażająca projekt)

  - Uniwersytet Gdański (Partner naukowy projektu)

  - trolley:motion (Partner ds. komunikacji projektu)

 • Badanie pt. „Zamówienia publiczne a polityka spójności”

  (20/09/2012)

  Komisja Parlamentu Europejskiego ds. Rozwoju Regionalnego opublikowała niedawno badanie zatytułowane „Zamówienia publiczne a polityka spójności”.

  Badanie to analizuje powiązania pomiędzy dwoma istotnymi obszarami interesu publicznego: zamówieniami publicznymi i polityką spójności. W pierwszym rzędzie w badaniu wyjaśniono sposób i miejsce zastosowania zamówień publicznych w kontekście polityki spójności, a następnie przeanalizowano obecną sytuację w UE, transpozycję przepisów dotyczących zamówień publicznych na przepisy krajowe oraz trwającą reformę ram prawnych. Głównym tematem podejmowanym w ramach badania było znaczenie zamówień publicznych dla polityki spójności UE. Informacje pozyskane w wyniku analizy źródeł wtórnych (tzw. desk research) zostały uzupełnione o przykłady doświadczeń zdobytych w praktyce. Opracowanie rekomendacji w ramach badania było możliwe dzięki szeregu rozmów z osobami praktycznie zaangażowanymi w realizację polityki spójności.

  Badanie dostępne jest on line w języku angielskim, wkrótce dostępne będą też tłumaczenia na język francuski i niemiecki.

 • Europejski Fundusz Solidarności: Komisja proponuje rekordową kwotę 670 mln € dla regionu Emilia Romagna (Włochy) na naprawę zniszczeń po trzęsieniach ziemi

  (19/09/2012)

  Komisarz UE ds. polityki regionalnej, Johannes Hahn, ogłosił, że Komisja proponuje przyznać 670 mln EUR dla Włoch na naprawę szkód po dwóch silnych trzęsieniach ziemi i setkach wstrząsów wtórnych w regionie Emilia-Romagna i regionach sąsiednich – Veneto i Lombardii, jakie miały miejsce w maju i czerwcu br. Celem wsparcia – największej dotychczas kwoty przyznanej z Europejskiego Funduszu Solidarności – jest pokrycie ogromnych kosztów napraw niezbędnej infrastruktury, zapewnienia schronienia, funkcjonowania służb ratunkowych oraz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu.

  Więcej informacji

  Press release (EN)

  Informacja o Europejskim Funduszu Solidarności

  Film prezentujący wizytę Komisarza Johannesa Hahna na terenach dotkniętych trzęsieniem ziemi w regionie Emilia Romagna we Włoszech

   

 • Europejski Dzień Współpracy: wspólne granice, bliżej siebie

  (18/09/2012)

  Europejski Dzień Współpracy obchodzony jest dla uczczenia osiągnięć europejskich regionów i państw, które współpracują ponad granicami narodowymi. Po raz pierwszy dzień ten świętowany będzie jednocześnie w całej Europie, zarówno w państwach członkowskich UE, jak i w krajach sąsiednich.

  Przemawiając w Parlamencie Europejskim w Brukseli z okazji inauguracji ponad 200 imprez w 40 państwach, unijny komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn powiedział: „Projekty współpracy terytorialnej pomagają w budowaniu zaufania. Przyczyniają się do wzajemnego zrozumienia. Są zasadniczym elementem europejskiej integracji. Zbliżają do siebie różne społeczności – oto Unia Europejska w działaniu.”

  Europejska współpraca terytorialna staje się coraz ważniejszym zagadnieniem polityki regionalnej UE. Regiony i miasta z różnych państw członkowskich UE zachęca się do tego, by razem działały i uczyły się od siebie nawzajem za pomocą wspólnych programów, projektów i sieci współpracy. Również obywatele państw spoza UE odnoszą korzyści z polityki, której celem jest rozwiązywanie problemów regionów granicznych przez propagowanie skuteczniejszych sieci współpracy i wspólnych działań.

  Inicjatywa ta jest koordynowana z programu INTERACT we współpracy z Komisją Europejską (DG REGIO, EuropeAid i Europejską Służbą Działań Zewnętrznych) i wspierana przez Komitet Regionów i Parlament Europejski.

  Dodatkowe informacje:

  Europejska współpraca terytorialna

  Strona internetowa Europejskiego Dnia Współpracy

  Europejski Dzień Współpracy na Facebooku i Twitterze (#ecday)

 • Dyrekcja Generalna ds. polityki regionalnej jest sponsorem seminarium w Kijowie, promującym dialog na temat polityki regionalnej.

  (17/09/2012)

  Dyrektor Ronnie Hall, odpowiedzialny za informację, komunikację i relacje z krajami spoza UE, koordynację z krajami najbardziej peryferyjnymi oraz kwestie prawne, w poniedziałek 10 września odwiedził Kijów w ramach trwającego dialogu w sprawie polityki regionalnej. Dialog ten został podjęty zgodnie z warunkami Porozumienia podpisanego w 2009 r. Po spotkaniu z Ministrem ds. rozwoju regionalnego, budownictwa i gospodarki komunalnej Anatolijem Blizniukiem dyrektor Ronnie Hall zabrał głos na seminarium współorganizowanym przez Komisję i Ministerstwo. Opisał on obecne cele polityki regionalnej Komisji oraz plany na przyszłość, a przedstawiciele Ministerstwa przedstawili reformy samorządowe oraz poinformowali o uruchomieniu państwowego funduszu rozwoju regionalnego. Ponadto 50 uczestników wysłuchało prelekcji dotyczącej tworzenia wersji roboczej Przeglądu Terytorialnego OECD, który ma się ukazać na początku przyszłego roku, oraz prezentacji o nadzorze wielopoziomowym w województwie świętokrzyskim w Polsce.

  Więcej informacji

 • Pobierz aplikację na smartphone’a DNI OTWARTE!

  (14/09/2012)

  Zamierzasz wziąć udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast („DNI OTWARTE”) w dniach 8-11 października br. lub śledzić przebieg tej imprezy? Masz smartphone’a lub inne urządzenie mobilne?


  Jeśli tak, nie zapomnij pobrać aplikacji mobilnej stworzonej specjalnie na DNI OTWARTE 2012. Dzięki aplikacji zyskasz następujące możliwości:

  • Dowiesz się, co się dzieje, gdzie i kiedy
  • Zobaczysz miejsca imprez na interaktywnej mapie i dowiesz się, jak tam dojechać
  • Weźmiesz udział w dyskusjach online i dowiesz się, co ludzie piszą o DNIACH OTWARTYCH na Twitterze, Facebooku i Flickrze
  • Nie przegapisz żadnych informacji praktycznych, również ogłoszeń w czasie rzeczywistym publikowanych w trakcie imprezy
  • Otrzymasz powiadomienia o rozpoczęciu imprez, w których zamierzasz wziąć udział

  Wersja aplikacji dla systemu Android jest dostępna do pobrania z Google Play.

  Wersja aplikacji na iPhone’a i iPada jest dostępna do pobrania z Apple Store.

 • Projekt tygodnia: Kompleksowy system rejestracji działalności gospodarczej online ułatwi życie polskim przedsiębiorcom

  (13/09/2012)

  Polskie Ministerstwo Gospodarki wdrożyło w lipcu 2011 r. system rejestracji działalności gospodarczej online „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” (CEIDG), który umożliwia kompleksową rejestrację, aktualizację informacji oraz wyszukiwanie informacji na temat innych firm.

   

  Głównym celem projektu CEIDG, finansowanym ze środków UE w kwocie 5,8 mln EUR, przekazywanych w latach 2007–2013, jest utworzenie scentralizowanej bazy danych na temat działalności gospodarczej w Polsce oraz zapewnienie możliwości rejestracji takiej działalności przez Internet. Skracając czas niezbędny do zarejestrowania działalności gospodarczej, nowa usługa umożliwia także elektroniczną wymianę odpowiednich danych między wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w proces rejestracji.

   

  Jak to działa?

   

  Korzystając z zaufanego profilu elektronicznego lub z podpisu elektronicznego, obywatel może przez Internet dopełnić wszystkich formalności koniecznych do zarejestrowania działalności gospodarczej w Polsce. Aby zarejestrować nową firmę, po utworzeniu konta w oficjalnym serwisie internetowym przedsiębiorca musi jedynie podawać niezbędne informacje zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami kreatora. W razie potrzeby przedsiębiorca może też wypełnić swój wniosek w serwisie internetowym i odwiedzić urząd miasta, aby podpisać dokument osobiście.

  Kliknięcie przycisku powodującego przesłanie formularza wypełnionego w systemie CEIDG uruchamia też rejestrację w krajowym urzędzie skarbowym, w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz w odpowiednim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to,

  że przedsiębiorca automatycznie ubiega się o przyznanie numerów NIP i REGON. Fakt zarejestrowania nowej działalności gospodarczej jest publikowany w ciągu 48 godzin w krajowym serwisie internetowym www.firma.gov.pl, ale firma może rozpocząć działalność natychmiast po potwierdzeniu przyjęcia wniosku.

  Z chwilą zarejestrowania w systemie CEIDG przedsiębiorcy mogą przez Internet aktualizować swoje wpisy w rejestrze, czasowo zawieszać działalność, a nawet zamknąć firmę bez konieczności odwiedzania żadnego urzędu.

   

  Jakie to przyniosło wyniki?

   

  System obecnie obsługuje ponad 20 tys. transakcji dziennie. Do chwili obecnej przedsiębiorcy sporządzili w CEIDG 3 mln wpisów.

   

  CEIDG stanowi część polskiej sieci Pojedynczy punkt kontaktowy. Projekt został poszerzony, aby uwzględnić wszystkie usługi i inne procedury dotyczące działalności biznesowej w Polsce.

   

  Pan Sebastian Christow z Departamentu Gospodarki Elektronicznej w polskim Ministerstwie Gospodarki odpowiedzialny za wdrożenie projektu twierdzi:

  „System CEIDG jest wyjątkowym rozwiązaniem koordynującym wszystkie urzędy zaangażowane w rejestrację przedsiębiorstwa w Polsce. Ten portal ułatwia zakładanie przedsiębiorstw zarówno przedsiębiorcom polskim, jak i zagranicznym. Oferuje nie tylko usługi i informacje potrzebne do założenia firmy, ale także pozwala zapoznać się z innymi przedsiębiorstwami i nawiązać z nimi współpracę. Biorąc pod uwagę, że projekt w 85% jest finansowany przez UE, trzeba powiedzieć, że fundusze unijne były wielką pomocą przy uruchomieniu tej usługi”.

   

   

  Więcej informacji:

  CEIDG

  Pojedynczy Punkt Kontaktowy

   

   

   

 • Ocena „ex-post” dziesięciu głównych projektów z lat 1994–1999

  (12/09/2012)

  Wszystkich dziesięć raportów dotyczących studiów przypadków opublikowano w serwisie internetowym INFOREGIO. Ostateczny raport zawierający całościowe wnioski, podsumowania i zalecenia będzie dostępny wkrótce.

  Analizowane projekty zostały zakończone 15–20 lat temu. Dotyczą transportu (drogi, kolej, porty morskie) oraz środowiska (dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, usuwanie odpadów) w pięciu państwach członkowskich: port Gioia Tauro (Włochy); autostrada M1 (Irlandia); autostrada Egnatia (Grecja); linia metra w Madrycie łącząca z lotniskiem Barajas (Hiszpania); Korytarz Śródziemnomorski linii kolejowych (Hiszpania); zaopatrzenie w wodę Palermo (Włochy); usuwanie stałych odpadów w Północnej Lizbonie (Portugalia); usuwanie stałych odpadów w mieście Galicia (Hiszpania); odprowadzanie ścieków w Ría de Vigo (Hiszpania); odprowadzanie ścieków w Dublinie (Irlandia).

  W tej ocenie zawarto odpowiedzi na następujące pytania:

  • „Co” (Jakie efekty długo terminowe wynikają z tych projektów?): na ogół wszystkie omawiane przypadki wskazują na bezdyskusyjny bezpośredni wkład w rozwój ekonomiczny i podniesienie jakości życia, przy czym siła skutków może być różna zależnie od sektora (transport lub środowisko) bądź projektu.
  • „Kiedy” (Kiedy efekty długoterminowe staną się wyraźne i stabilne?): na ogół wykryte efekty w większości są już stabilne.
  • „Jak” (Jak uwidoczniają się efekty długoterminowe?): wyznaczniki wyników projektu, takie jak odpowiedniość w danym kontekście i reakcja kierownicza na ogół stanowią pozytywny wkład do projektów, niezależnie od ich sektora; natomiast inny wyznacznik, zarządzanie projektem, wykazywał średnio wpływ negatywny. Sektor infrastruktury jest szczególnie ważny ze względu na koncepcję projektu. Wyniki pozytywne były na ogół odnotowywane w odniesieniu do projektów dotyczących transportu, a negatywne w przypadku projektów środowiskowych.

  Więcej informacji

 • Nowe wytyczne dotyczące ewaluacji

  (12/09/2012)

  Tego lata w serwisie Inforegio zostały opublikowane dwa dokumenty ważne zarówno dla organów zarządzających, jak i środowiska oceniających:

  • Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy - Guidance document on ex-ante evaluation (Monitorowanie i ewaluacja europejskiej Polityki Spójności — wytyczne dotyczące ewaluacji ex ante): Pierwszy dotyczy ewaluacji ex ante i jest dostępny w językach angielskim, francuskim i niemieckim. Został on opracowany w celu ulepszenia struktury programów operacyjnych na lata 2014–2020 i umocnienia zorientowania na wyniki polityki spójności.
  • Ewaluacja działań innowacyjnych — przewodnik metodologiczno-praktyczny: Drugi zawiera wskazówki dotyczące przeprowadzania ewaluacji działań wspierających innowacje w ramach EFRR. Jest on dostępny w językach angielskim, francuskim, niemieckim, polskim i hiszpańskim.
 • Komisarz Hahn gościem dorocznej konferencji prezydentów regionów ultraperyferyjnych na Azorach (Portugalia)

  (12/09/2012)

  Europejski komisarz ds. polityki regionalnej, Johannes Hahn, weźmie dzisiaj udział w 18. konferencji prezydentów regionów ultraperyferyjnych, której gospodarzem jest Carlos Cesar, prezydent regionalnego rządu Azorów i obecny przewodniczący grupy ośmiu regionów ultraperyferyjnych (Gwadelupa, Gujana Francuska, Réunion, Martynika, departament zamorski Saint Martin, Azory, Madera i Wyspy Kanaryjskie). Na konferencji pojawią się przedstawiciele rządów Hiszpanii, Portugalii i Francji oraz przewodniczącego Unii Europejskiej Cypru, a także reprezentant Majotty, która w 2014 r. uzyska status regionu ultraperyferyjnego, i premier Republiki Zielonego Przylądka. 

  Komisarz Hahn wyruszy na trzydniową podróż po Azorach (od Sao Miguel po Faial, Pico, Flores i Corvo), aby zapoznać się z projektami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR):

  Escola de Formação Turística e Hoteleira on Sao Miguel — szkoła turystyki i hotelarstwa, elektrownia geotermalna Pico Vermelho (wyspa Sao Miguel, Ribeira Grande) i wieża kontroli ruchu lotniczego na wyspie Corvo.

  Więcej informacji

 • Europejski Dzień Współpracy – wspólnie ponad granicami!

  (10/09/2012)

  W całej Unii i w państwach sąsiednich będziemy w tym roku po raz pierwszy obchodzić Europejski Dzień Współpracy. Przy udziale ponad 80% programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w dniu 21 września i przez cały następny tydzień odbędzie się ponad 160 imprez lokalnych w całej Europie . Wydarzenia będą obejmować wyścigi przez granicę, teatrzyk dziecięcy, konkursy fotograficzne, wycieczki przyrodnicze, prezentacje projektów i wiele więcej.

  Celem kampanii odbywającej się pod hasłem „Wspólnie ponad granicami” jest świętowanie sukcesów współpracy pomiędzy regionami i krajami Europy. Od początku lat 90-tych XX wieku do poprawy jakości życia obywateli Europy ponad granicami przyczyniło się ponad 20 000 projektów współfinansowanych z UE – obejmujących zarówno tworzenie nowych miejsc pracy, jak i ochronę środowiska, poprawę jakości usług opieki zdrowotnej, jak i transportu czy energetyki.

  Komisarz Unii Europejskiej ds. polityki regionalnej, Johannes Hahn, weźmie w obchodach czynny udział. 18 września w Brukseli komisarz weźmie udział w imprezie inauguracyjnej w Parlamencie Europejskim. Z kolei 21 września uda się do Wiednia, aby wziąć udział w imprezach lokalnych i spotkać się z ludźmi, którzy uczestniczą w licznych programach międzynarodowych i transgranicznych.

  Kampania w ramach Europejskiego Dnia Współpracy jest koordynowana przez Program INTERACT we współpracy z Komisją Europejską i jest wspierana przez Komitet Regionów oraz Parlament Europejski.

  Dalsze informacje:

 • Euronews promuje grecki projekt w ramach EFRR

  (07/09/2012)

  Stacja Euronews będzie promować grecki projekt Corallia w programie Business Planet, w którym przedstawiani są przedsiębiorcy odnoszący sukcesy dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

  Program będzie emitowany na żywo w stacji Euronews codziennie przez dwa tygodnie od soboty 8 września o godzinie 6.15 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Odcinek programu Business Planet o projekcie Corallia można także obejrzeć online. Jest on dostępny od piątku 7 września.

  Projekt Corallia — inicjatywa na rzecz greckich klastrów technologicznych łączy przedstawicieli przemysłu, dostawców, nabywców, badaczy, dostawców infrastruktury telekomunikacyjnej, instytucje finansowe, organizacje sektora publicznego i media. Branże uwzględnione w projekcie to m.in. nano- i mikroelektronika, przemysł kosmiczny i technologie gier. Od 2006 r. projekt otrzymał ok. 40 milionów euro wsparcia z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Corallia

 • Stan Unii Europejskiej w 2012 r.

  (07/09/2012)

  Zapytaj przewodniczącego Barroso o stan Unii – odpowiedzi udzieli w wywiadzie na żywo 19 września.

  Jaki jest stan faktyczny i jak Unia Europejska poradzi sobie z kryzysem gospodarczym? To tylko dwa z wielu pytań, na które przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso udzieli odpowiedzi podczas swojego orędzia o stanie Unii w 2012 r. w Parlamencie Europejskim w Strasburgu 12 września o godz. 9.

  Szef Komisji dokona szczerej i przejrzystej oceny sytuacji w Europie i wskaże drogę, którą jego zdaniem Europa powinna pójść w najbliższych latach. Przemówienie będzie można śledzić na żywo na stronie: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm Englishfrançais .

  Przy tej okazji Barroso przedstawi na piśmie przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego propozycje działań, jakie Komisja Europejska zamierza podjąć w nadchodzących miesiącach.

  19 września o godz. 19 przewodniczący Barroso będzie odpowiadał na pytania obywateli dotyczące stanu Unii Europejskiej w wywiadzie na żywo prowadzonym przez Euronews za pośrednictwem wideo Google+ Hangout.

  Pytania w formie wideo lub na piśmie można przesyłać od 7 do 18 września w południe. Przesyłanie pytań i głosowanie na nie będzie odbywać się za pośrednictwem EUTube DeutschEnglishfrançais , kanału Komisji Europejskiej na YouTube. Spośród pytań, na które oddanych zostanie najwięcej głosów, Euronews wybierze kilka, które ich autorzy będą mogli osobiście zadać przewodniczącemu podczas wywiadu na żywo.

  Wywiad będzie transmitowany w sieci i na stronie internetowej Euronews, na EUTube DeutschEnglishfrançais , na stronie Komisji w Google+, w Europe by Satellite Englishfrançais i na stronie internetowej przewodniczącego DeutschEnglishfrançaisportuguês . Transmisja na EUTube będzie dostępna bezpłatnie na wszelkich stronach internetowych.

  zobacz zaproszenie przewodniczącego do nadsyłania pytań DeutschEnglishfrançais

 • Warsztaty ESPON „Innowacja i wiedza – wymiar terytorialny dla przyszłej unijnej polityki spójności” – Bruksela 5 października 2012 r.

  (03/09/2012)

  ESPON, Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej, organizuje w dniu 5 października 2012 r. warsztaty pod nazwą “Innowacja i wiedza”. Ich przedmiotem będzie bliższe przyjrzenie się regionalnym strategiom innowacyjności i inteligentnej specjalizacji, które mogą przyczyniać się do realizacji uzgodnionego celu UE w postaci inteligentnego rozwoju. Strategia Europa 2020 nakłada na państwa członkowskie wymóg inwestowania 3% PKB w badania i rozwój, co pozwoli osiągnąć założone cele inteligentnego rozwoju. Organizowane przez ESPON warsztaty „Innowacja i wiedza” poświęcone będą omówieniu dotychczasowych postępów, oraz rozważeniu, jakie działania są nadal potrzebne, przy jednoczesnym przekazaniu informacji na temat wymiaru terytorialnego innowacyjności i wiedzy oraz jego implikacji dla opracowania przyszłych programów funduszy strukturalnych.

  Zachęcamy osoby odpowiedzialne za tworzenie polityki i praktyków do zarejestrowania się w terminie do 27 września 2012 r. godz. 15:00 

  W ramach 10. edycji Dni Otwartych – Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (8-11 października), ESPON zorganizuje także dwa inne warsztaty. Zarejestruj się teraz.

  Więcej informacji

   

 • Zarejestruj swój udział w Open Days - Europejskim Tygodniu Regionów i Miast

  (28/08/2012)

  W dniu 9 lipca rozpoczyna się elektroniczna rejestracja udziału w Open Days 2012 – Europejskim Tygodniu Regionów i Miast. Udział w imprezie, która odbędzie się w dniach 08–11 października br., jest nieodpłatny, a uczestnicy mają do wyboru 106 wyspecjalizowane seminaria. Rejestracja udziału jest bardzo prosta: na oficjalnej stronie internetowej zamieszczono szczegółowe informacje na temat seminariów i warsztatów, nazwiska prelegentów, terminy i adresy, a także wyjaśniono krok po kroku zasady zgłaszania udziału.

 • Przewodniczący Barroso weźmie udział w otwarciu nowego odcinka sofijskiego metra, finansowanego ze środków unijnych

  (28/08/2012)

  Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jose Manuel Barroso, wybiera się do stolicy Bułgarii, Sofii, aby w najbliższy piątek wziąć udział w oficjalnym otwarciu nowego odcinka stołecznego metra, „Obelja – Łozenec”. Projekt uzyskał finansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 200 mln EUR oraz 50 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to dobry przykład zintegrowanego i zrównoważonego projektu transportowego, wykorzystującego wszystkie środki transportu, łącząc linie kolejowe, tramwaje, autobusy oraz, od 2014 r., sofijskie lotnisko. Projekt przyniósł także korzyści gospodarcze krajom „starej” Unii, między innymi Francji, ponieważ w budowę linii metra zaangażowana jest francuska firma SYSTRA. Przewodniczący Barroso spotka się także z premierem Bułgarii, Bojko Borisowem, wspólnie z którym weźmie udział w konferencji prasowej.

  Przewodniczący Barroso

  Sofijskie metro

 • Forum burmistrzów UE–Chiny : „Governing sustainable urban development: Experiences from China and the EU” („Kierowanie zrównoważonym rozwojem miast — wymiana doświadczeń z Chin i UE”)

  (22/08/2012)

  W ramach forum burmistrzów UE i Chin Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Komitet Regionów i stowarzyszenie Eurocities zorganizują seminarium tematyczne „Governing sustainable urban development: Experiences from China and the EU” („Kierowanie zrównoważonym rozwojem miast — wymiana doświadczeń z Chin i UE”). Spotkanie wyznaczono na środę, 19 września 2012 r. (w godzinach 14:30–17:30, Jacques Delors Building, Belliardstraat 101, 1040 Bruksela).

  Podczas seminarium urzędnicy wysokiego szczebla: przedstawiciele administracji miejskiej, specjaliści i pracownicy uczelni wyższych zaprezentują przykłady efektywnego wdrażania zasad i projektów zrównoważonego rozwoju w miastach. Po prezentacjach nastąpi dyskusja z udziałem publiczności.

  Wydarzenie stanowi część Forum Burmistrzów UE–Chiny, które odbędzie się 19 i 20 września 2012 r. w Brukseli z udziałem premiera Wen i przewodniczącego Komisji Barroso. Forum zapoczątkuje cykl rocznych spotkań w ramach współpracy UE i Chin w kwestii urbanizacji. Burmistrzowie z krajów UE i Chin, przedstawiciele organów decyzyjnych w regionie, planiści przestrzeni miejskiej, przedsiębiorcy i reprezentanci organizacji pozarządowych będą tam wymieniać doświadczenia i wspólnie poszukiwać zrównoważonych, zintegrowanych i efektywnych rozwiązań.

  Aby zarejestrować się i wziąć udział w wydarzeniu (termin przesyłania zgłoszeń upływa 10 września pod koniec dnia pracy), należy przejść do witryny http://www.euchinamayorsforum.eu/registration.html i podać login: EUChinaBrussels. Po zarejestrowaniu się użytkownik otrzyma potwierdzenie pocztą e-mail.

  Wstępna wersja programu forum (EN - CN)

 • Konferencja w sprawie integracji Romów „Wyjście – i możliwe kierunki rozwoju społecznych mikrokredytów, włączenia finansowego i samozatrudnienia”

  (21/08/2012)

  W dniu 4 września Dyrekcja generalna ds. polityki regionalnej Komisji Europejskiej organizuje konferencję zamykającą Kiutprogramme – węgierską inicjatywę mającą na celu wsparcie Romów i Sinti, by podejmowali pracę w legalnej gospodarczej, zakładając własną firmę. Konferencja zamykająca „Wyjście – i możliwe kierunki rozwoju społecznych mikrokredytów, włączenia finansowego i samozatrudnienia” jest organizowana wspólnie z Bankiem Światowym oraz Fundacji Polgár na rzecz Równych Szans.

  Celem konferencji jest zaprezentowanie doświadczeń z programu Kiutprogramme w obszarze usług mikrofinansowania społecznego, pozwalających na zwiększenie możliwości samozatrudnienia Romów.  Omówione zostaną także rekomendacje dla polityki oraz zaprezentowany zostanie raport na temat „Włączenia finansowego”, niedawno opracowany przez Bank Światowy.

  Konferencja odbędzie się w Brukseli w dniu 4 września 2012 r. (wtorek), w godzinach 8:45-17:15, w hotelu Novotel Brussels Centre Tour Noir, Rue de la Vierge Noire 32, 1000 Bruksela.

  Więcej informacji
  Program konferencji
  Rejestracja online
  Kontakt:closingconference@polgaralapitvany.hu

 • Ogłoszenie finalistów Konkursu „RegioStars” 2013

  (16/08/2012)

  Poszukiwanie przez Komisję Europejską najbardziej innowacyjnych projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach unijnej polityki spójności, trwa także w 2013 r.

  Komisja ogłasza finalistów Konkursu „RegioStars” za rok 2013

  Komisja ogłosiła listę finalistów Nagród RegioStars za 2013 r. Spośród otrzymanych 149 nominacji Jury konkursu RegioStars na 2013 r., pod przewodnictwem Luka Van den Brande wybrało 27 finalistów. 27 projektów cechuje się doskonałą i innowacyjną pracą, jaka dokonuje się na terenie całej UE, oraz reprezentuje cały przekrój geograficzny Unii.

  Finaliści za rok 2013 (EN)

 • Konkurs fotograficzny „Europa w moim regionie”

  (01/08/2012)

  Czy chcesz wygrać sprzęt fotograficzny o wartości ponad 5000 zł plus wycieczkę do Brukseli dla dwóch osób?  Weź udział tego lata w konkursie fotograficznym „Europa w moim regionie”!

  Konkurs będzie odbywał się na stronie Komisji Europejskiej na Facebooku. Można zgłaszać zdjęcia w dwóch kategoriach:

  • „Mój projekt”, otwartej dla organizacji, które skorzystały z funduszy regionalnych UE (tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności)
  • „Naoczny świadek”, otwartej dla wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej, którzy zauważyli jakiś projekt w swoim regionie lub podczas zwiedzania innych miejsc.

  Aby wziąć udział, wystarczy zrobić zdjęcie inwestycji zawierające dowód finansowania z unijnych funduszy regionalnych (np. billboard, znak, tablica, itp., z flagą UE oraz informacją o finansowaniu). W każdej kategorii zostanie wybranych dwóch zwycięzców; jeden w głosowaniu użytkowników i jeden przez specjalne jury spośród najpopularniejszych zgłoszeń. Zdjęcia będą oceniane pod względem ich jakości estetycznej, kreatywności i związków z polityką regionalną UE.

  Pomóż nam podzielić się informacją o konkursie i przedstawić niektóre ze wspaniałych projektów zrealizowanych w całej Europie dzięki wsparciu z funduszy regionalnych. Wkrótce więcej informacji na koncie @EU_Regional na Twitterze oraz na stronie KE na Facebooku (https://www.facebook.com/EuropeanCommission). No i niezależnie od tego, czy jesteś w kraju, czy za granicą, nie zapomnij szukać projektów unijnych i mieć pod ręką aparat!

 • Komisja Europejska rusza na pomoc przy odbudowie regionu Emilia Romagna

  (01/08/2012)

  Komisja Europejska podjęła decyzję o przesunięciu 10 mln EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Program dla regionu Emilia-Romagna, co stanowi próbę przyspieszenia naprawy  gospodarczej po szkodach, jakich doznał ten region w następstwie dwóch trzęsień ziemi z maja bieżącego roku. Trzęsienie ziemi spowodowało znaczne straty dla infrastruktury społecznej, dziedzictwa kulturalnego oraz struktur gospodarczych regionu, o szacowanej wartości 9,8 mld EUR. Miejsca najciężej dotknięte kataklizmem są jednymi z najbardziej produkcyjnych i konkurencyjnych obszarów we Włoszech, generujących 2% PKB tego kraju.

  Więcej informacji:

  Commissione europea - Rappresentanza in Italia
  Film prezentujący wizytę Komisarza Johannesa Hahna na terenach dotkniętych trzęsieniem ziemi w regionie Emilia Romagna we Włoszech

 • Podręcznik dotyczący strategii Europa 2020 dla miast i regionów

  (27/07/2012)

  Komitet Regionów po przyjęciu opinii dotyczącej roli władz lokalnych i regionalnych w osiąganiu celów strategii Europa 2020 postanowił wydać „Podręcznik dotyczący strategii Europa 2020 dla miast i regionów” („Handbook on the Europe 2020 strategy for cities and regions”). Dokument ten, stworzony przy współpracy z Komisją, ma zawierać informacje, w jaki sposób władze lokalne i regionalne mogą uczestniczyć w realizacji strategii. Podręcznik skupia się na dobrych praktykach opisanych na podstawie ankiet przeprowadzonych przez Platformę Monitorowania Strategii Europa 2020 Komitetu Regionów oraz na podstawie zarządzanych przez Komisję Europejską istniejących baz danych dotyczących dobrych praktyk. Na tej podstawie stworzono (niewyczerpujący) zestaw istniejących i dostępnych informacji, dobrych praktyk, źródeł finansowania i innych instrumentów politycznych związanych ze strategią Europa 2020. Podręcznik nie jest instrukcją wdrażania strategii Europa 2020 — ma on jedynie pomóc władzom lokalnym i regionalnym w realizacji tej strategii i dostarczyć najważniejszych informacji w tym zakresie.

  Pobieranie podręcznika

 • Badanie wskazuje, że przyszła polityka regionalna może zmniejszyć biurokrację o 20%

  (26/07/2012)

  Badanie „Pomiar wpływu zmian wymagań ustawowych na koszty administracyjne i obciążenia administracyjne zarządzania unijnymi funduszami strukturalnymi (EFRR oraz Funduszu Spójności)” zlecone przez DG ds. polityki regionalnej wskazuje, że propozycje Komisji na lata 2014-2020 wiążą się ze znacznym zmniejszeniem obciążeń administracyjnych dla beneficjentów.  Wdrożenie ułatwień proponowanych przez Komisję może oznaczać redukcję o 20% w porównaniu do okresu 2007-2013.  

  Dla beneficjentów podstawowymi ułatwieniami będą przejście na elektroniczny system składania dokumentów (e-spójność), uproszczone zasady kwalifikowalności oraz harmonizacja zasad poszczególnych funduszy unijnych w celu zmniejszenia skomplikowania bieżącego zarządzania projektami. Przeprowadzone badanie pozwoliło także stwierdzić, że państwa członkowskie oraz regiony mogą zmniejszyć koszty administracyjne poprzez skoncentrowanie finansowania unijnego na ograniczonych obszarach oraz poprzez redukcję poziomów zarządzania i kontroli.

  Tekst publikacji: "Measuring the impact of changing regulatory requirements to administrative cost and administrative burden of managing EU Structural Funds"

 • Wychodzenie z kryzysu, współpraca w praktyce, nagradzanie innowacji i wiele więcej w tym wydaniu magazynu Panorama

  (20/07/2012)

  Letnie wydanie magazynu Panorama zatytułowane „Współpraca w ramach polityki spójności” jest już dostępne online. Głównym tematem tego wydania jest podstawowa zasada wspólnego zarządzania Funduszami Strukturalnymi, z 4-stronnicowym artykułem o połączonych wysiłkach interesariuszy w zakresie planowania, realizacji i oceny polityki. Współpraca jest postrzegana jako najskuteczniejszy sposób wykorzystania i zintegrowania doświadczeń podmiotów na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym oraz jako sposób zapewnienia najwydajniejszego wykorzystania środków unijnych. Więcej miejsca poświęcono niedawno opublikowanemu Europejskiemu kodeksowi postępowania w zakresie współpracy, który w zamierzeniu ma stanowić dla państw członkowskich instrukcję projektowania umów o współpracy na lata 2014-2020.

  W wydaniu tym zamieszczono także dogłębną analizę działań funduszy strukturalnych na rzecz wychodzenia UE z kryzysu gospodarczego. Ocena objęła kluczowe interwencje i działania polityczne dokonywane w ostatnich latach, jak na przykład zwiększenie poziomów dofinansowania dla krajów otrzymujących pomoc makroekonomiczną, przeprogramowanie funduszy strukturalnych w niektórych państwach członkowskich oraz inicjatywę „Mobilna Młodzież” w krajach o szczególnie wysokim poziomie bezrobocia wśród młodych.

  Przedstawiamy także zdobywców nagród RegioStars 2012 za działania innowacyjne, między innymi 2 ponadnarodowe inicjatywy współpracy oraz projekty ze Szwecji, Polski i Austrii.  

  Oprócz powyższych, w najnowszym wydaniu magazynu Panorama 42 znajdą Państwo znacznie więcej artykułów. Obecnie czasopismo dostępne jest w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Kolejne wersje językowe już wkrótce.

  Panorama: „Współpraca w ramach polityki spójności”

 • Komisja wdraża innowacyjne partnerstwo dla Inteligentnych Miast i Społeczności

  (18/07/2012)

  Uruchamiając Europejskie Partnerstwo Innowacyjne dla Inteligentnych Miast i Społeczności (SCC), Komisja Europejska dąży do wypromowania rozwoju inteligentnych technologii w miastach. Celem jest pozyskanie zasobów badawczych z sektora energetycznego, transportowego i informatycznego oraz skoncentrowanie ich na niewielkiej liczbie projektów pokazowych, które zostaną wdrożone w partnerstwie z miastami. Tylko na rok 2013 na prezentację tego rodzaju rozwiązań technologii miejskich przeznaczono 365 mln euro ze środków unijnych.

  Inicjatywa ta przyczyni się do zintensyfikowania działań UE w miastach, co leży u podstaw polityki spójności po roku 2013.

  Więcej informacji:
  Komunikat prasowy
  Pytania i odpowiedzi

 • Badanie różnic regionalnych w zakresie jakości rządów w UE

  (16/07/2012)

  Ten dokument roboczy prezentuje najnowsze dane dotyczące jakości rządów (ang. Quality of Government — QoG) – rozumianej jako niski poziom korupcji oraz wysoka ochrona zasady praworządności, skuteczności i odpowiedzialności rządu, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, w 27 krajach Unii Europejskiej. Po pierwsze, przeprowadzana jest ocena istniejących danych krajowych na temat QoG w państwach członkowskich UE, ze wskazaniem trzech znacząco różnych grup państw, które z tej oceny wynikają – państw o wysokim, średnim i niskim poziomie QoG. Po drugie w dokumencie przedstawiono oryginalne dane na poziomie regionalnym dla 172 regionów UE opracowane na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród 34 000 mieszkańców 18 krajów. Te dwie grupy danych połączono w „Europejski wskaźnik jakości rządów” (EQI), który wykazuje istotne różnice pomiędzy regionami: najwyżej oceniane regiony Włoch i Hiszpanii (np. Bolzano oraz Pais Vasco) zaliczane są do jednych z najlepszych regionów UE, chociaż inne regiony tych samych krajów osiągają wyniki poniżej europejskiej średniej.

  Ponadto w dokumencie wykorzystano nowe dane, by sprawdzić pięć istniejących hipotez podstawowych dotyczących tego, dlaczego niektóre systemy polityczne mają wyższy wskaźnik QoG niż inne. Analiza ta wykazała, że indeks EQI jest ściśle powiązany z regionalnymi wskaźnikami rozwoju społecznego i ekonomicznego oraz z poziomem zaufania społecznego, chociaż jest statystycznie niepowiązany z takimi zmiennymi jak liczba ludności czy obszar. Wreszcie dane wskazują także, że decentralizacja polityczna nie jest trwale powiązana z większą zmiennością QoG w danym kraju lub z wyższym poziomem wskaźnika QoG.

  Badanie różnic regionalnych jakości rządów w UE

 • Projekt tygodnia: „Nowa wiedza” połączy wyniki badań z potrzebami ludności regionu Epiru

  (12/07/2012)

  W listopadzie 2011 r. region Epiru w Grecji uruchomił projekt pod nazwą „Nowa wiedza”, którego celem jest wzmocnienie konkurencyjności regionu i zwiększenie rozwoju gospodarczego dzięki badaniom na rzecz innowacji technologicznej w obszarach o szczególnym znaczeniu dla regionu.

   

  Projekt „Nowa wiedza”, który korzysta z finansowania unijnego w wysokości ok. 2 mln euro za okres 2007-2013, promuje wyniki badań i rozwoju uzyskane przez regionalne podmioty badawcze w celu dostarczenia konkretnych rozwiązań dla sektora produkcji i społeczności lokalnej. W tym celu szczególną uwagę poświęca się współpracy pomiędzy podmiotami badawczymi, nawiązywaniu kontaktów pomiędzy podmiotami badawczymi a sektorem produkcyjnym oraz budowaniu gotowości naukowców do skoncentrowania działań badawczych na potrzebach lokalnych przedsiębiorstw i społeczności.

   
  Finansowaniu mogą podlegać propozycje zgłaszane przez regionalne podmioty badawcze, które mogą wykazać, że wyniki ich badań będą mogły być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa lokalne lub inne lokalne podmioty prywatne lub publiczne.  Obszary tematyczne badań obejmują technologie informatyczno-komunikacyjne, rolnictwo, rybołówstwo, inwentarz żywy, biotechnologię żywności, środowisko, energetykę, zasoby wodne, transport, zdrowie lub dziedzictwo kulturalne. Maksymalny budżet przeznaczony na jedną propozycję wynosi 150 000 euro.

   

  Do chwili obecnej wsparcie finansowe otrzymało 27 różnych projektów, na przykład nowa kontrola jakości dla tradycyjnego rzemiosła złotników (wykonujących przedmioty ze srebra), aby lepiej promować to lokalne rękodzieło; określenie oryginalnego pochodzenia botanicznego i geograficznego produktów spożywczych, by uzyskać ewentualny status chronionej nazwy pochodzenia produktu (Protected Designation of Origin – PDO) lub chronionego oznaczenia geograficznego (Protected Geographical Indication – PGI) oraz dodać tym produktom znacznej wartości; projekt badawczy dotyczący innowacyjnych metod leczenia zerwanych więzadeł w oparciu o komórki macierzyste i inżynierię tkankową.

   

   

  Dr Theodore Fotsis, Lider Grupy i Dyrektor Instytutu Badań Biomedycznych, odpowiedzialny za projekt pod nazwą "Leczenie zerwanego więzadła krzyżowego przedniego: Regeneracja przy pomocy komórek macierzystych i inżynierii tkankowej” podkreśla wartość dodaną programu:

   

  „Region Epiru jest jednym ze słabiej rozwiniętych obszarów Grecji, gdzie występuje duże bezrobocie. W rezultacie absolwenci Uniwersytetu w Janinie nie mają innego wyjścia, jak przenieść się do innych regionów Grecji czy nawet wyjechać za granicę. Projekt Nowa wiedza, ze swoimi dobrze dobranymi mniejszymi projektami badawczymi, pokazuje, jaką wartość dodaną mogą zapewnić projekty badawcze wspierane przez Unię Europejską rozwojowi i spójności naszego regionu. Projekt ten daje lepsze szanse zatrudnienia młodych naukowców z naszego regionu a w dłuższym okresie może spowodować przyciągnięcie inwestycji ze strony przedsiębiorstw starających się nawiązać współpracę z naszymi podmiotami badawczymi.”

   

   

  Więcej informacji

   

  - Instytut Badań Biomedycznych (Beneficjent)

  - Uniwersytet w Janinie (Beneficjent)                    

  - Instytut Technologii w Epirze (Beneficjent)

  - Pośredni organ zarządzający w Epirze

  - Greckie Ministerstwo Rozwoju, Konkurencyjności, Infrastruktury, Transportu i Sieci

   

 • Europejski Dzień Współpracy

  (04/07/2012)

  W tym roku, w dniu 21 września 2012 r., będziemy po raz pierwszy obchodzić Europejski Dzień Współpracy.

  Celem tego wydarzenia jest zaprezentowanie, jak Europejska Współpraca Terytorialna pomaga łączyć Europejczyków, dzielić się pomysłami ponad granicami państw oraz znajdować rozwiązania wspólnych problemów.

  W Europejskim Dniu Współpracy weźmie udział ponad 69 Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programy współpracy zewnętrznej (Instrument Pomocy Przedakcesyjnej oraz Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa).

  W dniach 17-23 września w całej Europie odbędą się wydarzenia lokalne.  Więcej informacji i kalendarium wydarzeń lokalnych zamieszczono na stronie Europejskiego Dnia Współpracy.

  Można także:

 • Konkurs „Pokolenie 1992”

  (04/07/2012)

  W ramach obchodów dwudziestej rocznicy powstania jednolitego rynku podczas Europejskiego Tygodnia Jednolitego Rynku Komisja Europejska ogłosiła konkurs dla dwudziestolatków „Pokolenie 1992”, trwający od kwietnia do września 2012 r. Celem konkursu jest szerzenie wiedzy na temat jednolitego rynku europejskiego wśród młodych Europejczyków oraz zachęcenie ich do rozważań i dyskusji na temat roli, jaką odgrywa jednolity rynek w życiu młodych ludzi.

  Dalsze informacje:

 • 2-3 lipca: zapraszamy do bezpośredniej obserwacji Europejskiego forum regionów ultraperyferyjnych

  (28/06/2012)

  Druga już edycja Europejskiego forum regionów ultraperyferyjnych (RUP) odbędzie się w dniach 2 i 3 lipca w Brukseli, a przedmiotem rozmów będzie osiem regionów UE mających ten szczególny status. Forum ma stworzyć płaszczyznę rozmów dla przedstawicieli RUP, dla zainteresowanych państw członkowskich (Francji, Hiszpanii i Portugalii) i dla instytucji europejskich. Kanwą dla dyskusji będzie odnowiona strategia dla tych regionów, zaproponowana niedawno przez Komisję Europejską.

  W nawiązaniu do pierwszej edycji z 2010 roku, celem obecnego Forum jest upowszechnienie wiedzy o RUP w Europie ze szczególnym uwzględnieniem ich atutów i potencjału. Status RUP w rozumieniu artykułu 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) przysługuje obecnie ośmiu regionom. Są to: Azory, Madera, Wyspy Kanaryjskie, Gwadelupa, Martynika, Gujana, Wyspa Réunion i St Martin.

  W spotkaniu udział wezmą prezydenci wszystkich regionów ultra peryferyjnych, ministrowie trzech zainteresowanych krajów członkowskich, przedstawiciele instytucji europejskich (w szczególności członkowie Parlamentu Europejskiego), organizacji pozarządowych i szkół wyższych, działacze społeczni oraz inwestorzy prywatni. Ogółem przewiduje się przybycie prawie 400 uczestników.

  Na tej stronie obrady będą transmitowane na żywo : 02/07/201203/07/2012

  Forum regionów ultraperyferyjnych

  Zapraszamy także do serwisu: #RUP2012 @EU_Regional - www.flickr.com/euregional - www.ec.europa.eu/avservices

 • Strategia dla regionu Danube: komisarz Johannes Hahn wizytuje w dniach od 27 czerwca do 1 lipca region Danube, aby ocenić postępy w realizacji strategii

  (27/06/2012)

  Rok po przyjęciu strategii dla regionu Danube komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn rozpoczyna trasę objazdową po regionie, aby spotkać się z osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie tej strategii. Johannes Hahn zamierza przedyskutować z nimi sposoby przyspieszenia wdrażania strategii, co może być ważnym instrumentem wzrostu gospodarczego, sprzyjającym tworzeniu nowych miejsc pracy.  Podróż ta stanowi również dla komisarza okazję do naocznego zapoznania się z postępami osiągniętymi w wyniku współpracy makroregionalnej, a także do popularyzacji, na szczeblu politycznym i społecznym, dodatkowych korzyści wynikających z tej strategii. W trakcie podróży, która obejmie siedem krajów (w porządku chronologicznym będą to: Austria, Słowacja, Węgry, Chorwacja, Serbia, Rumunia i Bułgaria), komisarz spotka się politykami wysokiego szczebla, a także z innymi zainteresowanymi strategią osobami, oraz złoży wizyty w miejscach realizacji najważniejszych projektów. Ponadto 29 czerwca w Belgradzie odbędą się obchody Dnia regionu Danube.

  Strategia UE dla regionu Danube

  Relacja z kolejnych dni podróży komisarza Hahna po regionie Danube

 • Projekt tygodnia: Zintegrowany projekt regulacji rzeki realizowany na Dunaju na wschód od Wiednia ma poprawić spławność rzeki i ochronę środowiska

  (26/06/2012)

  Zintegrowany Projekt Regulacji Dunaju na Wschód od Wiednia (Projekt Dunaju na wschód od Wiednia) jest jednym z flagowych projektów Strategii UE dla regionu Dunaju, która rok temu została opracowana przez Komisję i 14 krajów, aby wesprzeć rozwój regionu Dunaju.

   

  Liczący około48 kmodcinek Dunaju między Wiedniem a granicą austriacko-słowacką jest największym słabym punktem żeglugi śródlądowej korytarza transportowego wschód-zachód w Austrii. Co więcej, ciągła degradacja koryta rzeki na tym odcinku Dunaju, wynosząca nawet3,5 cmrocznie, zagraża równowadze ekologicznej znajdującego się w pobliżu parku narodowego „Donau-Auen”.

   

  Aby zlikwidować wąskie gardło na Dunaju na wschód od Wiednia z korzyścią dla żeglugi, zapobiegać degradacji koryta rzeki i jednocześnie odpowiednio spełnić wymagania ekologiczne w obszarze objętym projektem, Projekt Dunaju na wschód od Wiednia opracowano jako rozwiązanie integrujące, stworzone z udziałem ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska, żeglugi i inżynierii wodnej.

   

  W ramach Projektu Dunaju na wschód od Wiednia realizowane są obecnie projekty pilotażowe. Sam projekt został rozpoczęty w 2001 r. i uzyskał do tej pory ponad 7,6 mln € dotacji unijnych w ramach Programu Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Zapewniona jest także kolejna dotacja ze środków unijnych w wysokości 21 mln €.

   

  Ponieważ obszar realizacji projektu jest otoczony parkiem narodowym, niezbędne jest łagodne podejście etapowe. Do tej pory ukończono pięć projektów pilotażowych. Obejmowały one próby terenowe innowacyjnych rozwiązań związanych z ponownym połączeniem z odnogami, rekultywacją brzegów rzeki oraz nowym kształtem ostróg. Spowodowały one nie tylko znaczne zwiększenie wiedzy technicznej w nowej dziedzinie renaturyzacji wielkich rzek, ale także poprawiły warunki ekologiczne w Parku Narodowym Donau-Auen. Na przykład projekt pilotażowy Thurnhaufen, realizowany w ścisłej współpracy z Parkiem Narodowym, był pierwszą inwestycją obejmującą całkowite usunięcie utwardzonego zabezpieczenia przeciwpowodziowego na wielkiej rzece. Osiągnięcie to zostało wyróżnione przez Unię Europejską nagrodą za „Najlepsze Projekty LIFE Przyroda.

   

  Na początku 2012 roku rozpoczęto realizację projektu pilotażowego Bad Deutsch-Altenburg. Na 3-kilometrowym odcinku rzeki po raz pierwszy zostaną jednocześnie wdrożone wszystkie rozwiązania przewidziane dla Dunaju na wschód od Wiednia.

   

  Hans-Peter Hasenbichler, dyrektor generalny via donau, przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za realizację projektu, mówi:

   

  „Poprzez realizację Zintegrowanego Projektu Regulacji Dunaju na Wschód od Wiednia Austria, z pomocą Unii Europejskiej, będzie miała swój wkład w międzynarodowe prace nad stworzeniem wydajnych ekonomicznie warunków toru wodnego na Dunaju oraz promowaniem szlaku wodnego Dunaju jako europejskiej osi transportowej.

  Dzięki temu projektowi możemy pokazać, że możliwa jest jednoczesna poprawa warunków śródlądowego transportu rzecznego i warunków środowiskowych. Nasze podejście skoncentrowane na integracji różnych dziedzin oraz interesariuszy może stać się modelem dla podobnych projektów realizowanych na Dunaju i innych europejskich rzekach.”

   

   

  Więcej informacji:

   

  Zintegrowany Projekt Regulacji Dunaju na Wschód od Wiednia

  Via donau – österreichische Wasserstrassen-Gesellschaft mbH (wykonawca projektu)

  Austriackie Ministerstwo Transportu, Innowacji i Technologii (instytucja zarządzająca)

  Strategia UE dla regionu Dunaju

   

 • Debata z udziałem komisarza Hahna: transmisja internetowa

  (22/06/2012)

  Pierwsze z dwóch odbywających się w 2012 roku spotkań Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej (DG REGIO) i przedstawicieli regionalnych biur w Brukseli odbędzie się 25 czerwca. Komisarz UE ds. polityki regionalnej, Johannes Hahn, przedstawi stan negocjacji w sprawie pakietu legislacyjnego dotyczącego polityki spójności na lata 2014–2020. Po wystąpieniu nastąpi otwarta debata. Rejestracja na to wydarzenie jest już zamknięta, ale można śledzić spotkanie na żywo w godzinach 14.30–16.30 w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

  Transmisja internetowa na żywo

 • Stowarzyszenie Badań Regionalnych: zaproszenie do zgłaszania referatów na Konferencję Zimową 2012

  (21/06/2012)

  Stowarzyszenie Badań Regionalnych zachęca do przesyłania abstraktów referatów, które miałyby zostać wygłoszone podczas jednodniowej konferencji zimowej w Londynie, zaplanowanej na piątek, 23 listopada 2012 r. Konferencja ta będzie pełnić funkcję forum do dyskusji na temat najnowszych osiągnięć i tendencji w dziedzinie rozwoju regionalnego oraz kluczowych kierunków dalszych badań w tym zakresie. Uczestnicy konferencji będą dyskutować na temat pogłębiania się nierówności między regionami w konsekwencji obecnego kryzysu gospodarczego, a także na temat zakresu interwencji publicznej. Poruszane też będą następujące kwestie: Jak obecny kryzys wpłynie na klasyczne formy polityki rozwoju obszarów miejskich i rozwoju regionalnego? Czy obecny kryzys doprowadzi do ujawnienia się wad lub zalet tych polityk? Czy istnieją jakieś alternatywne modele rozwoju terytorialnego?

  Zapraszamy do zgłaszania referatów poruszających jeden lub więcej spośród następujących tematów:

  • Nierównomierne geograficznie skutki kryzysu gospodarczego i trudności ekonomicznych
  • Reagowanie na trudności ekonomiczne: rekonstrukcja modeli rozwoju terytorialnego
  • Zarządzanie pogarszającą się sytuacją i peryferyjnością: kurczenie się miast (Shrinking Cities), przemiana miast (Transition Towns) i inne podejścia  
  • Kreatywne miasta/regiony w dobie trudności ekonomicznych
  • Wdrażanie zasad inteligentnego wzrostu gospodarczego w dobie trudności ekonomicznych
  • Modele dewolucji i decentralizacji: co dalej?

  Termin przesyłania abstraktów upływa w poniedziałek, 9 lipca 2012 r. Więcej informacji na temat zaproszenia do zgłaszania referatów można znaleźć tutaj, a na temat Konferencji Zimowej pod adresem http://www.regionalstudies.org/

 • W tym serwisie internetowym można śledzić na żywo konferencję „Regiony na rzecz zmian gospodarczych 2012”

  (15/06/2012)

  W piątek, 15 czerwca, komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn zainauguruje doroczną konferencję „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”. W tej jednodniowej, odbywającej się w Brukseli imprezie weźmie udział ponad 500 przedstawicieli regionów z całej Europy. Tegoroczna, 5. konferencja „Regiony na rzecz zmian gospodarczych” odbędzie się pod hasłem: „Transformacja gospodarek regionalnych: znaczenie strategii badawczych i innowacyjnych dla inteligentnej specjalizacji” . Przedmiotem dyskusji będą wyzwania, korzyści i możliwe ograniczenia związane z wdrażaniem warunków do inteligentnej specjalizacji z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE. Uczestnicy konferencji będą się również zastanawiać, jak najskuteczniej dostosować inteligentną specjalizację do różnych ram i kontekstów krajowych/regionalnych. Poranna sesja plenarna (9.30–13.00) będzie transmitowana przez Internet.

  Transmisja internetowa: Regiony na rzecz zmian gospodarczych „Transformacja gospodarek regionalnych: znaczenie strategii badawczych i innowacyjnych dla inteligentnej specjalizacji”

 • Komisja nagradza projekty na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu: konkurs RegioStars 2012

  (15/06/2012)

  Johannes Hahn, europejski komisarz ds. polityki regionalnej, oraz Luc Van den Brande, przewodniczący jury konkursu RegioStars i były przewodniczący Komitetu Regionów, ogłoszą dziś zwycięzców konkursu RegioStars 2012. W 5. dorocznej edycji konkursu, w ramach którego nagradzane są realizowane w Europie najbardziej innowacyjne i inspirujące projekty dofinansowywane ze środków europejskiej polityki regionalnej, wzięła udział rekordowa liczba aż 107 zgłoszonych inicjatyw. Jednak prestiżowe trofea przyznano tylko 5 szczególnie zasługującym na to ważne wyróżnienie projektom. W gronie zwycięzców, na których skupiają się teraz oczy całej Europy, znalazły się trzy regiony — Styria w Austria, Malmö w Szwecji i województwo podlaskie w Polsce — oraz dwa projekty realizowane w ramach europejskiej współpracy terytorialnej, w których wzięli udział partnerzy z 9 różnych państw członkowskich.

  Konkurs RegioStars 2012 — prezentacja finalistów

  Informacja prasowa

  Videos:

  RegioStars Awards 2012: Eco World Styria and Portrait

  RegioStars Awards 2012: 'Green and Blue Space Adaptation for Urban Areas and Eco-towns' (GRaBS) and Portrait

  RegioStars Awards 2012: 'Older people for Older people' (O4O) and Portrait

  RegioStars Awards 2012: SÖM South East Malmö and Portrait

  RegioStars Awards 2012: Narrated tour of the Podlaskie Voivodeship website    

  Projecty :

  RegioStars Awards 2012: Eco World Styria

  RegioStars Awards 2012: 'Green and Blue Space Adaptation for Urban Areas and Eco-towns' (GRaBS)

  RegioStars Awards 2012: 'Older people for Older people' (O4O)

  RegioStars Awards 2012: SÖM South East Malmö

  RegioStars Awards 2012: Podlaskie Voivodeship website (Direct link)    

 • Projekt tygodnia: „Rozwiązania dla transportu wiejskiego” zmniejszą wykluczenie społeczne w odległych terenach na obszarach programu Northern Periphery

  (14/06/2012)

  Społeczności w Finlandii, Szkocji, Szwecji i na Islandii podjęły współpracę nad wyeliminowaniem ograniczonej dostępności transportu publicznego w obszarach odległych, o niskim zaludnieniu i starzejącej się ludności, ze znacznym ubytkiem emigracyjnym młodych. Projekt „Rozwiązania dla transportu wiejskiego” (RTS) ma na celu rozwój innowacyjnych i zrównoważonych programów i usług transportu wiejskiego i nadmorskiego pozwalających zmniejszyć wykluczenie społeczne ludzi w słabo zaludnionych terenach oraz zwiększyć witalność i zrównoważony rozwój tych obszarów na terenach objętych programem Northern Periphery.

   

  W ramach projektu „RTS”, który uzyskał finansowanie unijne w wysokości niemal 1 mln euro, realizowane są programy pilotażowe testujące alternatywne rozwiązania transportu wiejskiego, czego celem jest wypracowanie ogólnego modelu działań w zakresie transportu wiejskiego, który będzie mógł być wykorzystywany przez inne regiony na peryferiach północnych Europy o podobnych problemach do budowania własnych rozwiązań transportowych.

   

  Autobus wiejski w Kölsillre w Szwecji jest jednym z udanych programów pilotażowych projektu „RTS” (patrz film). Koncepcja „autobusu wiejskiego” polega na tym, że mieszkańcy wsi organizują własny transport publiczny z wykorzystaniem minibusa. Nie ma stałych tras ani godzin odjazdu. Minibus stoi we wsi i jeździ głównie w kierunku większego miasta, Ånge, odległego o 45 km. Autobus jest bezpłatny i można go zamówić na określoną godzinę. Autobus zatrzymuje się także i zabiera pasażerów czekających przy drodze. Jest to więc transport publiczny dostosowany do konkretnych potrzeb miejscowej ludności.

   

   

  W 2011 r. autobus wiejski w Kölsillre przewiózł ponad 4100 pasażerów, co jest znaczącą liczbą jak na wieś liczącą zaledwie 100 mieszkańców. Osoby nie posiadające prawa jazdy lub samochodu mogą nadal mieszkać w odległych terenach. Nawet osoby posiadające samochód wolały korzystać z autobusu, jako że dla nich jest to rozwiązanie bardziej przyjazne dla środowiska i oszczędne. Autobus pozwala także nawiązać kontakty towarzyskie w czasie podróży. W marcu br. autobus wiejski wygrał konkurs zorganizowany przez Szwedzkie Towarzystwo Transportu Publicznego na najlepsze rozwiązanie w zakresie transportu publicznego w Szwecji.

  Karin Gunnarsdotter Eriksson, korzystająca z autobusu wiejskiego i mieszkająca w Kölsillre mówi:

   „Projekt RTS nie tylko dał nam bezcenną usługę transportu publicznego. Z perspektywy międzynarodowej dał nam także bilet na bezpośredni udział w UE, ponieważ czujemy się zaangażowani w projekt, który naprawdę dużo zmienił tu u nas w Kölsillre. Z perspektywy regionalnej projekt zbliżył do nas miasto i radę gminy. Byliśmy i nadal jesteśmy bardzo zaangażowani w rozwój tej usługi a nasza współpraca przetrwa nawet po zakończeniu projektu.”

   

  Więcej informacji:

   

  - Rozwiązania dla Transportu Wiejskiego

   

  - Rada Regionalna Karelii Północnej, Finlandia (realizator projektu)

   

  - Autobus wiejski (projekt pilotażowy)

   

  - Program Northern Periphery 2007-2013 (Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej)

 • W czwartkowy wieczór nastąpi ogłoszenie zwycięzców konkursu RegioStars 2012!

  (11/06/2012)

  W czwartkowy wieczór, 14 czerwca, europejski komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn ogłosi zwycięzców konkursu RegioStars 2012. W trakcie uroczystej gali promotorzy pięciu najbardziej innowacyjnych i inspirujących projektów europejskich dofinansowywanych ze środków europejskiej polityki regionalnej otrzymają nagrody w kategoriach Rozwój inteligentny, Rozwój zrównoważony, Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, CityStars oraz Informacja i Komunikacja.

  Konkurs RegioStars 2012

 • Ankieta pt. „Nowe wspólne ramy strategiczne na lata 2014–2020”

  (08/06/2012)

  Komitet Regionów przygotowuje opinię na temat przedstawionej przez Komisję propozycji wspólnych ram strategicznych, które mają na celu koordynację korzystania z funduszy strukturalnych w kontekście strategii „Europa 2020” oraz celów polityki spójności. Dlatego właśnie do wiadomości tej dołączono drugą ankietę pt. „Nowe wspólne ramy strategiczne na lata 2014–2020”. Państwa opinia zostanie uwzględniona w roboczej opinii pana Woźniaka (przyjęcie jej ostatecznej wersji zaplanowano na 9/10 października 2012 r.), a także w „3. Raporcie KR z monitorowania strategii »Europa 2020«”, który zostanie opublikowany w październiku 2012 r. 

  Więcej informacji

 • Trybunał Sprawiedliwości odrzuca wniosek o podjęcie działań przeciw Komisji

  (06/06/2012)

  W swoim orzeczeniu z 19 kwietnia 2012 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził zgodność z prawem decyzji podjętej przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej w sprawie wyłączenia w 2008 r. jednego z oferentów z procedury przetargowej dotyczącej opracowania i serwisowania systemów informatycznych dla Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej. Trybunał orzekł, że prace Komisji były prowadzone zgodnie z rozporządzeniem finansowym i z przepisami wykonawczymi. Trybunał odrzucił również wniosek oferenta o odszkodowanie z tytułu poniesionych szkód, a także nakazał wnioskodawcy pokryć koszty sądowe.

  Orzeczenie Sądu

 • Projekt tygodnia: inicjatywa „automotive-bw” ułatwi współpracę w sektorze motoryzacyjnym w Badenii Wuerttembergii oraz zwiększy innowacyjność tego sektora

  (05/06/2012)

  Sektor motoryzacyjny stanowi jeden z filarów dobrobytu i wzrostu gospodarczego Badenii‑Wuerttembergii, jednego z najbogatszych regionów Niemiec. Czynniki takie jak wymagania w zakresie ochrony środowiska, rosnące ceny paliw, zmiana potrzeb w zakresie mobilności oraz rosnąca ogólnoświatowa konkurencja powodują wzrost presji na przyszły rozwój tego sektora. Chcąc sprostać tym wyzwaniom oraz w celu ułatwienia współpracy w sektorze motoryzacyjnym i zwiększenia jego innowacyjności, Badenia‑Wuerttembergia postanowiła jako land wzmocnić rozwój klastrów i inteligentnej specjalizacji poprzez powiązanie ośmiu lokalnych inicjatyw klastrowych za pomocą „klastra osłonowego” , czyli właśnie projektu „automotive‑bw”.

  Projekt „automotive-bw” jest realizowany od maja 2010 r. W jego ramach wdrożono wspólną strukturę zarządzania oraz udostępniono usługi lokalne dla firm wchodzących w skład wszystkich klastrów lokalnych — głównie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), ale także i dużych firm, zarówno dostawców, jak i producentów. Utworzono trzy nastawione na długą współpracę zespoły robocze, złożone ze specjalistów ds. technicznych działających pod nadzorem i opieką jednego przedstawiciela firmy prowadzącej działalność w skali światowej oraz jednego pracownika badawczego wysokiego szczebla ― są to tak zwane zespołyTecNetGroup. Trwają przygotowania do utworzenia jeszcze dwóch takich zespołów. We współpracy mającej na celu zwiększenie innowacyjności sektora motoryzacyjnego pomaga także specjalistyczna platforma wymiany koncepcji pod nazwą TecNet platform of ideas, stworzona na potrzeby tego sektora.

  Projekt „automotive-bw”, w który UE zainwestowała aż 500 tys. EUR, łączy firmy wchodzące w skład całego łańcucha wartości, umożliwiając omawianie potrzeb w zakresie innowacyjności oraz opracowywanie rozwiązań w sposób systemowy, co przed rozpoczęciem tego projektu było niemożliwe. Projekt pozwala znacznie skrócić cykle wdrażania innowacji oraz umożliwia dostawcom z sektora MŚP szybsze i efektywniejsze dostarczanie producentom innowacyjnych produktów. W projekcie „automotive-bw” znalazło zatrudnienie 16 osób. Z badań prognostycznych wynika, że dzięki temu klastrowi osłonowemu w branży produkcji pojazdów można będzie utworzyć 10 tys. nowych miejsc pracy.

  Dr Albrecht Fridrich, dyrektor generalny spółki RKW Baden-Württemberg GmbH odpowiedzialny za wdrożenie tego projektu, powiedział:

   

  „Obserwujemy wśród firm ogromne zainteresowanie przystąpieniem do zespołów TecNet Group. Rzeczowa i otwarta dyskusja zaowocowała już zawarciem kilku umów o współpracy między firmami. Uczestnicy spotkań na platformie TecNet potwierdzili, że ułatwianie osobistych kontaktów między ludźmi jest najskuteczniejszym narzędziem stymulującym współpracę między firmami. Wszystko wskazuje na to, że połączenie sił naszych lokalnych klastrów zapewni autentyczny sukces sektora motoryzacyjnego w Badenii-Wuerttembergii”.

   

  Dalsze informacje o projekcie „automotive-bw” można znaleźć w następujących źródłach:

   

  - witryna internetowa „automotive-bw.de”;

  - spółka RKW Baden-Württemberg GmbH  (firma wdrażająca projekt);

  - Ministerstwo Finansów i Gospodarki Badenii-Wuerttembergii (organ pośredniczący)

 • Ankieta pt. „Strategia »Europa 2020«: działania oddolne. Wydanie 2012”

  (04/06/2012)

  Aby pomóc Komitetowi Regionów w monitorowaniu oddolnego wdrażania strategii „Europa 2020”, Platforma Monitorowania Strategii „Europa 2020” postanowiła przeprowadzić wśród władz lokalnych i regionalnych UE załączoną ankietę pt. „Strategia »Europa 2020«: działania oddolne. Wydanie 2012”. Wyniki tej ankiety zostaną włączone do „3. Raportu KR z monitorowania strategii »Europa 2020«”, który zostanie opublikowany w październiku 2012 r. Raport ten wejdzie w skład przygotowywanego przez Komisję Europejską „Rocznego raportu ws. wzrostu gospodarczego w 2012 r.” 

  Więcej informacji

 • Projekt tygodnia: „Centrum materiałów i technologii polimerowych im. Otta Wichterle” w Pradze prowadzące badania o wysokim potencjale innowacyjnym

  (25/05/2012)

  Gdziekolwiek się nie znajdziemy, jesteśmy otoczeni przez różne rodzaje plastiku i produkty wykonane z materiałów polimerowych. Nie może się bez nich obejść żaden z sektorów gospodarki. Materiały polimerowe stanowią przedmiot zaawansowanych badań naukowych o wysokim potencjale innowacyjnym Dlatego właśnie władze miasta Praga uznały za konieczne powołanie centrum badawczego zajmującego się wyłącznie materiałami polimerowymi pod nazwą „Centrum materiałów i technologii polimerowych im. Otta Wichterle”.

  „Centrum materiałów i technologii polimerowych im. Otta Wichterle”, które otrzymało z Unii Europejskiej wsparcie inwestycyjne w wysokości około 2,5 mln EUR, rozpoczęło działalność w październiku 2011 r. Otto Wichterle był czeskim naukowcem, który 50 lat temu wynalazł miękkie soczewki kontaktowe. Soczewki te są wykonywane z materiałów polimerowych i są do dziś wykorzystywane przez setki milionów ludzi z całego świata.

  „Centrum materiałów i technologii polimerowych im. Otta Wichterle” koncentruje się na badaniach podstawowych w dziedzinie materiałów polimerowych, zajmuje się jednak także praktycznymi zastosowaniami wyników tych badań. Centrum składa się z pięciu nowych laboratoriów rozmieszczonych na powierzchni 950 m2. Laboratoria te zajmują się różnymi aspektami badań polimerów, takimi jak na przykład rozwój technologii recyklingu materiałów polimerowych z sektora motoryzacyjnego, modyfikacja odpadów skrobi na potrzeby produkcji biodegradowalnych plastików wykorzystywanych w rolnictwie, czy też udoskonalanie plastikowych elementów protez stawowych dla sektora badań medycznych.

  Pozytywne wyniki działań „Centrum materiałów i technologii polimerowych im. Otta Wichterle” stają się już coraz bardziej widoczne: zakupiono nowe urządzenia naukowe, wkrótce powstanie też pięć nowych miejsc pracy. Centrum prowadzi również warsztaty doskonalenia zawodowego oraz szkolenia dla młodych naukowców nie tylko z Czech, ale także z innych krajów Europy.

  Dr. Zbyněk Pientka, pracownik naukowy odpowiedzialny za realizację projektu, powiedział:

  „Ten współfinansowany przez Unię Europejską projekt umożliwił koncentrację zasobów badawczych i doświadczalnych w dziedzinie materiałów polimerowych. Centrum z powodzeniem łączy ważne badania podstawowe z celowymi pracami badawczo‑rozwojowymi, osiąga też sukcesy w zakresie wykorzystywania wyników badań podstawowych w praktyce. Nowe warunki do prowadzenia prac badawczych nad materiałami polimerowymi w Czechach oznaczają korzyści na polu konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju całego kraju. Należy też podkreślić ogromne znaczenie możliwości i korzyści wynikających z naszej przynależności do Unii Europejskiej — zwłaszcza w czasach, gdy jest to poddawane tak silnej krytyce”.

  Więcej informacji: 

  Centrum materiałów i technologii polimerowych im. Otta Wichterle

  Czeskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (krajowy organ koordynujący)

  Miasto stołeczne Praga (organ zarządzający)

   

   

 • Europejska strategia cyfryzacji: czekamy na opinie!

  (21/05/2012)

  Europejska strategia cyfryzacji to jedna z siedmiu głównych inicjatyw programu Europa 2020. Komisja Europejska uruchomiła forum dyskusyjne w celu zgromadzenia interesujących koncepcji w tej materii. Do udziału zachęca się osoby i instytucje odpowiedzialne za politykę regionalną. Autorzy najbardziej interesujących pomysłów otrzymają zaproszenie na konferencję „Digital Agenda Assembly”, zaplanowaną na 21 i 22 czerwca w Brukseli. Wyniki tych prac zostaną wykorzystane przy opracowaniu poprawek w realizowanej europejskiej strategii cyfryzacji, które będą przyjęte pod koniec tego roku.

  Dyskusję organizuje się wokół 9 wątków: (1) konwergencja mediów, (2) szerokopasmowy dostęp do Internetu, (3) handel elektroniczny, (4) media społecznościowe, (5) chmury, (6) dane, (7) bezpieczeństwo, (8) innowacja i przedsiębiorczość, (9) kwalifikacje i miejsca pracy.

  Dostęp do forum: http://daa.ec.europa.eu/

  Aby przystąpić do dyskusji w serwisie Twitter, należy przejść na stronę wątku @DigitalAgendaEU i użyć tagu: #DA12

 • „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”: Zarejestruj się teraz!

  (16/05/2012)

  Można już zgłaszać chęć udziału w konferencji „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”, która odbędzie się 15 czerwca w Brukseli. Tegoroczna konferencja zatytułowana jest „Przekształcanie gospodarki regionalnej: siła strategii badawczych i innowacyjnych na rzecz inteligentnej specjalizacji”. Ta piąta już konferencja „Regiony na rzecz zmian gospodarczych” poświęcona będzie debacie nad wyzwaniami, korzyściami i ewentualnymi ograniczeniami związanymi z wdrożeniem warunku inteligentnej specjalizacji za pośrednictwem funduszy strukturalnych UE oraz sposobom jak najlepszego dostosowania inteligentnej specjalizacji do różnych ram i kontekstów krajowych/regionalnych.

  Inicjatywa „Regiony na rzecz zmian gospodarczych” powstała w 2006 r. Jej celem jest promowanie wymiany dobrych praktyk. W jej ramach prezentowane są nowe podejścia do stymulowania sieci regionalnych i miejskich poprzez wspomaganie ich ścisłej współpracy z Komisją oraz podejmowanie eksperymentów w zakresie innowacyjnych pomysłów.

  Program konferencji

  Rejestracja

 • Nie przegap ceremonii wręczenia nagród RegioStars!

  (16/05/2012)

  W dniu 14 czerwca Komisja przedstawi zwycięzców nagród RegioStars 2012 wyróżnionych za najbardziej innowacyjne projekty europejskie, które skorzystały ze wsparcia europejskiej polityki regionalnej.

  Celem nagród RegioStars jest wyróżnianie dobrych praktyk w rozwoju regionalnym i docenianie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które mogą stać się atrakcyjne i inspirujące dla innych regionów. W ramach piątej już edycji nagród Komisja Europejska otrzymała rekordową liczbę 107 zgłoszeń. Niezależne Jury wybierze zwycięzców, którzy w trakcie ceremonii w Brukseli otrzymają nagrody z rąk Komisarza UE ds. Polityki Regionalnej, Johannesa Hahna.

  Rejestracja

 • Nowy numer Panoramy (Wiosna 2012) z artykułem wstępnym komisarza Johannesa Hahna już dostępny. Temat przewodni: „Podejście wynikowe: dostrajanie polityki spójności”.

  (14/05/2012)

  „Kluczową cechą przyszłej polityki spójności ma być o wiele większy nacisk na koncentrację tematyczną i na osiąganie wyników” — stwierdza w najnowszej Panoramie komisarz ds. polityki regionalnej, Johannes Hahn. W numerze opisano, jak te zmiany w polityce będą funkcjonować w praktyce, przedstawiając programy pilotażowe uruchomione przez Komisję Europejską we współpracy z 12 organami zarządzającymi w ośmiu państwach członkowskich.

  Za założenie wyjściowe numeru 41 przyjęto stwierdzenie, że w czasach kryzysu gospodarczego ważniejsze niż kiedykolwiek jest rozporządzanie dostępnymi zasobami w sposób przynoszący jak najwięcej korzyści dla obywateli UE. Więcej uwagi poświecono również postulowanemu na lata 2014–2020 podejściu polegającemu na położeniu większego nacisku na wyniki interwencji podejmowanych w ramach polityki spójności.

  Ponadto w numerze o kulisach międzyinstytucjonalnych negocjacji dotyczących polityki spójności opowiedzieli Constanze Angela Krehl i Lambert van Nistelrooij — posłowie-sprawozdawcy projektu rozporządzenia w sprawie postanowień wspólnych dotyczących odpowiednich funduszy.

  Przedstawiono tu również innowacje w najbardziej oddalonych regionach Europy oraz programy wsparcia w zakresie administracji elektronicznej finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Panorama jest obecnie dostępna w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Inne wersje językowe będą dostępne w drugiej połowie maja w witrynie Inforegio.

  Panorama: „Podejście wynikowe: dostrajanie polityki spójności”

 • Jak umocnić zasadę partnerstwa w kontekście funduszy europejskich?

  (08/05/2012)

  Komisja przedstawiła w ogólnym zarysie wytyczne dla krajów UE w celu zagwarantowania należytego udziału partnerów, którzy muszą uczestniczyć w wykorzystaniu funduszy europejskich. Dokument ten tworzy podstawy przyszłego „Europejskiego kodeksu postępowania w dziedzinie partnerstw”.

  Zasady te dotyczą pięciu funduszy europejskich związanych ze wspólną strategią ramową UE. Są to: Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (FRROW) oraz Europejski Fundusz Rybacki (EFR).

  Partnerstwo jest jedną z kluczowych zasad przy zarządzaniu funduszami europejskimi. Władze regionalne i lokalne, podmioty gospodarcze, grupy społeczne oraz szereg organizacji reprezentujących społeczeństwo — wszystko to są partnerzy, którzy powinni być mocno zaangażowani na każdym etapie cyklu polityki spójności (przygotowanie, realizacja oraz kontrola i ocena programów).

  Komisja zaprasza organizacje i wszystkie zainteresowane osoby do przedstawienia swych spostrzeżeń i propozycji. Swoje komentarze można nadsyłać na adres: empl-eccp@ec.europa.eu.

  Roboczy dokument z prac Komisji (tylko w języku angielskim):
  Zasada partnerstwa w wykorzystaniu funduszy wspólnej strategii ramowej - elementy Europejskiego kodeksu postępowania w dziedzinie partnerstw

 • Projekt tygodnia: Centrum Onkologiczne przy Szpitalu Mater Dei usprawni walkę z rakiem na Malcie

  (04/05/2012)

  Projekt „Centrum Onkologiczne przy Szpitalu Mater Dei” realizowany w miejscowości Msida na Malcie pozwoli rozszerzyć działalność publicznego szpitala ogólnego Mater Dei. W opinii władz odpowiedzialnych za zdrowie publiczne projekt ten ma znaczenie krytyczne, gdyż ze statystyk wynika, że na Malcie wskaźnik przeżywalności chorych na raka jest niższy niż w wielu innych krajach europejskich. „Centrum Onkologiczne przy Szpitalu Mater Dei” ma zapewnić bezpośrednią poprawę wskaźników przeżywalności chorych na raka wśród ludności wyspy. W tym celu nowe centrum będzie się koncentrować na zapewnianiu opieki medycznej i wsparcia podczas leczenia raka. Szczególnie wiele uwagi ośrodek ma poświęcić osobom w okresie dojrzewania oraz pacjentom wymagającym opieki paliatywnej.  

  Projekt „Centrum Onkologiczne przy Szpitalu Mater Dei” został 10 kwietnia 2012 r. uznany przez Komisję Europejską za „duży projekt” i będzie finansowany ze środków programu polityki regionalnej UE pod nazwą „Inwestowanie w konkurencyjność w celu zapewnienia lepszej jakości życia". Łączne koszty realizacji projektu wynoszą około 60 mln EUR, z czego 41,5 mln EUR pokryje UE, a pozostałe środki dostarczy Malta. Projekt jest już w trakcie realizacji — centrum powinno zostać zakończone i oddane do eksploatacji do końca 2013 r.

  „Centrum Onkologiczne przy Szpitalu Mater Dei” zastąpi istniejący obecnie Szpital sir Paula Boffa i będzie fizycznie oraz organizacyjnie powiązane ze Szpitalem Mater Dei. W centrum znajdzie się 96 łóżek — 74 dla pacjentów objętych opieką całodobową i 22 dla pacjentów objętych opieką dzienną. Ośrodek będzie podzielony na 4 obszary funkcjonalne: obszary dla pacjentów objętych opieką całodobową i dzienną, obszary opieki medycznej, w tym radioterapii i procedur anestezjologicznych, a także obszary przeznaczone na potrzeby świadczenia usług wsparcia klinicznego, takich jak usługi fizjoterapeutyczne i psychologiczne, oraz pozaklinicznego.

  Projekt obejmuje również dodatkowe inwestycje w technologie ekologiczne, takie jak system wentylacji doprowadzający świeże powietrze, instalowane na dachu panele fotowoltaiczne, a także system gromadzenia wody deszczowej oraz system gromadzenia i uzdatniania ścieków. Technologie te zmniejszą uzależnienie centrum od paliw kopalnych i w rezultacie pozwolą znacznie obniżyć poziom emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

  Brian St John, dyrektor generalny Fundacji na rzecz Usług Medycznych oraz kierownik projektu „Centrum Onkologiczne przy Szpitalu Mater Dei”, powiedział:

  „U podstaw wszystkich prowadzonych przez nas działań leży dobro pacjenta. Będziemy nadal stosować całościowe podejście do świadczenia usług związanych z leczeniem raka na Malcie. Dzięki temu nowemu, dużemu ośrodkowi służby zdrowia będziemy mogli zapewniać naszym pacjentom jeszcze lepszą opiekę medyczną. Ośrodek ten będzie się koncentrować na rozwoju metod leczenia onkologicznego oraz na edukacji i badaniach w tym zakresie. Będziemy nadal pracować ze szczególnym oddaniem, aby sensownie wykorzystać tę współfinansowaną przez UE inwestycję z korzyścią dla naszych pacjentów, a także dla całego środowiska medycznego. Nasz personel medyczny jest wyjątkowo utalentowany i wierzę, że ten nowy ośrodek stanie się katalizatorem dalszego rozwoju i promowania nowych i ulepszonych metod pracy”.

  Dodatkowe informacje na temat Centrum Onkologicznego przy Szpitalu Mater Dei można uzyskać z następujących źródeł:

  - Dział koordynacji planowania i priorytetów (organ zarządzający) oraz polityka regionalna UE na Malcie;

  - Fundacja na rzecz Usług Medycznych (instytucja wdrażająca projekt) działająca przy Ministerstwie Zdrowia, Osób Starszych i Opieki Społecznej;

  - Szpital Mater Dei w Msida na Malcie.

 • WIRE2012: innowacyjność w służbie regionów

  (04/05/2012)

  Tydzień Innowacyjnych Regionów w Europie – doroczne forum gromadzące najważniejszych graczy w dziedzinie innowacji w rozwoju regionalnym, w tym roku skoncentruje się na głównych problemach związanych z realizacją „Unii innowacji” na poziomie regionalnym w latach 2014-2020. Tegoroczna edycja (WIRE2012), organizowana w ścisłej współpracy z Komisją Europejską, odbędzie się w Krakowie w dniach 45 czerwca 2012.

  W trakcie konferencji WIRE2012 omawiane będą problemy i bariery w rozwoju innowacji regionalnej. Sformułowane zostaną też zalecenia dla decydentów, zwłaszcza w zakresie skutecznego urzeczywistnienia Unii innowacji na poziomie regionalnym w obrębie trzech filarów tematycznych:

  • Innowacyjne regiony w programie Horyzont 2020: dotyczący roli regionów w planowej specjalizacji, roli miast jako ośrodków innowacyjności oraz ekosystemów regionalnej innowacji w programie Horyzont 2020.
  • Schody do doskonałości: dotyczący przyszłości badań naukowych i innowacji na szczeblu regionalnym, wzajemnego przenikania między programem Horyzont 2020 i polityką spójności oraz planowej specjalizacji w regionach objętych polityką spójności i w Centrach Doskonałości.
  • Sieci ERA na szczeblu regionalnym: dotyczący europejskiej współpracy międzyterytorialnej sieci klastrów, europejskich grup współpracy międzyterytorialnej, sieci infrastruktury badawczej oraz wieloregionalnych partnerstw wiedzy (np. Danube, Baltic).

   

  W sprawie dodatkowych informacji zachęcamy do wizyty na stronie www.wire2012.eu lub do kontaktu pod adresem:

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (NCP Polska)

  ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa, Polska

  WWW: www.wire2012.eu

  e-mail: info@wire2012.eu

 • ESPON zaprasza do składania wniosków

  (02/05/2012)

  ESPON (Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej) zaprasza do składania wniosków dotyczących badań ukierunkowanych, projektów platformy naukowej/narzędzi oraz transnarodowej działalności sieciowej. Zaproszenie skierowane jest do naukowców i ekspertów reprezentujących uniwersytety, instytuty badawcze, podmioty publiczne oraz przedsiębiorstwa prywatne z 31 krajów europejskich. Dostępny budżet wynosi 1 988 000,00 EUR. Termin składania wniosków upływa 13 czerwca 2012 r.

  Więcej informacji

 • „Instrument podziału ryzyka” pomoże państwom członkowskim najbardziej dotkniętym kryzysem

  (25/04/2012)

  Parlament Europejski przyjął propozycję Komisji pozwalającą na wykorzystywanie dostępnych jeszcze środków przyznanych w ramach polityki spójności na zabezpieczenie gwarancji i pożyczek z instytucji finansowych takich jak Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Fundusze z UE posłużą do stworzenia „instrumentów podziału ryzyka”. Celem wprowadzenia narzędzia jest rozwiązanie poważnych trudności, na które napotykają niektóre państwa członkowskie, w tym Grecja, a co za tym idzie zwiększenie wkładów z sektora prywatnego koniecznych do wdrożenia większych projektów, które jedynie w części mogą być finansowane ze środków publicznych. Instrument ten sprzyjać będzie inwestowaniu w gospodarkę, a co za tym idzie tworzeniu miejsc pracy.

  Więcej informacji

 • Regionalne strategie innowacji we Francji inspiracją dla innych regionów?

  (19/04/2012)

  W 2007 roku Komisja Europejska, w porozumieniu z rządem francuskim, zachęcała każdy z 26 francuskich regionów do opracowania regionalnej strategii innowacji. Celem była poprawa skuteczności inwestycji europejskich podejmowanych na rzecz badań, rozwoju, innowacyjności i wsparcia dla przedsiębiorstw poprzez programy polityki spójności.

  Naczelna instytucja administracji francuskiej (DATAR) opublikowała niedawno syntezę tych strategii, które obecnie wdrażane są w terenie. Wspomniane „diagnozy” mogą stanowić inspirację dla innych regionów w Europie.

  Komisja Europejska zachęca wszystkie regiony do rozwijania tego typu „strategii inteligentnej specjalizacji”, poprzez które region określa swe zalety i dziedziny, w których może pokazać swą doskonałość.

  Synteza regionalnych strategii innowacji we Francji (dostępna w j. francuskim i angielskim).

  Więcej informacji o strategiach inteligentnej specjalizacji

 • Polityka spójności i zrównoważony rozwój

  (03/04/2012)

  Przygotowany we współpracy z Komisją Europejską dokument zatytułowany „Polityka spójności i zrównoważony rozwój” jest już dostępny w tej witrynie. Przedstawiono w nim wyniki badań wpływu polityki spójności na proces przechodzenia do gospodarki ekologicznej oraz na rozwój ram polityki spójności po 2013 r.

  W ramach badań oceniono wpływ na środowisko nakładów przewidzianych w polityce spójności na lata 2007–2013 oraz sposób, w jaki kwestie zrównoważonego rozwoju są uwzględniane w planowaniu, realizacji i działaniach następczych na szczeblu strategii, programów i polityki. Ocena ta została dokonana na podstawie wielu badań sytuacyjnych oraz analizy danych dostępnych na szczeblu unijnym, zwłaszcza danych związanych z wydatkami. Do wniosków z badania dołączono różne zalecenia dotyczące lepszego uwzględniania kwestii zrównoważonego rozwoju w polityce spójności.

  Badanie zostało przeprowadzone przez konsorcjum, na czele którego stał Instytut Europejskiej Polityki Ochrony Środowiska, i zakończyło się w grudniu 2011 r.

 • Nowy fundusz gwarancyjny dla przedsiębiorstw z Grecji

  (28/03/2012)

  21 marca w Atenach komisarz ds. polityki regionalnej, Johannes Hahn, poinformował o utworzeniu nowego funduszu gwarancyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw w Grecji. Utworzenie tego funduszu to element działań podejmowanych w celu ożywienia tamtejszego wzrostu gospodarczego. Ten uzgodniony z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) nowy instrument finansowy ma zapewnić dostęp do kredytowania tym małym i średnim przedsiębiorcom, którzy zostali w największym stopniu dotknięci kryzysem. Aby to osiągnąć, ze środków funduszu zasilane w płynność będą banki w Grecji. Powyższe działania mają na celu optymalizację sposobu korzystania przez Grecję z unijnych funduszy strukturalnych. Na przykład 500 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) będzie w ramach dźwigni finansowej gwarantować pożyczki w szacowanej wysokości 1 mld euro udzielane małym i średnim przedsiębiorstwom przez EIB. W tym przypadku banki będą pełnić funkcję pośredników.

  Więcej informacji

 • Wzmocniona rola oceny ex ante w następnym okresie programowania

  (27/03/2012)

  W nowych wytycznych dotyczących oceny ex ante, których podstawą były propozycje przepisów przyjęte przez Komisję Europejską w dniu 6 października 2011 r., podkreślono zwiększone znaczenie tej oceny w odniesieniu do okresu programowania 2014–2020. W ramach nowego, silnie ukierunkowanego na wyniki podejścia w zakresie polityki spójności wytyczne te zwiększają wagę dobrze opracowanych programów, wyraźnie podkreślając związaną z nimi logikę interwencji oraz ich znaczenie w procesie realizacji strategii Europa 2020. Wspomniane wytyczne mają zastosowanie w przypadku programów finansowanych ze środków EFRR, EFS i Funduszu Spójności.

   

  Więcej informacji

 • RegioStars 2013: termin zgłaszania kandydatów mija 20 kwietnia 2012 r.

  (23/03/2012)

  Zrealizowałeś innowacyjny projekt dzięki funduszom strukturalnym i chciałbyś go zaprezentować? Twój projekt przyczynia się do inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju na poziomie regionalnym? Wpisuje się w strategię rozwoju miast albo poprawia komunikację dotyczącą znaczenia polityki spójności? Jeśli tak, możesz zdobyć jedną z nagród RegioStars 2013, które są co roku przyznawane przez Komisję Europejską. W ramach każdego programu operacyjnego można zgłosić jeden projekt do jednej z poniższych kategorii.

  W 2013 roku zdefiniowano 5 kategorii:

  • ROZWÓJ INTELIGENTNY: Powiązanie roli uniwersytetów ze wzrostem regionalnym;
  • ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY: Wspieranie efektywnej gospodarki zasobami w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP);
  • ROZWÓJ SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU: Innowacje społeczne — kreatywna odpowiedź na wyzwania społeczne;
  • CITYSTAR: Zintegrowane podejście do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich;
  • INFORMACJA I KOMUNIKACJA: Promowanie polityki regionalnej UE za pomocą krótkich filmów.

  Zgłoszenia można przesyłać do 20 kwietnia 2012 r. Wybrani finaliści będą mieli okazję zaprezentować swoje projekty przed niezależnym jury podczas dziesiątego dorocznego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast — DNI OTWARTE 2012. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Brukseli w lutym 2013 r.

  Zapisy online na stronie RegioStars.

  Więcej informacji można uzyskać pod adresem: REGIO-STARS@ec.europa.eu

 • Strategia na rzecz Morza Bałtyckiego przewiduje intensywniejszą współpracę

  (23/03/2012)

  Komisja Europejska opublikowała dziś komunikat w sprawie pierwszej spośród jej strategii makroregionalnych – strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR). W komunikacie przedstawiono propozycje Komisji zmierzające do rozwinięcia współpracy pomiędzy uczestniczącymi państwami. Celem strategii jest zwiększenie wpływu funduszy UE na realizację wspólnych celów, takich jak poprawa jakości wody w całym regionie. W komunikacie określa się trzy nowe główne cele współpracy: „ocalenie morza”, „rozwój połączeń w regionie” i „zwiększenie dobrobytu”. W ramach tych celów określono ogólne poziomy docelowe i wskaźniki dla całej strategii; zaproponowano też ustalenie kolejnych poziomów docelowych w poszczególnych sektorach. Ponadto w komunikacie przedstawiono sposoby, jakimi wszystkie zaangażowane strony mogą zwiększyć skuteczność wspólnych wysiłków, dbając o wzajemne dostosowanie podejmowanych decyzji politycznych i dostępnych funduszy. Doprecyzowano też role i zakresy odpowiedzialności wszystkich zaangażowanych podmiotów, aby zapewnić strategii solidne podstawy w ramach przygotowania do okresu programowania 2014–2020.

  Komunikat Prasowy

  Communication concerning the European Union Baltic Sea Strategy COM(2012) 128 final

   

 • Program INTERREG IVC: zaproszenie do składania ofert przez ekspertów

  (22/03/2012)

  Program INTERREG IVC poszukuje specjalistów, którzy określiliby możliwości wykorzystania efektów programu w zakresie następujących 12 tematów:

   

  Priorytet 1: Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy:

  1. Systemy innowacyjności (potrójna helisa i innowacyjność otwarta)

  2. Potencjał MŚP w zakresie innowacyjności

  3. Ekoinnowacje

  4. Branże kreatywne

  5. Przedsiębiorczość

  6. Usługi administracji elektronicznej

  7. Zmiany demograficzne

  8. Rozwój obszarów wiejskich


  Priorytet 2: Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku:

   9. Zmiany klimatyczne

  10. Wydajność energetyczna

  11. Odnawialne źródła energii

  12. Zrównoważony transport


  Termin składania ofert upływa 2 maja 2012 r. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w witrynie internetowej programu INTERREG IVC.

 • Badania porównawcze procesów wyboru projektów stosowanych w szeregu państw członkowskich w programach realizowanych w ramach polityki spójności na lata 2007–2013

  (20/03/2012)

  Kluczowe znaczenie dla realizacji polityki spójności ma wybór projektów, które przyczynią się w największym stopniu do realizacji celów programów przy minimalnych nakładach administracyjnych. Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej zleciła przeprowadzenie badań porównawczych procesów wyboru projektów stosowanych w Austrii, Czechach, Holandii, Niemczech, Słowacji i Słowenii. Analizie poddano procesy stosowane w dziedzinie prac badawczo-rozwojowych, wdrażania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz rewitalizacji obszarów miejskich. W ramach badań zidentyfikowano szereg obszarów możliwych udoskonaleń w procesach, zwłaszcza w zakresie redukcji obciążeń administracyjnych. Sformułowano też zalecenia i przedstawiono przykłady dobrych praktyk w zakresie definiowania struktur i procedur wyboru projektów na trwający obecnie okres planowania, a także na okresy następne.

  BadanieDodatek

 • Siedem miast stołecznych na liście 10 regionów o najwyższej wartości regionalnego PKB w 2009 r.

  (15/03/2012)

  Urząd statystyczny Unii Europejskiej Eurostat opublikował właśnie od dawna oczekiwane dane nt. regionalnych PKB za rok 2009 — są to pierwsze dane odzwierciedlające skutki gospodarcze kryzysu finansowego z 2008 r. W 2009 r. PKB na mieszkańca wyrażony w kategoriach siły nabywczej, odnotowany w 271 regionach na poziomie NUTS-23 krajów UE-27, wahał się od 27% średniej w krajach UE-27 w regionie Severozapaden w Bułgarii do 332% średniej w regionie Inner London w Wielkiej Brytanii.

  Siedemnaście regionów odnotowało PKB powyżej 150% średniej. Regiony o najwyższej wartości PKB to: Inner London (332% średniej), Luksemburg (266%), Bruksela (223%), Hamburg (188%) i Bratysława (178%).

  Dwadzieścia dwa regiony osiągnęły PKB poniżej 50% średniej. Wszystkie najniższe pozycje w rankingu zajęły regiony z Bułgarii i Rumunii — najniższe wartości PKB odnotowano w regionie Severozapaden w Bułgarii (27% średniej), następne w kolejności były regiony Severen tsentralen w Bułgarii i Nord-Est w Rumunii (29% każdy) oraz Yuzhen tsentralen w Bułgarii (31%).

 • Komisja toruje drogę do lepszego łączenia funduszy UE na lata 2014–2020

  (14/03/2012)

  Zgodnie z propozycjami dotyczącymi polityki spójności z dnia 6 października oraz w celu zapewnienia państwom członkowskim pomocy w przygotowaniach do kolejnego okresu planowania, 12 marca 2012 roku Komisja przedstawiła wspólne ramy strategiczne. Mają one pomóc w określeniu kierunku strategicznego na kolejny okres planowania finansowego na lata 2014–2020 w państwach członkowskich i ich regionach. Umożliwią znacznie lepsze łączenie różnych funduszy w celu zmaksymalizowania oddziaływania inwestycji UE. Organy krajowe i regionalne będą wykorzystywać te ramy jako podstawę do sporządzania swoich umów partnerskich z Komisją, zobowiązując się do przestrzegania europejskich celów w zakresie rozwoju i tworzenia miejsc pracy na 2020 rok.

  Uwagi na temat wspólnych ram strategicznych można wysyłać do Komisji Europejskiej pocztą elektroniczną (REGIO-CSF@ec.europa.eu).

  Informacja prasowa (EN)

  Dokument roboczy dla pracowników dotyczący wspólnych ram strategicznych : (EN) Part I - Part II

 • Degradacja europejskich gleb budzi zaniepokojenie

  (12/03/2012)

  W sprawozdaniach Komisji Europejskiej zwraca się uwagę na konieczność przedsięwzięcia środków zapobiegających dalszej degradacji europejskich gleb. Erozja, zasklepianie (pokrywanie żyznej gleby nieprzepuszczalnym materiałem) i zakwaszanie gleb to zjawiska, które nasiliły się w ostatnich dziesięciu latach.

  W ramach polityki spójności na odbudowę terenów przemysłowych i skażonych obszarów w latach 2007–2013 przeznaczono około 3,1 miliarda euro. Krajami, które przeznaczyły na ten cel największe fundusze, są Węgry (475 milionów euro), Czechy (371 milionów euro) i Niemcy (332 miliony euro). W latach 2014–2020 przewiduje się dalsze udzielanie wsparcia w tym zakresie. Konkretne działania w dziedzinie ochrony gleb (np. w dziedzinie gospodarki odpadami stałymi) uwzględniono ponadto w strategiach UE na rzecz makroregionów.

 • Wpływ rynku wewnętrznego na spójność: konsekwencje dla polityki spójności, wzrostu gospodarczego i konkurencyjności

  (07/03/2012)

  W badaniu oceniono wpływ rynku wewnętrznego na wzrost gospodarczy, konkurencyjność i zatrudnienie w UE, zwłaszcza w kontekście generowania dysproporcji i procesów konwergencji. Ponadto poddano analizie związki zachodzące na poziomie instytucji i polityki między polityką spójności, procesem lizbońskim i strategią „Europa2020”. Na potrzeby badania skorzystano z różnych źródeł, w tym z dostępnych bezpośrednio informacji, publikacji poświęconych modelowaniu, wyników analiz ekonometrycznych oraz ocen jakościowych dokonanych na podstawie badań sytuacyjnych obejmujących regiony o różnych charakterystykach. Wnioski z badania dotyczą nie tylko dostosowań polityki spójności w kontekście strategii „Europa2020”, integracji poszczególnych regionów w ramach rynku wewnętrznego, roli najlepszych regionów, jakości inwestycji publicznych oraz ramowych warunków inwestycyjnych, ale również wyzwań stojących przed władzami państwowymi.

 • Przegląd głównych możliwości finansowania z UE dostępnych dla MŚP

  (06/03/2012)

  Unia Europejska wspiera rozwój europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Środki finansowania są dostępne w różnej postaci, np. dotacji, pożyczek i — w niektórych przypadkach — także gwarancji.

  MŚP mogą skorzystać z pomocy bezpośredniej lub w ramach programów zarządzanych na poziomie krajowym lub regionalnym, takich jak np. fundusze strukturalne.

  UE udostępnia dla MŚP także pomoc o charakterze niefinansowym w postaci specjalnych programów i usług wspierających rozwój tych przedsiębiorstw.

  W nowym przewodniku przedstawiono krótki opis programów dostępnych dla MŚP wraz z łączami do głównych witryn dotyczących poszczególnych programów.

  Więcej informacji na temat funduszy strukturalnych i MŚP

 • Pomiar postępów w realizacji uzgodnionych celów — krajowe zestawienia danych

  (01/03/2012)

  Komisja Europejska publikuje krajowe zestawienia danych przedstawiające stopień realizacji przez poszczególne państwa członkowskie uzgodnionych celów w ramach strategii „Europa2020”. Zestawienia te prezentują sytuację w poszczególnych obszarach skupionych w trzech podstawowych celach tej strategii: wzrost inteligentny, wzrost trwały i wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu. Opisywane dokumenty będą stanowić nieocenioną pomoc podczas negocjacji dotyczących kolejnego okresu finansowania polityki spójności (2014–2020). Zestawienia uwzględnią perspektywę europejską: wyniki poszczególnych państw zostaną porównane ze średnią unijną, a także wskazane zostaną państwa, których wyniki będą najlepsze i najgorsze w UE.

  W każdym zestawieniu zaprezentowane zostaną cele dla danego państwa, cele dla UE oraz najbardziej i najmniej ambitne cele przyjęte przez inne państwa. Ponadto w zestawieniach zostaną wykazane postępy poszczególnych państw w zakresie realizacji swoich celów w porównaniu z innymi państwami UE oraz w odniesieniu do celów najbardziej i najmniej ambitnych.

  Zestawienia zostaną przygotowane na podstawie danych zgromadzonych nie tylko przez Eurostat, ale również przez Wspólne Centrum Badawcze, Europejską Agencję Środowiska, Bank Światowy i inne podmioty. Cele zostały wzięte z oficjalnych dokumentów. W niektórych przypadkach cele bezwzględne zostały przekształcone w cele względne, aby umożliwić porównania miedzy krajami.

  Pomiar postępów w realizacji uzgodnionych celów — krajowe zestawienia danych

 • Broszura na temat uproszczenia procedur w ramach polityki spójności na lata 2014-2020 już dostępna

  (29/02/2012)

  Dnia 8 lutego Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie uproszczenia procedur we wszystkich obszarach polityki spójności, aby zwrócić uwagę interesariuszy na najważniejsze aspekty tych uproszczeń zawarte w propozycjach regulacji prawnych w zakresie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020. Wspomniana broszura zatytułowana „Uproszczenie procedur w ramach polityki spójności na lata 2014-2020”(ang. Simplifying Cohesion Policy for 2014-2020) jest skierowana do beneficjentów i organów zarządzających w Unii Europejskiej oraz zawiera opis najważniejszych usprawnień w zakresie realizacji polityki spójności.

  Simplifying Cohesion Policy for 2014-2020 (Upraszczanie procedur w ramach polityki spójności na lata 2014-2020)

 • „Dokumenty robocze” — Nowy indeks konkurencyjności regionalnej: teoria, metodyka i wnioski

  (27/02/2012)

  Jest już dostępna najnowsza publikacja z serii „Dokumenty robocze”, zatytułowana: Nowy indeks konkurencyjności regionalnej: teoria, metodyka i wnioski.

  Indeks konkurencyjności regionów UE (ang. Regional Competitiveness Index, RCI) jest pierwszym indeksem złożonym, który umożliwia syntetyczne przedstawienie terytorialnej konkurencyjności dla każdego z regionów na poziomie NUTS 2 spośród 27 państw członkowskich. Utworzony na podstawie globalnego indeksu konkurencyjności GCI (ang. Global Competitiveness Index) opracowanego w ramach Światowego Forum Ekonomicznego indeks RCI obejmuje 11 kategorii w 3 grupach: podstawowej, wydajnościowej i innowacyjnej. Przedstawia poziom rozwoju danego regionu przez podkreślenie podstawowych problemów w regionach słabiej rozwiniętych oraz uwypuklenie zdolności innowacyjnej w regionach bardziej rozwiniętych. W ramach tych 11 kategorii można zmierzyć natężenie zjawisk nie tylko istotnych dla przedsiębiorstw, ale także ważnych dla mieszkańców danego regionu i mających wpływ na jakość ich życia.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w publikacji A New Regional Competitiveness Index: Theory, Methods and Findings (Nowy indeks konkurencyjności regionalnej: teoria, metodyka i wyniki).

  „Dokumenty robocze” to krótkie dokumenty zawierające informacje na temat badań i wskaźników dotyczących regionów publikowane przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej.

   

 • 16 luty: oglądaj Forum Miejskie na żywo

  (14/02/2012)

  Obrady pierwszego Europejskiego Forum Miejskiego będą bezpośrednio transmitowane na tej stronie 16 lutego od godz. 9.30 do 16.30. Wydarzenie zgromadzi w Brukseli przedstawicieli sieci miast, stowarzyszeń oraz instytucji europejskich. Komisarz ds. polityki regionalnej, Johannes Hahn, pragnie nawiązać bezpośredni dialog z miastami europejskimi i przedyskutować miejsce rozwoju miast w polityce spójności na lata 2014-2020. Dialog ten zostanie zinstytucjonalizowany poprzez stworzenie „europejskiej platformy miejskiego rozwoju”, która będzie sprzyjać wymianie doświadczeń na poziomie europejskim.

  Na Forum będą obecni prezydenci i merowie Amsterdamu, Barcelony, Warszawy, Lizbony, Sofii, Bratysławy, Manchesteru, Lipska, Łodzi, Neapolu, Turynu, Roubaix i Dunkierki.

  Przebieg obrad można śledzić na stronie konferencji w 4 językach (języku mówcy, j. angielskim, francuskim i niemieckim)

  Urban Forum 2012

 • Finansowanie badań i innowacji ze środków UE

  (08/02/2012)

  Komisja Europejska opublikowała praktyczny przewodnik dotyczący finansowania unijnego w dziedzinie badań i innowacji.

  Nowa edycja podręcznika zawiera informacje dotyczące różnych źródeł finansowania, takich jak: 

  • siódmy program ramowy;
  • program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji;
  • fundusze strukturalne UE;
  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW); 
  • Europejski Fundusz Rybacki;
  • program „Uczenie się przez całe życie”;
  • program LIFE+ w dziedzinie ochrony środowiska.

  W podręczniku opisano także możliwości finansowania projektów badawczych i innowacji oferowane krajom i terytoriom spoza UE w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) oraz programu ramowego dotyczącego pomocy przedakcesyjnej.

  Zaktualizowany podręcznik pomoże potencjalnym beneficjentom w wyborze właściwego sposobu uzyskania dostępu do unijnych środków finansowania.

  New Practical Guide to EU Funding Opportunities for Research and Innovation - Competitive European Regions through Research and Innovation

 • UE stymuluje zatrudnienie dla osób młodych i wspiera rozwój MŚP

  (31/01/2012)

  Na mocy porozumienia z 30 stycznia 2012 r. Rada Europejska zdecydowała o przekazaniu prawie 82 mld euro z funduszy strukturalnych na potrzeby wspierania wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Środki te będą przede wszystkim przeznaczane na zmniejszanie bezrobocia wśród osób młodych oraz pomoc dla małych i średnich przedsiębiorców.

  Państwa członkowskie przyjęły propozycję przewodniczącego Komisji Europejskiej, José Manuela Barroso, aby przeznaczyć niewykorzystane środki z funduszy strukturalnych na szkolenia i tworzenie miejsc pracy dla osób młodych. Obecnie Komisja we współpracy z władzami i partnerami społecznymi z ośmiu krajów UE o najwyższej stopie bezrobocia wśród osób młodych (Hiszpania, Grecja, Włochy, Portugalia, Słowacja, Łotwa, Litwa i Irlandia) ma zagwarantować jak najlepsze wykorzystanie wspomnianych środków.

  Państwa członkowskie poparły także inicjatywę dotyczącą zmiany przeznaczenia środków z funduszy strukturalnych. Środki te mają teraz pomóc w tworzeniu miejsc pracy małym i średnim przedsiębiorcom, ponieważ 80% miejsc pracy utworzonych w ciągu ostatnich 5 lat w UE powstało właśnie w ramach MŚP.

  Wspomniane decyzje są wynikiem podjętych przez Komisje Europejską działań zmierzających do zapewnienia, że fundusze strukturalne pozwolą państwom członkowskim poprawić perspektywy wzrostu i przeciwdziałać skutkom kryzysu gospodarczego. Działania te obejmują:

  • zwiększenie poziomów współfinansowania;
  • udzielanie pożyczek krajom najciężej dotkniętym kryzysem;
  • przeformułowanie i uproszczenie procedur;
  • zapewnienie MŚP dostępu do środków finansowania.

  Dalsze informacje:

   

 • Trzecie wezwanie do składania propozycji dotyczących tworzenia sieci tematycznych w ramach programu

  (27/01/2012)

  Ogłoszono trzecie i ostateczne wezwanie do składania w ramach programu URBACT propozycji dotyczących utworzenia maksymalnie 19 nowych sieci tematycznych. Zgłoszenia można przesyłać do 15 marca 2012 r.

  URBACT to europejski program wymiany i nauki promujący zrównoważony rozwój obszarów miejskich, współfinansowany przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) i państwa członkowskie. Program umożliwia miastom z całej Europy nawiązywanie współpracy w celu opracowywania rozwiązań najpoważniejszych problemów nękających obszary miejskie, co potwierdza kluczową rolę tej inicjatywy w podejmowaniu działań związanych z coraz bardziej złożonymi zmianami społecznymi.

  Projekty zatwierdzone w ramach trzeciego wezwania do składania propozycji powinny dotyczyć jednego z 8 zdefiniowanych w nim tematów. Od miast uczestniczących w programie URBACT będzie się wymagać rozważenia 3 następujących problemów:

  •  Jak zarządzać rozwojem obszarów miejskich w sytuacji kryzysu gospodarczego i finansowego?

  •  Jak wdrażać zintegrowane i zrównoważone podejścia do rozwoju obszarów miejskich?

  •  Jak nawiązywać efektywną współpracę i opracowywać proces wielopoziomowego nadzoru?

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w serwisie internetowym programu URBACT.

 • Wypłaty dokonywane przez Komisję pozwalają na oddolne wdrażanie polityki spójności UE

  (25/01/2012)

  Przeprowadzona z końcem roku analiza potwierdziła, że rok 2011 był kolejnym rokiem skutecznej realizacji polityki spójności w państwach członkowskich. Ta wykonana przez Komisję Europejską analiza wykazała rekordowy poziom wypłat w państwach członkowskich, co pozwoliło terminowo wdrażać główną politykę inwestycyjną UE.  W 2011 r. Komisja wypłaciła państwom członkowskim około 32,9 mld EUR, co oznacza wzrost o 8% w porównaniu z wypłatami w roku 2010 r., które osiągnęły poziom 30,5 mld USD.

  Według stanu na 31 grudnia 2011 r. średni wskaźnik wypłat ze wszystkich 3 funduszy (EFRR, EFS i Funduszu Spójności) w krajach UE-27 wyniósł 33,4%. Wskaźniki te dla poszczególnych krajów znacznie się między sobą różnią ― w zakresie od 6,5% do 48,3%. Natomiast analiza dla poszczególnych funduszy wykazała, że wypłaty z EFRR wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim o 55%, z 22,3% pod koniec roku 2010 do 34,3% pod koniec roku 2011.

  Jednocześnie, w następstwie kryzysu finansowego i po wejściu w życie z dniem 20 grudnia rozporządzenia 1311/2011, Grecja i Rumunia otrzymały dopłaty okresowe o wartości 374 mln EUR.

  Lata

  Kraj

  Wypłacono/Podjęto decyzję*

  2007-2013

   

   

   

  Éire/Irlandia

  48,27 %

   

  Lietuva/Litwa

  47,98 %

   

  Sverige/Szwecja

  46,52 %

   

  Eesti/Estonia

  41,99 %

   

  Deutschland/Niemcy

  41,15 %

   

  Suomi/Finlandia

  40,92 %

   

  Luksemburg

  40,58 %

   

  Österreich/Austria

  39,19 %

   

  Wielka Brytania

  38,83 %

   

  Danmark/Dania

  38,28 %

   

  Portugalia

  37,77 %

   

  Kypros/Cypr

  37,39 %

   

  Polska

  37,23 %

   

  Slovenija/Słowenia

  37,01 %

   

  Espańa/Hiszpania

  36,52 %

   

  Latvija/Łotwa

  36,43 %

   

  Magyarország/Węgry

  35,25 %

   

  Ellada/Grecja

  34,94 %

   

  Francja

  34,77 %

   

  Nederland/Holandia

  33,62 %

   

  Belgique-België/Belgia

  32,17 %

   

  Slovenska Republica/Słowacja

  27,76 %

   

  Malta

  27,29 %

   

  Współpraca transgraniczna

  26,62 %

   

  Ceska Republika/Czechy

  26,14 %

   

  Balgarija/Bułgaria

  23,55 %

   

  Italia/Włochy

  21,72 %

   

  România/Rumunia

  16,51 %

   

   

   

  2007-2013

  Razem

  33,36 %

   * Wnioski oczekujące na realizację pod koniec 2011 r. opiewały łącznie na kwotę 9,6 mld EUR dla wszystkich funduszy (EFRR, EFS, FS). Z uwagi na brak wypłat kwota ta zostanie wypłacona w roku 2012. Gdyby jednak ją wypłacono, łączny wskaźnik wypłat z funduszy strukturalnych wyniósłby 36,4%.

 • Komisarz Hahn wygłosi przemówienie na posiedzeniu Komisji Rozwoju Regionalnego

  (24/01/2012)

  25 stycznia 2012 r. na pierwszym posiedzeniu Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI) Parlamentu Europejskiego przemówienie wygłosi komisarz ds. polityki regionalnej, Johannes Hahn. W porządku obrad ponownie przewidziano omówienie pakietu ustaw na lata po 2013 r. oraz krótką informację komisarza na temat przebiegu negocjacji w Radzie.

  Autorzy stanowisk Parlamentu dotyczących różnych propozycji aktów wykonawczych zaprezentują również dokumenty robocze i omówią kluczowe zagadnienia. Ponadto w dyskusji weźmie udział w imieniu duńskiej prezydencji w Radzie Nicolai Wammen, minister ds. europejskich, który przedstawi priorytety prezydencji duńskiej w zakresie polityki spójności.

  Przebieg obrad można śledzić na żywo w Internecie w witrynie Komisji Rozwoju Regionalnego.

 • Priorytety duńskiej prezydencji

  (23/01/2012)

  Duńczycy na sześć miesięcy objęli przywództwo w Unii i właśnie zaprezentowali swój program prac. Jeśli chodzi o politykę spójności, zobowiązali się do posunięcia negocjacji w sprawie nowych uregulowań na lata 2014-2020, równolegle z wieloletnim planem finansowym. W szczególności dążą do uzyskania zgody krajów członkowskich i Parlamentu europejskiego w kilku kluczowych kwestiach, jak: tworzenie programów strategicznych, koncentracja celowa zasobów, warunkowość ex-ante alokacji środków, upraszczanie procedur, zarządzanie finansami oraz środki kontroli. Negocjacjom tym poświęcone będą dwa zgromadzenia Rady: 24. kwietnia i 26. czerwca 2012 w Luksemburgu.

  http://eu2012.dk/

  Propozycje Komisji Europejskiej w zakresie polityki spójności na lata 2014-2020

 • Komisarz Hahn nawiązuje dialog z miastami Europy

  (19/01/2012)

  W ramach propozycji dotyczących polityki spójności na lata 20142020 Komisja Europejska sugeruje wzmocnienie wymiaru miejskiego. Realizując obietnicę wprowadzenia ambitnego programu działań w zakresie rozwoju miast na poziomie europejskim, komisarz Johannes Hahn przystępuje do bezpośrednich rozmów z miastami. Prezydenci europejskich miast oraz przedstawiciele instytucji unijnych spotkają się na pierwszym Forum obszarów miejskich już 16 lutego w Brukseli. W programie przewidziano rozmowy na temat propozycji zawartych w nowym pakiecie legislacyjnym oraz przygotowanie przyszłej platformy rozwoju obszarów miejskich, która ma promować wymianę doświadczeń na poziomie europejskim.

  Dodatkowe informacje: Forum obszarów miejskich

 • Stowarzyszenie Badań Regionalnych: prośba o nadsyłanie tekstów do czasopisma REGIONAL INSIGHTS

  (18/01/2012)

  W 2010 roku Stowarzyszenie Badań Regionalnych rozpoczęło wydawanie nowego czasopisma pt. Regional Insights. Ukazują się w nim głównie krótkie artykuły studentów i osób rozpoczynających karierę zawodową, w których autorzy udostępniają wyniki swoich badań wszystkim członkom Stowarzyszenia.

  Wydawcy poszukują obecnie krótkich artykułów (maks. 3000 słów) do kolejnych numerów. Łamy Regional Insights są otwarte dla wszystkich studentów i osób rozpoczynających karierę zawodową, należących do Stowarzyszenia Badań Regionalnych. Oczekujemy na artykuły dotyczące dowolnej dziedziny badań regionalnych i dowolnych obszarów geograficznych.

  Termin nadsyłania tekstów: 14 lutego. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 • „Polityka spójności na lata 2014–2020 — inwestycje w regiony europejskie”: kompleksowa analiza i opinie na temat najnowszej edycji czasopisma „Panorama” już dostępne w Internecie

  (17/01/2012)

  Edycja czasopisma „Panorama” na zimę 2011/2012 zawiera bardziej szczegółowy przegląd nowego, zaproponowanego ostatnio podejścia do polityki spójności na lata 2014–2020. Pełną analizę propozycji zamieszczono w specjalnym, ośmiostronicowym dodatku wraz z opiniami najważniejszych interlokutorów, takich jak Europejskie Lobby Kobiet, Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu, Europejskie Stowarzyszenie Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a także Zgromadzenie Regionów Europy. W czasopiśmie znajdują się także wywiady z podmiotami regionalnymi wysokiego szczebla z Francji i ze Szwecji oraz cała gama artykułów tematycznych poświęconych projektom realizowanym w ramach europejskiej współpracy terytorialnej, wymiarowi miejskiemu polityki oraz kategoriom nagród w konkursie RegioStars 2013.

  Czasopismo „Panorama” jest obecnie publikowane w językach angielskim, francuskim i niemieckim. Pozostałe wersje językowe będą dostępne od początku lutego w serwisie internetowym Inforegio.

 • Zróżnicowanie regionalne UE w liczbach i na mapach

  (16/01/2012)

  Gdzie można znaleźć największy odsetek osób z dyplomami wyższych uczelni? W których miastach odnotowuje się najniższą jakość powietrza? W których regionach prowadzi się najintensywniej działalność badawczo-rozwojową?

  Odpowiedzi na te oraz szereg innych pytań można znaleźć w Roczniku regionalnym 2011 wydawanym przez Eurostat, czyli Europejski Urząd Statystyczny. Wydawnictwo to przedstawia aktualny poziom rozwoju gospodarczego, społecznego i demograficznego 271 regionów sklasyfikowanych na poziomie NUTS 2, należących do 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej.

  Komunikat prasowy

  Rocznik regionalny 2011

 • „Konkurs RegioStars”

  (13/01/2012)

  W latach 2012 i 2013 Komisja Europejska będzie kontynuować poszukiwania najbardziej innowacyjnych projektów dofinansowywanych ze środków polityki spójności UE.

  Konkurs RegioStars 2012 — Komisja ogłosiła listę finalistów

  Komisja ogłosiła listę finalistów konkursu RegioStars 2012. 24 wybrane projekty, realizowane w różnych regionach geograficznych Unii, wyróżniły się spośród innych znakomitymi i nowatorskimi dokonaniami będącymi efektem działań oddolnych. Prezentacja projektów przed jury odbędzie się podczas specjalnej imprezy zaplanowanej na 16 stycznia 2012 r..

  Wśród finalistów konkursu RegioStars 2012 znalazły się następujące projekty (kolejność na liście przypadkowa):

  Kategoria 1: Rozwój inteligentny — innowacje w usługach

  • „Technopol Programme” (Program Technopole) — Dolna Austria, Austria
  • „RUR@CT” — régions actrices de l’innovation rurale („RUR@CT” — regiony inicjatorami rozwoju obszarów wiejskich) — Limousin, Francja
  • „Innovative Collaboration Networks for Smart growth” (Innowacyjne sieci współpracy na rzecz inteligentnego rozwoju) — Londyn, Wielka Brytania
  • „ECO World Styria” (ECO-świat Styria) — Styria, Austria
  • „Hohe Tauern Health” (Region Hohe Tauern na rzecz zdrowia) — Salzburg, Austria
  • „Orientation and guidance services for start-ups in Brandenburg” (Usługi informacyjno-doradcze dla początkujących firm w Brandenburgii) — Brandenburgia, Niemcy
  • „Digi-lodge” (Cyfrowa rezerwacja kwater) — różne regiony greckie, Grecja

  Kategoria 2: Zrównoważony rozwój — usługi dotyczące ekosystemu

  • „Parc naturel transfrontalier du Hainaut (PNTH)” (Graniczny park krajobrazowy w Hainaut) — Walonia–Nord-Pas de Calais, Belgia i Francja
  • „Alps-Carpathian Corridor Trnava” (Alpejsko-karpacki korytarz Trnava) — Bratysława, Wiedeń, Burgenland, Dolna Austria, Słowacja i Austria
  • „SIC ADAPT! (Strategic Initiative Cluster — Adaptation to the impacts of climate change)” (Klaster inicjatyw strategicznych — dostosowanie do skutków zmian klimatycznych) — Europa Północno-Zachodnia, Niemcy, Belgia, Francja, Irlandia, Luksemburg, Holandia i Wielka Brytania
  • „Green Corridors Contracts” (Umowy dot. zielonych korytarzy) — Rodan-Alpy, Francja
  • „GRaBS: Green and blue space adaptation for urban areas and eco-towns” (GRaBS: adaptacja terenów zielonych i nadwodnych na potrzeby obszarów miejskich i miast ekologicznych) — Anglia (lider), Wielka Brytania

  Kategoria 3: Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu — rozwiązywanie problemów demograficznych i aktywność osób starszych

  • „I-Cane” (Inteligentna laska dla niewidomych) — Prowincja Limburg, Holandia
  • „Project for Early Support of Elderly People in their Daily Lives (VAMU)” (Projekt dot. wczesnego wsparcia dla osób starszych w organizacji ich życia codziennego) — Sawonia Północna, Finlandia
  • „O4O: Older people for older people” (O4O: osoby starsze na rzecz osób starszych) — Finlandia, Grenlandia, Irlandia Północna, Szkocja, Szwecja, Wielka Brytania, Irlandia
  • „Seniors in Motion” (Seniorzy w ruchu) — Portugalia Północna, Portugalia

  Kategoria 4: Citystar: — zintegrowany rozwój zdegradowanych obszarów miejskich

  • „SÖM South East Malmö” (SÖM Południowo-Wschodnie Malmö) — Malmö, Szwecja
  • „Baum – Bratislava Urban Regional Cooperation” (Współpraca pomiędzy regionem Baum a miastem Bratysława) —- Nordburgenland, Wiener Umland-Nord, Wiener Umland-Süd, VUC Bratislava, Słowacja i Austria
  • „Open LAB Ebbinge (OLE)” (Otwarte laboratorium Ebbinge) — Groningen, Holandia
  • „Rediscovering Vila do Conde” (Ponowne odkrywanie Vila do Conde) — Vila do Conde, Portugalia

  Kategoria 5: Informacja i komunikacja: prezentacja danych dotyczących projektów

  Decyzja jury dotycząca zwycięzców konkursu zostanie ogłoszona w czerwcu 2012 r. podczas konferencji „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”.

   

  Konkurs RegioStars 2013

  Można już przesyłać zgłoszenia do konkursu RegioStars 2013. Nagrody w tym konkursie będą przyznawane w następujących kategoriach:

  1.      ROZWÓJ INTELIGENTNY: Powiązanie uniwersytetów ze wzrostem regionalnym

  1. ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY: Wspieranie efektywnej gospodarki zasobami w MŚP
  2. ROZWÓJ SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU: Innowacje społeczne: kreatywne reakcje na wyzwania społeczne
  3. CITYSTAR: Zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich
  4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA: Promowanie polityki regionalnej UE za pomocą krótkich filmów

  Zgłoszenia można przesyłać do 20 kwietnia 2012 r. Wybrani finaliści będą mieć możliwość zaprezentowania swoich projektów przed niezależnym jury podczas dziesiątego dorocznego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast — DNI OTWARTE 2012. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się na początku 2013 r. w Brukseli.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej poświęconej konkursowi RegioStars.

 • Europejska współpraca terytorialna: budowanie mostów między ludźmi

  (10/01/2012)

  Dostępna tutaj publikacja pozwala czytelnikom uzyskać pojęcie o tym, jak wygląda obecnie współpraca, w tym w obrębie europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej i unijnych strategii makroregionalnych, jak też o tym, co może przynieść przyszłość. Można w niej znaleźć historie ludzi z całej Europy, którzy odnieśli korzyści dzięki współpracy lub też uczestniczą w niej w pewien sposób.

  Europejska współpraca terytorialna jest niezbędnym elementem budowy wspólnej przestrzeni europejskiej i kamieniem węgielnym integracji kontynentu. Ma ona niewątpliwą europejską wartość dodaną: pomaga zagwarantować, że granice nie będą barierami, zbliża Europejczyków do siebie, przyczynia się do rozwiązywania wspólnych problemów, ułatwia dzielenie się pomysłami i zasobami oraz zachęca do strategicznej pracy na rzecz wspólnych celów.

  Jeżeli chcą Państwo zamówić egzemplarz, prosimy przesłać pod adres regio-info@ec.europa.eu wiadomość ze wskazaniem żądanego języka i pełnymi danymi kontaktowymi.

 • Inwestycja w szerokopasmowy Internet

  (20/12/2011)

  W jaki sposób regionalne środki finansowania z EU mogą najlepiej promować realizację szerokopasmowego Internetu?

  Komisja Europejska opublikowała przewodnik dla organów publicznych zarządzających funduszami europejskimi, dotyczący mocnych i słabych stron różnych modeli inwestycji w zakresie infrastruktury szybkiego Internetu. Przewodnik zawiera porady dla organów zarządzających i inicjatorów projektów, dotyczące kwestii, które należy uwzględnić przy planowaniu inwestycji sektora publicznego w infrastrukturę szerokopasmową. 

  Przewodnik jest oparty na szczegółowej weryfikacji kilku projektów dotyczących inwestycji w rozwiązania szerokopasmowe (głównie współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Zawiera informacje dotyczące czynników powodzenia i uzyskanych wniosków.

  Celem Europejskiej Agendy Cyfrowej jest zapewnienie, aby do 2020 roku wszyscy obywatele Europy posiadali dostęp do Internetu z prędkością powyżej 30Mbit/s, a co najmniej 50% gospodarstw domowych w Europie powinno posiadać abonament powyżej 100 Mbit/s. 

  Przewodnik został podpisany wspólnie przez komisarzy: Hahn, Kroes, Ciolos i Almunia. Stanowi uzupełnienie innych działań służb Komisji, takich jak Europejski Portal Szerokopasmowy i oddolna inicjatywa szerokopasmowa.

  Przewodnik UE dotyczący modeli inwestycji szerokopasmowych

 • Powiązanie uniwersytetów z rozwojem regionalnym

  (16/12/2011)

  Uniwersytety mogą odgrywać kluczową rolę w opracowywaniu regionalnych strategii innowacji.

  Komisja Europejska opublikowała przewodnik, który ma na celu pomóc organom zarządzającym, odpowiedzialnym za programy w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w zwiększeniu udziału uniwersytetów w rozwoju regionalnym.

  Celem przewodnika jest promowanie aktywnego zaangażowania uniwersytetów i innych instytucji szkolnictwa wyższego w realizację regionalnych strategii innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji, we współpracy z ośrodkami badawczymi, firmami i innymi partnerami w społeczeństwie obywatelskim. Może również służyć partnerom akademickim i gospodarczym do badania korzyści, jakich mogą oczekiwać od współpracy na rzecz rozwoju regionalnego.

  Nie jest to publikacja akademicka, lecz praktyczne narzędzie zawierające zalecenia, część serii przewodników przygotowanych w ramach platformy inteligentnej specjalizacji, stworzonej przez Komisję w celu zapewnienia pomocy metodologicznej i wskazówek praktycznych dla krajowych i regionalnych decydentów uczestniczących w tworzeniu i realizowaniu strategii innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji. Będzie przydatny w ostatnich latach obecnego okresu planowania EFRR (2007–2013) i podczas przygotowywania kolejnego okresu (2014–2020).

  Powiązanie uniwersytetów z rozwojem regionalnym: praktyczny przewodnik

 • Rada bierze przyszłą politykę spójności pod lupę

  (15/12/2011)

  Rada bierze przyszłą politykę spójności pod lupę

   

  W piątek, 16 grudnia, Rada ds. Ogólnych UE zorganizuje debatę na podstawie sporządzonego przez polską prezydencję sprawozdania z postępu prac, dotyczącego pakietu ustawodawczego w zakresie przyszłej polityki spójności, przyjętego dnia 6 października 2011 roku. Pakiet zawiera propozycje dotyczące pięciu rozporządzeń na okres 2014–2020, określających zasady i szczegółowe reguły funkcjonowania Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej. W najważniejszym rozporządzeniu określono również postanowienia wspólne dla tych Funduszy i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

  Rozmowy mają być ukierunkowane na centralne kwestie planowania strategicznego i koncentrację tematyczną – w obu przypadku w celu zapewnienia lepszego dostosowania polityki spójności do celów strategii „Europa 2020”.

  Rozporządzenia te muszą zostać przyjęte do końca 2012 roku w celu umożliwienia wprowadzenia nowego planowania polityki spójności w terminie, co zapewni rozpoczęcie obowiązywania w 2014 roku.

  Propozycje Komisji Europejskiej z 6 października

  Informacje dotyczące zebrania Rady ds. Ogólnych (16 grudnia 2011 r.)

 • Debata z komisarzem Hahnem: transmisja internetowa

  (08/12/2011)

  Drugie z odbywających się w cyklu dwuletnim, a wypadające w roku 2011 spotkanie między Departamentem polityki regionalnej komisji (DG REGIO) a przedstawicielami biur regionalnych w Brukseli odbędzie się 15 grudnia. Komisarz Unii Europejskiej ds. polityki regionalnej, Johannes Hahn, przedstawi projekt pakietu ustaw dotyczących dalszej polityki spójności na lata 2014–2020. W dalszej części będzie miała miejsce otwarta dyskusja. Rejestracja uczestników tego spotkania została zakończona, ale jego przebieg będzie można śledzić na żywo w godzinach od 15:00 do 17:00 w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

  Live webstreaming

 • Łatwiejszy dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do źródeł finansowania

  (05/12/2011)

  W celu ułatwienia przedsiębiorstwom dostępu do źródeł finansowania Komisja Europejska znowelizowała przyjęte w 2006 r. rozporządzenie w sprawie inwestowania za pomocą instrumentów inżynierii finansowej. Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 grudnia.

  Zmieniony artykuł 45 rozporządzenia 1828/2006/WE ma na celu zwiększenie strumienia inwestycji płynących w ramach wspomnianych instrumentów do przedsiębiorstw, zwłaszcza do małych i średnich, we wszystkich państwach członkowskich UE. Nowelizacja zezwala na inwestowanie w przedsiębiorstwa na każdym etapie prowadzonej przez nie działalności, a nie tylko w okresie ich tworzenia lub rozwoju.

  Wspomniana nowelizacja ma szczególne znaczenie w sytuacji ograniczeń budżetowych oraz braku dostępu przedsiębiorstw do źródeł finansowania.

 • 2011- Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych

  (02/12/2011)

  Rok 2012 został ogłoszony „Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej”. Jest to okazja do tego, aby sobie uzmysłowić, że Europejczycy żyją obecnie dłużej i cieszą się lepszym zdrowiem, a także, by zastanowić się nad perspektywami, jakie to przed nami roztacza.

  Dla osób urodzonych w czasie wyżu demograficznego i przyszłych osób starszych aktywne starzenie się stanowi szansę na pozostanie na rynku pracy, a także dzielenie się swoim doświadczeniem, kontynuowanie odgrywania aktywnej roli w społeczeństwie oraz prowadzenie możliwie najzdrowszego i bogatego trybu życia.

  Komisja Europejska, Komitet Regionów Unii Europejskiej oraz AGE Platform Europe opublikowały na ten temat broszurę dostępną pod adresem : "Jak promować aktywność osób starszych w Europie – wsparcie Unii Europejskiej udzielane podmiotom lokalnym i regionalnym". Dokument ten prezentuje przykłady projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, zmierzających do osiągnięcia celów Roku Europejskiego 2012, oraz przedstawia zarys programów finansowania, jakie Unia Europejska udostępnia podmiotom lokalnym, regionalnym i krajowym.

  Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

 • Siódmy raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej przedstawia wkład regionów i miast w kształt Europy 2020

  (01/12/2011)

  Został waśnie opublikowany siódmy raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej podkreślający wymiar miejski i regionalny strategii Europy roku 2020. Bezpośrednio po propozycjach ustawodawczych komisji dotyczących polityki spójności po roku 2013 raport ocenia, jak w kontekście polityki spójności regiony i miasta mogą przyczynić się do inteligentnego, zrównoważonego i nikogo nie wykluczającego wzrostu i realizacji celów Europy 2020. Mierzy także dystans między regionami a narodowymi celami na rok 2020 zaproponowanymi przez Kraje Członkowskie.

  Ten raport pokazuje, że miasta i regiony stają wobec różnych kombinacji problemów rozwojowych i potencjału wzrostu. To jedna z głównych przyczyn, dla których polityka spójności korzysta ze zintegrowanego podejścia, które można dostosowywać do lokalnych potrzeb i okazji.

  Raport stanowi ważny wkład w bieżącą dyskusję na temat okresu 2014-2020. Przyszłe programy polityki spójności muszą uwzględniać to, jak będą się przyczyniać do realizacji celów UE na rok 2020 i jak inwestycje UE pomogą osiągnąć te cele.

  Przeczytaj Seventh progress report on economic, social and territorial cohesion

 • Warsztat wydajności energetycznej

  (29/11/2011)

  W dniach 29 i 30 listopada eksperci z Krajów Członkowskich, społeczeństwa obywatelskiego, świata akademickiego i instytucji UE spotkają się w Brukseli w celu przedyskutowania „Polityki spójności inwestowania w środki dotyczące efektywności energetycznej budynków”.

  Celem tej konferencji i warsztatu, organizowanych przez DG ds. Polityki Regionalnej, jest poinformowanie uczestników o postępach na poziomie UE istotnych dla okresu 2014-2020 i skupienie się na występujących problemach z implementacją i możliwych rozwiązaniach na przyszłość.

  Sesja warsztatowa będzie miała miejsce 30 listopada i będzie przeznaczona na dyskusję o problemach z implementacją, wobec których stanęły Kraje Członkowskie.

  Konferencję będzie można śledzić za pośrednictwem transmisji internetowej:

  Prace i prezentacje zostaną opublikowane po konferencji w serwisie internetowym:

  Cohesion policy investing in energy efficiency in buildings

 • Zaproszenie na Konferencję zamykającą Kampanii skutecznego działania na rzecz Romów (Cześć 3 pilotażowego projektu Parlamentu Europejskiego na rzecz Romów)

  (27/11/2011)

  We wtorek 29 listopada European Roma Grassroots Organisations (ERGO) organizuje konferencję zamykającą swojej kampanii zwiększania świadomości będącej częścią projektu pilotażowego Parlamentu Europejskiego na rzecz Romów. Konferencja odbędzie się w godzinach od 13:30 do 17:30 w Mundo B (Rue d’Edimbourg 26, 1050 Brussels, metro Porte de Namur).

  Na zakończenie kampanii ERGO Network oraz partnerzy odpowiedzialni za wdrożenie (Policy Center for Roma and Minorities (Rumunia), Integro Association (Bułgaria) oraz Roma Active Albania) przedstawią wyniki, osiągnięcia i obserwacje, a także zaprezentują wybór z bogatych badań potwierdzających ich osiągnięcia i przedstawią uzasadnienia swoich wniosków.

  Więcej informacji można uzyskać w serwisie internetowym poświęconym projektowi: www.ergonetwork.org lub kontaktując się z Gabrielą Hrabanovą (g.hrabanova@ergonetwork.org).

  Zobacz też (EN): Roma Inclusion and Regional Policy - Pilot project for Roma Inclusion

 • Komisarz Johannes Hahn uczestnikiem nieformalnego spotkania ministrów pod hasłem „Zintegrowane podejście do rozwoju – klucz do inteligentnej, zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu Europy”

  (24/11/2011)

  Poznań, Polska: 24–25 listopada

  Głównymi tematami poruszanymi podczas odbywającego się w Poznaniu w dniach 24–25 listopada spotkania będą zagadnienia związane z rozwojem Europy oraz kształtem i zakresem terytorialnym polityki spójności po roku 2013. To pierwsze z serii spotkań, na którym zgromadzą się ministrowie ds. rozwoju regionalnego ze wszystkich państw członkowskich i które jest jednym z najważniejszych punktów podczas polskiej prezydencji w Radzie.

  Celem spotkania ministrów jest ożywienie długofalowych działań na rzecz rozwoju Europy, omówienie metod maksymalnego zwiększenia potencjału tego kontynentu oraz wpisanie wspomnianego rozwoju w ramy celów strategicznych, co umożliwi przebudowę europejskiej gospodarki oraz poprawę jej konkurencyjności na rynku globalnym. Zaprezentowane podczas rozmów zintegrowane podejście do rozwoju regionalnego ma być podstawą dla osiągnięcia celów określonych w dokumencie zatytułowanym „Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”.

  Więcej informacj

 • UE wspiera Hiszpanię i Włochy, dotknięte katastrofami naturalnymi

  (22/11/2011)

  Komisja Europejska proponuje przyznać 21 milionów euro Hiszpanii w następstwie trzęsienia ziemi, które dotknęło miasto Lorca w maju 2011 r., oraz 16,9 miliona euro włoskiemu regionowi Veneto w celu usunięcia skutków ulewnych deszczy z października 2010 r. Te środki pomocowe, pochodzące z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów działań wyjątkowych, takich jak operacje ratownicze, uprzątanie obszarów dotkniętych klęską i naprawa podstawowej infrastruktury.

  Komunikat prasowy dotyczący Hiszpanii

  Komunikat prasowy dotyczący Włoch

  Dodatkowe informacje:

  http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/solidarity/index_pl.cfm

 • Stowarzyszenie Regional Studies Association (RSA) prosi o nadsyłanie materiałów na konferencje w 2012 .

  (21/11/2011)

  Pierwsza z konferencji — zatytułowana „Współzależność regionów i miast w okresie rozdrobnienia: działania na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” — odbędzie się w dniach 13–16 maja na Politechnice w Delft w Holandii (na niedzielę 13 maja zaplanowano wycieczkę). Podczas konferencji poruszone zostaną sprawy związane z rosnącą współzależnością miast w kategoriach środowiskowych, społecznych i ekonomicznych oraz tendencjami dotyczącymi interakcji w tym zakresie. Ponadto omówiony zostanie wpływ tego stanu rzeczy na administrację regionalną oraz na rozwój związków między regionami i miastami. W tak współzależnych regionach i miastach pojawiają się bowiem różnego rodzaju wyzwania dotyczące koordynacji działań i niejasnych granic kompetencji, co przekłada się na związane z procesami podejmowania decyzji kwestie przejrzystości, odpowiedzialności i zasadności.

  Stowarzyszenie zachęca do przesyłania materiałów na powyższe tematy ujęte w kontekście inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu (trzy wymiary strategii Europa 2020). Termin nadsyłania streszczeń materiałów upływa 10 lutego 2012 r.

  Druga z konferencji — zatytułowana „Zrównoważony rozwój regionów” —zostanie zorganizowana przez Stowarzyszenie RSA w Pekinie we współpracy z Chińską Akademią Nauk (pierwsza taka konferencja poza Europą). Oczekiwane są materiały oceniające formy i skuteczność polityk regionalnych w zakresie m.in. przeciwdziałania nierówności, organizowania podstawowej infrastruktury publicznej, sprzyjania wzrostowi endogenicznemu i promowania konkurencji. Ponadto zachęca się do przesyłania materiałów dotyczących zagadnień związanych z administracją, relacjami miasto-region, planowaniem przestrzennym i analizą przestrzenną (w kontekście Chin i innych krajów). Termin nadsyłania streszczeń materiałów upływa 10 lutego 2012 r.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w witrynie www.regionalstudies.org.

 • Trybunał Obrachunkowy przedstawił ocenę finansową roku 2010.

  (16/11/2011)

  Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował sprawozdanie dotyczące sposobu zarządzania i sprawowania kontroli nad funduszami UE w roku 2010. ETO to niezależna instytucja kontrolna Unii Europejskiej, której zadaniem jest ocena rzetelności i dokładności ewidencjonowania dochodów i wydatków unijnych, a także ocena zgodności ich pozyskiwania i rozdysponowywania z postanowieniami stosownych umów i obowiązujących przepisów.

  Z powodu pojawiających się błędów Komisja Europejska i Parlament Europejski we współpracy z państwami członkowskimi nie ustają w dążeniu do zmniejszenia liczby tych błędów w kolejnych latach budżetowych. W przypadku wydatków w ramach polityki spójności Trybunał stwierdził, że nagromadzenie błędów występuje w niewielkiej liczbie programów realizowanych w kilku państwach członkowskich. Dwie trzecie błędów znaleziono w siedmiu programach realizowanych w trzech państwach członkowskich. Komisja we współpracy z tymi państwami podejmie działania mające na celu usprawnienie stosowanych przez te państwa mechanizmów zarządzania i kontroli finansowej.

  Więcej informacji:

  Sprawozdanie roczne ETO za rok budżetowy 2010
  Nota informacyjna
  Komunikat prasowy

  Najczęściej zadawane pytania

 • Ratunek dla Pompejów przy wsparciu UE

  (15/11/2011)

  Pod koniec października ulewne deszcze wyrządziły poważne szkody na słynnym na cały świat stanowisku archeologicznym we włoskich Pompejach. Już w 2010 roku w części stanowiska zawaliła się w wyniku gwałtownej ulewy.

   

  7. listopada na miejsce udał się Johannes Hahn, komisarz europejski ds. polityki regionalnej. W rozmowach z władzami włoskimi uzgodnił plan działania przewidujący inwestycję 105 milionów euro w zabezpieczenie dziedzictwa przeszłości na stanowisku w Pompejach. Środki ma wyasygnować częściowo rząd Włoch, częściowo Unia Europejska.

   

  Unijna część inwestycji pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu pod nazwą „Attrattori culturali, naturali e turismo”, którego celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i turystycznego w regionach Kampanii, Apulii, Kalabrii i Sycylii w latach 2007-2013.

   

  Dodatkowe informacje:

  http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/pol_regionale/hahn_roma_pompei_it.htm

 • Rozwój regionalny w polityce terytorialnej UE

  (15/11/2011)

  29 listopada w Brukseli odbędzie się seminarium poświęcone miejscu zintegrowanej polityki rozwoju regionalnego w programach unijnych po roku 2013. Udział wezmą przedstawiciele instytucji europejskich i prezydencji polskiej.

   

  Wśród koncepcji przyszłej polityki spójności, przedstawionych 6. października, Komisja proponuje wprowadzenie zintegrowanych strategii rozwoju regionalnego i powołanie grup odpowiedzialnych za działania na szczeblu lokalnym. Celem jest stworzenie warunków dla lepszego powiązania różnych funduszy strukturalnych, takich jak: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (FRROW) oraz Europejski Fundusz Rybacki (EFR) na poziomie lokalnym.

   

  Seminarium jest organizowane przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR) we współpracy z Konwencją Szkockich Samorządów Lokalnych i Związkiem Gmin Rumunii pod patronatem Parlamentu Europejskiego.

   

  Program: http://www.ccre.org/docs/29_11_11_Seminar_Local_Development.pdf

   

  Dodatkowe informacje:

  http://www.ccre.org/news_detail.htm?ID=2181

   

 • Komisja dąży do wyeliminowania wszelkich błędów dotyczących wydatków w ramach polityki spójności

  (10/11/2011)

  Komisja Europejska opublikowała ostatnio dokument zatytułowany „Analiza błędów w polityce spójności w latach 2006–2009”, w którym poinformowała również o swoich działaniach na rzecz eliminowania tych błędów oraz dalszych perspektywach. Błędy występują, ale skupiają się w kilku programach realizowanych w niewielkiej liczbie państw członkowskich. W dokumencie podkreślono, że terminu „błędy” nie należy utożsamiać z terminem „oszustwa”. „Błąd” oznacza każde naruszenie warunków przyznania środków unijnych, natomiast „oszustwo” — umyślne lub karalne wprowadzenie w błąd w celu uzyskania nienależnej korzyści. W analizie Komisji podano przykłady najczęstszych błędów, w tym zamówienia udzielone bez przeprowadzenia prawidłowego postępowania, brak odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej wydatki (brak audytu), nieprawidłowe obliczenie kosztów ogólnych, zastosowanie niewłaściwego poziomu współfinansowania i przeszacowane wnioski o płatności.

  Aby dalej ograniczać występowanie błędów, Komisja będzie nadal przeprowadzać staranne audyty we współpracy z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym. Dużą rolę będzie tu odgrywać proponowany pakiet ustawodawczy dotyczący polityki spójności w latach 2014–2020, m.in. dzięki wprowadzeniu systemu elektronicznego zarządzania danymi (e-Spójność) oraz szerszemu stosowaniu kosztów uproszczonych.

  Zarys ogólny

 • 8 regionów najbardziej oddalonych: atuty dla UE

  (09/11/2011)

  W dniach 3 i 4 listopada komisarz Hahn wziął udział w spotkaniu przewodniczących regionów najbardziej oddalonych (RUP, Régions ultrapériphériques). Konferencja odbyła się na Martynice (Francja), a przewodniczył jej Serge Letchimy, przewodniczący rady regionalnej Martyniki. Komisarz przedstawił opracowany przez Komisję zarys propozycji dotyczących polityki spójności w latach 2014 — 2020.

  Nowy pakiet prawodawczy uwzględnia specyfikę regionów najbardziej oddalonych w oparciu o zapisy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej:

  - Zachowane zostaną określone świadczenia rekompensujące dodatkowe koszty związane w szczególności z wyspiarskim charakterem regionów.

  - Regiony najbardziej oddalone będą mogły w dalszym ciągu korzystać z współfinansowania przez Wspólnotę do wysokości 85%.

  - Otrzymają one także większe kwoty (od 150 do 275 milionów euro) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przeznaczone na finansowanie współpracy terytorialnej.

  Komisja Europejska opracowuje właśnie nową strategię wobec regionów najbardziej oddalonych, mającą wykorzystać ich atuty, która zostanie zatwierdzona w 2012 roku.

  Do Unii Europejskiej należy 8 regionów najbardziej oddalonych: pięć departamentów zamorskich Francji  (Réunion, Gwadelupa, Gujana, Saint-Martin i Martynika), autonomiczne regiony portugalskie (Region Autonomiczny Azorów i Region Autonomiczny Madery) oraz Kanaryjska Wspólnota Autonomiczna będąca administracyjną jednostką Hiszpanii.

  Przemówienie komisarza Hahn

  Więcej informacji

 • Dobre praktyki w dziedzinie e-zdrowia, usług szerokopasmowych i e administracji

  (26/10/2011)

  IMMODI to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC. Bierze w nim udział 10 partnerów z regionów europejskich reprezentujących 7 krajów: Włochy, Francję, Hiszpanię, Bułgarię, Niemcy, Finlandię i Szwecję. Celem projektu jest rozwiązanie problemów związanych z udostępnianiem usług e‑administracji i e-zdrowia w górzystych i wiejskich regionach Unii Europejskiej (UE).

  Partnerzy uczestniczący w projekcie IMMODI wzięli udział w konferencji informacyjnej, która odbyła się 26 października w Brukseli, w ramach spotkania Komitetu Regionów UE. Jednym z celów projektu jest wdrożenie dobrych praktyk w regionalnych programach operacyjnych w ramach polityki spójności. Regiony uczestniczące w projekcie przygotowały plany działania, które mają zostać podpisane przez organy zarządzające 15 listopada 2011 r. podczas konferencji końcowej w Auvergne.

  Informacje ogólne na temat partnerów regionalnych oraz podsumowanie określonych dobrych praktyk w dziedzinie e-zdrowia, usług szerokopasmowych i e-administracji można znaleźć pod adresem:

  http://www.interreg-immodi.net/attachments/article/107/Guide-Immodi.pdf

 • 'Efektywne instrumenty rozwoju terytorialnego' – Warszawa 24-25 października

  (20/10/2011)

  W dniach 24–25 października 2011 r. w Warszawie odbędzie się konferencja „Efektywne instrumenty rozwoju terytorialnego”, której współorganizatorami są polskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Komisja Europejska. Konferencja, która będzie jednym z najważniejszych wydarzeń polskiej prezydencji, umożliwi wymianę poglądów i najlepszych praktyk osobom wdrażającym politykę spójności w terenie, dając zarazem Komisji sposobność przedstawienia propozycji dotyczących instrumentów polityki spójności wspierających rozwój terytorialny. Uczestnicy wydarzenia zwrócą szczególną uwagę na miasta jako motory innowacji i wzrostu oraz ich powiązania z obszarami wiejskimi; przyjrzą się też lokalnemu podejściu do rozwoju.

  Konferencja odbywa się kilka tygodni po przyjęciu przez Komisję wniosków ustawodawczych w dziedzinie polityki spójności na okres po roku 2013. Dyskusje na temat przyszłych ram polityki zostaną wzbogacone praktycznymi spostrzeżeniami co do doświadczeń we wdrażaniu instrumentów polityki UE w obecnych programach. W pierwszym dniu konferencji weźmie udział komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn, który przedstawi sprawozdanie Komisji „Cities of tomorrow” („Miasta jutra”).

  Dodatkowe informacje:

  Strona konferencji w serwisie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

 • Ogłoszono zwycięzcę konkursu Early Career Researcher Competition

  (18/10/2011)

  Podczas tegorocznego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYS 2011 (10–13 października) odbył się drugi coroczny konkurs dla naukowców na wczesnym etapie kariery. Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej wraz z Regional Studies Association zaprosiła młodych badaczy europejskiej polityki regionalnej, aby przedstawili prowadzone badania w formie plakatu. Spośród niemal 80 przedstawionych wniosków wybrano w tym roku sześciu finalistów; w jury zasiadali kierująca jednostką ds. oceny DG REGIO Veronica Gaffey, główna doradczyni w Departamencie Zarządzania Pomocą Strukturalną UE Ministerstwa Finansów Litwy Ana Stankaitiene oraz przewodniczący Regional Studies Association, a zarazem profesor na Wydziale Zarządzania, Środowiska i Społeczeństwa Uniwersytetu Coventry (Zjednoczone Królestwo) David Bailey.

  Podczas OPEN DAYS szóstka finalistów przedstawiała swoje badania w obecności około 40 uczestników. Zwyciężyła Anne Nygaard Tanner z Duńskiego Uniwersytetu Technicznego, której prezentacja miała tytuł „Gdzie lokują swoją działalność nowoczesne branże XXI wieku i w jaki sposób polityka regionalna może przyciągać nowe branże?”; drugie miejsce zajął Andrei Mitrea z Uniwersytetu Architektury i Urbanistyki im. Iona Mincu w Bukareszcie, który przedstawił pracę zatytułowaną “Systemy innowacji regionalnych w kontaktach między obszarami miejskimi i wiejskimi w Rumunii. Średnioterminowa strategia rozwoju regionalnego bazująca na przemyśle drzewnym”. Szczegółowe informacje dotyczące następnego konkursu dla naukowców na wczesnym etapie kariery zostaną ogłoszone w lutym 2012 r.

 • Doroczne Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego

  (17/10/2011)

  Decydenci z kręgów biznesu i polityki, organizacji międzynarodowych oraz środowisk akademickich spotkają się w Gdańsku w dniach od 24 do 26 października, by dyskutować o rozwoju regionu Morza Bałtyckiego.

  Drugie Doroczne Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego odbędzie się równolegle z XIII Szczytem Bałtyckiego Forum Rozwoju (BDF).

  Zapoczątkowana w 2009 roku strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego czerpie z kilku obszarów polityki UE, by wesprzeć rozwój tego makroregionu. Celem strategii jest uczynienie regionu bardziej ekologicznym, zamożniejszym, dostępniejszym, atrakcyjniejszym i bezpieczniejszym.

  Program odbywającego się w dniach 24–26 października wydarzenia pod hasłem „New Ambitions for the Baltic Sea Region” („Nowe ambicje dla regionu Morza Bałtyckiego”) obejmuje debaty na temat powiązania między strategią dla regionu Morza Bałtyckiego a strategią „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Podczas Forum ma wystąpić komisarz Hahn.

  Dodatkowe informacje:

 • Czat z komisarzem Hahnem w dniu 18 października

  (14/10/2011)

  Czy chcesz dowiedzieć się więcej o propozycjach Komisji dotyczących polityki spójności UE w okresie 2014­­­­–2020?

  Europejski komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn chętnie odpowie na Twoje pytania podczas czatu, który odbędzie się 18 października od godz. 15.00 do 16.00.

  Czat będzie dostępny w portalu RegioNetwork 2020 Komisji. Aby wziąć w nim udział, musisz utworzyć w tym portalu profil (jeżeli jeszcze go nie masz), zalogować się i kliknąć przycisk „Access the Chat” na stronie głównej portalu.

 • Czat z komisarzem Hahnem w dniu 18 października

  (14/10/2011)

  Czy chcesz dowiedzieć się więcej o propozycjach Komisji dotyczących polityki spójności UE w okresie 2014­­­­–2020?

  Europejski komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn chętnie odpowie na Twoje pytania podczas czatu, który odbędzie się 18 października od godz. 15.00 do 16.00.

  Czat będzie dostępny w portalu RegioNetwork 2020 Komisji. Aby wziąć w nim udział, musisz utworzyć w tym portalu profil (jeżeli jeszcze go nie masz), zalogować się i kliknąć przycisk „Access the Chat” na stronie głównej portalu.

 • Czat z komisarzem Hahnem w dniu 18 października

  (14/10/2011)

  Czy chcesz dowiedzieć się więcej o propozycjach Komisji dotyczących polityki spójności UE w okresie 2014­­­­–2020?

  Europejski komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn chętnie odpowie na Twoje pytania podczas czatu, który odbędzie się 18 października od godz. 15.00 do 16.00.

  Czat będzie dostępny w portalu RegioNetwork 2020 Komisji. Aby wziąć w nim udział, musisz utworzyć w tym portalu profil (jeżeli jeszcze go nie masz), zalogować się i kliknąć przycisk „Access the Chat” na stronie głównej portalu.

 • OPEN DAYS 2011 otwiera politykę spójności UE na świat

  (12/10/2011)

  Polityka spójności UE jest powszechnie uznawana za mechanizm stymulujący globalną konkurencyjność Unii na szczeblu regionalnym i lokalnym; postrzega się ją jako model dla całego świata ze względu na kierujące nią zasady wielopoziomowego sprawowania rządów, długoterminowej wizji strategicznej oraz lokalnego rozwoju gospodarczego.

  W związku z tym OPEN DAYS 2011 gromadzi uczestników z całego świata zainteresowanych dyskusją o przyszłości tej polityki. Około 5 000 osób biorących udział w konferencji będzie dzielić się najlepszymi praktykami w dziedzinie wdrażania polityki spójności i uczyć się od siebie wzajemnie, jak też od decydentów szczebla krajowego i regionalnego, praktyków oraz przedstawicieli biznesu, społeczeństwa obywatelskiego i kręgów akademickich z UE, Ameryki Łacińskiej, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Japonii, Chin oraz Brazylii. Ponad 200 uczestniczących regionów UE będzie miało możliwość poznać punkt widzenia ekspertów ze wspomnianych państw trzecich i instytucji międzynarodowych.

  Większość biorących udział krajów zawarła z UE umowy o współpracy w zakresie dialogu na temat polityki regionalnej, wykorzystując doświadczenia Unii w dziedzinie wspierania zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego i podejścia oddolnego. OPEN DAYS 2011 będzie dla tych krajów szansą, aby przedstawić własne doświadczenia i omówić najlepsze praktyki w kontekście globalnym.

  Niedawno ukazały się dwie nowe publikacje na temat współpracy z Brazylią i Chinami w dziedzinie polityki regionalnej:

  Więcej informacji można znaleźć pod adresem:

  Opendays

  Inspiring non-EU countries

  Memo : Recipes for successful Regional Policy - EU and China, Japan, Brazil, Chile, Russia, Ukraine, Moldova and Georgia share experiences

 • Droga do „europy 2020”: trzej komisarze opisują, w jaki sposób osiągają cele

  (11/10/2011)

  Strategia „Europa 2020” to program Unii Europejskiej zmierzający do osiągnięcia inteligentnego i trwałego wzrostu dla wszystkich jej obywateli. W przyjętej w marcu 2010 r. strategii przywódcy UE wytyczyli sobie następujące najważniejsze cele:

  • obniżenie stopy bezrobocia w całej Unii;
  • podwyższenie poziomu wykształcenia;
  • dalsze inwestowanie określonych kwot w badania i rozwój oraz pomiar wyników;
  • przestrzeganie zobowiązań środowiskowych dotyczących redukcji emisji dwutlenku węgla; oraz
  • zmniejszanie ubóstwa we wszystkich regionach Unii.

  W czwartek 13 października, w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYS 2011, trzej europejscy komisarze, którym powierzono najważniejsze obszary polityki służącej osiągnięciu tych celów, spotkają się w Brukseli.

  Komisarz ds. polityki regionalnej Johannes HAHN, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa Maria DAMANAKI oraz komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László ANDOR omówią z udziałem zastępczyni dyrektora generalnego ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Loretty DORMAL-MARINO przy okrągłym stole, w formie pytań i odpowiedzi, postępy Unii na drodze do osiągnięcia celów strategii, ze szczególnym naciskiem na wkład podlegających im czterech obszarów polityki w skierowaniu Europy na właściwą drogę.

  Dodatkowe informacje: www.opendays.europa.eu 

 • Europejski Kodeks postępowania w zakresie udzielania mikrokredytów

  (11/10/2011)

  Przy okazji Open Days – Dni Otwartych Polityki Regionalnej 2011 Komisja Europejska publikuje europejski Kodeks postępowania w zakresie udzielania mikrokredytów. Kodeks zawiera zalecenia i standardy, które powinny się przyczynić do rozpowszechnienia najlepszych praktyk w sektorze mikrokredytów. Jego celem jest dostarczenie podmiotom udzielającym mikrokredytów wytycznych z punktu widzenia konsumentów, inwestorów, podmiotów finansujących i organów regulacyjnych.

  Ustanawiając wytyczne w dziedzinie dobrych praktyk oraz wskazując oczekiwania i wspólne zasady, Komisja pragnie wesprzeć sektor mikrokredytowy w uporaniu się z wyzwaniami związanymi z dostępem do finansowania długoterminowego, podnoszeniem jakości usług i wypracowaniem trwałego modelu działania.

  Kładący nacisk na kwestie praktyczne, mający dobrowolny charakter Kodeks postępowania podzielono na pięć sekcji z indeksami dotyczących kontaktów z klientami i inwestorami, ładu korporacyjnego, wspólnych standardów sprawozdawczości, systemów informacji zarządczej i zarządzania ryzykiem. W 2012 r. dokument zostanie uzupełniony o szóstą sekcję dotyczącą wyników społecznych.

  Dokument opracowano w ścisłej współpracy z licznymi zainteresowanymi stronami, w tym przedstawicielami bankowego i pozabankowego sektora mikrokredytowego.

  European Code of Good Conduct for microcredit provision

 • Fundusz Solidarności Unii Europejskiej: Komisja proponuje usprawnienia

  (10/10/2011)

  Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) służy wspieraniu regionów dotkniętych poważnymi klęskami żywiołowymi. Aby usprawnić jego funkcjonowanie, Komisja przyjęła komunikat w sprawie przyszłości FSUE zawierający propozycje zmierzające do uproszczenia działania Funduszu oraz uczynienia go przejrzystszym, szybszym i bardziej widocznym dla obywateli. Po dyskusjach z państwami członkowskimi, Parlamentem Europejskim i innymi zainteresowanymi stronami komunikat może na późniejszym etapie dać początek wnioskowi ustawodawczemu.

  The Future of the European Solidarity Fund

 • Nowa architektura polityki spójności 2014–2020

  (06/10/2011)

  Komisja Europejska przyjęła projekt pakietu legislacyjnego określającego ramy polityki spójności na lata 2014–2020. Nowe propozycje mają wzmocnić wymiar strategiczny tej polityki oraz zagwarantować, że inwestycje UE zostaną ukierunkowane na długookresowe cele Europy w zakresie wzrostu i miejsc pracy („Europa 2020”).

  Na mocy uzgodnionych z Komisją umów o partnerstwie państwa członkowskie zobowiążą się do koncentracji na mniejszej liczbie priorytetów inwestycyjnych zgodnych z powyższymi celami. Pakiet harmonizuje też zasady związane z poszczególnymi funduszami, w tym odnoszącymi się do rozwoju obszarów wiejskich, polityki morskiej i rybołówstwa, aby zwiększyć spójność działań UE.

  Komunikat prasowy

  Projekty rozporządzeń w sprawie polityki spójności 2014–2020

  Śledź debatę na Twitterze: @EU_Regional

 • Ważne projekty w Grecji

  (04/10/2011)

  Powizycie komisarza Hahna w Atenach w dniach 19–21 września, która dała początek planom działań mającym na celu pobudzenie gospodarki greckiej, władze Grecji sporządziły wykaz 44 wykonalnych ważnych projektów, które według ich szacunków powinny zostać ukończone podczas obecnego okresu programowania, a więc do 2015 r.Projekty te powinny wnieść konkretny, natychmiastowy wkład we wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w Grecji.Wykonalność poszczególnych projektów została poddana ocenie greckich instytucji zarządzających, określono też terminy i zakresy odpowiedzialności.Za zarządzanie wspomnianymi 44 ważnymi projektami oraz ich wdrożenie w pełni odpowiedzialne pozostają władze Grecji.Przewiduje się, że projekty te przyspieszą absorpcję funduszy strukturalnych UE, przy czym szczególny nacisk zostanie położony na rozwój infrastruktury w ramach priorytetów programu operacyjnego.

  Wykaz został opracowany przez władze greckie i nie przesądza on o zgodzie służb Komisji na wdrożenie tych projektów (zostanie dokonany ich przegląd z udziałem wszystkich stosownych służb Komisji oraz nowej grupy zadaniowej), ani też o ich zatwierdzeniu przez Komisję przed oficjalnym przedłożeniem i oceną dokumentacji projektowej.

  Służby Komisji współpracują równolegle z władzami Grecji w celu sporządzenia wykazu najważniejszych projektów, które są nie tylko dopracowane, ale również w maksymalnym stopniu przyspieszą regionalny wzrost gospodarczy i zwiększą możliwości zatrudnienia.Służby te oceniają obecnie wstępny wykaz, którego ostateczna wersja zostanie opracowana w najbliższych tygodniach.

  Dodatkowe informacje

 • OPEN DAYS 2011 – Europejski Tydzień Regionów i Miast

  (28/09/2011)

  Politycy, urzędnicy, eksperci i badacze przybędą z całej Europy, by w dniach od 10 do 13 października 2011 r. dyskutować, debatować oraz kształtować przyszłość polityki spójności UE. Organizowana od dziewięciu lat konferencja OPEN DAYS to coś więcej niż tylko coroczna okazja dla miast i regionów, by zaprezentować dobre praktyki w dziedzinie rozwoju regionalnego. To prawdziwe forum, na którym spotykają się przedstawiciele wszystkich szczebli administracji i społeczeństwa obywatelskiego.

  OPEN DAYS 2011 będzie się składać z ponad 100 sesji, dając liczne okazje do tworzenia sieci kontaktów więcej niż 6 000 uczestników, którzy mają przybyć do Brukseli. Imprezę organizują Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej i Komitet Regionów we współpracy z 206 regionami oraz miastami z całej Europy i spoza niej, jak też z decydentami na szczeblu krajowym i regionalnym, praktykami oraz przedstawicielami biznesu, społeczeństwa obywatelskiego i kręgów akademickich. Spodziewany jest też udział około 300 dziennikarzy.

  Debaty skupią się na trzech głównych tematach:

  • Europa 2020: w jaki sposób polityka spójności i fundusze strukturalne przyczyniają się do inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu?
  • Lepsza realizacja: w jaki sposób UE może poprawić realizację polityki spójności teraz i po 2013 roku?
  • Znaczenie geografii: jaka jest przyszłość współpracy terytorialnej i czego możemy się nauczyć od państw trzecich?

  Wszyscy uczestnicy mogą również wziąć udział w seminariach w ramach „Uniwersytetu OPEN DAYS”. Odbędzie się 10 łączonych wykładów i seminariów, podczas których omawiane będą najnowsze wyniki naukowe renomowanych specjalistów w dziedzinie badań miast i regionów z różnych krajów Europy; w dyskusji nacisk zostanie położony na tematy związane z priorytetami OPEN DAYS 2011.

  Transmisję z sesji otwierającej konferencję, która odbędzie się 10 października o godz. 15.00 w Parlamencie Europejskim, będzie można śledzić pod adresem: http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/live/live-video?language=pl

  lub pod adresem: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

  OPEN DAYS można też śledzić na Twitterze (@EU_Regional) i publikować wpisy przy wykorzystaniu tagu #euopendays lub też przyłączyć się do innych uczestników OPEN DAYS na platformie RegioNetwork 2020.

  Wszystkie zdjęcia z konferencji będą dostępne w serwisie Flickr.

  Aby dowiedzieć się więcej, uzyskać informacje o punktach kontaktowych i zapoznać się z aktualnościami, odwiedź stronę

  www.opendays.europa.eu

 • Wspólne wyzwania, wspólne rozwiązania – prezentacja rezultatów 20 projektów URBACT

  (26/09/2011)

  W 2002 roku UE, pragnąc działać na rzecz zrównoważonego, dynamicznego rozwoju miast, stworzyła URBACT – europejską sieć nauki i wymiany wiedzy promującą zrównoważony rozwój obszarów miejskich dzięki dzieleniu się dobrymi praktykami i współpracy między miastami w celu znajdowania oraz wymiany nowatorskich, zrównoważonych i zintegrowanych rozwiązań dla wspólnych miejskich wyzwań.

  Obecnie sieć URBACT łączy około 300 miast w 29 krajach; we wrześniu 2011 roku, po trzyletnim programie nauki i wymiany, następuje prezentacja rezultatów 20 sponsorowanych projektów. Celem opartych na współpracy projektów było badanie i testowanie rozwiązań służących zmierzeniu się z wyzwaniami takimi jak zachowanie spuścizny kulturowej, rewitalizacja dzielnic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, pobudzanie innowacyjności i kreatywności, aktywne działania na rzecz włączenia społecznego itp.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań oferowanych przez poszczególne projekty, jak na przykład:

  • „REDIS – Przekształcanie dzielnic w kwartały nauki”;
  • „OPENCities – Otwartość i przewaga konkurencyjna wynikająca z różnorodności”; lub
  • „My Generation – Skuteczne strategie promowania pozytywnego potencjału młodego pokolenia”,

  odwiedź stronę www.urbact.eu

  lub skontaktuj się:

  Laura CALDIRONI
  Communication Officer
  URBACT Secretariat
  Tel: 00 33 1 49 17 46 40
  l.caldironi@urbact.eu

 • Nie przegap zdobywców nagród RegioStars 2011 w Euronews

  (23/09/2011)

  Komisja Europejska rozpoczęła w Euronews kampanię promocyjną służącą nagłośnieniu polityki regionalnej i jej rezultatów.

  Przez sześć tygodni od września do listopada cztery razy dziennie prezentowani będą w jednominutowych klipach emitowanych w 12 językach zdobywcy nagród RegioStars 2011.

  Kampania będzie prowadzona w następujących tygodniach:

  1–7 września
  19–23 września
  3–7 października
  17–21 października
  31 października–4 listopada
  14–18 listopada

  Klipy będzie można w podanych tygodniach zobaczyć o pewnych porach w telewizji oraz na stronie www.euronews.net

 • W Internecie dostępne jest najnowsze wydanie magazynu Panorama: „2020: The role of Regional Policy in the future of Europe” (2020: Rola polityki regionalnej dla przyszłości Europy)

  (23/09/2011)

  Jesienne wydanie magazynu Panorama dotyczy strategii wzrostu na najbliższą dekadę „Europa 2020”. Przeanalizowano w nim rolę polityki regionalnej wspierającej państwa członkowskie w osiąganiu celów strategicznych UE na 2020 r., przyglądając się też bliżej temu, jak polityka regionalna wspomaga obecnie w UE inteligentny, trwały wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu. W magazynie znalazły się również wywiady z najważniejszymi postaciami z naszych regionów i prezentacje projektów z całej Europy.

  Panorama jest obecnie dostępna w językach angielskim, francuskim i niemieckim. Pozostałe wersje językowe pojawią się na stronie internetowej Inforegio pod koniec października.

  Panorama: „2020: Rola polityki regionalnej dla przyszłości Europy”

 • Strategia „Europa 2020”: postępy w terenie

  (22/09/2011)

  Czy unijna strategia „Europa 2020” jest źródłem zmian w Twoim regionie? Komitet Regionów zorganizował ankietę dotyczącą:

  • wdrażania inicjatyw przewodnich strategii „Europa 2020”;
  • krajowych programów reform;
  • zaleceń dla poszczególnych krajów;
  • zaangażowania partnerów lokalnych i regionalnych (w tym za pośrednictwem paktów terytorialnych i innych narzędzi w dziedzinie wielopoziomowego sprawowania rządów).

  Termin nadsyłania odpowiedzi upływa 3 października 2011 r.

  Wyniki ankiety zostaną wykorzystane w drugim sprawozdaniu monitorującym Komitetu Regionów na temat strategii „Europa 2020”, które zostanie opublikowane w grudniu 2011 roku jako wkład w roczną analizę wzrostu gospodarczego Komisji Europejskiej na rok 2012, na krótko przed ogłoszeniem wskazówek politycznych na drugi europejski semestr podczas wiosennego szczytu Rady Europejskiej w 2012 roku.

  Dodatkowe informacje:

   Ankieta Komitetu Regionów na temat strategii „Europa 2020”

  Strona internetowa strategii „Europa 2020”

 • Europejski komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn przedstawia plan działań służący usprawnieniu wykorzystania funduszy strukturalnych UE w Grecji

  (21/09/2011)

  Przebywający dziś w Atenach europejski komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn wziął udział w seminarium poświęconym usprawnieniu wykorzystania funduszy strukturalnych UE w Grecji z udziałem wszystkich odpowiedzialnych za tę dziedzinę greckich ministrów oraz gubernatorów regionów. Poprawa absorpcji współfinansowania z UE jest podstawowym czynnikiem, który może wygenerować wzrost gospodarczy i zwiększyć konkurencyjność Grecji w nadchodzących latach. Opracowano plan działań złożony z dwóch głównych elementów:

  • Zostanie opracowany wykaz wykonalnych, wysokiej jakości projektów inwestycyjnych we wszystkich regionach Grecji, aby w jak największym stopniu wykorzystać do zakończenia w 2013 r. obecnego okresu programowania finansowego pozostałe przydzielone środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, które wynoszą około 15 miliardów EUR. W środę przedstawiono wykaz około 100 projektów przeznaczonych do wdrożenia przed zakończeniem bieżącego roku – w każdym z 13 regionów kraju wskazano co najmniej pięć wysokiej jakości projektów. Ostateczny wykaz dużych projektów, które mają zostać zrealizowane przed końcem obecnego okresu finansowania, zostanie sporządzony we współpracy z greckimi władzami w ciągu najbliższych dziesięciu dni, przy czym zostaną jasno określone terminy oraz odpowiedzialne podmioty. Proponowane projekty dotyczą inwestycji w infrastrukturę transportową, energetyczną i ochrony środowiska, innowacje, infrastrukturę cyfrową, turystykę i kulturę oraz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jako podmiotów szybko tworzących nowe miejsca pracy. Komisja bada możliwość rozszerzenia zakresu wykorzystania istniejących funduszy, aby zaoferować MŚP tymczasowe gwarancje.
  • Zostaną podjęte daleko idące wysiłki na rzecz ograniczenia biurokracji związanej z wnioskowaniem o współfinansowanie europejskie dla projektów oraz obsługą tych projektów. Władze greckie przedstawią do końca roku wniosek ustawodawczy zmierzający do skrócenia i uproszczenia procedur wywłaszczenia w celu usprawnienia dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych, na przykład w dziedzinie transportu. Do połowy października w życie wejdzie nowa ustawa dotycząca zezwoleń środowiskowych, która skróci radykalnie czas ich wydawania – o co najmniej rok (wyniesie on maksymalnie sześć miesięcy), przy czym przekazanie zadania jednemu organowi zapewni szybsze zakończenie procedury. Komisarz Hahn będzie osobiście monitorować ten proces i odwiedzi Grecję ponownie przed końcem roku. W razie potrzeby wnioskowane będą dalsze zmiany.

  W działania zaangażowana jest grupa zadaniowa Komisji Europejskiej ds. Grecji. W ramach swoich rozległych kompetencji związanych z wdrażaniem reform na mocy programu MFW/EBC grupa zadaniowa ma również udzielać pomocy w szybszej absorpcji funduszy UE. W związku z tym będzie ona kontynuować badanie różnych procedur, aby zredukować uciążliwą i czasochłonną biurokrację oraz wesprzeć Grecję w szybkiej realizacji uzgodnionych projektów.

  Wspólna ateńska konferencja prasowa komisarza Johannesa Hahna oraz greckiego ministra ds. rozwoju regionalnego i konkurencyjności Michalisa Chrysochoidisa będzie retransmitowana za pośrednictwem EbS dziś o godzinie 15.00.

  Plan działań

 • Katowickie seminarium zaprezentuje w dniach 15–16 września 2011 r. programy współpracy transnarodowej przyspieszające rozwój regionów Europy

  (14/09/2011)

  Uczestnicy 13 programów współpracy transnarodowej działających w ramach celu Europejskiej Współpracy Terytorialnej polityki spójności UE spotkają się po raz pierwszy w Katowicach w dniach 15–16 września, aby podzielić się doświadczeniami, wyciągniętymi wnioskami i najlepszymi praktykami. Seminarium odbędzie się z udziałem komisarza UE ds. polityki regionalnej Johannesa HAHNA i polskiej minister rozwoju regionalnego Elżbiety BIEŃKOWSKIEJ oraz licznych innych decydentów wysokiego szczebla w dziedzinie polityki spójności UE.

  Uczestnicy, których liczba przekroczy 600, będą mieli możliwość omówienia przyszłości współpracy transnarodowej oraz poinformowania decydentów o korzyściach, jakie dostrzegają we własnych regionach – w obszarach, gdzie nie sięgnęły inne działania polityczne ani inne szczeble zarządzania, i gdzie ogólna jakość życia poprawiła się.

  Konferencja będzie się składać z dwóch trwających po pół dnia sesji; skupi się ona na najważniejszych tematach i obszarach działań odpowiadających celom strategii „Europa 2020”, w tym:

  • transporcie
  • zarządzaniu ryzykiem środowiskowym
  • innowacjach
  • energii
  • zmianach demograficznych
  • rozszerzeniu i współpracy z naszymi sąsiadami

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem http://www.transnational-cooperation.eu/

   

 • EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY USTALIŁ, ŻE INWESTYCJE REGIONALNE UE SĄ SKUTECZNE

  (13/09/2011)

  Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował w dniu dzisiejszym ustalenia z przeprowadzonych badań dotyczących skuteczności inwestycji UE w turystykę, która jest trzecim co do wielkości sektorem gospodarki światowej i otrzymuje znaczne wsparcie ze strony Unii, w szczególności za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wyniki analizy okazały się bardzo korzystne dla funduszu:

  • wszystkie zbadane projekty przyniosły korzystne rezultaty, tworząc w trwały sposób miejsca pracy (58%), poprawiając zdolności przyjęcia turystów (73%) lub zwiększając ich liczbę (74%); niemal połowa projektów zaowocowała wynikami we wszystkich trzech kategoriach;
  • projekty uznano za trwałe: 98% z nich nadal funkcjonowało w chwili przeprowadzenia kontroli, a 94% ze stworzonych lub zachowanych miejsc pracy wciąż istnieje; oraz
  • wsparcie UE uznano za czynnik niezbędny w przypadku 74% projektów, umożliwiło ono też modyfikację kolejnych 20%; bez inwestycji UE wdrożono by zaledwie 6% projektów.

  Kontrola wykonania zadań opiera się na szeroko zakrojonych badaniach projektów przeprowadzonych w 26 regionach dziewięciu państw członkowskich. Celem było udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Czy projekty osiągnęły oczekiwane rezultaty? Czy rezultaty projektów są trwałe? Czy wsparcie ze strony UE wpłynęło na zaistnienie projektów lub ich strukturę?

  Pełne sprawozdanie znajduje się tutaj.

 • ESPON ogłasza zaproszenia do składania wniosków: nowe, pełne wyzwań projekty ESPON za ponad 7 milionów euro

  (26/08/2011)

  ESPON (Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej) ogłosiła zaproszenia do składania wniosków w celu dalszego poszerzenia swojej bazy wiedzy o rozwoju terytorium europejskiego. Do składania wniosków zachęca się instytuty badawcze, uniwersytety, naukowców, ekspertów i pracowników akademickich z 31 krajów. Oczekuje się, że nowe zaproszenia zaowocują do końca 2014 roku czterema projektami badawczymi w dziedzinie nauk stosowanych, pięcioma projektami w zakresie badań ukierunkowanych, sześcioma projektami w ramach platformy naukowej ESPON oraz wnioskami dotyczącymi transnarodowych sieci tworzenia kontaktów.

  ESPON zachęca badaczy i ekspertów do składania wniosków oraz zaangażowania się w pozyskiwanie danych ESPON, aby wspierać oparte na faktach i zorientowane na wyniki wdrażanie polityki spójności UE. Dostępny budżet wynosi 7 417 176,09 EUR. Termin składania wniosków upływa 20 października 2011 r.

  Dodatkowe informacje

  Zaproszenia do składania wniosków ESPON

  Dzień informacyjny dotyczący zaproszeń, 13 września 2011 r.

  Komunikat prasowy

  Dziennik Urzędowy UE C 245 24 sierpnia 2011 r.

  Wywiady wideo: „Dlaczego Europa potrzebuje ESPON?”

 • Mapa miesiąca – stopa bezrobocia w 2010 roku

  (18/08/2011)

  Jeżeli chodzi o bezrobocie, między regionami UE-27 utrzymują się znaczne dysproporcje. W co trzecim regionie stopa bezrobocia przekracza 10%, natomiast w czterech regionach na pięć odnotowano wzrost wskaźnika bezrobocia w latach 2007–2010.

  Najwyższe bezrobocie zarejestrowano w niektórych regionach Francji (departamentach nadmorskich) i Hiszpanii. Większość spośród 26 regionów, w których stopa bezrobocia przekracza 15%, znajduje się w tych dwóch krajach, jak również na Słowacji i w krajach bałtyckich. Z kolei w 34 regionach, głównie w Austrii, Niemczech, na północy Włoch i w Holandii, wskaźnik bezrobocia wynosi poniżej 5%.

  Oprócz Korsyki regionami, w których stopa bezrobocia najbardziej spadła w latach 2007–2010, są niemieckie kraje związkowe. Bezrobocie zmalało także w niektórych regionach Francji, Polski, Austrii i Zjednoczonego Królestwa. Z kolei w części regionów Hiszpanii, Irlandii, krajów bałtyckich oraz Grecji odnotowano wyraźny wzrost stopy bezrobocia.

  Mapy dotyczące polityki regionalnej UE

  Unemployment: map - short note

 • 16 europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (EUWT)

  (16/08/2011)

  W 2006 roku udostępniono państwom członkowskim, wspólnotom regionalnym i lokalnym oraz stowarzyszeniom i organizacjom publicznym nowy instrument pomagający im w przezwyciężaniu przeszkód stojących na drodze współpracy transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej. W opublikowanym niedawno raporcie Komisja Europejska przedstawia bilans działania tego nowego narzędzia: do tej pory stworzono w Europie 16 EUWT, a 21 znajduje się w fazie przygotowań. Przykładem współpracy w ramach EUWT jest pierwszy transgraniczny szpital, który zostanie otwarty w 2012 roku na granicy francusko-hiszpańskiej w mieście Puigcerdà w Katalonii.

  EUWT pomaga uprościć procedury i pokonać bariery instytucjonalne, prawne i finansowe, które do tej pory mogły hamować projekty promujące rozwój transgraniczny. Pozwala partnerom stworzyć, w oparciu o pojedynczy zestaw przepisów, jeden podmiot prawny w celu wcielania wspólnych inicjatyw w kilku państwach członkowskich.

  Raport Komisji Europejskiej PDF

  Witryna internetowa Komitetu Regionów UE

 • W jaki sposób zwiększyć zaangażowanie osób starszych w tworzenie przedsiębiorstw?

  (09/08/2011)

  Projekt „Senior Entreprises” ujrzał światło dzienne w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej „Europa Północno-Zachodnia”. Celem projektu jest udzielanie osobom powyżej 50. roku życia pomocy przy zakładaniu firm, dokonywaniu inwestycji, doradzaniu przedsiębiorcom lub wspieraniu innowacyjności. W chwili obecnej w projekcie udział biorą: Irlandia, Wielka Brytania i Francja.

  Senior Enterprise

  Program „Europa Północno-Zachodnia”

 • Zaproszenie do udziału: „Multi-level governance and partnership in EU cohesion policy” („Wielopoziomowe sprawowanie rządów i partnerstwo w polityce spójności UE”) – Wiedeń (Austria), 29–30 listopada 2011 r.

  (08/08/2011)

  W ramach Regional Studies Association (RSA) utworzono niedawno sieć badawczą zajmującą się skutecznością, wartością dodaną i przyszłością europejskiej polityki spójności, która umożliwia naukowcom badającym efekty polityki spójności nawiązanie kontaktu z praktykami wdrażającymi ją w terenie. Organizatorzy sieci badawczej zapraszają do udziału w pierwszym warsztacie poświęconym wielopoziomowemu sprawowaniu rządów i partnerstwu w polityce spójności UE, który odbędzie się w Institute for European Integration Research (EIF) w Wiedniu (Austria) w dniach 29–30 listopada 2011 r.

  Celem sieci jest działanie na rzecz dialogu i synergii między wspomnianymi dwiema społecznościami oraz analiza nowych metod badawczych, które mogą wnieść wkład w debatę na temat prowadzonej polityki, w ramach serii warsztatów. Pierwszy warsztat w Wiedniu skupi się na wielopoziomowym sprawowaniu rządów i partnerstwie w polityce spójności oraz na działaniu tych koncepcji w poszczególnych państwach członkowskich, wartości dodanej interwencji krajowych i sposobach doskonalenia podejścia opartego na partnerstwie. Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne.

  Dodatkowe informacje: Multi-level governance and partnership in EU cohesion policy (Wielopoziomowe sprawowanie rządów i partnerstwo w polityce spójności UE)

 • Oszacowanie środków trwałych w regionach NUTS 2 UE-27

  (04/08/2011)

  Aby zidentyfikować słabiej rozwinięte regiony i skoncentrować tam działania, decydenci potrzebują statystyk opracowanych na szczeblu regionalnym. W wielu przypadkach proste porównanie statystyk regionalnych publikowanych przez krajowe urzędy statystyczne państw członkowskich nie jest możliwe, gdyż metody i założenia wykorzystywane przy ich opracowywaniu różnią się. W przypadku większości krajów UE-27 istnieją od pewnego czasu statystyki środków trwałych na szczeblu krajowym, ale statystyki na szczeblu regionalnym pozostają niemal wszędzie niedostępne, a tam, gdzie istnieją, metody ich opracowania różnią się w poszczególnych krajach.

  W artykule oceniono możliwość uzyskania porównywalnych szacunków środków trwałych na szczeblu regionalnym NUTS 2 w odniesieniu do krajów UE-27 i dokonano pewnych wstępnych oszacowań. Przedstawiono przy tym zastosowaną metodę i wykorzystane dane, jak również techniki użyte w celu uzupełnienia brakujących wartości. Zastosowano podejście wykorzystujące metodę permanentnej inwentaryzacji opartą na opisanym w Podręczniku OECD (2001; 2009) sposobie szacowania środków trwałych; wszędzie tam, gdzie było to możliwe, wykorzystane dane pochodzą z baz Eurostatu lub innych źródeł dostępnych publicznie. W artykule przeanalizowano wiarygodność uzyskanych oszacowań środków trwałych, jak również ich wpływ na analizy wydajności, przedstawiając sugestie dotyczące możliwych przyszłych udoskonaleń.

  Estimating the capital stock for the NUTS 2 regions of the EU-27

 • Podwyższenie wskaźników współfinansowania z funduszy UE – wsparcie europejskiego ożywienia gospodarczego

  (01/08/2011)

  Komisja Europejska uzgodniła środki, które powinny znacząco przyczynić się do skierowania na właściwe tory niektórych borykających się z największymi problemami gospodarek UE.

  Zgodnie z przedstawionym wnioskiem wymagany wkład sześciu krajów w projekty współfinansowane obecnie wspólnie z Unią Europejską ulegnie zmniejszeniu. Komisja udostępnia Grecji, Irlandii, Portugalii, Rumunii, Łotwie i Węgrom dodatkowe współfinansowanie ze strony UE, co jest bardzo ważne z punktu widzenia realizowanych w tych państwach projektów mających zwiększyć wzrost i konkurencyjność. W rezultacie wspomniane kraje, których budżety są teraz pod znaczną presją, będą mogły wdrożyć mniejszym nakładem programy nierealizowane jak dotąd ze względu na brak krajowego finansowania, dostarczając w ten sposób gospodarce nowych środków pieniężnych.

  Informacja prasowa: Podwyższenie wskaźników współfinansowania z funduszy UE – wsparcie europejskiego ożywienia gospodarczego

  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1083/2006 as regards certain provisions relating to financial management for certain Members States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability: COM(2011)482

 • EUREGIO III – finalna konferencja w Brukseli

  (29/07/2011)

  EUREGIO III – organizacja wspierająca regiony UE w osiąganiu jak największych postępów w dziedzinie zdrowia dzięki skutecznemu wykorzystaniu funduszy strukturalnych UE na rzecz poprawy stanu zdrowia i zmniejszania nierówności w tym zakresie między regionami UE – ogłosiła, że 22 września 2011 r. w Brukseli odbędzie się jej finalna konferencja kończąca cykl pięciu warsztatów zorganizowanych niedawno w Polsce, Niemczech, Włoszech, Zjednoczonym Królestwie i Belgii.

  Celem warsztatów był rozwój wiedzy i umiejętności związanych z projektowaniem, wdrażaniem oraz oceną inwestycji funduszy strukturalnych na rzecz zdrowia, jak też porównanie najlepszych praktyk stosowanych w uczestniczących krajach. Podczas finalnej konferencji odbędzie się przegląd najważniejszych ustaleń projektu „Learning lessons from health investments in Structural Funds” („Wyciąganie wniosków z inwestycji zdrowotnych w ramach funduszy strukturalnych”) oraz ich implikacji w kontekście nowej polityki UE i planowania z myślą o następnym okresie. Konferencja stworzy także sposobność do dyskusji na temat niezbędnych działań związanych z zarządzaniem funduszami strukturalnymi oraz ich funkcjonowaniem, które wpłyną na planowanie funduszy strukturalnych i ich wdrażanie w okresie 2014–2020 na szczeblach UE, krajowym, regionalnym oraz lokalnym.

  Dodatkowe informacje i rejestracja online: EUREGIO III – finalna konferencja

 • Realizacja finansowa funduszy strukturalnych

  (18/07/2011)

  Ten dokument z serii Regional Focus („Spojrzenie na regiony”) stanowi element debaty na temat absorpcji finansowej funduszy strukturalnych. Przeanalizowano w nim realizację finansową tych funduszy oraz wskazano ograniczenia dotyczące wykorzystania wskaźników finansowych dla celów oceny wdrażania polityki spójności w terenie. W dokumencie wykazano, że w ciągu 15 lat wdrażania polityki spójności długoterminowa tendencja w zakresie płatności z EFRR i EFS na mieszkańca pozostaje w zasadzie stabilna. Potwierdza to stałość ogólnego poziomu inwestycji w ramach polityki spójności – luk nie odnotowano nawet w latach, w których kończył się jeden okres programowania, a zaczynał nowy. W dokumencie przeanalizowano także dynamikę w okresie 2007–2013 do roku 2010, wskazując aktualne wyzwania związane z realizacją finansową.

  The financial execution of Structural Funds

 • Spotkanie informacyjne i „Kawiarenka Partnerów” ESPON – 13 września 2011 r.

  (15/07/2011)

  Europejska Sieć Obserwacyjna Planowania Przestrzennego (ESPON) zaprasza Państwa na organizowane 13 września 2011 r. spotkanie informacyjne oraz do „Kawiarenki Partnerów”. Celem imprezy będzie zapewnienie potencjalnym beneficjentom informacji i pomocy w przygotowaniu wniosków w związku ze zbliżającym się zaproszeniem ESPON do ich składania. DG ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej oraz polska prezydencja UE przedstawią wymagania polityczne przekładające się na potrzebę uzyskania kolejnych wyników w ramach ESPON. Uczestnicy będą również mieli możliwość nawiązania kontaktów, znalezienia partnerów do projektów i otrzymania informacji zwrotnych.

  Na spotkanie informacyjne zapraszamy wszystkich potencjalnych beneficjentów zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji na temat tej możliwości wzięcia udziału w projektach ESPON oraz wnioskowania o środki za pośrednictwem programu ESPON 2013 – naukowców oraz ekspertów reprezentujących uniwersytety, instytuty badawcze i przedsiębiorstwa prywatne z 31 krajów Europy (UE 27 oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii).

  Termin rejestracji upływa 2 września 2011 r. o godzinie 15:00. Rezerwacja miejsc odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego.

  Szczegółowe informacje o programie można uzyskać na stronie internetowej ESPON.

  Dodatkowe informacje na temat zaproszeń do składania wniosków w ramach ESPON znajdują się tutaj.

 • Regionalne wskaźniki rozwoju społecznego i ubóstwa w UE

  (13/07/2011)

  W tym dokumencie z serii Regional Focus („Spojrzenie na regiony”) przeanalizowano regionalne wskaźniki rozwoju społecznego (HDI) oraz ubóstwa (HPI) opublikowane w Piątym raporcie na temat spójności (KE 2010). Wskaźniki te opierają się, z niewielkimi zmianami, na metodyce opracowanej w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Wyniki analiz dowodzą, że wysoki poziom rozwoju społecznego nie gwarantuje niskiego poziomu ubóstwa, ani też nie zachodzi zależność odwrotna. W kilku regionach wysoki poziom rozwoju społecznego łączy się z wysokim poziomem ubóstwa, a niskiemu poziomowi rozwoju społecznego towarzyszy czasem niski poziom ubóstwa. Państwa członkowskie ze Skandynawii, Niemcy, Austria oraz Holandia cechują się zarówno wysokim poziomem rozwoju społecznego, jak i niskim poziomem ubóstwa. Niestety w przypadku wielu regionów Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Rumunii, Bułgarii i Węgier obydwa wskaźniki są niekorzystne.

 • Połączenia w Europie : Transport a polityka regionalna

  (12/07/2011)

  Transport to znacznie więcej niż tylko przemieszczanie się z miejsca na miejsce: to sieci wspierane i rozwijane z funduszy unijnych, pomagające w kształtowaniu wzrostu gospodarczego, zrównoważonego rozwoju i dostępu do podstawowych usług. W niniejszym wydaniu Panoramy prezentujemy całościowy obraz: od szybkobieżnej kolei łączącej ze sobą kraje po ekologiczne systemy transportu miejskiego.

  Inforegio Panorama 38 : Połączenia w Europie : Transport a polityka regionalna

 • Polityka regionalna na rzecz inteligentnego rozwoju w ramach strategii „Europa 2020”

  (07/07/2011)

  Polityka regionalna jest bardzo ważnym mechanizmem wdrażania strategii „Europa 2020” i Unii innowacji. Inwestycje w badania, innowacje i kapitał ludzki są niezwykle ważne wszędzie, ale poszczególne regiony dysponują na starcie różnymi zasobami i możliwościami. Znaczne korzyści mogą przynieść strategie koncentrujące się na przewadze konkurencyjnej dzięki wykorzystaniu niszowej specjalizacji oraz wzmacnianiu opartego na wiedzy potencjału regionu poprzez ukierunkowane interwencje. W niniejszej publikacji opisano najważniejsze z punktu widzenia regionów narzędzia innowacji. Różnorodność regionalna nakazuje obierać różne drogi wzrostu dzięki innowacji i specjalizacji, zmuszając tym samym decydentów do formułowania właściwej, dostosowanej do regionalnego potencjału i potrzeb polityki. Wszystkie regiony mogą zyskać, prowadząc politykę uwypuklającą ich atuty i nadrabiającą słabości – może to nastąpić dzięki generowaniu wiedzy bądź dzięki jej rozpowszechnianiu i przyswajaniu.

 • Piąty raport na temat spójności został udostępniony w wersji drukowanej w 23 językach

  (07/07/2011)

  Piąty raport na temat spójności (już wcześniej dostępny w językach niemieckim, angielskim, francuskim, polskim, włoskim i hiszpańskim) został udostępniony w wersji drukowanej we wszystkich językach UE. Egzemplarze można zamawiać pocztą elektroniczną pod adresem regio-info@ec.europa.eu

 • Zarejestruj swój udział w Open Days - Europejskim Tygodniu Regionów i Miast

  (06/07/2011)

  (06 lipca 2011.) W dniu 6 lipca rozpoczyna się elektroniczna rejestracja udziału w Open Days 2011 – Europejskim Tygodniu Regionów i Miast. Udział w imprezie, która odbędzie się w dniach 10–13 października br., jest nieodpłatny, a uczestnicy mają do wyboru 111 wyspecjalizowane seminaria. Rejestracja udziału jest bardzo prosta: na oficjalnej stronie internetowej zamieszczono szczegółowe informacje na temat seminariów i warsztatów, nazwiska prelegentów, terminy i adresy, a także wyjaśniono krok po kroku zasady zgłaszania udziału.

 • Polityka spójności: priorytet polskiej prezydencji

  (05/07/2011)

  Polska prezydencja Rady Unii Europejskiej będzie trwać od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r.

  Wśród priorytetów prezydencji znalazła się polityka spójności, a zwłaszcza negocjacje dotyczące ram prawnych na następny okres programowania po 2014 roku. Polska minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska skomentowała:

  Polska, jako kraj szybko zmniejszający różnice w rozwoju gospodarczym i społecznym poprzez skuteczną realizację polityki spójności, ma do odegrania szczególną rolę w czasie, gdy rozpoczynają się pokryzysowe negocjacje nowej perspektywy finansowej UE.

  Bardziej szczegółowy opis celów prezydencji i planowanych wydarzeń oraz informacje kontaktowe znajdują się w broszurze informacyjnej na temat polityki spójności i polskiej prezydencji UE.

  Strona internetowa polskiej prezydencji UE

 • Koncentracja na wynikach: wypracowanie nowego systemu monitorowania i ewaluacji

  (04/07/2011)

  W ramach toczących się rozważań nad przyszłą polityką spójności zespół naukowców i ekspertów przygotował raport metodologiczny na temat  wskaźników rezultatu oraz ich wartości docelowych. W kontekście rosnącego zapotrzebowania na politykę ukierunkowaną bardziej na wyniki dokument wskazuje na potrzebę wypracowania jasnej metodologii i zaleca stosowanie wskaźników odzwierciedlających nie tylko nakłady finansowe, ale przede wszystkim postęp i dobrobyt obywateli. Raport proponuje zmiany uproszczające obecny systemu monitorowania i ewaluacji po 2013 roku oraz przedstawia praktyczne przykłady wskaźników rezultatu powiązanych z celami strategii „UE 2020”.

   W kierunku polityki spójności UE ukierunkowanej na wyniki

 • Budżet UE na lata 2014–2020 a polityka spójności

  (30/06/2011)

  W dniu 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła swoje propozycje dotyczące wieloletnich ram finansowych na okres 2014–2020.

  Komisja wnioskuje, aby w latach 2014–2020 przydzielić na wydatki w ramach polityki spójności 376 miliardów euro. Na kwotę tę składają się:

  1. 162,6 miliarda euro dla regionów konwergencji;
  2. 38,9 miliarda euro dla regionów w okresie przejściowym;
  3. 53,1 miliarda euro dla regionów objętych celem Konkurencyjność;
  4. 11,7 miliarda euro na współpracę terytorialną;
  5. 68,7 miliarda euro dla Funduszu Spójności.

  Obejmuje ona również 40 miliardów euro na nowy instrument „Łącząc Europę”, którego celem będzie zwiększenie inwestycji w technologie transportowe, energetyczne i informacyjno-komunikacyjne.

  Europejski Fundusz Społeczny będzie stanowić co najmniej 25% puli środków finansowych przeznaczonych na cele spójności (bez uwzględnienia instrumentu „Łącząc Europę”), tj. 84 miliardy euro.

  Pozostałymi głównymi elementami wnioskowanych wieloletnich ram finansowych w dziedzinie polityki spójności są:

  • zwiększony nacisk na wyniki i skuteczność, z wprowadzeniem systematycznych powiązań między polityką spójności a strategią „Europa 2020”;
  • nowe przepisy dotyczące warunkowości mające zapewnić wykorzystanie funduszy na cele strategii „Europa 2020”, co wpłynie zarówno na początkowy przydział funduszy, jak i uruchamianie dodatkowych środków;
  • wprowadzenie nowej kategorii „regionów w okresie przejściowym” obejmującej regiony o PKB na mieszkańca wynoszącym od 75% do 90% średniej UE-27;
  • działania mające poprawić absorpcję środków przez państwa członkowskie.

  Dodatkowe informacje

 • Komisarz oficjalnie otwiera wybudowany przy wsparciu UE symboliczny „Most Pokoju” w Irlandii Północnej

  (30/06/2011)

  Komisarz UE ds. polityki regionalnej Johannes Hahn otworzył wraz z irlandzkim premierem i szefami organów wykonawczych Irlandii Północnej wzniesiony przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej „Most Pokoju” w Londonderry/Derry.

  „Most pokoju” otrzymał dofinansowanie w wysokości 14 677 823 GBP z zarządzanego przez Organ ds. Specjalnych Programów UE (SEUPB) programu Unii Europejskiej PEACE III; jest on uznawany za jeden z najważniejszych projektów Unii w regionie, który komisarz Hahn określił mianem „światła nadziei dla stref konfliktu na całym świecie”. Symboliczny most został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, organów wykonawczych Irlandii Północnej i rządu Irlandii.

 • Wkład polityki regionalnej w trwały wzrost gospodarczy w Europie

  (27/06/2011)

  Trwały wzrost gospodarczy jest jednym z trzech głównych filarów nowej strategii „Europa 2020”. W niniejszej broszurze wskazano, w jaki sposób regiony i miasta UE mogą wykorzystać możliwości stwarzane przez politykę spójności do stymulowania trwałego wzrostu na szczeblu lokalnym oraz regionalnym. W ramach wsparcia praktycznego wskazano godne naśladowania przykłady, które dowodzą potencjału niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów gospodarki w dziedzinie tworzenia miejsc pracy, wzrostu oraz ochrony środowiska i zasobów.

  Regional Policy for smart growth in Europe 2020

 • RegioStars 2011

  (24/06/2011)

  Komisarz ds. polityki regionalnej UE Johannes Hahn oraz kierująca jury RegioStars dyrektor wykonawcza brukselskiego ośrodka analitycznego Lisbon Council Ann Mettler ogłosili wczoraj wieczorem zdobywców nagród RegioStars 2011. Podczas ceremonii rozdania nagród uhonorowano najbardziej nowatorskie projekty wspierane w ramach europejskiej polityki regionalnej. W świetle reflektorów znalazły się Madera i Azory (Portugalia), Amsterdam (Holandia), północna i środkowa Szwecja oraz Walia (Zjednoczone Królestwo). Nagrody za projekt współpracy terytorialnej zdobyły też gminy z peryferyjnych północnych regionów Finlandii, Szwecji, Norwegii, Islandii i Wysp Owczych.

   

  RegioStars 2011: filmy i prezentacja finalistów

  Komunikat prasowy

  Videos:

  RegioStars Awards 2011: Amsterdam Smart City and Story

  RegioStars Awards 2011: Innovative and sustainable mobility (CIVITAS) and Story

  RegioStars Awards 2011: system management for innovative platforms (SLIM) and Story

  RegioStars Awards 2011: Growth in environmental marine science (GEMS) and Story

 • Komisja z zadowoleniem przyjmuje postępy w dziedzinie strategii makroregionalnych

  (24/06/2011)

  Johannes Hahn, europejski komisarz ds. polityki regionalnej, z zadowoleniem przyjął dziś dwa wydarzenia, które ukazują postęp w dziedzinie polityki UE na rzecz strategii makroregionalnych. Pozytywne wyniki w terenie odnotowano w nowym sprawozdaniu z postępów w realizacji strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego - pierwszej strategii tego rodzaju, którą rozpoczęto w 2009 r. Również dzisiaj szefowie państw i rządów zatwierdzili strategię UE dla regionu Dunaju, przyjętą przez Komisję w grudniu zeszłego roku. Z tych nowych form współpracy korzysta około 15 państw członkowskich. Zasadnicze znaczenie dla powodzenia obu strategii ma zaangażowanie polityczne zainteresowanych stron na wszystkich poziomach.

  Sprawozdanie w sprawie wdrażania strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR)

 • Śledź na bieżąco na tej stronie konferencję „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”

  (22/06/2011)

  W czwartek 23 czerwca komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn otworzy coroczną konferencję „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”. W tym odbywającym się w Brukseli, trwającym dwa dni wydarzeniu udział weźmie ponad 500 przedstawicieli regionów Europy. Opierając się na niedawnych komunikatach Komisji w sprawie inteligentnego i trwałego wzrostu, uczestnicy tegorocznej edycji konferencji „Regiony na rzecz zmian gospodarczych” będą dyskutować o narzędziach i sieciach służących budowie inteligentnych i zrównoważonych miast oraz regionów, jak też wskażą doskonałe projekty i inicjatywy dowodzące ogromnego wkładu polityki regionalnej w modernizację gospodarczą oraz osiąganie celów strategii „Europa 2020”. Jednym z najważniejszych punktów imprezy będzie ogłoszenie w czwartkowy wieczór zdobywców nagród RegioStars 2011, które zostaną przyznane najbardziej inspirującym i innowacyjnym projektom finansowanym w ramach polityki regionalnej UE.

  Transmisja strumieniowa: Regiony na rzecz zmian gospodarczych – „Działanie na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu w regionach i miastach”

 • Lokalizm: wystarczający i odpowiedni?

  (21/06/2011)

  Stowarzyszenie Regional Studies Association organizuje 3 listopada 2011 r. w Manchesterze (Wielka Brytania) konferencję poświęconą zagadnieniu lokalizmu. Lokalizm i regionalizm często uważa się za sprzeczne i rywalizujące ze sobą koncepcje podziału terytorialnego. Wiele dobrze prosperujących gospodarek na całym świecie posiada jednak silny samorząd lokalny, który jest uzupełniany przez struktury regionalne.

  Konferencja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych: naukowców, decydentów i praktyków. Do udziału w konferencji szczególnie zachęca się młodych badaczy, dla których będzie to okazja do zaprezentowania swojej pracy.

  Wystąpienia mogą dotyczyć szeregu różnych tematów. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.regional-studies-assoc.ac.uk

 • Jeszcze tylko miesiąc… zapoznaj się z praktycznymi wskazówkami, jak wygrać nagrodę RegioStar w 2012 roku!

  (15/06/2011)

  Jeżeli wdrożyłeś innowacyjny projekt zgodny ze strategią „Europa 2020” i pragniesz go zaprezentować, masz jeszcze miesiąc, by zdążyć przed upływającym 15 lipca terminem nadsyłania zgłoszeń.

  W 2012 r. nagrody RegioStars zostaną przyznane w kategoriach innowacyjnych usług, zrównoważonego rozwoju, zmian demograficznych, rozwoju obszarów miejskich oraz informowania społeczeństwa o projektach wspieranych przez UE. Formularze zgłoszeniowe i przewodnik można pobrać ze strony internetowej RegioStars 2012.

  Na stronie RegioNetwork 2020 znajduje się 10 praktycznych wskazówek, jak wygrać nagrodę w 2012 r. RegioNetwork to platforma służąca współpracy między przedstawicielami regionów europejskich i innymi osobami zainteresowanymi polityką regionalną UE. Aby uzyskać dostęp do wskazówek praktycznych dotyczących nagród RegioStars 2012, należy się zalogować (lub utworzyć konto, jeżeli jeszcze go nie masz) i przyłączyć się do grupy Regions for Economic Change („Regiony na rzecz zmian gospodarczych”) RegioNetwork.

  Ceremonia wręczenia nagród RegioStars 2011 odbędzie się w Brukseli 23 czerwca 2011 r. W tym roku projekty zgłoszone przez 31 finalistów będą się ubiegać o sześć nagród.

 • Konkurs plakatowy dla badaczy europejskiej polityki regionalnej na wczesnym etapie kariery

  (10/06/2011)

  Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej oraz Regional Studies Association zapraszają badaczy europejskiej polityki regionalnej na wczesnym etapie kariery do zaprezentowania wyników swoich badań w formie plakatu (postera) podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYS 2011 (10–13 października). Dla zwycięzcy przewidziano nagrodę 750 euro, a dla zdobywcy drugiego miejsca 250 euro.

  Konkurs ma charakter dwuetapowy:

  • Etap pierwszy: abstrakt (maksymalnie 1000 słów) i aktualne CV należy przesłać pod adres info@rsa-ls.ac.uk przed 28 maja 2011 r.
  • Etap drugi: jury konkursu sporządzi do 31 maja 2011 r. krótką listę finalistów. Zostaną oni poproszeni o sporządzenie plakatu i przygotowanie się do odpowiedzi na związane z nim pytania zadawane przez jury.

  Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/future.asp (zob. sekcję „Call for Papers ”).

  Dodatkowe informacje na temat OPEN DAYS znajdują się na stronie OPEN DAYS.

 • Panorama 37: Strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego

  (06/06/2011)

  Wspólna odpowiedź na wyzwania stojące przed jedną piątą Europy oraz ponad 100 milionami obywateli – strategia UE na rzecz regionu naddunajskiego podąża śladem strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego i wykorzystuje dobre praktyki opracowane podczas jej wdrażania.
  Panorama

 • Nagrody RegioStars 2012 : konkurs otwarty

  (31/05/2011)

  Wdrażacie innowacyjny projekt i chcecie go pokazać jako przykład na poziomie europejskim? Prowadzicie projekt ukierunkowany na innowację, trwały rozwój, zmiany demograficzne lub rozwój obszarów miejskich? Stworzyliście stronę internetową informującą szeroką publiczność o projektach wspieranych przez politykę regionalną Unii Europejskiej? Zachęcamy Was do zapoznania się ze stroną internetową Regio Stars 2012, aby pobrać wnioski do zgłoszenia swojej kandydatury i tym samym mieć szansę na zdobycie nagrody dla Waszego regionu.

  „RegioStars – nagrody honorujące innowacyjne projekty w kontekście rozwoju regionalnego” zostały zainaugurowane w 2007r. Nagradzają co roku innowacyjne projekty wspierane w ramach polityki regionalnej. Kandydatury muszą być zgłoszone przez  instytucję zarządzającą (krajową lub regionalną) we współpracy z partnerem projektu. Termin  zgłoszeń upływa 15 lipca 2011r.

  Ceremonia wręczenia nagród RegioStars 2011 odbędzie się w Brukseli 23 czerwca br. W tym roku o nagrody ubiega się 31 projektów finalistów.

 • Wnioski z Gödöllő

  (26/05/2011)

  W Gödöllő, niedaleko Budapesztu na Węgrzech, odbyła się  20 maja br. konferencja, w której uczestniczyli europejscy ministrowie odpowiedzialni za politykę spójności. Prezydencja Węgierska Unii Europejskiej opublikowała jej wnioski. Państwa Członkowskie opowiadają się za zorientowaną na rezultaty i spójną z celami strategii Europa 2020 polityką spójności po roku 2013. Przedyskutowano propozycje Komisji dotyczące warunków i sposobów zachęcania do działania, które mogłyby być wprowadzone, aby polityka spójności była bardziej skuteczna.

  Chodzi o ostatnie rozmowy przed formalnymi propozycjami legislacyjnymi Komisji na temat przyszłej polityki spójności, które pojawią się po propozycjach dotyczących przyszłych ram finansowych Unii.

  Wnioski Prezydencji

  Więcej informacji

 • Badanie dotyczące magazynu Inforegio Panorama!

  (25/05/2011)

  Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej wydaje każdego roku liczne publikacje, których celem jest dostarczyć zainteresowanym stronom i obywatelom informacji o polityce regionalnej.

  Bylibyśmy bardzo wdzięczni za opinie na temat ukazującego się cztery razy w roku magazynu Inforegio Panorama – pragniemy upewnić się, że wychodzi on naprzeciw Państwa potrzebom i dlatego prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie kwestionariusza.

  Ankieta będzie dostępna w Internecie do 31 maja.

  Ankieta

  Magazyn Inforegio Panorama

 • Po co mówić o otwarciu miast w czasie recesji ?

  (25/05/2011)

  Projekt OPENCities jest częścią europejskiego programu URBACT i właśnie zakończyła się, 25 maja w Brukseli, jego ostatnia konferencja. Prace badawcze prowadzone w ramach tego programu pokazują, że miasta mogą wykorzystać otwarcie na migracje jako swój konkurencyjny walor w czasie recesji. OPENCities stworzył unikalne narzędzie do pomiaru otwartości miast i dzielenia się dobrymi praktykami za pomocą sieci partnerskich. Ten „Monitor” bazuje na 54 porównywalnych wskaźnikach na poziomie międzynarodowym i skupił na razie 26 miast.

  Dziewięć europejskich miast, które uczestniczą w projekcie: Belfast, Bilbao, Cardiff, Düsseldorf, Dublin, Nitra, Poznań, Sofia i Wiedeń, pragną jeszcze bardziej wykorzystać wyniki prac badawczych. Przedstawiły właśnie swoje „Lokalne Plany Działania” , aby zwiększyć swoją otwartość.

  Sieć URBACT jest finansowana przez Unię Europejską i gromadzi prawie 300 miast. Jej celem jest promocja wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie rozwoju obszarów miejskich.

  Więcej informacji

 • „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”: zapiszcie się już teraz!

  (19/05/2011)

  Już ruszyły zapisy na konferencję „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”, która odbędzie się w dniach 23 i 24 czerwca w Brukseli. W tym roku konferencja nosi tytuł „Wspieranie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju w miastach i regionach”. Podczas warsztatów zostanie omówiona koncepcja inteligentnej specjalizacji i jej wpływ na rozwój regionalny. Z tej okazji, Komisja uruchomi „platformę inteligentnej specjalizacji” , której celem będzie pomoc regionom w opracowaniu ich strategii w tej dziedzinie oraz stworzenie listy ich potrzeb i silnych stron.

  23 czerwca Komisja ujawni zdobywców nagrody RegioStars 2011, która wyróżnia najbardziej innowacyjne projekty Europy korzystające ze wsparcia europejskiej polityki regionalnej.

  Inicjatywa „Regiony na rzecz zmian gospodarczych” została uruchomiona w 2006r. i dąży do promowania wymiany dobrych praktyk. Jej celem jest przedstawianie nowych sposobów dynamizowania sieci regionalnych i miejskich, jednocześnie pomagając im w ścisłej współpracy z Komisją i w eksperymentowaniu innowacyjnych pomysłów. Chodzi o zapewnienie szybkiego transferu tych pomysłów do programów polityki spójności. W skład tej inicjatywy wchodzą, między innymi, takie działalności komunikacyjne jak strona internetowa, baza danych opisanych rozwiązań praktycznych i nagrody RegioStars.

  Program konferencji

  Zapisy

 • Debata z komisarzem Hahnem: transmisja internetowa

  (16/05/2011)

  W dniu 17 maja odbędzie się pierwsze w tym roku spotkanie między Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej (DG REGIO) a przedstawicielami biur regionalnych w Brukseli. Komisarz UE ds. polityki regionalnej Johannes Hahn przedstawi swoje stanowisko dotyczące przygotowań do wdrożenia po roku 2013 nowych ram legislacyjnych polityki spójności. Po jego wystąpieniu przewidziano dyskusję z udziałem całej sali. Zgłoszenia dotyczące udziału w tym wydarzeniu zostały już zamknięte, jego przebieg będzie można jednak śledzić na żywo w Internecie w językach angielskim, francuskim i niemieckim w godzinach od 10.00 do 12.00.

  Transmisja internetowa debaty z komisarzem Hahnem

 • Konsultacje w sprawie wniosków z Piątego raportu na temat spójności

  (13/05/2011)

  Konsultacje społeczne w sprawie wniosków z Piątego raportu na temat spójności okazały się prawdziwym sukcesem – od 12 listopada 2010 r. do 31 stycznia 2011 r. zgłoszono 444 uwagi, a więc setki podmiotów wyraziły swoje opinie na temat przyszłości polityki spójności. Uwagi napływały od wielu różnych grup, w tym państw członkowskich, partnerów gospodarczych i społecznych, władz regionalnych oraz lokalnych, jak również obywateli, europejskich organizacji zainteresowanych kwestiami terytorialnymi, przedsiębiorstw prywatnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. W dniu 13 maja 2011 r. opublikowano dokument roboczy służb Komisji i podsumowanie obywatelskie prezentujące wyniki konsultacji społecznych.

  Zgłaszający uwagi wyrazili swoje zdanie na temat sposobów zwiększenia wartości dodanej polityki spójności oraz sposobów udoskonalenia zarządzania i usprawnienia systemu wdrażania tej polityki. Respondenci przedstawili też opinie na temat przyszłej architektury polityki spójności w następnym okresie programowania.

  Konsultacje społeczne w sprawie wniosków z Piątego raportu na temat spójności

 • Regiony zagrożone ubóstwem energetycznym

  (10/05/2011)

  Katastrofa nuklearna w Japonii i niedawne niepokoje w świecie arabskim mogą zmienić europejską politykę energetyczną. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej Europa jest odbiorcą ponad 85% libijskiego eksportu ropy naftowej. W związku z tym coraz pilniejsze staje się wdrożenie polityki zorientowanej na dostawy czystej energii i zrównoważone źródła energii. ESPON dostarcza decydentom szczegółowych informacji na temat rozwoju terytorium Europy, co wyraźnie widać na przykładzie opublikowanego niedawno sprawozdania końcowego ESPON ReRisk (Regiony zagrożone ubóstwem energetycznym), które przedstawia rezultaty projektu w interesującej perspektywie politycznej.

  W rozmowach z ośrodkiem koordynacji ESPON decydenci podkreślali możliwe sposoby wykorzystania ustaleń projektu ReRisk, natomiast naukowcy omawiali dowody na skutki rosnących cen energii i przedstawiali możliwe scenariusze. Z wywiadem można zapoznać się na stronie internetowej ESPON.

 • Regiony obchodzą Dzień Europy

  (06/05/2011)

  Wiele regionów UE zorganizuje 9 maja obchody z okazji Dnia Europy.

  Dzień Europy jest świętem upamiętniającym przedstawienie w 1950 roku przez ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana deklaracji wzywającej Francję, Niemcy oraz inne kraje europejskie do wspólnego zarządzania produkcją węgla i stali. Deklaracja Schumana zapoczątkowała proces integracji kontynentu, który leży u podstaw dzisiejszej Unii Europejskiej.

  Poniżej wymieniono tylko kilka spośród wielu wydarzeń, które zostaną zorganizowane w całej Europie, aby podkreślić pozytywny wpływ finansowania regionalnego UE.

  Belgia

  W weekend 7–8 maja będzie organizowane zwiedzanie 40 projektów finansowanych przez UE w Brukseli i Walonii (Sur la piste de l’Europe).

  Na stronie Toujours Plus Haut znajdują się informacje o ponad tysiącu projektów w Brukseli i Walonii, które skorzystały z finansowania UE.

  We Flandrii Zachodniej zostanie 22 maja zorganizowana specjalna impreza Europa, beleef het in je buurt!

  Francja

  W Poitou-Charentes powstał wideoklip prezentujący beneficjentów funduszy strukturalnych wybranych spośród ponad 30 tysięcy projektów sfinansowanych w tym regionie od 2007 roku. Klip zostanie wyemitowany w telewizji France 3 Poitou-Charentes i udostępniony na różnych platformach internetowych.

  Strasburg i kilka innych miast z francuskiego regionu Alzacji zorganizują w maju 2011 roku różne imprezy – będzie to pierwszy regionalny „Mois de l’Europe”.

  W regionie Midi-Pyrenées również odbędzie się ponad 60 wydarzeń pod hasłem „„Joli Mois de l’Europe”.

  W Burgundii zostaną zorganizowane imprezy sportowe – będzie można między innymi wziąć udział w rajdzie rowerowym odwiedzającym projekty finansowane przez UE (Bourgogne – la region fête l’Europe).

  Pełną listę wydarzeń odbywających się we Francji zamieszczono w portalu l’Europe s’engage en France.

  Niemcy

  Od 5 do 16 maja będzie trwać Tydzień Europy w Kraju Saary, koncentrujący się zwłaszcza na roli młodych ludzi w UE.

  Berlin uwypukli rolę finansowania UE w działaniu na rzecz innowacji pod hasłem Europa ist hier – Innovationswege Berlin 2011.

  W ramach brandenburskiej imprezy Europawoche 2011 odbędą się wydarzenia poświęcone kształceniu zawodowemu, walce z dyskryminacją, polityce migracyjnej i zagadnieniom dotyczącym miast.

  Holandia

  Projekty europejskie organizują dni otwarte w ramach holenderskiej imprezy Europa Kijkdagen.

  Portugalia

  W Portugalii zorganizowana zostanie ogólnokrajowa kampania informacyjna przedstawiająca projekty, które odniosły korzyści dzięki finansowaniu regionalnemu UE. Będzie ona wykorzystywać dwa wideoklipy oraz pocztówki rozdawane na uczelniach, w teatrach, restauracjach, barach itp. w pierwszej połowie maja.

  Polska

  W Warszawie w dniach 6–7 maja 2011 r. odbędzie się Forum Funduszy Europejskich. Impreza obejmie prezentacje projektów, konkursy i wydarzenia rozrywkowe.

 • Jakość rządów w państwach członkowskich i regionach UE

  (04/05/2011)

  W raporcie przeanalizowano szeroką gamę wskaźników dotyczących sprawowania władzy, dowodząc, że wiele państw członkowskich UE uzyskuje słabe wyniki w odniesieniu do wszystkich. Niska jakość rządów utrudnia rozwój społeczny i gospodarczy, ograniczając też potencjalnie wpływ polityki spójności. Może ona na przykład hamować wzrost gospodarczy, szkodzić środowisku lub pogarszać bezpieczeństwo osobiste i samopoczucie obywateli. W raporcie stwierdza się, że w przypadku UE szczególnie istotne są cztery kwestie: 1) korupcja; 2) praworządność; 3) skuteczność rządzenia oraz 4) prawo głosu i odpowiedzialność. Jest to pierwsze badanie, w którym mierzono jakość rządów w UE na szczeblu regionalnym. Opiera się ono na największym do tej pory międzynarodowym badaniu jakości rządów w regionach wykazującym, że w części państw członkowskich występuje znaczna zmienność wewnętrzna co do postrzeganej jakości rządów. Na końcu raportu zamieszczono dziesięć studiów przypadków wskazujących, jak można poprawić jakość rządów w regionach. Badanie zostało sfinansowane przez Komisję Europejską, przedstawia ono jednak wyłącznie poglądy jego autorów i nie może w żadnym przypadku być uważane za oficjalne stanowisko Komisji.

  Wealth gap between regions narrowing

  Short note : Quality of government in EU regions

  Zapoznaj się z naszymi badaniami i raportami na temat polityki regionalnej

 • Udoskonalenia stron internetowych Inforegio

  (29/04/2011)

  Uwzględniając informacje zwrotne od użytkowników, Komisja Europejska wprowadza zmiany swoich stron internetowych na temat polityki regionalnej UE.

  W dniu 29 kwietnia nową wersję stron Inforegio uruchomiono w językach angielskim, francuskim i niemieckim. Wprowadzono następujące udoskonalenia:

  • zaktualizowano prezentację polityki regionalnej UE;
  • zamieszczono nową sekcję „źródła informacji” (publikacje, analizy, filmy, zdjęcia, mapy, akty prawne);
  • uproszczono nawigację i zorganizowano treść w przejrzystszy sposób;
  • umożliwiono wyszukiwanie.

  Dołożymy starań, aby jak najszybciej udostępnić możliwie dużą część treści w 22 językach UE, jednak ze względu na ograniczenia dotyczące tłumaczenia i fakt, że pewne informacje (np. aktualności) szybko tracą ważność, niektóre informacje będą dostępne tylko w części języków.

  W dalszych miesiącach 2011 roku planujemy kolejne udoskonalenia stron internetowych (w tym zamieszczenie informacji o wykorzystaniu finansowania UE w poszczególnych regionach).

  Uwaga: ze względu na trwający proces archiwizacji starych stron mogą Państwo napotkać zdezaktualizowane informacje lub niedziałające łącza.

  Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek uwagi lub sugestie dotyczące udoskonalania stron internetowych Inforegio, prosimy o kontakt z DG ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej.

 • Spotkanie wysokiego szczebla w sprawie włączenia społecznego Romów na Słowacji w dniach 23–25 maja 2011 r.

  (20/04/2011)

  Na Słowacji w dniach 23–25 maja 2011 r. odbędzie się spotkanie wysokiego szczebla poświęcone lepszemu wykorzystaniu funduszy strukturalnych w celu integracji Romów. W jego ramach odbędą się krajowa konferencja w Bratysławie (23 maja), wizyty terenowe (24 maja) oraz konferencja regionalna wysokiego szczebla (25 maja). W wydarzeniach udział wezmą przedstawiciele instytucji UE, władz krajowych, regionalnych i lokalnych oraz społeczeństwa obywatelskiego. Spotkanie posłuży omówieniu, w jaki sposób Słowacja może efektywniej wykorzystywać środki UE i wymieniać doświadczenia w celu poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej Romów. Włączenie społeczne zmarginalizowanych społeczności romskich może wnieść znaczący wkład we wzrost gospodarczy Słowacji. Wydarzenie na Słowacji jest kolejnym z cyklu spotkań wysokiego szczebla; poprzednie zorganizowano na Węgrzech w roku 2009 i w Rumunii w roku 2010.

  Więcej informacji

 • Euroregion Pireneje – Morze Śródziemne, pomysłodawca europejskiego projektu Creamed pomagającego w tworzeniu przedsiębiorstw

  (19/04/2011)

  Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) Euroregionu Pireneje – Morze Śródziemne pilotuje projekt Creamed, który przyjął za cel wspieranie inkubatorów przedsiębiorczości w Euroregionie Pireneje – Morze Śródziemne ( Katalonia, Baleary, Region Południowe Pireneje i  Langwedocja – Roussillon). „Liczby wskazują, że przedsiębiorstwa mają między 20 a 30% dodatkowej szansy, aby przeżyć, jeśli rozwiną się w kuźnie talentów”, podkreśla Antònia Sabartes, Sekretarz Generalny Euroregionu Pireneje – Morze Śródziemne.

  Projekt ten jest współfinansowany  w wysokości 1,1 miliona euro w ramach współpracy ponadnarodowej INTERREG IVB SUDOE. Partnerami projektu są Departament Pracy Rządu Katalonii, Centrum Technologiczne ParcBit Balearów,  sieć Synersud regionu Langwedocji – Roussillon oraz sieć inkubatorów przedsiębiorczości Regionu Południowe Pireneje.

   

  Innowacyjny instrument na usługach pomysłów

  „Projekt Creamed pokazuje, że nasze EUWT jest zdolne zmobilizować wszystkich uczestników Euroregionu wokół konkretnych działań dążących do wdrożenia strategii UE2020 w terenie”, podsumowuje Philippe Mestre, Dyrektor EUWT Pireneje – Morze Śródziemne.

   

  Więcej informacji:

  http://www.euroregio.eu/eu/AppJava/fr/

 • Mapa miesiąca - Zmniejszają się różnice w zamożności między regionami

  (13/04/2011)

   

  Według najnowszych danych na temat PKB na mieszkańca (2008) różnice pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi regionami UE uległy zmniejszeniu od 2000 r. 

  Mapa PKB na mieszkańca pokazuje sytuację w każdym z 271 regionów UE według Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) w stosunku do średniej UE.

  W 2008 r. PKB na mieszkańca wynosił w 64 regionach poniżej 75% średniej unijnej.  Oznacza to 119 mln osób w porównaniu ze 131 mln osób w 69 regionach w 2000 r.

  Wysoka dynamika wzrostu w mniej rozwiniętych regionach przyczyniła się do zmniejszenia różnic w stosunku do średniej unijnej po 2000 r.

  Wealth gap between regions narrowing

  Więcej informacji:

 • Poznajcie "Region tygodnia"!

  (11/04/2011)

  Właśnie została stworzona nowa rubryka na stronie internetowej Komisarza ds. Polityki Regionalnej , Johannesa Halun, w której, co tydzień, zostanie przedstawiony jeden region Europy: jego profil, priorytety i wkład w politykę regionalną. Przykłady projektów ilustrują sposób, w jaki Europa konkretnie wspiera 271 swoich regionów.

  Region Vorarlberg (Austria), Walonia (Belgia) i Pulia (Włochy) zainaugurowały tę nową rubrykę. Regiony, które chciałyby zapoznać czytelników ze swoimi realizacjami, proszone są  o napisanie na adres: regio-info@ec.europa.eu

  Więcej informacji 

 • 206 regionów i miast wybranych do udziału w DNIACH OTWARTYCH 2011

  (08/04/2011)

  206 regionów i miast z 27 państw członkowskich i ośmiu innych krajów weźmie udział w DNIACH OTWARTYCH 2011, czyli Europejskim Tygodniu Regionów i Miast. Zorganizują one w ramach 23 partnerstw regionalnych 24 warsztaty spośród ogółem 100 seminariów składających się na program imprezy w dniach 10–13 października 2011 r. Ponadto Komitet Regionów UE jako tzw. Miejsce Spotkań będzie gospodarzem około 35 warsztatów poświęconych w większości tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego.

  Wykaz regionalnych partnerstw DNI OTWARTYCH

  Wykaz Miejsc Spotkań

  Więcej informacji

 • Najbardziej oddalone regiony europejskie a wspólny rynek: konsultacja społeczna

  (07/04/2011)

  Najbardziej oddalone regiony europejskie, pomimo dystansu dzielącego ich od Europy kontynentalnej, pozostają nierozłączną częścią jednolitego rynku i posiadają wszelkie związane z tym prawa i obowiązki.

  Czy polityka unijna z zakresu jednolitego rynku dobrze służy interesom najbardziej oddalonych regionów?  Podziel się swoją opinią z Komisją Europejską, biorąc udział w ogłoszonej konsultacji społecznej (termin zgłoszeń upływa 15 maja 2011 r.).

  Więcej informacji:

 • Krajowe strategie integracji Romów

  (06/04/2011)

  Komisja Europejska właśnie przedstawiła  europejskie ramy krajowych strategii integracji Romów. Ramy te pomogą wyznaczyć kierunek krajowej polityki w odniesieniu do społeczności Romów oraz wykorzystać europejskie środki przeznaczone na wsparcie działań w tej dziedzinie.

  Państwa Członkowskie powinny przedstawić swoje krajowe strategie do końca 2011r., które będą zawierać konkretne cele do osiągnięcia  w dziedzinie edukacji, zatrudnienia, zdrowia i dostępu do mieszkań. Oczekuje się również, że Państwa Członkowskie zmodyfikują swoje programy operacyjne współfinansowane przez Fundusze Strukturalne na rzecz projektów skierowanych do społeczeństwa romskiego.

  W dniach 23-25 maja br. w Słowacji (Bratysława i Koszyce), Komisja Europejska organizuje spotkanie na wysokim szczeblu na temat wkładu europejskich funduszy w integrację Romów. Wydarzenie to wpisuje się w kalendarz spotkań poświęconych Romom w następstwie Szczytu Unii Europejskiej w sprawie Romów w 2008r., który miał miejsce w Brukseli oraz innych podobnych wydarzeń zorganizowanych na Węgrzech w 2009r. i w Rumunii w 2010r.

  Więcej informacji:

  Nowe ramy europejskie

  Działania na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych społeczności Romów.

  http://ec.europa.eu/roma

 • Grupa zadaniowa ds. Irlandii Północnej rozpoczyna drugi etap prac

  (01/04/2011)

  W dniach 31 marca–1 kwietnia członkowie grupy zadaniowej ds. Irlandii Północnej Komisji Europejskiej odwiedzili Belfast, by omówić z tamtejszymi organami wykonawczymi ich priorytety na przyszłość. To drugi etap prac grupy zadaniowej, która została ustanowiona przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Joségo Manuela Barroso w 2007 r., a kieruje nią odpowiedzialny za politykę regionalną komisarz Johannes Hahn.

  W pierwszym etapie grupa zadaniowa dokonała oceny rozwoju gospodarczego Irlandii Północnej w warunkach pokoju i stabilności oraz wskazała potencjalne nowe sposoby przyspieszenia modernizacji regionu.

  Komunikat prasowy

 • Debata na temat polityki spójności : analiza środowiska akademickiego

  (31/03/2011)

  Komisja Europejska we współpracy z Regional Studies Association (RSA) i rządem słoweńskim, zorganizowała w dniach 16-18 marca br. w Bled w Słowenii konferencję „Jaka przyszłość dla polityki spójności – debata akademicka i polityczna”. Wszystkie analizy i wystąpienia są dostępne na stronie internetowej RSA.

  Konferencja ta posłużyła za platformę wymiany pomiędzy środowiskiem akademickim, specjalistami ds. polityki regionalnej i przedstawicielami Komisji Europejskiej. Ostatnie propozycje Komisji zawarte w raporcie na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej wzbogaciły debatę.

  Więcej informacji

 • Konferencja w sprawie przyszłej polityki spójności w Budapeszcie

  (30/03/2011)

  W dniu 31 marca komisarz Hahn weźmie udział w organizowanej w Budapeszcie przez prezydencję węgierską UE konferencji wysokiego szczebla w sprawie polityki spójności. Skupi się tam na osiągnięciach tej ważnej polityki rozwojowej z punktu widzenia 271 regionów europejskich oraz na jej przyszłym kształcie po 2013 r. Podczas rozpoczynającego się ostatniego etapu debaty komisarz powtórzy wezwanie Komisji do prowadzenia w przyszłości polityki bardziej zorientowanej na wyniki.

  Uczestniczący w konferencji budapeszteńskiej politycy, eksperci z państw członkowskich i przedstawiciele środowiska akademickiego omówią konkretne aspekty wniosków Komisji w sprawie przyszłej polityki (dotyczących orientacji na wyniki i koncentracji tematycznej) z myślą o spotkaniu ministrów, które odbędzie się w Gödöllő na Węgrzech w dniach 19–21 maja 2011 r.

  Konferencja w sprawie przyszłej polityki spójności

  Komunikat prasowy

 • Wersja drukowana « Piątego Raportu na temat Spójności » dostępna po hiszpańsku, włosku i po polsku

  (29/03/2011)

  Piąty Raport na temat Spójności” w wersji drukowanej (wcześniej dostępny po niemiecku, angielsku i francusku) ukazał się już również w języku hiszpańskim, włoskim i polskim. Aby zamówić egzemplarz, prosimy o wysłanie maila na adres: regio-info@ec.europa.eu.

  Raport zostanie udostępniony w pozostałych 16 wersjach językowych w wersji elektronicznej w połowie kwietnia, a w wersji drukowanej w maju.

 • Geografia wzrostu gospodarczego

  (25/03/2011)

  W dniu 22 marca 2011 r. DG REGIO gościła warsztat pod nazwą „The geography of economic growth: theory, evidence and policy implications” („Geografia wzrostu gospodarczego: teoria, dane i implikacje dla polityki”). Przedstawiciele kręgów akademickich z całej Europy omawiali znaczenie aglomeracji i efektów zewnętrznych oraz instrumentów politycznych, aby pogłębić swoją wiedzę o doniosłych skutkach przestrzennych wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i handlu.

  Opublikowane artykuły znajdują się pod adresem: The Geography of Economic Growth (Geografia wzrostu gospodarczego)

 • Czat internetowy z komisarzem Hahnem

  (23/03/2011)

  W dniu 21 marca w godzinach 15:00-16:00 (czasu brukselskiego) odbył się czat internetowy z komisarzem Hahnem na temat przyszłości polityki spójności. Czat „na żywo” stanowił część szerszego procesu konsultacji uruchomionego w ramach Piątego raportu na temat spójności Komisji Europejskiej.

  Czat odbył się na stronie internetowej RegioNetwork 2020, platformie sieciowej dla europejskich regionów i wszystkich tych, którzy zawodowo interesują się polityką regionalną UE.

  Zapis rozmowy jest dostępny na stronie RegioNetwork (zobacz również ten dokument pdf).

 • 10,9 mln euro pomocy z UE na usunięcie szkód spowodowanych powodzią w Czechach

  (23/03/2011)

  Komisarz Johannes Hahn potwierdził, że Komisja Europejska zaproponowała przyznanie Czechom pomocy wynoszącej łącznie 10,9 mln euro w związku ze zniszczeniami, jakie spowodowały gwałtowne powodzie w sierpniu 2010 r. Środki zostaną udostępnione za pośrednictwem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE). Mają one pokryć część kosztów poniesionych przez władze publiczne w reakcji na sytuację kryzysową, w szczególności w związku z odbudową podstawowej infrastruktury.

  Więcej informacji

  Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE)

 • Ankieta: polityka antykryzysowa w regionach i miastach

  (22/03/2011)

  Celem tej ankiety internetowej uruchomionej przez Komitet Regionów podczas szóstego Dialogu Terytorialnego, który odbył się w dniu 22 lutego 2011 r., jest analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej w regionach i miastach UE w trakcie kryzysu oraz dokonanie dalszej oceny przez władze lokalne i regionalne środków antykryzysowych przyjętych z pomocą Unii Europejskiej.

  Wyniki ankiety posłużą jako podstawa do debaty na temat potrzeby stosowania środków antykryzysowych, lepszego dysponowania zasobami UE, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi oraz skuteczności strategii „Europa 2020” jako drogi wyjścia z kryzysu. Dadzą one wreszcie wgląd w obecną sytuację w regionach i miastach w przeddzień rozmów dotyczących wieloletnich ram finansowych 2014–2020.

  Ankieta zakończy się 18 kwietnia 2011 r.

 • Czat z komisarzem Hahnem

  (21/03/2011)

  Czy mają Państwo pytania lub uwagi dotyczące przyszłej organizacji polityki spójności UE? Gdzie należy skupić zasoby? Jakie powinny być priorytety? Jak można monitorować postępy?

  W dniu 21 marca w godzinach od 15.00 do 16.00 (czasu brukselskiego) będzie można porozmawiać z komisarzem Hahnem na czacie na temat przyszłej polityki spójności UE. Czat ten będzie elementem ogólniejszego procesu konsultacyjnego wdrożonego w związku z Piątym raportem na temat spójności Komisji Europejskiej.

  Jeżeli chcą Państwo śledzić czat z komisarzem Hahnem lub wziąć w nim udział, wystarczy:

  • utworzyć profil na stronie RegioNetwork 2020;
  • zalogować się na stronie 21 marca o godzinie 15.00 (czasu brukselskiego);
  • przyłączyć się do czatu i przedstawić swoje pytania lub uwagi.
 • Ogłoszenie finalistów RegioStars 2011 i informacje o konkursie w 2012 r.

  (16/03/2011)

  RegioStars – nagrody dla innowacyjnych projektów – są coroczną imprezą służącą uhonorowaniu i nagrodzeniu nowatorskich przedsięwzięć wspieranych w ramach polityki regionalnej UE. Jury RegioStars 2011 pod przewodnictwem Ann Mettler wyłoniło 31 finalistów w pięciu kategoriach. Do edycji 2011 konkursu zgłoszono 66 wniosków złożonych przez promotorów projektów i regiony z 18 państw członkowskich; nagrody zostaną przyznane w kategoriach RegioStars i CityStar. Listę finalistów oraz opis ich działalności znajduje się w tej broszurze.

  Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas konferencji „Regiony na rzecz zmian gospodarczych” 23 czerwca 2011 r.

  W tym roku po raz pierwszy odbędzie się publiczne głosowanie w Internecie dotyczące kategorii „Zdjęcia”.

  Można już zgłaszać nominacje do nagród RegioStars 2012; termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lipca 2011 r.

 • Konferencja wysokiego szczebla ESPON: Ukierunkowane analizy dla zainteresowanych stron: dane terytorialne w praktyce

  (14/03/2011)

  Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej (ESPON) wspiera opracowywanie założeń polityki spójności UE.

  W dniu 11 maja 2011 r. w Brukseli (Belgia) odbędzie się pierwsza konferencja wysokiego szczebla w ramach programu ESPON.

  Podczas konferencji zostanie omówione wykorzystanie danych terytorialnych w praktyce na podstawie doświadczeń z ukierunkowaną analizą dla zainteresowanych stron. Wezmą w niej udział najważniejsi decydenci w dziedzinie rozwoju terytorialnego i spójności terytorialnej – między innymi komisarz ds. polityki regionalnej UE Johannes Hahn oraz luksemburski minister ds. zrównoważonego rozwoju i infrastruktury Claude Wiseler.

  Konferencja będzie stanowić sposobność do spotkania europejskich decydentów i zainteresowanych stron zaangażowanych w ukierunkowane analizy ESPON na szczeblu krajowym, regionalnym oraz lokalnym w celu:

  • wymiany doświadczeń na temat wartości dodanej i wykorzystania danych dostarczanych przez ukierunkowane analizy;
  • określenia przyszłych potrzeb w dziedzinie danych wspierających skuteczne wdrażanie polityki spójności UE po 2013 r.

  Rezerwacja miejsc odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego. Termin rejestracji upływa 29 kwietnia 2011 r. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie ESPON.

 • Madryt – Walencja w 90 min. dzięki Europie

  (10/03/2011)

  Jeszcze parę tygodni temu trzeba było poświęcić pół dnia, żeby dojechać z Madrytu do Walencji w Hiszpanii. Teraz podróż stała się możliwa w 1 godz. 35 min dzięki szybkiemu pociągowi AVE i nowej linii zbudowanej przy pomocy Unii Europejskiej.

  Nowa linia została oddana do użytku w grudniu ubiegłego roku, w obecności króla Hiszpanii Juana Carlosa i premiera José Luis Zapatero. Roboty umożliwiły stworzenie dużo stanowisk pracy i przyczyniły się do pobudzenia gospodarki w dobie kryzysu.

  Całkowite wydatki UE na inwestycje w linie szybkiej kolei w regionach Madryt – Kastylia La Mancha – Gmina Walencja – Region Murcja (w milionach euro) :
  Okres 2000-2006 747.3
  Fundusz spójności 574.6
  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 124.5
  Transeuropejska Sieć Transportowa (TEN-T) 48.2
  Okres 2007-2013 1 202
  Fundusz spójności 726
  EFRR 476

  Więcej informacji :

  Adif

  Corredor Madrid-Levante de alta velocidad

  Polityka spójności w Hiszpanii

  Szybka kolej w Europie

 • Polityka regionalna UE wspiera równość szans

  (08/03/2011)

  Finansowanie regionalne UE pomaga promować równość szans kobiet i mężczyzn.

  Wśród zasad leżących u podstaw funduszy spójności UE znajduje się zapis dotyczący równości płci i niedyskryminacji oraz wymóg, aby państwa członkowskie zapewniły udział organów odpowiedzialnych za promowanie równości kobiet i mężczyzn w programowaniu funduszy.

  Wsparcie można uzyskać na przykład dla projektów wspierających przedsiębiorczość wśród kobiet. Część krajów UE wykorzystuje fundusze regionalne, aby poprawić dostępność opieki nad dziećmi – celem jest ułatwienie kobietom dostępu do rynku pracy.

  Poniżej przedstawiono kilka przykładów projektów finansowanych przez UE:

  Micro-Finance Institute (Szwecja)

  Projekt zainicjowano w 2008 r. i skupia się on na ułatwieniu dostępu do finansowania migrantkom, które mają często trudności z pozyskaniem kapitału na uruchomienie lub rozwój własnej działalności biznesowej. Głównym celem projektu było ustanowienie stałej instytucji mikrofinansującej, która pomagałaby w przezwyciężeniu tych przeszkód. Jak dotąd w ramach programu udzielono wsparcia 80 nowym przedsiębiorczyniom, co przyczyniło się do uruchomienia 15 mikroprzedsiębiorstw i stworzenia 20 miejsc pracy.

  Więcej informacji

  Film

  Odskocznia dla przedsiębiorczych kobiet (Rumunia)

  Prowadzony w wielu regionach Rumunii projekt ma na celu rozwinięcie umiejętności związanych z przedsiębiorczością wśród 400 kobiet i zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Kobiety z Bukaresztu, Giurgiu, Oradei i Slatiny przejdą intensywny kurs, który ma pomóc im wejść na rynek pracy i utrzymać się na nim oraz rozwijać się zawodowo zgodnie z zasadą równych szans dla kobiet i mężczyzn.

  Więcej informacji

  Kobiety w biznesie (Dania, Szwecja, Norwegia)

  Przedsiębiorczynie w trzech krajach skandynawskich połączyły siły, aby dodać skrzydeł małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzonym przez kobiety. Ich celem jest poprawa konkurencyjności regionu Kattegat/Skagerrak dzięki innowacjom, rozwojowi i trwałemu wzrostowi.

  Więcej informacji

  Placówki całodziennej opieki nad dziećmi (Austria)

  Stowarzyszenie Pfifferlingsplatzl powstało w 2005 r., a jego celem jest prowadzenie placówki całodziennej opieki nad dziećmi na terenach wiejskich w okolicy Salzburga. We współpracy ze Sport & more Unterwurzacher GmbH – niewielką spółką z sektora turystycznego zatrudniającą głównie kobiety – Pfifferlingsplatz zapewnia opiekę dzieciom matek pracujących w firmie.

  Więcej informacji

 • Opublikowano dane o PKB na mieszkańca w regionach UE

  (03/03/2011)

  W 2008 r. PKB na mieszkańca wahał się od 28% średniej UE-27 w bułgarskim regionie Sewerozapaden do 343% w Londynie Wewnętrznym. Informacje te pochodzą z danych opublikowanych przez biuro statystyczne Unii Europejskiej Eurostat.

  Przewiduje się, że w celu ustalenia, które regiony zostaną uznane za „słabiej rozwinięte” dla potrzeb polityki spójności po 2013 r. Komisja wykorzysta średnią wartość PKB z lat 2007–2009.

  Więcej informacji

 • Wizyta komisarza Hahna w Finlandii

  (25/02/2011)

  Podczas swojej wizyty w Finlandii w dniach 25–27 lutego 2011 r. komisarz Hahn spotkał się z premierem tego kraju, innymi członkami rządu i burmistrzami największych fińskich miast.

  W czasie spotkań poruszono między innymi temat wsparcia, jakie Finlandia otrzymuje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, omówiono również wnioski Komisji dotyczące przyszłości polityki spójności UE.

  Na lata 2007–2013 Finlandii przydzielono 1,7 mld euro środków w ramach polityki spójności UE. Wśród priorytetów znalazły się:

  • 448 mln euro na uporanie się z bezrobociem długotrwałym i zachęcenie młodych ludzi, by kontynuowali naukę;
  • 443 mln euro na pomoc przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP, w adaptacji do wyzwań strukturalnych takich jak starzenie się pracowników i globalizacja;
  • 380 mln euro na promocję szkoleń dla dorosłych i rozwój służb zatrudnienia.

  Przykładem udanego wykorzystania środków w ramach polityki spójności UE w Finalndii jest Klaster Lahti Cleantech na południu kraju, dzięki któremu Lahti stało się czołowym fińskim ośrodkiem rozwoju technologii środowiskowych.

  Dodatkowe informacje:

 • Powodzie w Słowenii i Chorwacji: wsparcie UE

  (24/02/2011)

  Europejski komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn potwierdził, że Komisja zaproponowała przyznanie Słowenii i Chorwacji pomocy wynoszącej łącznie 8,6 mln euro w związku ze zniszczeniami, jakie spowodowały powodzie we wrześniu 2010 r. Środki pokryją koszty działań takich jak pomoc doraźna, oczyszczanie obszarów dotkniętych powodziami i naprawy podstawowej infrastruktury.

  Dodatkowe informacje (komunikat prasowy)

 • Plan działania dotyczący wykorzystania europejskich funduszy regionalnych na Słowacji

  (22/02/2011)

  Komisja Europejska i władze słowackie opracowały wspólny plan działania mający usprawnić wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu Spójności (FS) na Słowacji. Ogólny kształt planu uzgodnili wicepremier i minister transportu, budownictwa i rozwoju regionalnego Republiki Słowackiej Ján Figeľ oraz komisarz UE ds. polityki regionalnej Johannes Hahn w Bratysławie w listopadzie 2010 r. W swojej ostatecznej postaci plan wytycza wspólne podejście mające zapewnić terminowe wykorzystanie środków oraz skuteczne wdrożenie programów w ramach EFRR i FS na Słowacji. Wspólny plan działania stanowi przykład dobrej praktyki w dziedzinie współpracy między Komisją Europejską a władzami słowackimi.

  Komunikat prasowy

  Plan działania

 • Komisarz Hahn wskazuje koordynatorów obszarów priorytetowych strategii UE na rzecz regionu Dunaju

  (16/02/2011)

  W celu rozwinięcia ogromnego potencjału gospodarczego Dunaju Komisja Europejska zaproponowała pod koniec 2010 r. ogólną strategię na rzecz regionu Dunaju obejmującego osiem państw członkowskich UE oraz sześć innych krajów europejskich. Strategia ta skupi się na konkretnych priorytetowych obszarach działań takich jak poprawa żeglowności i jakości wody, współpraca w zakresie bezpieczeństwa oraz możliwości rozwoju turystyki. Aby zapewnić realizację strategii na szczeblu lokalnym, komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn i minister spraw zagranicznych Węgier János Martonyi wskazali niedawno kraje i regiony, które będą przewodzić pracom w obszarach priorytetowych. Pokierują one wdrożeniem strategii, uzgadniając program prac i identyfikując źródła finansowania we współpracy z innymi zaangażowanymi krajami oraz partnerami takimi jak organizacje pozarządowe. Określono jedenaście obszarów priorytetowych.

  Komunikat prasowy

  Strategia UE na rzecz regionu Dunaju

 • Brandenburgia, Walia i Litwa uznane « Regionami Doskonałości »

  (07/02/2011)

  Forum Spójno¿ci, które w¿a¿nie si¿ dobieg¿o ko¿ca, uwidoczni¿o potrzeb¿ dostosowania przysz¿ych inwestycji polityki spójno¿ci do strategii Europa 2020. Brandenburgia (Niemcy), Walia (Zjednoczone Królestwo) i Litwa wyró¿niaj¿ si¿ jako regiony, które ju¿ wdro¿y¿y projekty zgodne z tymi celami. Podczas ceremonii 31 stycznia zorganizowanej w ramach Forum, przewodnicz¿cy Komisji Europejskiej  José-Manuel Barroso wr¿czy¿ ich reprezentantom nagrody „Regiony Doskona¿o¿ci”.

  Nagrodzone regiony wybrane zosta¿y po¿ród tych, które maj¿ najwi¿cej projektów-finalistów w ramach RegioStars od roku 2008:

  Finali¿ci  RegioStars 2011 zostan¿ og¿oszeni pod koniec lutego.

  Polityka spójno¿ci i strategia Europa 2020.

 • Prezydencja węgierska: priorytetem polityka spójności

  (03/02/2011)

  Polityka spójności będzie ważnym punktem programu prezydencji węgierskiej trwającej od stycznia do czerwca 2011 roku.  

  W pierwszej połowie tego roku odbędzie się szereg ważnych spotkań poświęconych opracowaniu przyszłej polityki spójności po 2013 roku, między innymi:

  • Forum Spójności w dniach 31 stycznia – 1 lutego 2011 r.,
  • konferencja w sprawie przyszłej polityki spójności w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2011 r.,
  • nieformalne spotkanie ministrów w Gödöllő w dniach 19-20 maja 2011 r.

  Rola spójności terytorialnej znajdzie się również w centrum uwagi podczas wielu innych wydarzeń:

  • spotkania sieci punktów kontaktowych ds. spójności terytorialnej w Budapeszcie 9 lutego,
  • spotkania dyrektorów generalnych odpowiedzialnych za sprawy spójności terytorialnej w Budapeszcie 29 marca,
  • nieformalnego spotkania ministrów odpowiedzialnych za sprawy spójności terytorialnej w Gödöllő 19-20 maja.

  Naturalnym priorytetem prezydencji sprawowanej przez Węgry – z uwagi na położenie geograficzne tego kraju – będzie przyjęta ostatnio przez UE strategia dunajska na rzecz propagowania wzrostu i jakości życia w regionie. ImpImprezy poświęcone różnym aspektom tej strategii staną się okazją do spotkania przedstawicieli władz i organizacji pozarządowych:

  • konferencja tematyczna dotycząca gospodarki wodnej, zorganizowana we współpracy z prezydencją węgierską i zainteresowanymi stronami (data do potwierdzenia),
  • Węgierska Izba Przemysłowo-Handlowa planuje spotkanie regionalne poświęcone w szczególności kwestii integracji Bałkanów Zachodnich, w którym wezmą udział decydenci wysokiego szczebla z UE i państw członkowskich (data do potwierdzenia),
  • konferencja pod hasłem „Europa – Dunaj – Woda – Innowacyjność i zrównoważony rozwój” w Budapeszcie w dniach 4-7 maja,
  • konferencja parlamentów narodowych w Nowym Sadzie (Serbia) w marcu/kwietniu,
  • Chorwacja organizuje Dzień Kultury i Turystyki Naddunajskiej w Vukovarze latem 2011 r.

  Więcej informacji

 • Polityka regionalna UE kluczem do osiągnięcia wspólnotowych celów w zakresie trwałego wzrostu do 2020 roku

  (27/01/2011)

  Komisja Europejska wydała komunikat określający rolę polityki regionalnej UE we wspieraniu realizacji strategii „Europa 2020”, a w szczególności ostatnio przyjętej inicjatywy przewodniej pod hasłem „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”. Dokument zawiera wskazówki dla państw członkowskich odpowiedzialnych za zarządzanie funduszami regionalnymi dotyczące najlepszych sposobów wykorzystania inwestycji wspólnotowych w celu osiągnięcia niskoemisyjnej, zasobooszczędnej, odpornej na zmianę klimatu i konkurencyjnej gospodarki.

  Komunikat prasowy

  Komunikat

  Polityka spójności i strategia „Europa 2020

  Komisarz Johannes Hahn

  Więcej informacji:

  Energia

  Zmiany środowiskowe i klimatyczne

  A resource-efficient Europe

 • Rozwój regionalny ¿ wyzwania, wybory i beneficjenci

  (26/01/2011)

  Perspektywy rozwoju miast i regionów kszta¿towane s¿ przez d¿ugoterminowe czynniki takie jak skutki zmian klimatu, starzenie si¿ ludno¿ci, globalizacja i zmiany technologiczne.  Sposoby radzenia sobie z tymi wyzwaniami przez podmioty lokalne i regionalne, zw¿aszcza w kontek¿cie kryzysu gospodarczego i programów oszcz¿dno¿ciowych, b¿d¿ tematem konferencji, jaka odb¿dzie si¿ w dniach 17–20 kwietnia na Uniwersytecie Newcastle w Wielkiej Brytanii. Termin sk¿adania referatów up¿ywa 31 stycznia 2011 roku.

  Wi¿cej informacji

 • Bezpośrednia relacja z Forum Spójności na naszej stronie internetowej!

  (25/01/2011)

  Z okazji Piątego Forum Spójności, w dniach 31 stycznia – 1 luty, Komisja Europejska zaprasza do Brukseli wysokich rangą decydentów politycznych z 27 Państw Członkowskich. Wydarzenie to zakończy publiczne konsultacje rozpoczęte w listopadzie zeszłego roku na temat przyszłości polityki spójności po roku 2013. Oczekuje się 800 uczestników, którzy będą dyskutować na temat przyszłych kierunków polityki i jej głównej roli w realizacji strategii „Europa 2020”.

  Forum jest ostatnią okazją dla Państw Członkowskich i regionów do zabrania głosu w debacie na temat przyszłości polityki spójności zanim Komisja Europejska przedstawi swoje propozycje legislacyjne do lata 2011.

  Można oglądać relację na żywo z debaty począwszy od poniedziałku 31 stycznia, godz. 11.00, na stronie:

  Piąte Forum Spójności

 • Osiąganie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

  (19/01/2011)

  Ukazał się właśnie najnowszy numer magazynu Komisji Europejskiej Panorama poświęconego polityce regionalnej!

  Oto najciekawsze tematy poruszone w numerze 36:

  • informacje i przykłady ilustrujące wkład polityki regionalnej w osiągnięcie celów strategii „Europa 2020” na rzecz rozwoju i miejsc pracy;
  • wpływ polityki regionalnej i opcje na przyszłość;
  • pomoc w nadrobieniu zaległości dla regionów znajdujących się w mniej korzystnej sytuacji;
  • wyjść poza PKB: nowe sposoby mierzenia postępu gospodarczego i społecznego.

  W Panoramie nr 36 zamieszczono też quiz pozwalający sprawdzić swoją wiedzę o polityce regionalnej UE!

  Dodatkowe informacje:

 • Trzy nowe studia przypadków w przemianowanej bazie danych służącej edukacji w dziedzinie polityki

  (17/01/2011)

  DG REGIO przemianowała funkcjonującą w ramach inicjatywy „Regiony na rzecz zmian gospodarczych” bazę studiów przypadków (Case Studies Database) na bazę danych służącą edukacji w dziedzinie polityki (Policy Learning Database). Baza jest obecnie rozbudowywana, aby umożliwić ukierunkowane wyszukiwanie w około 100 sprawozdaniach z oceny ex post opisujących konkretne doświadczenia z regionów. Studia te dotyczą strategii w takich obszarach jak zmiany strukturalne i globalizacja, transport, środowisko i zmiana klimatu oraz zmiany demograficzne i kwestie płci.

  W bazie zamieszczono też trzy nowe studia konkretnych przypadków z Mannheim (Niemcy), Irlandii Północnej oraz brytyjskiego regionu West Midlands. Traktują one odpowiednio o programie pomocy dla przedsiębiorców tureckiego pochodzenia, wsparciu dla mechanizmu rozwiązywania konfliktów w Belfaście oraz finansowaniu regionalnej sieci uniwersyteckiej służącej transferowi technologii do małych firm.

  Baza danych służąca edukacji w dziedzinie polityki

 • Badania nad polityką regionalną w Chinach i UE

  (14/01/2011)

  W latach 2008–2010 przeprowadzono badanie porównujące pewne aspekty polityki regionalnej w Chinach z polityką spójności w Unii Europejskiej. Zostało ono sfinansowane przez Komisję Europejską w ramach mechanizmu wspierania dialogu politycznego między UE a Chinami. Badanie dotyczy praktycznych aspektów kształtowania polityki i rozwoju regionalnego. Skupia się ono w szczególności na definicji i klasyfikacji ekonomicznej regionów, sposobie rządzenia oraz koordynacji polityki regionalnej, jak też roli polityki regionalnej w poprawie konkurencyjności, zrównoważonym rozwoju oraz rozwoju obszarów miejskich i wiejskich. W ramach ilustracji raport z badania opisuje przykłady najlepszych praktyk w tych dziedzinach w Chinach i UE.

  Wnioski z europejskiej części badania dotyczą pewnych najważniejszych wymiarów polityki regionalnej UE, przy czym analiza uwzględnia doświadczenia chińskie. W odniesieniu do podstawowej misji polityki regionalnej UE autorzy uważają, że Unia mogłaby brać przykład z Chin między innymi, jeżeli chodzi o wytyczenie niewielkiej liczby jasnych celów. Kwestionują też „zerojedynkowy” schemat polityki regionalnej UE wynikający z zastosowania progu dla wsparcia w ramach priorytetów na poziomie 75% PKB na mieszkańca.

  W odniesieniu do wdrożenia w raporcie wyrażono wątpliwości co do sensu bezwzględnej zasady utraty niewykorzystanych środków finansowych, sugerując w zamian większy nacisk na sposoby pomagania regionom w osiągnięciu zdolności szybszego i skuteczniejszego wydatkowania środków na rozwój. Wreszcie, autorzy raportu ostrzegają przed rozwojem „kontrbiurokracji”, który jest wynikiem długotrwałego procesu stopniowych reform pozbawionych całościowej strategii i celu. Przykładu tej skrycie postępującej kontrbiurokracji upatrują w zmianach wprowadzonych z upływem lat w procedurach audytu i oceny UE.

  Więcej informacji

 • ReRisk – Regiony zagrożone niedoborem energii

  (12/01/2011)

  ESPON – Europejska Sieć Obserwacji Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej publikuje ostateczny raport z projektu ReRisk, który koncentruje się na możliwościach wspierania konkurencyjnych i “czystych” dostaw energii dla regionów Europy oraz na tworzeniu i wzmacnianiu zrównoważonych źródeł energii. Raport przedstawia przyszłościowe dane terytorialne i scenariusze modelujące wpływ rosnących cen energii na konkurencyjność regionów w Europie oraz na spójność terytorialną Europy w perspektywie długofalowej.

  Raport końcowy projektu ReRisk, jego mapy i wszystkie dokumenty źródłowe dostępne są na stronach internetowych ESPON -  ESPON Website.

 • Wpływ kryzysu na europejskie miasta

  (10/01/2011)

  Kryzys gospodarczy, który uderzył w Europę w 2009 i 2010 r., dotknął również, w taki czy inny sposób, wszystkie miasta Europy. Sieć URBACT,  w ramach której europejskie miasta dzielą się doświadczeniami, opublikował ostatnio opracowanie na ten temat. Zawiera ono wyniki sondażu, który był skierowany do miast członkowskich sieci i przedstawia serię praktycznych rozwiązań analizując bardziej rozwinięte odpowiedzi niektórych miast radzących sobie w obliczu kryzysu.

  Więcej informacji: URBACT Miasta w obliczu kryzysu

 • Innowacja w usługach: rola Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej

  (04/01/2011)

  Innowacje w usługach są ważnym czynnikiem napędowym konkurencyjności, wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Wiele spośród innowacji w usługach może prowadzić do fundamentalnych zmian w istniejących relacjach biznesowych oraz do tworzenie nowych rynków, a nawet całkiem nowych sektorów usług, najczęściej w oparciu o wykorzystanie technologii informacji i komunikacji (ICT). W dniach 27 – 28 stycznia odbędzie się w Warszawie konferencja, w czasie której przedstawione będą najlepsze praktyki i ocena możliwości wykorzystania Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej do promowania innowacji z sektorze usług. 

  Więcej informacji

 • Nowa europejska platforma dla współpracy przygranicznej

  (22/12/2010)

  Prawie jedna trzecia populacji Unii Europejskiej zamieszkuje obszary przygraniczne. 

  W czasie konferencji, która odbyła się w Budapeszcie w dniach 9-10 grudnia 2010, przedstawiciele następujących organizacji podpisali porozumienie w sprawie stworzenie nowej europejskiej platformy wspierającej współpracę w obszarach przygranicznych:

  • Mission Opération Transfrontalière (Francja)
  • Central European Service for Cross-Border Initiatives (Węgry)
  • Grensmakelaar (Holandia)
  • Galicia-North Portugal and Castilla y León-North Portugal (Hiszpania/Portugalia)

  Deklaracja budapesztańska

 • Dzień Informacyjny i Kawiarenka Partnerska ESPON w Brukseli, 10 lutego 2011

  (17/12/2010)

  W ramach nadchodzącej rundy zgłaszania propozycji i konkursu projektów, która zostanie otwarta 24 stycznia 2011, ESPON zaprasza na dzień informacyjny i kawiarenkę partnerską w Brukseli, w dniu 10 lutego 2011.

  Celem tego wydarzenia jest informowanie i wspieranie potencjalnych beneficjentów w procesie przygotowywania propozycji projektów do kolejnej rundy konkursowej. Biuro DG Regio Komisji Europejskiej i Węgierska Prezydencja UE przedstawią potrzeby w zakresie tworzenia lokalnych polityk, na tle zapotrzebowania na kolejne wyniki programu ESPON.

  Dzień Informacyjny i Kawiarenka Partnerska dadzą również uczestnikom szansę budowania sieci kontaktów, znalezienia partnerów do swoich projektów i uzyskania informacji zwrotnej.

  Termin rejestracji upływa dnia 28 stycznia 2011, o godzinie 15:00. Prosimy rezerwować miejsca wypełniając formularz online.

  Szczegółowe informacje na temat programu na stronach ESPON.

  Więcej informacji na temat tej rundy Konkursu i zgłaszania propozycji projektów.

 • Finansowany ze środków UE projekt zdobywa nagrodę Single Market Award

  (16/12/2010)

  Nagroda promująca rozwój rynku wewnętrznego EU – Single Market Award została w 2010 roku przyznana inicjatywie "Grenzoffensive", międzynarodowemu projektowi, który ma na celu ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom podejmowania trans-granicznej działalności gospodarczej w sąsiadujących regionach Bawarii (Niemcy), Górnej Austrii i południowych Czech. W ramach projektu Grenzoffensive zapewniony jest dostęp online do formularzy, wsparcie przy załatwianiu procedur administracyjnych, a także eksperckie doradztwo w dziedzinie transgranicznych zakupów, opodatkowania działalności, wynagrodzeń dla pracowników oraz innych zagadnień związanych z działalnością małych i średnich przedsiębiorstw oraz obywatelami. Realizacja tego projektu jest finansowo wspierana przez program Interreg Unii Europejskiej.

  Grenzoffensive

 • Europa 2020: Regiony monitorują postęp

  (14/12/2010)

  Władze lokalne i regionalne w wielu krajach Unii Europejskiej zaangażowały się w przygotowanie zarysów Krajowych Programów Reform, ale mimo to jest w tym obszarze jeszcze sporo do zrobienia. Są one również siłą napędową reform i inwestycji w obszarach inteligentnego wzrostu poprzez rozwój gospodarki w oparciu o wiedzę i innowacje, zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz wzmacniania rozwoju zatrudnienia i spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej.

  Są to niektóre z głównych wniosków Komisji zawartych w Pierwszym Raporcie z Monitoringu realizacji strategii Europa 2020, opublikowanym 30 listopada 2010. Komisja będzie publikować taki Raport corocznie, jako wkład we wiosenne obrady Rady Europejskiej.

  Przeczytaj więcej

 • Dokument roboczy 3: Wydatki publiczne

  (13/12/2010)

  Wydatki publiczne nale¿¿ do g¿ównych narz¿dzi politycznych s¿u¿¿cych propagowaniu wzrostu i likwidowaniu nierówno¿ci mi¿dzyregionalnych. Niniejszy dokument dotyczy prawid¿owo¿ci i tendencji w zakresie inwestycji publicznych w nowych pa¿stwach cz¿onkowskich Unii Europejskiej. Analizie poddano równie¿ wk¿ad unijnej polityki spójno¿ci w odniesieniu do ró¿nych obszarów inwestycyjnych oraz wp¿yw kryzysu gospodarczego na wydatki publiczne.

  G¿ówne wnioski pokazuj¿, ¿e pomimo ogranicze¿ i wzgl¿dnie ni¿szego poziomu wydatków publicznych nowe pa¿stwa cz¿onkowskie prowadz¿ wi¿cej inwestycji publicznych ni¿ pozosta¿e kraje UE pod wzgl¿dem PKB. Mo¿na to w du¿ym stopniu powi¿za¿ ze wsparciem w ramach polityki spójno¿ci. Bior¿c pod uwag¿ presj¿, jakiej poddane s¿ bud¿ety pa¿stwowe wskutek kryzysu, polityka spójno¿ci zacz¿¿a odgrywa¿ jeszcze wi¿ksz¿ rol¿ w wymiarze wzgl¿dnym, zapewniaj¿c wystarczaj¿c¿ poda¿ publicznych towarów i us¿ug, co ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia wzrostu i zatrudnienia.

  Patterns and trends of public investment in the new Member States of the European Union

 • OPEN DAYS 2011 w dniach od 10 do 13 pa¿dziernika ¿ rezerwujcie termin!

  (10/12/2010)

  Komisja Europejska i Komitet Regionów Unii Europejskiej w¿a¿nie og¿osili, ¿e przysz¿y OPEN DAYS – Europejski Tydzie¿ Regionów i Miast odb¿dzie si¿ w dniach 10-13 pa¿dziernika 2011r. Program i seminaria skupi¿ si¿ wokó¿ tematu „ Inwestowanie w przysz¿o¿¿ Europy: zaanga¿owanie regionów w inteligentny, zrównowa¿ony i sprzyjaj¿cy w¿¿czeniu spo¿ecznemu wzrost”. Wszelkie informacje dla regionów, miast, europejskich stowarzysze¿, mi¿dzynarodowych organizacji oraz przedsi¿biorstw, które chcia¿yby w¿¿czy¿ si¿ w to wydarzenie,  s¿ dost¿pne on-line. Ostateczna data nadsy¿ania kandydatur mija 4 marca 2011r.

  Wi¿cej informacji

 • Komisja Europejska uruchamia Strategi¿ maj¿c¿ na celu przyspieszenie rozwoju w Regionie Dunaju

  (09/12/2010)

  Komisja Europejska przedstawi¿a propozycj¿ Strategii KE dla Regionu Dunaju i jego 115 milionów mieszka¿ców. Inicjatywa zmierza do rozwini¿cia ogromnego potencja¿u gospodarczego i poprawy warunków ¿rodowiskowych w tym regionie. Przez stworzenie ramowej struktury dla d¿ugofalowej wspó¿pracy w szerokim zakresie zagadnie¿, Strategia odegra kluczow¿ rol¿ w trwa¿ej poprawie infrastruktury transportu, ¿¿czeniu systemów energetycznych, ochronie ¿rodowiska, ochronie zasobów wodnych i stymulowaniu klimatu przyjaznego dla rozwoju biznesu. Dzi¿ki koncentracji na zrównowa¿onym rozwoju, znacz¿co przyczyni si¿ równie¿ do realizacji celów programu Europa 2020.

  Strategia KE dla Regionu Dunaju

 • Unia innowacji: Komisja rozpoczyna konsultacje w sprawie aktywnego starzenia si¿ w dobrym zdrowiu

  (07/12/2010)

  Komisja Europejska pragnie pozna¿ opinie organizacji publicznych i prywatnych, firm oraz obywateli na temat tego, jak Europa mo¿e zwi¿kszy¿ innowacyjno¿¿, aby sprosta¿ wyzwaniom starzej¿cego si¿ spo¿ecze¿stwa w Europie, a w szczególno¿ci na temat pilota¿owego europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji (EPI) sprzyjaj¿cej aktywnemu starzeniu si¿ w dobrym zdrowiu, zgodnie z flagow¿ inicjatyw¿ Unii w zakresie innowacji przedstawion¿ dnia 6 pa¿dziernika przez Maire Geoghegan Quinn, komisarz ds. bada¿, innowacji i nauki, oraz Antonia Tajaniego, wiceprzewodnicz¿cego Komisji odpowiedzialnego za przemys¿ i przedsi¿biorczo¿¿. Pomi¿dzy rokiem 2010 a 2030 liczba Europejczyków w wieku powy¿ej 65 lat zwi¿kszy si¿ o prawie 40%, stanowi¿c powa¿ne wyzwanie, ale równie¿ przynosz¿c szereg mo¿liwo¿ci dla spo¿ecze¿stwa i gospodarki w Europie. EPI, które Komisja zaproponowa¿a, powinno rozpocz¿¿ dzia¿alno¿¿ w 2011 r. i ma spe¿ni¿ trzy cele: poprawi¿ stan zdrowia i jako¿¿ ¿ycia osób starszych, pozwalaj¿c im ¿y¿ w sposób aktywny i niezale¿ny; zapewni¿ równowag¿ i skuteczno¿¿ systemów opieki zdrowotnej i spo¿ecznej; pobudzi¿ wzrost gospodarczy i zwi¿kszy¿ konkurencyjno¿¿. Konsultacje internetowe potrwaj¿ do dnia 28 stycznia 2011 r.

 • Polityka spójno¿ci w czo¿ówkach wiadomo¿ci

  (01/12/2010)

  Unijna polityka spójno¿ci jest tematem, który ostatnio trafia na pierwsze strony gazet. Tego typu zainteresowanie i kontrola stanowi¿ po¿¿dany wk¿ad do dyskusji i refleksji nad przysz¿o¿ci¿ tej polityki po 2013 roku. Pomagaj¿ ponadto spo¿ecze¿stwu zrozumie¿ jej funkcjonowanie w praktyce – pod wzgl¿dem zarówno wyzwa¿, przed jakimi stoi, jak i mo¿liwo¿ci, jakie oferuje. Komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn wyda¿ 30 listopada o¿wiadczenie, w którym wyja¿ni¿ szereg kwestii. Niektóre ze spraw poruszonych w raportach omówione zosta¿y równie¿ podczas briefingu Komisji.

  Komisja otwarta jest na sugestie dotycz¿ce mo¿liwo¿ci zmian i poprawy polityki po 2013 roku. Swoje pogl¿dy mo¿na zg¿asza¿ w ramach konsultacji publicznych do 31 stycznia 2011 roku.

 • RegioNetwork 2020

  (30/11/2010)

  Komisja Europejska uruchomi¿a now¿ stron¿ internetow¿ s¿u¿¿c¿ tworzeniu sieci kontaktów zawodowych w dziedzinie polityki regionalnej: www.regionetwork2020.eu.

  RegioNetwork 2020 stanowi internetowe forum wymiany dobrych praktyk i dyskusji na temat polityki spójno¿ci UE. Ma równie¿ wspiera¿ Europ¿ 2020 – strategi¿ UE na rzecz inteligentnego i zrównowa¿onego rozwoju sprzyjaj¿cego w¿¿czeniu spo¿ecznemu.

  Zarejestruj si¿ ju¿ dzi¿ na stronie www.regionetwork2020.eu i przy¿¿cz si¿ do rozmowy!

 • Unia Europejska propaguje inicjatywy JEREMIE i JESSICA: innowacyjne sposoby zwi¿kszania skuteczno¿ci inwestycji unijnych w regionach

  (29/11/2010)

  Komisja Europejska we wspó¿pracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) organizuje w Brukseli w dniach 29–30 listopada konferencj¿, której celem jest dalsze propagowanie dwóch inicjatyw polegaj¿cych na udzielaniu po¿yczek lub gwarancji zamiast jednorazowych dotacji w ramach polityki spójno¿ci. Obecna sytuacja gospodarcza w Europie uwypukla potrzeb¿ stosowania narz¿dzi takich jak JEREMIE (dost¿p do finansowania dla ma¿ych przedsi¿biorstw) i JESSICA (rozwój obszarów miejskich), które mog¿ pomóc miastom i regionom w realizacji ich potrzeb inwestycyjnych.

  Komunikat prasowy

 • Debata z komisarzem Hahnem: transmisja w sieci

  (25/11/2010)

  26 listopada odb¿dzie si¿ drugie w tym roku spotkanie przedstawicieli departamentu Komisji odpowiedzialnego za polityk¿ regionaln¿ (DG REGIO) i biur regionów w Brukseli. Komisarz UE ds. polityki regionalnej Johannes Hahn przedstawi pi¿te sprawozdanie w sprawie spójno¿ci gospodarczej, spo¿ecznej i terytorialnej, po czym nast¿pi otwarta dyskusja. Zapisy uczestników spotkania zosta¿y ju¿ zako¿czone, ale jego przebieg mo¿na ¿ledzi¿ na ¿ywo w Internecie w godzinach od 10.00 do 12.00 w j¿zykach angielskim, francuskim i niemieckim.

  Transmisja na ¿ywo

  Sprawozdanie w sprawie spójno¿ci gospodarczej, spo¿ecznej i terytorialnej

 • Finansowanie dla Romów: czy si¿ sprawdza?

  (22/11/2010)

  Techniki oceny i monitorowania mog¿ przyczyni¿ si¿ do integracji Romów, s¿u¿¿c tworzeniu lepszych projektów i strategii. Zorganizowana przez Komisj¿ Europejsk¿ w Brukseli 30 listopada 2010 roku konferencja po¿wi¿cona b¿dzie analizie szeregu studiów przypadku i dobrych praktyk. Zajmie si¿ równie¿ dra¿liwymi kwestiami gromadzenia danych i przynale¿no¿ci etnicznej.

  Program konferencji

  Fundusze strukturalne UE i Romowie

 • Tworz¿c przysz¿o¿¿ ¿ finansowanie unijne w Anglii

  (19/11/2010)

  Sze¿¿ projektów finansowanych ze ¿rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Spo¿ecznego zosta¿o nagrodzonych podczas zorganizowanej w pa¿dzierniku 2010 roku przez Agencj¿ Rozwoju Anglii Wschodniej (East of England Development Agency) imprezy pod has¿em „Tworz¿c przysz¿o¿¿”.  Nagrody przyznano za osi¿gni¿cia w dziedzinach takich jak redukcja emisji dwutlenku w¿gla i rozwijanie umiej¿tno¿ci.  Anglia Wschodnia otrzyma ponad 300 mln euro z europejskich funduszy strukturalnych w okresie 2007–2013.

  East of England Development Agency

  East of England Structural Funds

 • Konsultacje spo¿eczne w sprawie polityki spójno¿ci

  (17/11/2010)

  Komisja Europejska rozpocz¿¿a konsultacje spo¿eczne po¿wi¿cone kwestiom spójno¿ci gospodarczej, spo¿ecznej i terytorialnej.

  Konsultacje maj¿ na celu zebranie uwag i pomys¿ów dotycz¿cych mo¿liwo¿ci dostosowania unijnej polityki spójno¿ci do nowych wyzwa¿ oraz usprawnienia jej realizacji, aby by¿a jak najskuteczniejsza w przysz¿o¿ci. Pomo¿e to w kszta¿towaniu propozycji Komisji dotycz¿cych przysz¿o¿ci tej polityki.

  Wi¿cej

 • Mniej stwierdzonych b¿¿dów w p¿atno¿ciach odnosz¿cych si¿ do polityki spójno¿ci

  (16/11/2010)

  Trybuna¿ Obrachunkowy Unii Europejskiej w¿a¿nie opublikowa¿ roczne sprawozdanie, w którym stwierdza, ¿e nast¿pi¿a poprawa w zarz¿dzaniu i kontroli funduszami strukturalnymi.

  Ilo¿¿ b¿¿dów we wnioskach o p¿atno¿ci pochodz¿cych od Pa¿stw Cz¿onkowskich, które mog¿ doprowadzi¿ do nienale¿nych transferów z bud¿etu wspólnotowego, zmniejszy¿a si¿ od czasu opublikowania ostatniego sprawozdania (stopa b¿¿du ok. 5% w stosunku do 11% w latach poprzednich).

  Plan dzia¿ania og¿oszony przez Komisj¿ w 2008r. w celu pomocy Pa¿stwom Cz¿onkowskim w tej dziedzinie, zaczyna przynosi¿ owoce (patrz MEMO/08/673).

  Sprawozdanie roczne Trybuna¿u Obrachunkowego za  2009r.

 • Publikacja raportu syntetycznego ESPON 2013

  (15/11/2010)

  Raport syntetyczny ESPON 2013 przedstawia pierwsze wyniki najwa¿niejszych bada¿ przeprowadzonych dotychczas w ramach programu ESPON, jak równie¿ rezultaty analiz celowych realizowanych na zlecenie poszczególnych pa¿stw cz¿onkowskich lub grup regionów i miast.

  Program ESPON obejmuje szereg kwestii istotnych z punktu widzenia polityki spójno¿ci, takich jak funkcjonalno¿¿ wa¿nych aglomeracji miejskich, ró¿norodno¿¿ wariantów rozwoju obszarów wiejskich, demografia, przep¿ywy migracyjne czy skutki terytorialne zmian klimatycznych.

  Pierwszy raport syntetyczny uwypukla warto¿¿ dodan¿ projektów ESPON w zakresie kszta¿towania polityki w odniesieniu do celów europejskiej agendy spójno¿ci oraz rozwoju terytorium UE. Tekst raportu dost¿pny jest na stronie internetowej ESPON. Zapozna¿ si¿ z nim mo¿na tu.

  ESPON 2013

 • Komisja ocenia tendencje gospodarcze i spo¿eczne w regionach UE oraz okre¿la warianty przysz¿ej polityki spójno¿ci

  (10/11/2010)

  Og¿oszone w dniu dzisiejszym 5. sprawozdanie Komisji w sprawie spójno¿ci gospodarczej, spo¿ecznej i terytorialnej pokazuje, ¿e europejska polityka spójno¿ci wydatnie przyczyni¿a si¿ do wzrostu i dobrobytu oraz propagowania zrównowa¿onego rozwoju w ca¿ej Unii. Pot¿¿ne wstrz¿sy gospodarcze i spo¿eczne, jakie mia¿y miejsce w ostatnich latach, sprawiaj¿ jednak, ¿e obecnie zachodzi potrzeba jej dostosowania do nowych wyzwa¿.

  Sprawozdanie w sprawie spójno¿ci gospodarczej, spo¿ecznej i terytorialnej

 • Zaproszenie podmiotów pozabankowych udzielaj¿cych mikrokredytów do wyra¿enia zainteresowania w ramach inicjatywy JASMINE: Wspólne dzia¿ania na rzecz wspierania instytucji mikrokredytowych w Europie

  (08/11/2010)

  Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) po raz drugi og¿osi¿ zaproszenie do wyra¿enia zainteresowania w celu obj¿cia w 2011 roku maksymalnie 20 europejskich mikrokredytodawców spoza sektora bankowego pomoc¿ techniczn¿ w ramach inicjatywy JASMINE. Pierwsze zaproszenie z 2009 roku dotyczy¿o wsparcia z zakresu szkole¿ i oceny dla 15 tego typu podmiotów. Termin wyra¿enia zainteresowania up¿ywa 19 listopada 2010 roku. Szczegó¿owe informacje znajduj¿ si¿ na stronie internetowej EFI.

  JASMINE jest wspóln¿ inicjatyw¿ Komisji, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, która ma na celu wzmocnienie potencja¿u mikrokredytodawców i instytucji mikrofinansowych (MFI) w ró¿nych dziedzinach, takich jak dobre rz¿dzenie, systemy informacyjne, zarz¿dzanie ryzykiem i planowanie strategiczne. Pierwszy etap jej realizacji polega na ¿wiadczeniu pomocy technicznej w postaci oceny i szkole¿ dla podmiotów pozabankowych udzielaj¿cych mikrokredytów.

  Wi¿cej na temat JASMINE

 • Polityka spójno¿ci wspomaga napraw¿ gospodarcz¿

  (29/10/2010)

  Zgodnie z raportem opublikowanym 25 pa¿dziernika 2010 r. przez Komisj¿ Europejsk¿ polityka spójno¿ci Unii Europejskiej odgrywa kluczow¿ rol¿ w wychodzeniu z kryzysu gospodarczego.

  Zatwierdzone w latach 2008–2009 reformy usprawni¿y absorpcj¿ funduszy strukturalnych UE – ponad 27% finansowania dost¿pnego w okresie 2007–2013 (93 miliardy euro) przydzielono ju¿ do konkretnych projektów. Dzi¿ki wsparciu Wspólnoty uda¿o si¿ u¿atwi¿ ma¿ym przedsi¿biorstwom dost¿p do finansowania oraz wdro¿y¿ na rynku pracy dzia¿ania skierowane do grup dotkni¿tych kryzysem. Chocia¿ w raporcie odnotowano post¿p w pewnych dziedzinach, podkre¿la si¿ w nim potrzeb¿ przyspieszenia realizacji projektów w sektorach kolejowym, energetycznym, ochrony ¿rodowiska i gospodarki cyfrowej oraz na rzecz w¿¿czenia spo¿ecznego.

  Polityka spójno¿ci: reakcja na kryzys gospodarczy

 • In¿ynieria finansowa: wsparcie dla M¿P i rozwoju obszarów miejskich

  (28/10/2010)

  W dniach 29 i 30 listopada 2010 r. w Brukseli odb¿dzie si¿ konferencja, której celem b¿dzie przegl¿d post¿pów we wdra¿aniu dwóch wspólnotowych instrumentów in¿ynierii finansowej – JEREMIE i JESSICA. Celem inicjatywy JEREMIE jest u¿atwienie dost¿pu do finansowania ma¿ym i ¿rednim przedsi¿biorstwom, JESSICA wspiera natomiast inwestycje w zakresie zrównowa¿onego rozwoju na obszarach miejskich. Obydwa instrumenty zosta¿y opracowane przez Komisj¿ Europejsk¿ we wspó¿pracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

  JEREMIE i JESSICA – ku pomy¿lnemu wdro¿eniu

 • Opracowanie podsumowuj¿ce regionalne strategie innowacji we Francji

  (27/10/2010)

  Wszystkie francuskie regiony wpisa¿y rozwój « regionalnej strategii innowacji » w swoje programy finansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Na pro¿b¿ Komisji, opublikowano w¿a¿nie opracowanie, które analizuje zmiany w tych strategiach i najwa¿niejsze wyci¿gni¿te z nich do¿wiadczenia. Analiza ta pomo¿e regionom francuskim w skontrolowaniu stanu realizacji tych programów na pó¿metku.

  Wi¿cej informacji

 • Przegl¿d bud¿etu UE: implikacje dla polityki spójno¿ci

  (22/10/2010)

  W przyj¿tym 19 pa¿dziernika 2010 r. komunikacie Komisja poinformowa¿a o swoich koncepcjach zwi¿zanych z przegl¿dem bud¿etu UE, który nast¿pi po 2013 r. Przewodnicz¿cy Barroso stwierdzi¿, ¿e bud¿et ten powinien pomóc UE stawi¿ czo¿a wspólnym wyzwaniom „niekoniecznie przez zwi¿kszanie wydatków, ale dzi¿ki skupieniu si¿ na w¿a¿ciwych priorytetach”. W dziedzinie polityki spójno¿ci Komisja zaproponowa¿a wdro¿enie nowego cyklu planowania i zarz¿dzania w celu zagwarantowania ¿cis¿ego zwi¿zku przysz¿ego finansowania UE z celami strategii Europa 2020.

  Dodatkowe informacje

 • Sonda¿ Eurobarometru: ¿wiadomo¿¿ europejskiej polityki regionalnej i jej postrzeganie przez obywateli UE

  (18/10/2010)

  Ogólnoeuropejskie badanie obj¿¿o reprezentatywne próby obywateli z ka¿dego kraju cz¿onkowskiego. W ramach sonda¿u zadano mi¿dzy innymi nast¿puj¿ce pytania:

  • Ilu obywateli UE ma ¿wiadomo¿¿ wsparcia otrzymywanego w ramach europejskiej polityki regionalnej?
  • Ilu z nich uwa¿a, ¿e polityka ta przynios¿a korzy¿ci ich miastom lub regionom – i im samym?
  • Co obecnie i w przysz¿o¿ci powinno stanowi¿ priorytet europejskiej polityki regionalnej?
  • Które ¿ród¿a informacji s¿ preferowane?

  Zapraszamy do zapoznania si¿ z zaskakuj¿cymi rezultatami i sprawdzenia, jak Pa¿stwa kraj sytuuje si¿ w stosunku do ¿redniej unijnej:

  Raport Eurobarometru: ¿wiadomo¿¿ europejskiej polityki regionalnej i jej postrzeganie przez obywateli UE

 • DNI OTWARTE ¿ Konkurs dla pocz¿tkuj¿cych naukowców

  (15/10/2010)

  Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej wraz ze Stowarzyszeniem Bada¿ Regionalnych (Regional Studies Association) zorganizowa¿a po raz pierwszy w ramach DNI OTWARTYCH konkurs dla pocz¿tkuj¿cych naukowców. Spo¿ród ponad 50 zg¿osze¿ wy¿oniono sze¿ciu finalistów, których zaproszono do zaprezentowania jury swojej pracy w formie sesji plakatowej. Zwyci¿zc¿ zosta¿ Frank Neffke z Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie, który przedstawi¿ badania z zakresu przekszta¿ce¿ strukturalnych gospodarek regionalnych. Zdobywca drugiego miejsca, Emmanouil Tranos z Uniwersytetu Newcastle, zajmuje si¿ z kolei geografi¿ infrastruktury internetowej w Europie. Obaj ci naukowcy otrzymali nagrod¿ pieni¿¿n¿, a wszyscy finali¿ci – certyfikat.

  DNI OTWARTE 2010

  Zdj¿cia zwyci¿zców

 • Mikrokredyty w Europie

  (14/10/2010)

  Rola mikrokredytów i przedsi¿biorczo¿ci w realizacji strategii „Europa 2020” b¿dzie tematem konferencji organizowanej w Brukseli 9 listopada 2010 r. Uczestnicy b¿d¿ mieli okazj¿ dowiedzie¿ si¿ wi¿cej o inicjatywach unijnych w zakresie mikrokredytów, takich jak mi¿dzy innymi JASMINE (Wspólne Dzia¿ania na rzecz Wspierania Instytucji Mikrokredytowych w Europie), JEREMIE (Wspólne europejskie zasoby dla mikro-, ma¿ych i ¿rednich przedsi¿biorstw) i EPMF (Europejski instrument mikrofinansowy Progress).

  Konferencja o mikrokredytach w Europie

 • DNI OTWARTE 2010 zbli¿aj¿ si¿ ku ko¿cowi

  (13/10/2010)

  Ponad 6 tys. przedstawicieli oko¿o 240 regionów i miast zebra¿o si¿ w zesz¿ym tygodniu (4–7 pa¿dziernika) w Brukseli z okazji DNI OTWARTYCH 2010. Odby¿o si¿ ponad 130 seminariów, podczas których omawiano mo¿liwo¿ci wspó¿pracy w celu zwi¿kszenia konkurencyjno¿ci Europy zgodnie z unijn¿ strategi¿ na rzecz wzrostu i tworzenia miejsc pracy „Europa 2020”. Prezentacje, zdj¿cia i filmy z imprezy s¿ ju¿ dost¿pne na stronie internetowej DNI OTWARTYCH. Uczestników zach¿ca si¿ ponadto do wzi¿cia udzia¿u w ocenie imprezy w terminie do 18 pa¿dziernika.

  Zorganizowana jak co roku przez Komisj¿ i Komitet Regionów tygodniowa impreza w Brukseli stanowi najwa¿niejszy punkt Europejskich Dni Otwartych 2010, w ramach których w ca¿ej Europie od wrze¿nia do listopada odb¿dzie si¿ ponad 260 lokalnych wydarze¿ – konferencji, imprez kulturalnych, targów i wystaw.

  Strona internetowa Dni Otwartych

  Zapraszamy do udzia¿u w ocenie online

 • Podniesienie innowacyjnego potencja¿u regionów

  (12/10/2010)

  Unijne ¿rodki regionalne mog¿ pomóc w uwolnieniu potencja¿u wzrostu Unii jako ca¿o¿ci , je¿li zostan¿ ukierunkowane na inwestycje w innowacje we wszystkich regionach. Tak brzmi g¿ówne przes¿anie przyj¿tego 6 pa¿dziernika 2010 r. komunikatu Komisji pt. „Polityka regionalna przyczyniaj¿ca si¿ do inteligentnego wzrostu w ramach Europy 2020”. Zach¿ca si¿ w nim w¿adze krajowe i regionalne do opracowywania „strategii inteligentnej specjalizacji”, aby pomóc regionom w okre¿leniu ich najwi¿kszych atutów. Skupienie zasobów na ograniczonej liczbie priorytetów zapewni bardziej skuteczne wykorzystanie ¿rodków publicznych oraz pomo¿e w zwi¿kszeniu efektu d¿wigni inwestycji prywatnych.

  Komunikat: Polityka regionalna przyczyniaj¿ca si¿ do inteligentnego wzrostu w ramach Europy 2020 (EN)

 • Jaka przysz¿o¿¿ polityki spójno¿ci?

  (08/10/2010)

  Poruszona w pi¿tym raporcie kohezyjnym tematyka przysz¿ej architektury polityki spójno¿ci b¿dzie przedmiotem konferencji w S¿owenii w dniach 16–18 marca 2011 r. Organizatorami s¿: Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej (DG REGIO), Stowarzyszenie Studiów Regionalnych (Regional Studies Association) i s¿owe¿ski Urz¿d ds. Samorz¿du i Polityki Regionalnej.

  Konferencja b¿dzie okazj¿ do pierwszej mi¿dzynarodowej debaty akademickiej pomi¿dzy naukowcami zajmuj¿cymi si¿ badaniami regionalnymi i europejskimi urz¿dnikami wysokiego szczebla na temat pi¿tego raportu kohezyjnego. G¿ównymi tematami obrad b¿d¿: wk¿ad polityki spójno¿ci w realizacj¿ strategii Europa 2020, jej zakres terytorialny i skuteczno¿¿, wydajno¿¿ struktur zarz¿dzania i realizacji oraz zwi¿zki z innymi europejskimi politykami strukturalnymi.

  Szczegó¿owe informacje dotycz¿ce tematyki i terminu sk¿adania referatów oraz zg¿osze¿ znajduj¿ si¿ na stronie internetowej Stowarzyszenia Studiów Regionalnych.

 • OPEN DAYS 2010

  (04/10/2010)

  4 pa¿dziernika rozpoczyna si¿ Open Days, Europejski Tydzie¿ Regionów i Miast. Oprócz  130  seminariów organizowanych w Brukseli, na których spotka si¿ prawie 6000 uczestników, odb¿dzie si¿ przez ca¿y miesi¿c równie¿ 260 lokalnych wydarze¿ w ca¿ej Europie. Open Days, organizowane w przeddzie¿ rozpocz¿cia debaty na temat reformy polityki spójno¿ci po 2013 roku i skoncentrowane na trzech tematach: Konkurencyjno¿¿, Wspó¿praca i Spójno¿¿, b¿d¿ sprzyja¿ wymianie i promocji dobrych praktyk.

  Komunikat prasowy : DNI OTWARTE 2010 – Europejski Tydzie¿ Regionów i Miast (4-7 pa¿dziernika): ku Europie 2020

  Strona internetowa Open Days

 • Ró¿norodno¿¿ biologiczna i ekosystemy: pomoc praktyczna dla w¿adz regionalnych

  (01/10/2010)

  W ramach wspólnej inicjatywy ONZ i Komisji Europejskiej pod nazw¿ „Ekonomika ekosystemów i ró¿norodno¿ci biologicznej” (TEEB) og¿oszono w¿a¿nie sprawozdanie dla decydentów lokalnych i regionalnych.

  Znajduj¿ si¿ w nim praktyczne wskazówki dotycz¿ce sposobów rozwi¿zywania problemu utraty ró¿norodno¿ci biologicznej w wymiarze lokalnym i regionalnym, a tak¿e rozwa¿ania na temat mo¿liwych dzia¿a¿ w¿adz samorz¿dowych w zakresie wykorzystania zasobów naturalnych i zarz¿dzania nimi, utrzymania i wsparcia bioró¿norodno¿ci, planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i regionalnym oraz stosowania rozwi¿za¿ rynkowych, takich jak p¿atno¿ci za us¿ugi ekosystemowe (PES).

  Sprawozdanie mo¿na pobra¿ ze strony internetowej TEEB.

 • Komisja zapowiada pomoc dla Francji i Portugalii po katastrofach naturalnych w lutym tego roku

  (30/09/2010)

  Pó¿ roku temu huragan Xynthia spowodowa¿ znaczne szkody oraz liczne ofiary na francuskim wybrze¿u Atlantyku oraz na wyspie Maderze. Komisja, w odpowiedzi na z¿o¿one wnioski przez w¿adze obu pa¿stw, zgodzi¿a si¿ dzisiaj na uruchomienie Funduszu Solidarno¿ci Unii Europejskiej.

  Wi¿cej informacji na temat Funduszu Solidarno¿ci Unii Europejskiej

  Komunikat prasowy (EN) :

  Commission proposes € 31.2 million aid for Portugal following severe floods in Madeira
  The Commission proposes assistance of 35.6 million euros for France to tackle the legacy of Storm Xynthia

 • Specjalny numer magazynu Panorama po¿wi¿cony OPEN DAYS 2010 :zacznijcie dzia¿a¿!

  (29/09/2010)

  Par¿ dni przed rozpocz¿ciem 8-mej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, zach¿camy do zapoznania si¿ ze specjalnym numerem magazynu Panorama. Znajdziecie tam artyku¿y, poparte licznymi przyk¿adami projektów, po¿wi¿cone trzem filarom tegorocznej edycji: konkurencyjno¿ci, wspó¿pracy oraz spójno¿ci. Zapraszamy równie¿ do spotkania z ojcami za¿o¿ycielami OPEN DAYS oraz z organizatorami seminariów, w Brukseli, ale równie¿…. w Hiszpanii i na S¿owacji!

  Równolegle z setk¿ seminariów organizowanych w Brukseli, ponad 250 lokalnych wydarze¿ odbywa si¿ w ca¿ej Europie… i poza ni¿!

  Numer specjalny Panoramy jest dost¿pny w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej.

  OPEN DAYS

 • Ostatni numer magazynu Panorama ju¿ dost¿pny on-line ! W kierunku wi¿kszej integracji spo¿ecznej ¿ wk¿ad polityki regionalnej

  (29/09/2010)

   Ten “jesienny” numer Panoramy wpisuje si¿ w ramy Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo¿ecznym 2010. Poparty licznymi przyk¿adami projektów, magazyn uwypukla wyj¿tkow¿ rol¿ polityki spójno¿ci, która przyczynia si¿ do zbudowania bardziej spo¿ecznej Europy oraz do zmniejszenia dyskryminacji. Szczególna uwaga jest po¿wi¿cona sytuacji Romów.

  Panorama jest obecnie dost¿pna w wersji francuskiej, angielskiej i niemieckiej

  Pozosta¿e wersje j¿zykowe zostan¿ udost¿pnione od 11 pa¿dziernika na stronie  Inforegio.

 • Konferencja 'Innovation in Fisheries areas', Vigo, 19 pa¿dziernik

  (24/09/2010)

  „ Stworzenie innowacyjnych miejsc rozwoju z europejskich przestrzeni morskich”, takie jest przes¿anie z okazji konferencji Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej oraz Dyrekcji Regionalnej ds. Gospodarki Morskiej i Rybo¿ówstwa.

  Konferencja ta, na której b¿d¿ obecni europejscy partnerzy instytucjonalni, eksperci oraz projektodawcy z ca¿ej Europy, zaprezentuje innowacyjne inicjatywy zwi¿zane z eksploatacj¿ sektora morskiego w nadmorskich krajach Unii Europejskiej.

  Debata b¿dzie przebiega¿ przy czterech tematycznych okr¿g¿ych sto¿ach:

  - nowe technologie informacyjne i komunikacyjne w rybo¿ówstwie;

  - energie odnawialne w obszarach przybrze¿nych;

  - turystyka w¿dkarska, przybrze¿na i inne pochodne dzia¿alno¿ci gospodarcze;

  - rybo¿ówstwo, akwakultura a procesy przemys¿owe.

  Program i zapisy: strona internetowa konferencji

  (Wymagany kod konferencji: Vigoconference2010)

 • Europejska Wspó¿praca Terytorialna ¿wi¿tuje 20 lat istnienia

  (23/09/2010)

  Od powstania programu INTERREG w 1990r., europejska wspó¿praca terytorialna zyska¿a na znaczeniu do tego stopnia, ¿e sta¿a si¿ osobnym celem polityki spójno¿ci. 30 wrze¿nia i 1 pa¿dziernika przedstawiciele 27 Pa¿stw Cz¿onkowskich spotkaj¿ si¿ w Tournai (Belgia) w obecno¿ci  Johannes Hahn, Komisarza ds. polityki regionalnej oraz Rudy Demotte, Ministra-Prezydenta Rz¿du Walonii, w celu podsumowania osi¿gni¿¿ tej wspó¿pracy oraz omówienia jej przysz¿o¿ci.

  Podczas spotkania zostan¿ zaprezentowane liczne udane projekty transgraniczne, ponadnarodowe czy mi¿dzyregionalne, jak na przyk¿ad projekt FLAPP grupuj¿cy 15 Pa¿stw Cz¿onkowskich w celu zarz¿dzania powodziami w strefach wysokiego ryzyka. Dla szerokiej rzeszy publiczno¿ci otwarto wystaw¿.

  Wi¿cej informacji

 • Parlament uznaje polityk¿ spójno¿ci za klucz do wzrostu gospodarczego

  (21/09/2010)

  Komisja Specjalna Parlamentu Europejskiego ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Spo¿ecznego (CRIS) zorganizowa¿a 15 wrze¿nia seminarium po¿wi¿cone roli instrumentów polityki spójno¿ci w o¿ywieniu gospodarki europejskiej. Zdaniem Danuty Hübner, przewodnicz¿cej Komisji Rozwoju Regionalnego, „polityka spójno¿ci jest motorem wzrostu i najm¿drzejszym rozwi¿zaniem kryzysu gospodarczego”. Uczestnicy zgodnie podkre¿lali, ¿e kryzys dotkn¿¿ w ró¿nym stopniu regiony poszczególnych krajów. „Kryzys stanowi okazj¿ do pozbycia si¿ s¿abo¿ci strukturalnych” – stwierdzi¿ komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn. Doda¿, ¿e polityka spójno¿ci musi zapewnia¿ warto¿¿ dodan¿, zachowywa¿ swoj¿ elastyczno¿¿, a w szczególno¿ci ukierunkowywa¿ inwestycje na kluczowe projekty w ramach strategii UE 2020.

  Komunikat prasowy

 • Dost¿pne s¿ nowe materia¿y filmowe z konferencji naddunajskich

  (15/09/2010)

  Na stronie internetowej INTERACT umieszczona zosta¿a „Biblioteka wideo z konferencji naddunajskich” (Danube Video Library), w której znajduj¿ si¿ materia¿y filmowe z wszystkich konferencji po¿wi¿conych przygotowaniom do przyj¿cia europejskiej strategii na rzecz regionu Dunaju. Biblioteka zawiera ponad 70 wywiadów z najwa¿niejszymi przedstawicielami krajów naddunajskich na kluczowe tematy dotycz¿ce regionu.

 • 'Dokumenty robocze': modelowanie unijnej polityki spójno¿ci

  (13/09/2010)

  Nowy model analizy mo¿e zapewni¿ lepsze zrozumienie gospodarczych, spo¿ecznych i ¿rodowiskowych skutków unijnej polityki spójno¿ci

  Prowadzone s¿ obecnie prace nad stworzeniem tzw. „regionalnego modelu holistycznego" (RHOMOLO) w oparciu o dane z pi¿ciu pa¿stw UE (Niemiec, Polski, S¿owacji, Czech i W¿gier). Model ten uwzgl¿dnia szeroki zakres czynników: od kosztów transportu po edukacj¿ i badania. Szczegó¿owe informacje znajduj¿ si¿ w najnowszym dokumencie roboczym Departamentu Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej.

  Modelling the Policy Instruments of the EU Cohesion Policy (Modelowanie instrumentów unijnej polityki spójno¿ci)

 • Ocena programu funduszy strukturalnych tematem przewodnim konferencji praskiej

  (10/09/2010)

  Dziewi¿ta edycja mi¿dzynarodowej konferencji Europejskiego Towarzystwa Ewaluacji (European Evaluation Society) odb¿dzie si¿ w Pradze 6–8 pa¿dziernika pod has¿em: „Ocena w interesie publicznym: partycypacja i polityka” (Evaluation in the Public Interest: Participation, Politics and Policy). Program konferencji obejmuje ponad 140 spotka¿ po¿wi¿conych szeroko poj¿tej tematyce oceny: od regionalnych programów rozwojowych i unijnych po ewaluacje w krajach rozwijaj¿cych si¿ i przechodz¿cych proces transformacji. G¿ównym zagadnieniem wielu warsztatów b¿dzie ocena unijnych programów funduszy strukturalnych

  W ramach konferencji Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej przeprowadzi 7 pa¿dziernika 2010 roku sympozjum pod has¿em „Jak ujmowa¿ efekty w rzeczywistej polityce publicznej”. Dyskutanci b¿d¿ mogli czerpa¿ z bogatych do¿wiadcze¿ z oceny ex-post programów funduszy strukturalnych z lat 2000–2006.

  Pe¿ny program i szczegó¿owe informacje:

  9. Mi¿dzynarodowa Konferencja Europejskiego Towarzystwa Ewaluacji

 • Innowacja kluczem do rozwoju gospodarczego regionów

  (08/09/2010)

  Wszystkie regiony europejskie powinny skupi¿ si¿ na innowacji, przy czym najwi¿kszym gwarantem sukcesu wydaj¿ si¿ by¿ strategie „inteligentnej specjalizacji”, uwzgl¿dniaj¿ce uwarunkowania lokalne. W analizie opublikowanej przez Komisj¿ Europejsk¿ regiony Europy podzielono na siedem g¿ównych grup i zbadano wzgl¿dne znaczenie szeregu czynników, poczynaj¿c od dzia¿alno¿ci badawczo-rozwojowej firm, a na edukacji i szkoleniach ko¿cz¿c. W opracowaniu podkre¿la si¿, ¿e trudno¿ci zwi¿zane z pozyskaniem kapita¿u podwy¿szonego ryzyka  stanowi¿ jedn¿ z najwi¿kszych barier dla rozwoju bada¿ i innowacji, zw¿aszcza w warunkach obecnego kryzysu gospodarczego. Wsparcie bada¿ i innowacji stanowi 25% wydatków w ramach unijnej polityki spójno¿ci.

  Tekst analizy: Fundusze strukturalne UE: wsparcie bada¿ i innowacji

 • Regiony w zmieniaj¿cym si¿ ¿wiecie

  (06/09/2010)

  W jaki sposób regiony mog¿ przyczynia¿ si¿ do o¿ywienia gospodarczego, wspierania innowacyjno¿ci i poprawy jako¿ci ¿ycia dla przysz¿ych pokole¿? Organizowana przez Stowarzyszenie Studiów Regionalnych (Regional Studies Association) w Manchesterze 2 listopada 2010 roku konferencja po¿wi¿cona b¿dzie analizie wp¿ywu zmian globalnych na rol¿ regionów. Szczególnie mile widziany jest udzia¿ m¿odych naukowców. Termin sk¿adania referatów up¿ywa 3 pa¿dziernika 2010 roku.

 • Wyra¿ swoj¿ opini¿ na temat przysz¿ej strategii ró¿norodno¿ci biologicznej UE!

  (01/09/2010)

  DG ds. ¿rodowiska Komisji rozpocz¿¿a konsultacje spo¿eczne w sprawie strategii na rzecz ró¿norodno¿ci biologicznej UE po roku 2010. Celem konsultacji jest zgromadzenie opinii ró¿norodnej grupy zainteresowanych stron na temat mo¿liwych kierunków nowej strategii. Komisja rozwa¿y zg¿oszone uwagi podczas opracowywania dokumentu. Trwaj¿ce do 22 pa¿dziernika 2010 r. konsultacje b¿d¿ si¿ toczy¿ w j¿zykach angielskim, francuskim, niemieckim, w¿oskim, polskim i hiszpa¿skim.
  Kwestionariusz konsultacyjny

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe