Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Rss
 • Start van de RegioStars Awards 2015

  (10/12/2014)

  Vandaag heeft het directoraat-generaal Regionaal beleid en Stadsontwikkeling van de Europese Commissies de inschrijving geopend voor de RegioStars Awards 2015.

  Net als voorgaande jaren staan de RegioStars Awards ook dit jaar in het teken van de meest inspirerende en innovatieve Europese projecten die mede uit hoofde van het cohesiebeleid van de Europese Unie worden gefinancierd.

  Nadat een onafhankelijke jury de projecten heeft gekozen die doorgaan naar de finale, worden de projectmanagers en vertegenwoordigers van de beheersinstanties van de finalisten uitgenodigd voor de uitreiking van de RegioStars Awards 2015 die plaatsvindt tijdens de Week van de Europese regio’s en steden 2015 (OPEN DAYS).

  De winnende projecten krijgen een prijs en een certificaat „Winnaar RegioStars” uitgereikt door de Europese Commissaris voor Regionaal beleid, Corina Creţu, en de voorzitter van de jury voor RegioStars Awards. Van elke winnend project is een korte video gemaakt die voor promotiedoeleinden kan worden gebruikt.

  Voor 2015 gelden de volgende categorieën:

  1. SLIMME GROEI: het groeipotentieel van het mkb voor een digitale economie aanboren.

  2. DUURZAME GROEI: investeringen in energie-efficiëntie mobiliseren ten behoeve van burgers en samenleving.

  3. INCLUSIEVE GROEI: mensen met kans op sociale uitsluiting integreren in de samenleving.

  4. CITYSTAR: steden omvormen voor uitdagingen in de toekomst.

  Nadere informatie over het indienen van projecten, een gids voor aanvragers, het aanvraagbestand en de criteria waaraan projecten moeten voldoen, zijn te vinden op de RegioStars-website.

  Aanvraagformulieren kunnen in het Engels, Frans of Duits worden ingevuld. Aanvragen kunnen worden ingezonden tot 28 februari 2015. De geselecteerde finalisten krijgen eind mei 2015 bericht. De uitreiking van de Awards vindt plaats in Brussel tijdens de OPEN DAYS op 13 oktober 2015. 

  Met eventuele andere vragen kunt u zich tot ons wenden via regio-stars@ec.europa.eu

  Download de gids voor aanvragers in het Engels, Frans of Duits.

  Download het aanvraagformulier in het Engels, Frans of Duits.

 • Richtsnoeren voor begunstigden van Europese structuur- en investeringsfondsen en verwante EU-instrumenten

  (01/12/2014)

  In deze nieuwe gids vindt u uitleg over hoe u doeltreffend toegang krijgt tot de Europese structuur- en investeringsfondsen en hoe u complementariteit met andere instrumenten van relevant Unie-beleid kunt inzetten.

  Via de koppelingen in het document kunnen potentiële begunstigen in het doolhof aan online beschikbaar materiaal hun weg vinden naar de meest recente en bruikbare websites en documenten. Ook kunnen potentiële begunstigen aan de hand van een online checklist bepalen welke financieringsbronnen voor hen het geschiktst zijn. De vertaalde versies van de gids zijn in 2015 beschikbaar.

  De gids

  De online checklist

 • OPEN DAYS: "Samen groeien" Regio's en steden van de EU brengen theorie in praktijk met investeringsplannen voor 2014-2020

  (03/10/2014)

  Van 6 tot 9 oktober 2014 komen circa 6 000 vertegenwoordigers van Europese regio's en steden voor de twaalfde jaarlijkse OPEN DAYS in Brussel bijeen om van gedachten te wisselen over hoe het hervormde cohesiebeleid van de EU reëel kan bijdragen tot het scheppen van banen en groei. De hervorming werd geleid door Johannes Hahn, Europees commissaris voor Regionaal Beleid.Het beleid is erdoor omgevormd tot een modern en resultaatgericht investeringsinstrument voor alle Europese regio's, en het overgrote deel van de middelen is nu geconcentreerd op essentiële gebieden zoals innovatie, het concurrentievermogen van het MKB, informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en de overgang naar een koolstofarme economie.

  OPEN DAYS — de Europese week van regio's en steden, die gezamenlijk wordt georganiseerd door de Europese Commissie en het Comité van de Regio's, biedt een onschatbaar platform voor discussie en debat over de wijze waarop de investeringsstrategieën van de lidstaten voor Europese regionale steun zullen bijdragen aan de verwezenlijking van de Europese doelstellingen en de regio's weer aan het groeien zullen krijgen. De partnerschapsovereenkomsten en operationele programma’s worden momenteel geanalyseerd door de diensten van de Commissie, zodat er een realistisch en doeltreffend plan is om de middelen optimaal te gebruiken.

  Onder het motto "Samen groeien — Slim investeren ten behoeve van mensen" komen vertegenwoordigers van regionale en lokale overheden in de EU samen met deskundigen, beleidsmakers en beroepsbeoefenaars uit de publieke en de private sector. Een belangrijk thema tijdens het evenement is de versterking van de institutionele capaciteit van de nationale autoriteiten, die volgens het in juli 2014 gepubliceerde Zesde Cohesieverslag in 2014-2020 hun investeringen met 70 % zullen opvoeren, wat blijk geeft van het toenemende belang van goed bestuur om een efficiënt gebruik van de overheidsmiddelen te waarborgen.

  Meer informatie:

 • Panorama 50 - Op weg naar meer innovatie

  (22/09/2014)

  De herfsteditie van Panorama bevat diverse speciale artikelen ter viering van de 50ste editie van het tijdschrift. In eerste instantie is er een exclusief interview met commissaris Johannes Hahn, waarin hij terugkijkt op de wijzigingen in het cohesiebeleid die er tijdens zijn termijn zijn doorgevoerd. Er is een uitvoerig artikel over het onlangs gepubliceerde 6de cohesieverslag. Hierin wordt gekeken naar hoe het cohesiebeleid bijdraagt aan het herstel van Europa na de economische crisis en de bevordering van innovatie en groene groei. Het laatste nieuws over de goedkeuring van partnerschapsovereenkomsten is gericht op Griekenland: een vertegenwoordiger van het Griekse ministerie van Ontwikkeling en Concurrentie licht de voorbereidingen voor de nieuwe investeringsperiode toe.

  Elders in de editie blikken we vooruit op de OPEN DAYS in Brussel, wordt de vooruitgang van de stedelijke agenda van de EU tegen het licht gehouden, gaan we in detail in op de doelstellingen van het Europees Sociaal Fonds en maken we een profielschets van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC).

  Ook is er een speciale sectie met lezersbijdragen. Hierin kunnen diverse vertegenwoordigers van gedachten wisselen over Panorama en welke richting het tijdschrift in de toekomst moet opgaan. Verder treft u de gebruikelijke selectie van nieuwsberichten en projectbeschrijvingen uit de gehele EU.

  Panorama 50 - Op weg naar meer innovatie

 • Investeringen in blijvende groei en werkgelegenheid: ontwikkeling en goed bestuur staan centraal op het 6de Cohesieforum, op 8-9 september 2014 te Brussel

  (04/09/2014)

  Op 8-9 september vindt het 6de Cohesieforum plaats te Brussel. Op het forum zal worden gekeken naar de effecten van het EU-cohesiebeleid bij de bevordering van groei en werkgelegenheid in de Europese regio´s en steden. Met een totale begroting van ongeveer 352 miljard EUR voor de financiële periode 2014-2020 speelt het cohesiebeleid op tal van gebieden een cruciale rol voor duurzame groei op de lange termijn. Daarbij gaat het onder meer om innovatie, ondersteuning van kmo´s, verbetering van de kwalificaties van mensen, sociale inclusie en energie. 

  Op het Cohesieforum, dat om de twee jaar wordt georganiseerd, komen de belangrijkste beleidsmakers en politieke spelers uit de EU-lidstaten bijeen om te beoordelen in hoeverre de doelstellingen van het cohesiebeleid ook echt worden verwezenlijkt. Het thema van dit jaar is „Investeringen voor banen en groei: bevordering van ontwikkeling en goed bestuur in de regio´s en steden van de EU”.De behoefte aan goed bestuur – zowel in de zin van efficiënter en transparanter openbaar bestuur als een gezond macro-economisch beleid – wordt als cruciaal beschouwd om een hoge mate van groei en welvaart te bereiken. 

  Diverse belangrijke vertegenwoordigers op EU-, nationaal en regionaal niveau zijn bij dit tweedaagse evenement aanwezig om te discussiëren over de doelmatigheid van het cohesiebeleid en te kijken hoe de ongelijkheid tussen de Europese regio´s kan worden teruggebracht.

  U kunt de debatten zelf volgen op basis van live streaming.

  Meer informatie:

 • Europese Commissie keurt partnerschapsovereenkomst met Nederland goed voor het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen voor groei en banen in de periode 2014-2020

  (22/08/2014)

  De Europese Commissie heeft een partnerschapsovereenkomst met Nederland goedgekeurd waarin de strategie voor het optimaal gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen in het hele land is bepaald. De overeenkomst van vandaag maakt de weg vrij voor een totaalbedrag van 1,4 miljard euro aan investeringen in het kader van het cohesiebeleid in de periode 2014-2020 (lopende prijzen, inclusief financiering in het kader van Europese territoriale samenwerking en de toewijzing voor het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief). Nederland ontvangt tevens 607 miljoen euro voor plattelandsontwikkeling en 102 miljoen euro voor visserij en de maritieme sector.

  De EU-investeringen zullen de werkloosheid helpen aanpakken en het concurrentievermogen en de economische groei bevorderen doordat steun wordt verleend aan innovatie, opleiding en scholing in steden en plattelandsgebieden. Bovendien zal ondernemerschap worden bevorderd, sociale uitsluiting worden bestreden en worden bijgedragen aan de ontwikkeling van een milieuvriendelijke en hulpbronnenefficiënte economie.

  Naar aanleiding van de goedkeuring zei Johannes Hahn, commissaris voor regionaal beleid: "Met het krachtige en strategische investeringsplan dat wij vandaag hebben goedgekeurd, wordt Nederland op weg geholpen om in de komende tien jaar banen en groei te creëren. Uit deze partnerschapsovereenkomst blijkt dat de Europese Commissie en Nederland samen vastbesloten zijn de EU-financiering zo efficiënt mogelijk te besteden. Onze investeringen moeten volgens het nieuwe cohesiebeleid strategisch zijn en zullen met name gericht zijn op de reële economie, duurzame groei en investeringen in mensen. Daarbij moet kwaliteit, en niet snelheid, vooropstaan en in de komende maanden zullen wij ons inzetten om te onderhandelen over zo goed mogelijke investeringen door de Europese structuur- en investeringsfondsen in 2014-2020. Om te zorgen voor programma's van goede kwaliteit, is inzet van alle partijen nodig."

  Meer informatie:

   

 • Energie-efficiëntie, werkgelegenheid en kmo's centraal in het cohesiebeleid van de EU voor 2014‑2020, zo blijkt uit nieuw verslag van de Europese Commissie

  (23/07/2014)

  Uit het vandaag gepubliceerde zesde verslag over de economische, sociale en territoriale cohesie blijkt dat het cohesiebeleid van de EU bijdraagt tot de verwezenlijking van de groeidoelstellingen van de Europa 2020‑strategie door het scheppen van banen en het verminderen van ongelijkheden in Europa. Vooruitkijkend naar de periode 2014‑2020 wordt in het verslag beschreven hoe investeringen gericht zullen worden op cruciale gebieden zoals energie-efficiëntie, werkgelegenheid, sociale integratie en kmo’s om de burgers optimaal te laten profiteren van de investeringen.

  Het verslag geeft een analyse van de toestand van de cohesie in de Unie en wijst op de problemen waarmee nationale, regionale en lokale overheden geconfronteerd worden bij het aanpakken van de gevolgen van de financiële en economische crisis. In het bijzonder wordt in het verslag geconstateerd dat het cohesiebeleid de dramatische daling van overheidsinvesteringen heeft verzacht, door hoognodige investeringen te doen in veel lidstaten en te zorgen voor de essentiële financiële stabiliteit om particuliere investeringen aan te trekken.

  De investeringen in het kader van de huidige financieringsronde, 2014-2020, zullen naar verwachting zelfs nog verder gaan met veel meer nadruk op belangrijke sectoren als de koolstofarme economie, concurrentievermogen van kmo’s, innovatie en werkgelegenheid en sociale integratie. De investeringen in het kader van het cohesiebeleid van de EU zullen meer dan 38 miljard euro beschikbaar stellen ter ondersteuning van de overgang naar een milieuvriendelijkere economie, door middel van investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie – ter vergelijking: in 2007-2013 werd 16,6 miljard euro geïnvesteerd in de koolstofarme economie. In overeenstemming met de uitgavenplannen en partnerschapsovereenkomsten van de lidstaten wordt tot 33 miljard euro (een stijging van bijna 10 miljard euro) aangewend om de Europese kmo’s te helpen concurrerender te worden. Er zal meer dan 80 miljard euro worden geïnvesteerd in menselijk kapitaal via het Europees Sociaal Fonds en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief.

  In zijn reactie op het verslag zei de commissaris voor Regionaal beleid: "Uit het verslag van vandaag blijkt duidelijk dat het cohesiebeleid een modern en flexibel middel is geworden voor de aanpak van de verschillende uitdagingen waar Europeanen mee geconfronteerd worden. Het is het investeringsmechanisme van Europa: reactief in geval van crisis, maar strategisch wat het scheppen van groei en broodnodige werkgelegenheid betreft. De tijden van enorme subsidies voor wegen en bruggen zijn voorbij; veel lidstaten hebben hun achterstand op het gebied van infrastructuur bijna ingehaald. Investeringen die zijn gericht op innovatie en groene groei zorgen voor duurzame banen en stimuleren het concurrentievermogen van onze regio’s. Maar de crisis heeft veel regio’s en steden getroffen. Er bestaan nog steeds verschillen en er moet nog veel werk worden verricht. Deze middelen moeten bedachtzaam worden besteed om te zorgen voor de best mogelijke resultaten, vooral in de regio’s en steden waar de nood het hoogst is."

  Meer informatie:

  Persbericht

  EU-cohesiebeleid – Zesde cohesieverslag

 • Commissaris Hahn vraagt Europeanen een stedelijke agenda voor de EU te helpen ontwikkelen

  (22/07/2014)

  Johannes Hahn, Europees commissaris voor Regionaal Beleid, vraagt de Europese burgers hun mening te geven over een Europese stedelijke agenda — hoe die agenda er moet uitzien en hoe hij moet worden uitgevoerd. De Europese Commissie heeft onlangs een officiële mededeling over het thema bekendgemaakt. De commissaris roept nu alle betrokken partijen en stadsbewoners op aan de openbare raadpleging deel te nemen. De oproep volgt op de groeiende vraag naar meer betrokkenheid van de steden bij het ontwerp van EU-beleidsmaatregelen en naar meer samenhang in de wijze waarop de Europese instellingen stedelijke problemen aanpakken.

  De mededeling van de Commissie "De stedelijke dimensie van het EU-beleid" beschrijft de situatie van de Europese steden, het stedelijk beleid in de lidstaten en de wereldwijde dimensie van urbanisatie. Benadrukt wordt dat een Europese stedelijke agenda de algemene doelstellingen van de EU moet weerspiegelen en ook het nationale beleid in de lidstaten moet aanvullen.

  Volgens commissaris Hahn, die verantwoordelijk is voor het regionaal en stedelijk beleid van de EU, "kunnen we Europa's uitdagingen niet aangaan en de doelstellingen van de EU niet verwezenlijken als de problemen in de steden – van milieuverontreiniging tot armoede, van werkloosheid tot energie – niet worden opgelost. Een Europese stedelijke agenda moet het subsidiariteitsbeginsel respecteren maar het EU-beleid waar mogelijk verbeteren door de stedelijke dimensie te versterken en de Europese steden een grotere rol als partners van de EU toe te kennen. De vandaag gestarte raadpleging vormt een belangrijke stap om dit doel te bereiken.”

  Meer informatie:

  Persbericht en Memo

  Tot 26 september 2014 kan aan de openbare raadpleging worden deelgenomen

  Mededeling van de Commissie "De stedelijke dimensie van het EU-beleid"

  Twitter @EU_Regional @JHahnEU #eucities

 • Panorama 49 – Opzetten van partnerschappen

  (18/07/2014)

  De zomereditie van Panorama bevat het laatste nieuws over de vooruitgang die is geboekt bij het sluiten van partnerschapsovereenkomsten en gaat in detail in op de eerste overeenkomst die is gesloten – door Denemarken – aan de hand van interviews met de leidinggevenden van de Deense beheersinstanties. Ook kijken we terug naar tien jaar uitbreiding. Dit doen we aan de hand van een overzicht van de vooruitgang die is geboekt door de lidstaten die sinds 2004 tot de Unie zijn toegetreden en kijken we naar hoe deze landen hebben geprofiteerd van het cohesiebeleid.

  Elders in de uitgave beschrijven we de belangrijke nieuwe bestuursrichtsnoeren en ‑hulpmiddelen die zijn ontworpen ter bestrijding van fraude. We bieden een kijkje achter de schermen bij het Comité van de regio’s tijdens de viering van hun twintigjarig bestaan en besteden aandacht aan het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij bij diens ondersteuning van kustbedrijven en gemeenschappen. Ook brengen we verslag uit van het World Urban Forum in Medellín, dat werd bijgewoond door eurocommissaris Hahn.

  Evenals in eerder edities is er een bijdrage aan het debat van onze lezers in de sectie In Your Own Words (in uw eigen woorden). Hier kunnen vertegenwoordigers van lidstaten, regio’s en verenigingen uit geheel Europa van gedachten wisselen over de hervorming en wat ze hopen voor de nieuwe financieringsperiode. Verder treft u de gebruikelijke selectie van nieuwsberichten en projectbeschrijvingen uit de gehele EU. Deze editie van Panorama zal in de maand augustus in 23 talen beschikbaar worden gemaakt.

  Panorama 49 – Opzetten van partnerschappen

 • Commissie wijst naar innovatiehervormingen voor het doorzetten van economische groei

  (16/06/2014)

  In de EU-begroting voor 2014-2020 is een duidelijke omslag zichtbaar naar O&I en andere groeibevorderende maatregelen; zo is de begroting voor Horizon 2020, het nieuwe EU-programma voor onderzoek en innovatie, reëel met 30 % verhoogd. Daarnaast wordt naar verwachting 83 miljard EUR geïnvesteerd in O&I en in het mkb via de nieuwe Europese structuur- en investeringsfondsen.

  De Europese Commissie heeft benadrukt hoe belangrijk investeringen en hervormingen in onderzoek en innovatie (O&I) zijn voor economisch herstel in de Europese Unie, en voorstellen gedaan om de lidstaten te helpen hun begrotingen zo effectief mogelijk te gebruiken, in een tijd dat veel landen nog steeds moeten bezuinigen. Dat meer investeren in O&I een positief effect heeft op groei is bekend, en bovendien zijn betere en efficiëntere overheidsuitgaven op het gebied van O&I ook van cruciaal belang voor als Europa haar leidende positie in verscheidene kennisvelden en belangrijke technologieën wil behouden of die wil behalen. De Commissie heeft toegezegd de lidstaten te steunen bij O&I-hervormingen die het beste aan hun behoeften beantwoorden, en biedt daarbij beleidsondersteuning, gegevens van hoogwaardige kwaliteit en voorbeelden van beste praktijken.

  Persbericht

  MEMO

 • Houd je camera in de aanslag en grijp deze kans om fotoapparatuur ter waarde van € 1 000, plus een reisje naar Brussel te winnen!

  (12/06/2014)

  Deze zomer wordt de derde jaarlijkse fotowedstrijd „Europa in mijn regio” gehouden. Ook dit jaar is het de bedoeling om mensen bewuster te maken van projecten die financiering hebben ontvangen in het kader van het regionaal beleid van de EU.

  Net als in andere jaren wordt de wedstrijd gehouden via de Facebook-pagina van de Europese Commissie.De wedstrijd gaat in op 12 juni en inzendingen kunnen worden ingediend tot maandag 25 augustus 2014 (om 12.00 uur). De honderd foto’s met het grootste aantal stemmen, plus maximaal vijftig ‘wildcards’ (foto’s die niet zijn opgenomen in de eerste groep met de meeste stemmen) worden voorgelegd aan een jury van drie professionele fotografen. Deze zullen drie winnaars selecteren.De winnaars ontvangen hun prijzen – een reisje naar Brussel en een tegoedbon ter waarde van € 1 000 aan digitale camera-apparatuur – tijdens de OPEN DAYS 2014 in oktober.

  Om te zorgen voor meer aandacht en shares, kunt u de officiële hashtag van de wedstrijd gebruiken wanneer u uw inzending deelt op Facebook of Twitter: #EUmyRegion.

  De Facebook-app is alleen beschikbaar in het Engels.

 • Het Directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling presenteert haar gloednieuw stripalbum "Partners"

  (11/06/2014)

  Het Directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling heeft zojuist een gloednieuw stripalbum "Partners" gepubliceerd dat het Europees regionaal en stedelijk beleid presenteert via 6 verhalen bedoeld voor het jong publiek. De thema's die belicht worden in het stripalbum zijn: onderzoek en innovatie, stedelijke ontwikkeling, milieu, steun aan KMOs, sociale inclusie, ICT, samenwerking tussen de regio's, transport, solidariteit tussen de regio's in geval van natuurrampen etc. Deze verhalen uit het leven gegrepen van mannen en vrouwen zijn geïnspireerd door concrete projecten gefinancierd door de EU en tonen de bijdrage van de Europese Unie om de verschillen in levensstandaard in Europa te verminderen en de regio's te ondersteunen in hun ontwikkeling.

  Het stripalbum is beschikbaar in het NL, FR en EN en kan via de EU Bookshop besteld worden.

  Video Teaser

 • Nieuwe informatiebladen per land bevatten details over de resultaten en toekomstplannen van het cohesiebeleid

  (21/05/2014)

  Op de website van het DG REGIO zijn nu per land nieuwe informatiebladen beschikbaar. Deze bieden belangrijke informatie over de plannen van elke lidstaat voor de financieringsperiode 2014-2020, inclusief specificaties van de toegewezen financieringsbedragen uit hoofde van het cohesiebeleid en de belangrijkste investeringsprioriteiten. Deze informatiebladen vormen een momentopname van de resultaten die tot nu toe zijn geboekt en verwijzen naar een aantal succesvolle projecten uit de periode 2007-2013. 

  Alle informatiebladen kunnen vanaf de website van het DG REGIO worden gedownload als pdf-bestand. Elk informatieblad is verkrijgbaar in zowel het Engels als de officiële ta(a)l(en) van de lidstaat.

  Daarnaast zijn er in alle talen algemene informatiebladen beschikbaar die aan de hand van vragen en antwoorden informatie bieden over de hervormingen van het cohesiebeleid in de nieuwe periode. Deze informatiebladen geven uitleg over de grondbeginselen van het beleid en bevatten de contactgegevens voor verdere informatie en financieringsaanvragen.

 • Europese territoriale samenwerking in de schijnwerpers: vier grenzen, vier problemen, vier oplossingen

  (16/05/2014)

  Een derde deel van de EU-burgers woont en werkt in een grensregio. Om te laten zien hoe het regionale beleid van de EU hen lokaal helpt oplossingen te vinden voor de specifieke uitdagingen waarmee zij te maken krijgen, wordt een evenement georganiseerd over Europese territoriale samenwerking (ETC).

  Van 2007 tot en met 2013 werden meer dan 8 000 ETC-projecten in de regio’s van Europa gesteund — zowel in EU-lidstaten als in derde landen. De meeste hiervan waren gericht op de zestig binnengrenzen van de EU en de burgers die rondom die grenzen leven. Met een relatief klein budget leveren deze projecten veel concrete resultaten op: zij nemen belemmeringen weg voor meer veiligheid, beter vervoer en onderwijs, betere energievoorziening, gezondheidszorg en opleiding en het scheppen van banen.

  Op 19 en 20 mei vindt in Brussel de jaarlijkse bijeenkomst plaats van de beheersautoriteiten voor de programma's inzake Europese territoriale samenwerking, die toezien op deze projecten. Daarbij zijn ook personen aanwezig die profijt hebben gehad van en hebben deelgenomen aan vier toonaangevende grensoverschrijdende regionale projecten. Deze artsen, politiemensen, ambachtslieden en studenten zullen zich vanuit verschillende delen van de EU voegen bij vertegenwoordigers van grensregio’s, waaronder de Vereniging van Europese grensregio’s, om hun ervaringen te delen over hoe de grensoverschrijdende EU-projecten ertoe hebben bijgedragen aangelegenheden op het gebied van braindrain, veiligheid, gezondheidszorg, werkloosheid en gebrek aan diploma's aan te pakken.

  Persbericht

  Programma van het evenement op 19 mei

  Europese territoriale samenwerking

  Voorbeelden van grensoverschrijdende projecten

 • Regionaal beleid gaat verder met het stimuleren van de groei in Midden- en Oost-Europa, ook na de tiende verjaardag van de historische vijfde uitbreiding

  (01/05/2014)

  Op 1 mei 2004 verwelkomde de Europese Unie tien nieuwe lidstaten: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en de Tsjechische Republiek. Dit was een historische stap, waarbij het aantal lidstaten toenam van 15 tot 25. De bevolking van de Unie nam enorm toe en in één klap werd het grootste gemeenschappelijke handelsblok ter wereld gecreëerd. In de zin van culturele, sociale en economische integratie was de uitbreiding niet alleen belangrijk vanuit het gezichtspunt van de „nieuwe landen”, maar ook vanuit dat van de gehele EU. Het vormde een van de belangrijkste gebeurtenissen in de recente geschiedenis.

  De afgelopen tien jaar hebben de regionale economieën van de recentelijk toegetreden lidstaten enorm kunnen profiteren van het EU-cohesiebeleid. Sterker nog, naar schatting zal het bruto binnenlands product in de 12 nieuwe lidstaten (met inbegrip van Bulgarije en Roemenië, die in 2007 toetraden) gedurende de uitvoeringsfase van de programma’s in het kader van het huidige cohesiebeleid (d.w.z. tussen 2007 en 2016) elk jaar met ongeveer 1,5 % toenemen. Als gevolg van het langdurige effect van deze positieve structurele economische verandering, loopt de algehele impact op tot een groei van het bbp met 2,4 % per jaar tussen 2007 en 2025.

  De investeringen uit hoofde van het Cohesiebeleid in deze landen hebben ondersteuning geboden aan nieuwe innovatieve bedrijven en waardevolle, duurzame banen gecreëerd voor de toekomst. Zo kregen afgelegen gebieden breedbandverbindingen, werd de strijd tegen de „braindrain” aangegaan en werden er belangrijke transportverbindingen aangelegd, die bijdragen aan het concurrentievermogen van de regio’s.

  Daarnaast vertegenwoordigt de financiering uit hoofde van het cohesiebeleid voor de meeste van deze lidstaten een belangrijke overheidsinvestering – in sommige gevallen van meer dan 90 %. Al met al is er uit hoofde van het EU-cohesiebeleid reeds 117,5 miljard euro in deze lidstaten geïnvesteerd.

  Ter ere van het speciale jubileum organiseren de vertegenwoordigingen van de Europee Commissie in de lidstaten, samen met hun lokale partners, een reeks activiteiten en festiviteiten, variërend van debatten, conferenties tot evenementen, tentoonstellingen, video-testimonials, fotowedstrijden etc.

  Meer informatie:

  Vertegenwoordigingen van de Europese Commissie in de lidstaten

  Informatiebladen over het cohesiebeleid per lidstaat

  Investeringen uit hoofde van het cohesiebeleid in lidstaten die na 2004 tot de EU zijn toegetreden

  Cyprus

  Tsjechische Republiek

  Estland

  Hongarije

  Letland

  Litouwen

  Malta

  Polen

  Slowakije

  Slovenië

 • Partnerschapsovereenkomsten en operationele programma's – stand van zaken

  (30/04/2014)

  De Europese Commissie analyseert momenteel de officiële partnerovereenkomsten (PO’s) die ze heeft ontvangen van 28 lidstaten, alsmede de ontwerpversies van operationele programma’s (OP’s) uit hoofde van het cohesiebeleid die ze heeft ontvangen van 10 lidstaten, waarin deze lidstaten hun investeringsplannen voor structurele fondsen en investeringsfondsen voor de programmaperiode 2014-2020 uiteenzetten.

  De PO’s en OP’s zijn afkomstig van:

  • Polska: PO 10/01 en alle 22 ingediende OP’s
  • France: PO 14/01 en 25 ingediende OP
  • Latvija: PO 15/02 en 1 ingediende OP
  • Portugal: PO 04/02 en alle 12 ingediende OP
  • Lietuva: PO 04/01 en 1 ingediende OP
  • Slovensko: PO 14/02
  • Suomi/Finland: PO 17/02 en 1 ingediende OP
  • Deutschland: PO 26/02 en 6 ingediende OP’s
  • Eesti: PO 28/02 en 1 ingediende OP
  • Danmark: PO 04/03 en beide ingediende OP’s
  • Magyarország: PA 07/03
  • Nederland: PO 10/03 en alle 5 ingediende OP’s
  • România: PO 01/04
  • Malta: PO 01/04
  • България/Bulgaria: PO 02/04
  • Slovenija: PO 10/04
  • Sverige: PA 17/04
  • Κύπρος: PA 17/04
  • Ceská republika: PA 17/04
  • Österreich: PA 17/04
  • United Kingdom: PA 17/04
  • Ελλάδα: PA 17/04
  • Italia: PA 22/04
  • España: PA 22/04
  • Hrvatska: PA 22/04
  • Éire/Ireland: PA 22/04
  • Belgien/Belgique/België: PA 23/04
  • Luxembourg: PA 30/04

  Verder is er ook één OP voor ETS (Europese territoriale samenwerking) (NL-DE) ingediend.

  De Commissie heeft benadrukt dat een strategische aanpak van de aanwending van de fondsen essentieel is en dat kwaliteit belangrijker is dan snelheid.

  De Commissie zal de partnerschapsovereenkomsten steeds grondig analyseren en haar bevindingen aan de lidstaten doorgeven.

  De eerste goedkeuringen worden verwacht in mei; in de herfst zal de rest volgen.

 • Hervormd cohesiebeleid 2014-2020 nader toegelicht in Panorama

  (08/04/2014)

  De wintereditie van Panorama heeft als hoofdthema het hervormd cohesiebeleid 2014-2020. In de editie wordt in detail gekeken naar wat dit betekent voor alle belanghebbenden.In een exclusief interview zet voorzitter van de Europese Commissie Barroso uiteen hoe het hervormde cohesiebeleid bijdraagt aan het creëren van groei en banen en het verwezenlijken van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie.

  Daarnaast is er een bijdrage aan het debat van onze lezers in een extra grote aflevering van In Your Own Words (in uw eigen woorden). In deze sectie kunnen vertegenwoordigers van lidstaten, regio’s en verenigingen uit geheel Europa van gedachten wisselen over de hervorming en wat ze hopen voor de nieuwe financieringsperiode.

  Elders in deze editie bespreken we de belangrijkste punten van de hervorming en de thematische prioriteiten, is er een beschrijving van de goedkeuring van de begroting vanuit het gezichtspunt van het Europees Parlement, geven we informatie over hoe u financiering kunt aanvragen en geven we een overzicht van de communicatiestrategieën en -verplichtingen.Verder treft u de gebruikelijke selectie van nieuwsberichten en projectbeschrijvingen uit de gehele EU.

 • Een innovatiever Europa met nog steeds grote regionale verschillen

  (04/03/2014)

  Europa is de innovatiekloof met de Verenigde Staten en Japan aan het dichten, maar de prestaties van de afzonderlijke EU-lidstaten verschillen nog steeds sterk en worden slechts langzaam kleiner. Op regionaal niveau groeit de innovatiekloof en in bijna een op vijf
  EU-regio's zijn de prestaties op het vlak van innovatie verslechterd. Dit zijn de belangrijkste resultaten van het scorebord voor de Innovatie-Unie 2014 en het scorebord voor regionale innovatie 2014 van de Europese Commissie. De algemene rangschikking binnen de EU blijft relatief stabiel, met als koploper Zweden, gevolgd door Denemarken, Duitsland en Finland – de vier landen die het meest in onderzoek en innovatie investeren. De landen die hun positie het meest hebben verbeterd, zijn Portugal, Estland en Letland. De algehele vooruitgang werd vooral geboekt dankzij de openheid en aantrekkelijkheid van het onderzoekssysteem in de EU, de samenwerking op het vlak van bedrijfsinnovatie en de commercialisering van kennis zoals gemeten aan de inkomsten uit het buitenland uit licenties en octrooien. De stijging van de overheidsuitgaven voor onderzoek en ontwikkeling is echter geneutraliseerd door een daling van risicokapitaalinvesteringen en innovatiegerichte maar niet voor onderzoek en ontwikkeling bestemde investeringen in ondernemingen

   

  Press Release

  Memo

  Full report of the Innovation Union Scoreboard 2014

  Full report of the Regional Innovation Scoreboard 2014

 • Een stedelijke agenda van de EU voor de steden van morgen

  (14/02/2014)

  Europa's steden meer inspraak geven en de stedelijke agenda centraal stellen in de EU-beleidsvorming, dat is de centrale doelstelling van het forum "CiTIEs: Cities of Tomorrow: Investing in Europe" dat plaatsvindt op 17 en 18 februari in Brussel.

  Op initiatief van Europees commissaris voor Regionaal Beleid Johannes Hahn komen hoofdrolspelers op het vlak van het stedelijk beleid bijeen om de koers voor een nieuwe stedelijke agenda van de EU uit te stippelen. Met als achtergrond het feit dat ruim twee derde van de Europeanen in steden wonen, zullen zij tijdens het forum van gedachten wisselen over manieren om steden een prominentere plaats in het Europees beleid te geven, ervoor te zorgen dat de behoeften van steden beter worden begrepen en het beleid beter te coördineren. Het forum heeft eveneens tot doel de aandacht te vestigen op de belangrijke rol die steden kunnen spelen bij het bereiken van algemene Europese doelstellingen zoals de strijd tegen de klimaatverandering, werkloosheid en sociale uitsluiting.

  Uitgangspunt voor de discussies is een door de Europese Commissie opgesteld discussiestuk. Er zal een reeks evenementen plaatsvinden in samenwerking met belangrijke betrokkenen, waaronder talrijke stedelijke deskundigen, verenigingen van steden, plaatselijke overheden en vertegenwoordigers van nationale ministeries. Naar verwachting zullen de burgemeesters van de 16 EU-hoofdsteden die aan het forum deelnemen, zich aansluiten bij de oproepen van de lidstaten voor een coherente Europese stedelijke agenda.

  Meer informatie:

   

 • Regio's dingen naar titel "Europese Ondernemende Regio 2015"

  (03/02/2014)

  Het Comité van de Regio's (CvdR) nodigt EU-regio's uit om mee te dingen naar de titel "Europese Ondernemende Regio (EOR) van het jaar 2015", een onderscheiding voor de meest toekomstgerichte steden en regio's in Europa. De inschrijvingstermijn loopt tot 31 maart 2014. Het startschot voor de vijfde editie van deze wedstrijd werd gegeven door Luc Van den Brande (BE/EVP), voorzitter van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (vleva), tijdens de Assemblee van Europese kmo's in Vilnius. 

  De onderscheiding "Europese Ondernemende Regio" wordt uitgereikt aan EU-regio's die een bijzondere visie hebben op ondernemerschap en deze visie in praktijk brengen via concrete en meetbare acties. De regio's dienen ook bij te dragen aan de uitvoering van de "Small Business Act" voor Europa en optimaal gebruik te maken van de publieke middelen. Hun omvang, welvaartsniveau en bevoegdheden spelen in dit verband geen rol. De regio's met de meest overtuigende strategie worden onderscheiden met de titel "Ondernemende regio van het jaar". Het doel van dit initiatief is om alle Europese regio's aan te zetten tot dynamisch, milieuvriendelijk en ondernemend beleid. 

  "Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) zijn de motor achter het economisch herstel van Europa. Nationale, regionale en lokale overheden moeten de handen ineenslaan om de juiste omstandigheden te creëren waarin bedrijven kunnen floreren. Met dit initiatief worden Europese regio's beloond die er alles aan doen om een bedrijfsvriendelijk klimaat te scheppen. Wie het ondernemingspotentieel van zijn regio wil benutten raad ik aan mee te dingen naar de titel EOR 2015", aldus Van den Brande. 

  De prijswinnende regionale strategie wordt de komende twee jaar beoordeeld en de belangrijkste resultaten en prestaties zullen via het EOR-netwerk worden gedeeld en besproken met regionale en lokale overheden. 

  De uiterste termijn voor inschrijving is 31 maart 2014. Het inschrijvingsformulier, de in te vullen fact sheet en verdere informatie zijn te vinden op de EOR-website: www.cor.europa.eu/eer.

 • Europa’s streven om goed te presteren in een steeds concurrerender wereld

  (11/12/2013)

  Het verbeteren van de concurrentiepositie is een van de grote uitdagingen waar de Europese Unie voor staat op haar weg naar economisch herstel.Om die reden worden de lidstaten en de regio’s uit hoofde van het hervormde cohesiebeleid verplicht te investeren op dit vlak. Speciale aandacht moet daarbij uitgaan naar kmo’s.De laatste editie van euronews wordt in de nieuwsrubriek „Real Economy” het belang van concurrentievermogen tegen het licht gehouden – zowel voor ondernemingen als voor landen – en wordt uitgelegd waarom het zo belangrijk is voor Europa, wil het een belangrijke speler blijven op het mondiale toneel.

  In de editie wordt aandacht besteed aan de inspanningen op het vlak van concurrentievermogen in zowel Amsterdam als Brussel. In dat kader wordt een blik gegund in Leonidas, de oudste chocoladeproducent van die laatste stad, en wordt het concurrentievoordeel ervan nader verklaard.Tevens bevat de editie een interview met Emma Marcegaglia, voorzitter van Business Europe en mededirecteur van de Marcegaglia Group. Zij geeft haar visie op de concurrentievraagstukken waar Europa voor staat in de context van de mondiale economie.

  Bekijk de video: Real Economy „Europa’s streven om goed te presteren in een steeds concurrerender wereld"

 • Stimuleren van de Europese regio’s door innovatie

  (02/12/2013)

  Omdat de voorbereidingen voor de tenuitvoerlegging van het hervormde cohesiebeleid in de Europese lidstaten en regio’s op toeren beginnen te komen, staat „Real Economy”, de nieuwsrubriek van euronews, volledig in het teken van innovatie als katalysator voor groei en concurrentievermogen. In deze editie wordt onder meer commissaris Johannes Hahn ondervraagd over hoe de Europese structuur- en investeringsfondsen een verschil kunnen maken.Ongeveer een kwart van de huidige begroting van het regionale beleid van de EU is reeds bestemd voor innovatieprojecten. Commissaris Hahn benadrukt het belang dat de juiste voorwaarden aanwezig zijn voor investeringen in regio’s, met inbegrip van een innovatiestrategie en een helder beleid met een realistische visie van wat er kan worden bereikt.

  Uitgaande van de vooronderstelling dat innovatie uiteindelijk draait om het aanboren van nieuwe mogelijkheden, worden in de aflevering „Europe moves to promote regional growth and innovation"(Europa's maatregelen om regionale groei en innovatie te bevorderen) de prestaties en uitdagingen van de regio’s tegen het licht gehouden, bijvoorbeeld in Andalusië in Spanje. Ook wordt er gekeken naar de achtergronden van het succes van projecten die uitgaan van een grensoverschrijdende benadering.Kijk hier naar: Real Economy - "Europe moves to promote regional growth and innovation".

 • Heroriëntatie EU-cohesiebeleid voor optimaal effect op groei en werkgelegenheid: de hervorming in tien punten

  (19/11/2013)

  Binnen de EU-begroting voor 2014-2020 zal in het kader van het cohesiebeleid 325 miljard EUR worden geïnvesteerd in de Europese lidstaten, regio’s en steden. Daarmee wil de EU haar doelstellingen op het gebied van groei en werkgelegenheid bereiken en klimaatverandering, energie-afhankelijkheid en sociale uitsluiting aanpakken. Als ook de nationale bijdragen van de lidstaten en het hefboomeffect van de financiële instrumenten worden meegerekend, zal het totale effect waarschijnlijk meer dan 500 miljard EUR bedragen. Door de hervorming van het cohesiebeleid zullen deze investeringen maximaal effect sorteren en tegemoetkomen aan de specifieke behoeften van regio’s en steden. De kernpunten van de hervorming zijn:

  1. Er wordt in alle regio’s van de EU geïnvesteerd en het steunniveau en de nationale bijdragen (het medefinancieringspercentage) worden aangepast aan hun ontwikkelingsniveau:

  Minder ontwikkelde regio’s (bbp < 75 % van het EU-27-gemiddelde)

  Overgangsregio’s (bbp 75 % tot 90 % van het EU-27-gemiddelde)

  Meer ontwikkelde regio’s (bbp > 90 % van het EU-27-gemiddelde)

  2. De middelen worden op de belangrijkste groeisectoren toegespitst: de investeringen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zullen op vier prioritaire vlakken gericht zijn: innovatie en onderzoek, de digitale agenda, steun voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en de koolstofarme economie, al naargelang de categorie van regio (minder ontwikkelde regio's: 50 %, overgangsregio's: 60 %, en meer ontwikkelde regio's: 80 %). Voor deze sectoren zal ongeveer 100 miljard EUR worden uitgetrokken, waarvan ten minste 23 miljard EUR zal worden gebruikt om de overgang naar een koolstofarme economie te ondersteunen (efficiënt energiegebruik en hernieuwbare energiebronnen). Daarnaast bestaan er afzonderlijke verplichtingen om hieraan EFRO-middelen te besteden (minder ontwikkelde regio's: 12 %, overgangsregio's: 15 %, en meer ontwikkelde regio's: 20 %).

  Ongeveer 66 miljard EUR uit het Cohesiefonds zal worden gericht op de versterking van het trans-Europese vervoersnet en essentiële infrastructuurprojecten voor het milieu.

  Het cohesiebeleid zal door middel van het Europees Sociaal Fonds (ESF) een belangrijke bijdrage leveren aan de EU-prioriteiten op het gebied van de werkgelegenheid, bijvoorbeeld in de vorm van onderwijs, opleiding, een leven lang leren en sociale inclusie (in elke lidstaat moet minstens 20 % van het ESF aan deze doelstelling worden besteed). De ESF-toewijzingen worden vastgesteld op basis van de behoeften van elke lidstaat, waarbij wordt uitgegaan van een vooraf bepaald minimumbedrag: dit levert een totaal van ten minste 70 miljard EUR op. Het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, dat aan het ESF is gekoppeld en een waarde van 6 miljard EUR heeft, zal de uitvoering van de Jongerengarantie ondersteunen.

  3. Duidelijke, transparante en meetbare doelstellingen en streefcijfers wat betreft verantwoordingsplicht en resultaten: landen en regio’s moeten vooraf aankondigen welke doelstellingen zij met de beschikbare middelen willen bereiken en nauwkeurig aangeven hoe zij de vooruitgang bij de verwezenlijking van die doelstellingen willen meten. Hierdoor worden regelmatig toezicht en discussies mogelijk over de manier waarop de financiële middelen worden gebruikt. Dit zal betekenen dat tegen het einde van de periode extra middelen beschikbaar kunnen worden gesteld aan beter presterende programma’s door middel van een zogenaamde "prestatiereserve".

  4. Vaststelling van voorwaarden voordat middelen kunnen worden gebruikt, zodat investeringen effectiever worden. Noodzakelijke voorwaarden zijn bijvoorbeeld: "slimme specialisatie"-strategieën voor het in kaart brengen van specifieke sterke punten en potentieel, ondernemingsvriendelijke hervormingen, vervoersstrategieën, maatregelen ter verbetering van openbare-aanbestedingssystemen, de naleving van de milieu-wetgeving en strategieën ter bestrijding van jeugdwerkloosheid en vroegtijdige schooluitval en ter bevordering van gendergelijkheid en non-discriminatie.

  5. Een gemeenschappelijke strategie voor betere coördinatie en minder overlap: een gemeenschappelijk strategisch kader biedt de grondslag voor een betere coördinatie tussen de Europese structuur- en investeringsfondsen (EFRO, het Cohesiefonds en het ESF – de drie fondsen voor het cohesiebeleid – en de fondsen voor plattelandsontwikkeling en visserij). Dit sluit ook beter aan bij andere EU-instrumenten zoals Horizon 2020, de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen en het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie.

  6. Vermindering van administratieve lasten en vereenvoudiging van het gebruik van EU-investeringen dankzij gemeenschappelijke bepalingen voor alle Europese structuur- en investeringsfondsen, vereenvoudiging van de boekhoudregels, meer gerichte verslagleggingsvoorschriften en meer gebruik van digitale technologie ("e-cohesie").

  7. Versterking van de stedelijke dimensie van het beleid door vaststelling van een minimumbedrag aan EFRO-middelen dat moet worden uitgegeven aan geïntegreerde projecten in steden – bovenop overige uitgaven in stedelijke gebieden.

  8. Grensoverschrijdende samenwerking wordt gestimuleerd en het opzetten van grensoverschrijdende projecten wordt vergemakkelijkt. Daarnaast moet ervoor worden gezorgd dat macroregionale strategieën, zoals die voor de Donau en de Baltische Zee, door nationale en regionale programma’s worden ondersteund.

  9. Betere afstemming van het cohesiebeleid op de bredere economische governance van de EU: de programma’s moeten in overeenstemming zijn met de nationale hervormingsprogramma’s en de hervormingen volgen die in het kader van het Europees semester in de landenspecifieke aanbevelingen zijn vastgesteld. Indien nodig kan de Commissie de lidstaten vragen om – in het kader van de zogenaamde macro-economische conditionaliteit-clausule – programma’s te wijzigen om belangrijke structurele hervormingen te ondersteunen. In het uiterste geval kan zij fondsen opschorten indien de economische aanbevelingen herhaaldelijk ernstig worden geschonden.

  10. Een beter gebruik van financiële instrumenten wordt aangemoedigd om kmo's meer ondersteuning en toegang tot krediet te geven: leningen, garanties en aandelen- of risicokapitaal zullen door EU-fondsen worden ondersteund door middel van gemeenschappelijke regels, een verruiming van het toepassingsgebied voor het gebruik ervan en door stimulansen te bieden (bv. hogere medefinancieringspercentages). De nadruk op leningen in plaats van subsidies moet de kwaliteit van projecten verbeteren en subsidieafhankelijkheid ontmoedigen.

 • Eén biljoen euro om te investeren in Europa's toekomst – het begrotingskader van de EU voor 2014-2020

  (19/11/2013)

  Het Europees Parlement heeft vandaag het meerjarig financieel kader (MFK) van de EU voor 2014-2020 goedgekeurd. Hiermee is de weg geëffend voor een definitieve goedkeuring door de Raad in de komende weken en komt een einde aan tweeëneenhalf jaar van intensief onderhandelen sinds de Commissie op 29 juni 2011 haar voorstellen indiende.

  Dankzij het goedgekeurde meerjarig financieel kader 2014-2020 kan de Europese Unie 960 miljard EUR aan vastleggingen (1,00% van het bni van de EU) en 908,4 miljard EUR aan betalingen (0,95% van het bni) verrichten. De instrumenten voor onvoorziene omstandigheden (zoals de reserve voor noodhulp, het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, het EU-Solidariteitsfonds en het flexibiliteitsfonds) en het Europees Ontwikkelingsfonds worden niet meegerekend voor de maxima van het MFK. Als deze volledig worden aangesproken, gaat het om nog eens 36,8 miljard EUR (of 0,04% van het bni van de EU). In het EU-begrotingskader 2014-2020 worden investeringsprioriteiten vastgelegd die zijn gericht op duurzame groei, banen en concurrentievermogen, in lijn met de EU-groeistrategie Europa 2020.

  In totaal zal via het hervormde cohesiebeleid tot 366,8 miljard EUR1 ter beschikking kunnen worden gesteld voor investeringen in de regio's en steden van Europa en in de reële economie. Het zal het belangrijkste investeringsinstrument van de EU zijn om de Europa 2020-doelstellingen te verwezenlijken: groei en banen scheppen, de klimaatverandering en de energieafhankelijkheid aanpakken en de armoede en sociale uitsluiting terugdringen. Dit zal worden ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, dat zich zal concentreren op essentiële prioriteiten zoals steun aan kleine en middelgrote ondernemingen, waarvoor een verdubbeling van 70 miljard tot 140 miljard EUR over de periode van zeven jaar wordt beoogd. Er komt een grotere resultaatgerichtheid en een nieuwe prestatiereserve in alle Europese structuur- en investeringsfondsen om goede projecten te belonen. Tot slot zal efficiëntie in het cohesiebeleid, plattelandsontwikkeling en het visserijfonds ook worden gekoppeld aan de economische governance, teneinde de lidstaten te stimuleren om de EU-aanbevelingen in het kader van het Europees semester op te volgen.

  1. lopende prijzen. Equivalent in prijzen van 2011: 325 miljard EUR.

  Infographic : A reformed Cohesion Policy for Europe : the main investment policy for growth and jobs

  Heroriëntatie EU-cohesiebeleid voor optimaal effect op groei en werkgelegenheid: de hervorming in tien punten

  Persbericht

 • Uitkomsten van de conferentie op hoog niveau inzake slimme specialisatie

  (15/11/2013)

  Op 8 november jl. hebben het directoraat-generaal Regionaal Beleid van de Europese Commissie en de regering van Vlaanderen in Brussel een conferentie op hoog niveau inzake slimme specialisatie georganiseerd.De conferentie trok meer dan 500 deelnemers, die zich hebben gebogen over de vraag hoe regio’s hun regionale sterke punten kunnen vaststellen, ontwikkelen en uitbuiten teneinde hun concurrentiepositie te verbeteren.Deze zogeheten „slimme-specialisatiestrategieën” zijn bedoeld om alle regio’s in Europa te helpen hun innovatiepotentieel aan te boren door de middelen te richten op een beperkt aantal prioriteiten voor slimme groei.

  Tijdens zijn programmarede benadrukte Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, dat Europa een enorme stap voorwaarts moet maken op het gebied van innovatie. In dat licht feliciteerde hij het DG REGIO met zijn initiatief inzake slimme specialisatie.Hij gaf te kennen dat de Europese Raad een groot deel van zijn Raadsvergadering in februari volgend jaar zal wijden aan de industriële concurrentiepositie.Tevens riep hij alle relevante belanghebbenden, zoals onderzoekers, beleidsmakers en ondernemingen, op bij te dragen aan de ontwikkeling van regionale strategieën voor slimme specialisatie.

  Overige sprekers op hoog niveau waren onder meer eurocommissaris Hahn, eurocommissaris Geoghegan-Quinn, Kris Peeters, de minister-president van Vlaanderen, en Danuta Hübner, lid van het EP en voorzitter van de EP-commissie voor regionale ontwikkeling.Allen beklemtoonden de noodzaak om gebruik te maken van de meerwaarde van slimme specialisatie. Dit moet immers niet blijven bij een mooi voornemen op papier, maar uitgroeien tot een echt veranderingsproces.

  Tijdens de conferentie werd tevens een nieuwe reeks zeer innovatieve promotievideo’s van het DG REGIO vertoond, waarin de ontdekkingtocht van ondernemers en voorbeelden van slimme specialisatie in bepaalde regio’s worden getoond. Een van de video’s is een animatiefilm met de titel „The Kingdom of Smart”.

  Het definitieve verslag van de conferentie, inclusief alle conclusies, is binnenkort verkrijgbaar.Het programma, de voordrachten en videobeelden van de conferentie zijn reeds online beschikbaar.

 • Innovatiepotentieel voor groei benutten: commissaris Hahn zet EU-regio's aan tot actie

  (08/11/2013)

  Het belang van een beter concurrentievermogen van de Europese regio's door EU-investeringen en doelgerichte planning wordt vandaag onderstreept door Johannes Hahn, commissaris voor Regionaal Beleid. Als spreker op de conferentie "Regio's als motoren van nieuwe groei via slimme specialisatie" in Brussel spoort commissaris Hahn de regio's aan om uit te zoeken wat hun sterkste punten zijn en er de nodige middelen op te richten, om hun concurrentievoordeel te versterken. Op dit belangrijke evenement, dat wordt georganiseerd door het directoraat-generaal voor Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling van de Europese Commissie en door de regio Vlaanderen, wordt een beeld geschetst van hoe deze zogeheten "slimme specialisatiestrategieën" in de Europese landen en regio's worden ontwikkeld. De strategieën zijn een kernpunt van het nieuwe cohesiebeleid van de EU, en een noodzakelijke voorwaarde voor investeringen uit het Europees fonds voor regionale ontwikkeling.

  Het debat komt op een cruciaal moment, aangezien de voorstellen voor het nieuwe cohesiebeleid voor de periode 2014-2020 zich in de eindfase bevinden. Speerpunt van het nieuwe, hervormde beleid is de introductie van bepaalde voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat de financiële middelen kunnen worden gebruikt. Een van die voorwaarden is de ontwikkeling van een duidelijke en nauwkeurig ontworpen "slimme specialisatiestrategie" voor onderzoek en innovatie. Zo moet het gebruik van investeringen de komende 7 jaar worden begeleid, zodat duidelijke resultaten gegarandeerd kunnen worden behaald.

  Herman van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad, zal op de conferentie de hoofdrede houden. Naast commissaris Hahn zullen ook Danuta Hübner, voorzitter van de Commissie regionale ontwikkeling van het Europees Parlement, en Kris Peeters, minister-president van Vlaanderen, een toespraak houden. De conferentie is vooral gericht op beleidsmakers, onderzoekers en de industriesector op het gebied van onderzoek, innovatie en regionale ontwikkeling, en heeft als hoofdgedachte de grensoverschrijdende samenwerking en synergieën tussen bestaande strategieën te verkennen.

  Videos on Smart Specialisation

  The Kingdom of Smart
  The Kingdom of Smart
  Technological advancement in Flanders' health care system through Smart Specialisation
  Technological advancement in Flanders' health care system through Smart Specialisation
  Smart Specialisation for the shoe business in the Marche Region
  Smart Specialisation for the shoe business in the Marche Region
  Smart Specialisation in Poland takes off for the future through the Flaris project
  Smart Specialisation in Poland takes off for the future through the Flaris project
  Smart Specialisation: PLOCAN Oceanic Research Centre on the Canary Islands
  Smart Specialisation: PLOCAN Oceanic Research Centre on the Canary Islands

  Persbericht

  Meer informatie

 • Tweede Europese prijsvraag voor sociale innovatie

  (24/10/2013)

  Heeft u een plan om de hoge werkloosheid omlaag te brengen? Heeft u een idee hoe u de werkomstandigheden kunt verbeteren van mensen die vanwege hun sekse, leeftijd, maatschappelijke status of handicap vastzitten in een laagbetaalde baan? Weet u hoe u de kans op werk voor de 27 miljoen werklozen in Europa kunt verhogen? Dan is de tweede Europese prijsvraag voor sociale innovatie iets voor u!

  Met deze prijsvraag ter nagedachtenis aan Diogo Vasconcelos wordt iedereen opgeroepen om nieuwe oplossingen aan te dragen om de werkloosheid terug te dringen en de desastreuze gevolgen daarvan voor onze economie en samenleving zoveel mogelijk te beperken. Sociale innovatie is niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk.

  Het maakt niet uit of u al iemand bereid heeft gevonden in uw ideeën investeren. Onze "Social Innovation Academy" kan u daarbij helpen. De drie winnende projecten ontvangen een prijs van 30 000 euro.

  Maar dat is nog niet alles. De winnaars van de eerste editie zullen bevestigen dat zij dankzij de prijsvraag hun idee verder konden uitwerken, hun project beter konden onderbouwen en, last but not least, meer mensen hebben bereikt.

  Tweede Europese prijsvraag voor sociale innovatie

 • OPEN DAYS: Europa's regio's en steden zetten koers naar 2020 en investeren in groei

  (04/10/2013)

  Meer dan 5500 vertegenwoordigers van regio's en steden uit heel Europa zullen van gedachten wisselen over de vraag hoe de volgende generatie investeringen in het kader van het regionaal beleid van de EU Europa opnieuw op weg kan helpen naar groei en meer werkgelegenheid en concurrentievermogen.

  De 11e "OPEN DAYS – de Europese week van regio's en steden" hebben van 7 tot 10 oktober plaats in Brussel. Het vierdaagse evenement is het grootste in zijn soort en brengt beleidsmakers, politici en deskundigen samen om belangrijke uitdagingen voor het regionaal beleid van de EU te bespreken. Het evenement heeft plaats op een ogenblik dat de laatste hand aan fundamentele hervormingen van het beleid wordt gelegd en de planning voor de programma's voor 2014-2020 zich in een kritieke fase bevindt. Het evenement wordt in goede banen geleid door Johannes Hahn, EU-commissaris voor regionaal beleid, en Ramón Luis Valcárcel, voorzitter van het Comité van de Regio's, en geopend door José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie.

  Tijdens de openingsplechtigheid vindt een paneldiscussie plaats over de centrale rol van het regionaal beleid van de EU ter bevordering van het economisch herstel en de groei in Europa.

  Aan de vooravond van het evenement verklaarde commissaris Hahn: "Tijdens deze OPEN DAYS wordt de basis gelegd voor onze investeringen en plannen voor de volgende zeven jaar. OPEN DAYS 2013 komt op een beslissend moment voor het regionaal beleid van de EU. De onderhandelingen over de hervormingen van het beleid bevinden zich in het eindstadium en de regio's werken zeer nauw met de diensten van de Commissie samen om hun strategieën voor de volgende generatie programma's voor te bereiden en voor te stellen. Ons nieuw hervormd beleid biedt de regio's echte kansen om in toekomstige groei en welvaart te investeren. Het gaat erom de aandacht op de investeringsprioriteiten toe te spitsen maar tegelijkertijd voort te bouwen op de kracht van onze steden en regio's. Ik kijk uit naar onze discussies over hoe het regionaal beleid onze steden en regio's kan helpen concurrerender te worden, groei te genereren en banen te creëren."

  Volgens voorzitter Valcárcel van het Comité van de Regio's "wordt het startschot gegeven voor een hervormd cohesiebeleid dat zo snel mogelijk doeltreffende instrumenten beschikbaar moet stellen om het economisch herstel en de werkgelegenheid te bevorderen. De regio's en de plaatselijke autoriteiten zijn in een race tegen de tijd verwikkeld om ervoor te zorgen dat de investeringsplannen voor 2014-2020 vanaf volgend jaar worden uitgevoerd. Het Comité van de Regio's wil alles doen om de regio's te helpen deze uitdaging tot een goed einde te brengen zonder dat aan de topkwaliteit van de projecten en strategieën wordt getornd. OPEN DAYS 2013 biedt de belangrijkste actoren van het regionaal beleid een unieke kans om zich met de nieuwe instrumenten en regels vertrouwd te maken en de beste ideeën uit te wisselen met het oog op groei in onze regio's".

   

  Het motto van OPEN DAYS is dit jaar "Europa's regio's en steden zetten koers naar 2020". Er worden 100 workshops georganiseerd rond de volgende thema's:

  • Managing change 2014-2020: innovatieve methoden om aan toekomstige investeringsprioriteiten te voldoen (bijvoorbeeld geïntegreerde territoriale investeringen, de gezamenlijke actieplannen, governancekwesties en financiële instrumenten).
  • Synergieën en samenwerking: tussen verschillende Europese, nationale en regionale beleidsmaatregelen, waarbij diverse financieringsbronnen worden gecombineerd. Er zullen verschillende samenwerkingsvormen worden onderzocht (bijvoorbeeld macroregionale strategieën of samenwerkingsvormen tussen nationale, regionale en stedelijke administraties en deskundige instellingen).
  • Uitdagingen en oplossingen. De gemeenschappelijke uitdagingen voor Europa's regio's en steden worden geanalyseerd en er worden praktische oplossingen voorgesteld (bijvoorbeeld de toegang van kmo's tot kredieten en wereldmarkten, jeugdwerkloosheid, demografische uitdagingen, beheer van afval, water en natuurlijke risico's, verkeerscongestie, vervuiling en hoog energieverbruik).

  Hoogtepunten van het programma

  Voorzitter Valcárcel en commissaris Hahn leiden op 7 oktober om 13.30 uur in het Comité van de Regio's een rondetafelgesprek.

  De 19 finalisten die in vier categorieën om de 2014 RegioStars Awards strijden, worden voorgesteld tijdens een workshop van een hele dag in het Karel de Grotegebouw in Brussel.

  Voorstelling van "Quality of life in European Cities" (de belangrijkste resultaten van een enquête bij 41 000 burgers uit 79 steden over het leven in de stad) op dinsdag 8 oktober van 16.30 tot 17.15 uur in de Schumanzaal van het Berlaymontgebouw.

  "100 EUrban solutions": deze tentoonstelling in openlucht wordt op dinsdag 8 oktober om 17.00 uur door commissaris Hahn en Rudi Vervoort (minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) geopend op het Jean Reyplein in Brussel. Dezelfde avond hebben op twaalf andere plaatsen langs de tentoonstellingsroute tal van networkingevenementen plaats.

  De winnaars van de fotowedstrijd "Europe in my region" 2014 uit Griekenland, Hongarije en Malta ontvangen hun prijs uit handen van commissaris Hahn op woensdag 9 oktober om 11.15 uur in het Karel de Grotegebouw.

  Nieuw tijdens de OPEN DAYS dit jaar is een Master Class voor 77 geselecteerde promovendi en jonge onderzoekers op het gebied van regionaal en stedelijk beleid.

  Naast de seminars in Brussel worden tot december 2013 meer dan 300 evenementen georganiseerd onder het motto "Europa in mijn regio/stad".

  Nadere informatie:

  @EU_Regional / @EU_CoR / @JHahnEU: #euopendays – Alle foto's op Flickr

  OPEN DAYS, European week of regions and cities

  Programma Media

  Partnerregio's per land

 • 100 EUrban solutions

  (04/10/2013)

  Meer dan 2/3 van de Europese bevolking woont in steden. Daarmee is Europa een van de meest verstedelijkte continenten ter wereld. Steden spelen een belangrijke rol in het leven van Europese burgers. Ze vormen het middelpunt van modern Europa en brengen vaak een oplossing voor de meest belangrijke vraagstukken - werkgelegenheid, milieu, opvoeding, mobiliteit, concurrentievermogen, innovatie – die dan overal in de samenleving kunnen worden toegepast.

   

  100 EUrban solutions”, een tentoonstelling van 7 tot 31 october op Het Jean Rey Plein in Brussel getuigt van tientallen projecten, medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), die allen op eigen wijze antwoord bieden op de vele uitdagingen waarvoor onze Europese steden zich in deze tijd geplaatst zien.

  Steden spelen een cruciale rol om Europa uit de crisis te helpen. Maar naast die positieve kanten is er ook juist een concentratie van werkloosheid, segregatie en armoede. De steden staan voor vele uitdagingen: van geschikte huisvesting tot vervoer of milieu. De Europese Unie (EU) ondersteunt projecten voor betere leefomstandigheden in de stad.

   

 • Panorama 47 nu verkrijgbaar

  (20/09/2013)

  De herfsteditie 2013 van Panorama is nu online.

  In het hoofdartikel wordt beschreven hoe de EU-regio’s het voortouw nemen op het gebied van eco-innovatie.De structuur- en investeringsfondsen van de EU bevorderen slimme en duurzame groei door middel van groene, energie-efficiënte projecten, waarvan sommige in het artikel worden uitgelicht.Ook is er een reeks artikelen waarin aandacht wordt besteed aan de belangrijkste workshops en seminars op de OPEN DAGEN van dit jaar, variërend van de Masterclass van de OPEN DAYS-Universiteit tot betrekkingen tussen de EU en China en Japan.

  Elders in de editie vindt u een overzicht van de macroregionale strategieën ter ondersteuning van de coördinatie van projecten in de Donauregio en het Oostzeegebied, het laatste nieuws over de werkzaamheden uit hoofde van de EU-Structuurfondsen aan rampenbestrijding, en een uitleg over het proces van evaluaties achteraf voor de periode 2007-2013.Verder treft u de gebruikelijke selectie van nieuwsberichten en projectbeschrijvingen uit de gehele EU.

 • Over de grenzen heen nader tot elkaar komen: Europese territoriale samenwerking in de schijnwerpers

  (18/09/2013)

  Deze week staat de waarde van het regionaal beleid van de EU voor grensoverschrijdende, transnationale en interregionale projecten en programma’s voor gemeenschappen, regio’s en lidstaten in de schijnwerpers. De campagne komt in de aanloop naar de dag van de Europese samenwerking op 21 september op een cruciaal moment.

  Europese territoriale samenwerking omvat een relatief klein deel van het regionaal beleid van de EU. Als het Europees Parlement en de Raad echter de huidige overeenkomst over de financiering van het regionaal beleid voor 2014-2020 goedkeuren dan stijgen de daarvoor beschikbare middelen tot 8,9 miljard euro. Na de laatste hervormingen van het regionaal beleid, waarover de onderhandelingen bijna afgerond zijn, zullen Europese territoriale samenwerkingsprogramma’s ook meer gericht zijn op investeringen die de juiste voorwaarden scheppen voor toekomstige groei.

  Op 19 September is er van 14.00 tot 15.00 op Twitter een debat met commissaris Hahn over de waarde van regionaal beleid over de grenzen heen. U kunt nu al vragen met vermelding van #EUChat en #ecday tweeten naar @JHahnEU.

  Persbericht

   

 • Cohesiebeleid 2014-2020: Investeringsbudgetten voor de lidstaten

  (23/08/2013)

  De financiële verdeling per lidstaat van het cohesiebeleid voor de periode 2014-2020 vormt een weerslag van de stand van zaken van de onderhandelingen per juli 2003. De cijfers zijn onder voorbehoud van wijzigingen in de definitieve overeenkomst tussen de Raad en het Parlement.

  Het cohesiebeleid 2014-2020 vertegenwoordigt ongeveer één derde van de EU-begroting. Het is daarmee het belangrijkste investeringsbeleid van de EU ten behoeve van groei en banen en de uitvoering van de EU-beleidsmaatregelen. In samenspraak met nationale en lokale autoriteiten werkt de Commissie aan het definiëren van de investeringsprioriteiten voor elk land voor de komende financieringsperiode. Het doel is om te zorgen dat de investeringen een maximaal effect hebben op het concurrentievermogen en het creëren van werkgelegenheid, en daarnaast om de thematische concentratie en resultaatgerichtheid van het hervormingsbeleid te vergroten.

 • Panorama verwelkomt Kroatië

  (21/08/2013)

  De zomereditie 2013 van Panorama is nu online in 22 talen. Centraal in de editie staan 6 pagina’s die geheel gewijd zijn aan de toetreding van Kroatië tot de EU. Hierin treft u een overzicht van het toetredingsproces, een korte uiteenzetting van de belangrijkste industrieën in Kroatië, voorbeelden van succesvolle projecten en een interview met Branko Grčić, vice-premier en minister van Regionale Ontwikkeling en EU-fondsen.

  Een ander belangrijk artikel biedt een kijkje in het gezamenlijke controleproces (Europees Commissie en nationale autoriteiten) om te zorgen dat de financiering uit hoofde van het cohesiebeleid goed wordt besteed. Tevens bevat de zomereditie een samenvatting van het onlangs gepubliceerde strategisch verslag over het cohesiebeleid, een voorbeschouwing op de OPEN DAGEN in oktober en een artikel over de herziening van de regelgeving inzake staatssteun.

 • Finalisten geselecteerd voor de prijzen voor de beste projecten van regionaal beleid van de EU: de RegioStars Awards 2014

  (06/08/2013)

  Vandaag zijn in Brussel de namen bekendgemaakt van de finalisten voor de RegioStars Awards 2014, de prijzen voor de meest inspirerende en innovatieve regionale projecten in Europa. De jury van de RegioStars Awards heeft uit 80 projecten die financiële steun uit de regionale fondsen van de EU ontvangen 19 finalisten gekozen aan de hand van vier hoofdcriteria: innovatie, effecten, duurzaamheid en partnerschap.

  De finalisten zijn afkomstig uit regio’s en steden in 17 lidstaten: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

  Zij zullen op 8 oktober tijdens de Europese Week van de regio’s en steden – OPEN DAYS 2013, die dit jaar voor de elfde maal wordt georganiseerd, hun projecten presenteren ten overstaan van de jury, die wordt voorgezeten door Luc Van den Brande, voormalig voorzitter van het Comité van de Regio’s. De winnaars worden gekozen op de prijsuitreikingsceremonie op 31 maart 2014 in Brussel, waarvan de presentatie in handen zal zijn van commissaris Hahn.

  De prijscategorieën, die een afspiegeling zijn van de prioriteiten van de Europa 2020 — agenda voor groei, zijn:

  • Slimme groei — Innovatie van kleine en middelgrote ondernemingen: bevordering van concurrentievermogen en groei van kleine en middelgrote ondernemingen

  • Duurzame groei — Groene groei en werkgelegenheid via bio-economie: duurzame investeringen in bio-economie

  • Inclusieve groei — Nieuwe werkgelegenheid voor de jongere generatie: jeugdwerkloosheid helpen bestrijden

  • CityStar — Projecten voor investeringen in duurzaam stedelijk openbaar vervoer: ondersteuning van ontwikkeling van strategieën gericht op vervoersvraagstukken in onze steden

  De RegioStars Awards 2013 gingen naar speerpuntprojecten in Porto (Portugal), het noordwesten van Engeland (het Verenigd Koninkrijk), Warmińsko-Mazurskie (Polen), Berlijn (Duitsland) en Litouwen. Hier stonden de categorieën onderzoek en ontwikkeling, efficiënt gebruik van hulpbronnen in kleine en middelgrote ondernemingen, sociale innovatie, duurzame stadsontwikkeling en het gebruik van video’s voor het promoten van het regionaal beleid van de EU centraal.

  Achtergrond

  Met de RegioStars Awards worden goede praktijken op het gebied van regionale ontwikkeling bekroond en originele en inspirerende projecten die andere regio’s tot voorbeeld zouden kunnen dienen, voor het voetlicht gebracht.

  Voor de jaarlijkse RegioStars Awards kunnen alle EU-regio's projecten indienen die sinds 1 januari 2000 financiële steun in het kader van het regionale beleid van de EU hebben ontvangen. Sinds de prijzen in 2008 in het leven zijn geroepen, zijn de meeste aanmeldingen ontvangen uit de Baltische staten, België, Oostenrijk en Wales in het VK.

  De OPEN DAGEN 2013, van 7 tot en met 10 oktober 2013 in Brussel, bieden de finalisten de gelegenheid om hun projecten in de schijnwerpers te plaatsen en toe te lichten. De OPEN DAGEN zijn voor honderden vertegenwoordigers uit de politiek, deskundigen en mensen uit de praktijk een platform om van gedachten te wisselen over het regionale beleid. De editie van dit jaar vindt plaats op een cruciaal moment, aangezien de regio's en steden van Europa de laatste hand leggen aan hun voorbereidingen met het oog op het pas hervormde EU-cohesiebeleid voor de periode 2014-2020.

  Meer informatie

 • Snellere en eenvoudigere steun na rampen door hervorming van het EU-Solidariteitsfonds

  (25/07/2013)

  Johannes Hahn, Europees commissaris voor Regionaal Beleid, heeft vandaag een voorstel voor de hervorming van het EU-Solidariteitsfonds bekendgemaakt. Dankzij de vandaag door de Commissie goedgekeurde plannen zal het fonds sneller kunnen reageren, en met duidelijker criteria om uit te maken wie voor steun in aanmerking komt zal het gemakkelijker worden een beroep te doen op het fonds.

  Sinds de oprichting in 2002 is het Solidariteitsfonds bij 52 rampen in heel Europa in actie gekomen, onder meer bij aardbevingen, bosbranden, droogte, stormen en overstromingen. 23 landen ontvingen voor meer dan 3,2 miljard euro steun. Als de huidige voorstellen door het Europees Parlement en de lidstaten van de EU worden goedgekeurd, zullen landen en regio's die door een ramp worden getroffen op een beter functionerend Solidariteitsfonds kunnen rekenen.

  Met het nieuwe wetgevingsvoorstel worden de bestaande regels vereenvoudigd, zodat de hulp sneller kan worden uitbetaald dan nu het geval is. De plannen voorzien voor het eerst ook in de mogelijkheid om voorschotten te betalen. Er wordt duidelijker aangegeven wie en wat voor steun in aanmerking zal komen, vooral bij regionale rampen. Bovendien worden de lidstaten door de hervorming gestimuleerd om rampenpreventie en strategieën voor risicobeheer hoger op de agenda te plaatsen. De beginselen van het fonds blijven ongewijzigd en de financiering ervan blijft buiten de normale EU-begroting.

  Belangrijke hervormingen:

  • een duidelijker toepassingsgebied van het Solidariteitsfonds, dat wordt beperkt tot natuurrampen en wordt uitgebreid tot droogte;
  • duidelijker voorschriften inzake subsidiabiliteit voor regionale rampen door de invoering van één enkele schadedrempel voor hulp, namelijk 1,5 % van het regionale bbp;
  • voor het eerst de mogelijkheid om voorschotten te betalen: 10 % van de verwachte bijdrage, met een maximum van 30 miljoen euro;
  • een kortere administratieve procedure door de goedkeurings- en uitvoeringsfase samen te voegen tot één overeenkomst;
  • de invoering van maatregelen om strategieën voor rampenpreventie te bevorderen: rapportageverplichtingen en de mogelijkheid om de toekenning van steun aan voorwaarden te onderwerpen.

  Meer informatie

  Proposal for a Regulation of the european Parliament and of the Council amending council Regulation (EC) n°2012/2002 establishing the European Union Solidarity Fund

  Persbericht

  MEMO/13/723

  Solidariteitsfonds van de EU

 • lidstaten en regio's moeten vaart maken met voorbereidingen nieuwe EU‑programma's voor groei

  (10/07/2013)

  Johannes Hahn, de EU-commissaris voor Regionaal Beleid, heeft de lidstaten en regio's opgeroepen vaart te maken met de planning van de EU-structuurfondsprogramma's voor 2014-2020. De aanleiding hiervoor was de goedkeuring van een reeks verslagen over een radicale hervorming van het regionaal beleid van de EU door de leden van de Commissie regionale ontwikkeling van het Europees Parlement.

  De verslagen weerspiegelen de resultaten van de onderhandelingen tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten over ingrijpende veranderingen van het beheer van de programma's van het regionaal beleid, zodat de programma's een optimaal effect kunnen hebben. In de nieuwe aanpak wordt het grootste deel van de EU‑bijdragen toegewezen aan de kerngebieden groei en werkgelegenheid. Hiervoor moeten streefdoelen worden vastgesteld zodat de resultaten kunnen worden beoordeeld en moeten nieuwe financieringsvoorwaarden worden vastgelegd.

  Kernpunten van de vandaag goedgekeurde hervorming:

  • investeringen worden gericht toegewezen aan de kerngebieden groei en werkgelegenheid, zoals is vastgelegd in de Europa 2020-strategie, door middel van een gemeenschappelijke reeks regels die van toepassing zijn op alle vijf de Europese structuur- en investeringsfondsen (het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij);

  • het grootste deel van de begroting wordt toegekend aan een paar prioriteiten die nauw zijn verbonden aan de Europa 2020-groeistrategie. Meer in het bijzonder:

  • wordt tussen 50 % en 80 % van de EFRO-begroting toegekend aan maatregelen ter ondersteuning van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, de digitale agenda, de concurrentiekracht van kleine en middelgrote ondernemingen, en de overgang naar een koolstofarme economie;

  • wordt met betrekking tot de koolstofarme economie een verdere verplichting ingesteld om ten minste tussen de 12 % en 20 % toe te kennen aan energie-efficiënte en hernieuwbare energie;

  • moeten lidstaten en regio's duidelijke en meetbare doelstellingen vaststellen met betrekking tot de effecten van de investeringen. De voortgang moet worden gemeten en bekend worden gemaakt;

  • worden maatregelen genomen om bureaucratie te verminderen en het gebruik van EU-middelen te vereenvoudigen: meer gemeenschappelijke regels voor alle fondsen, gerichtere en minder rapportageverplichtingen en een uitgebreider gebruik van digitale technologie ("e-cohesie").

  Persbericht

  Q&A on the legislative package for EU Cohesion Policy 2014-2020 (EN)

  Regionaal beleid van de EU 2014-2020: wetgevingsvoorstellen

 • Europa’s macroregionale experiment: een eerste evaluatie

  (01/07/2013)

  Vandaag heeft de Europese Commissie een eerste studie gepubliceerd om het succes van de twee macroregionale strategieën van de EU te evalueren en aanbevelingen voor de toekomst te doen.

  Bij de EU-strategieën voor de Donau en de Oostzee, waarbij meer dan 20 landen betrokken zijn, is geëxperimenteerd met een unieke vorm van samenwerking op basis van de idee dat gemeenschappelijke problemen van bepaalde regio’s — bijvoorbeeld ecologische, economische of veiligheidsproblemen — het best collectief worden aangepakt, en dat het zinvol is samen plannen te maken met het oog op een zo efficiënt mogelijk gebruik van de financiële middelen.

  Het verslag is over het algemeen positief over de bestaande strategieën. Beklemtoond wordt hoe de strategieën honderden nieuwe projecten hebben opgeleverd en gezamenlijke beleidsdoelstellingen hebben ontwikkeld op terreinen die van vitaal belang zijn voor de betrokken regio’s. De macroregionale aanpak heeft ook geleid tot talrijke gezamenlijke initiatieven en netwerken en collectieve politieke beslissingen.

  Volgens het rapport is de samenwerking tussen de deelnemende landen aanzienlijk verdiept, wat geleid heeft tot een efficiënter gebruik van de beschikbare middelen.

  Maar het verslag herinnert de regeringen eraan dat ze de strategieën moeten blijven ondersteunen en een prioritaire plaats moeten toekennen op alle relevante beleidsterreinen. Meer bepaald moeten de strategieën worden geïntegreerd in toekomstige programma's van de Europese structuur- en investeringsfondsen en in andere relevante Europese, regionale en nationale beleidskaders. Ook wordt het belang beklemtoond van administratieve middelen voor de verwezenlijking van de doelstellingen.

  Met betrekking tot toekomstige macroregionale strategieën benadrukt het verslag dat nieuwe initiatieven moeten leiden tot een betere samenwerking op hoog niveau. De betrokkenen moeten bereid zijn politiek engagement in administratieve steun te vertalen en nieuwe strategieën moeten duidelijk een Europese meerwaarde hebben.

  Persbericht

  Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad,het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's betreffende de toegevoegde waarde van macroregionale strategieën

  Boegbeeldprojecten

  EU Strategy for the Baltic Sea Region

  www.balticsea-region-strategy.eu

  http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

  http://www.danube-region.eu/ • Bedrijven krijgen gemakkelijker toegang tot EU-financiering: ook structuurfondsen nu toegankelijk via portaalsite

  (25/06/2013)

  Vanaf vandaag hebben bedrijven uit heel Europa gemakkelijker toegang tot de broodnodige financiering, aangezien de Europese Commissie de EU-structuurfondsen – het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF) – via de portaalsite voor EU-financiering toegankelijk heeft gemaakt. De vorige maand gelanceerde nieuwe portaalsite voor EU-financiering biedt eenvoudige, volledige en actuele informatie over de wijze waarop ondernemers en het mkb toegang kunnen krijgen tot de meer dan 100 miljard euro aan EU-financiering die via de diverse programma's in de periode 2007-2013 beschikbaar is. Door de toevoeging van vandaag stijgt het aantal partnerbanken en ‑fondsen tot boven de 1 000 en wordt een cruciale informatiebron voor mkb-financiering door middel van garanties, leningen en risicokapitaal verder versterkt (MEMO/13/606).

  Toegang tot financiering is een van de meest nijpende problemen van het mkb in Europa. De afgelopen twee jaar kreeg bijna een derde van de mkb-bedrijven die een banklening vroegen nul op het rekest of een lager bedrag dan gevraagd. In de European Small Business Finance Outlook van deze maand wordt bevestigd dat het ondernemingsklimaat voor het Europese mkb verslechtert en dat de banken in de eurozone hun kredietvoorwaarden hebben aangescherpt. Daarom is het belangrijker dan ooit dat bedrijven informatie over – en toegang tot – EU-financiering hebben. Nu ondersteunen de structuurfondsen het mkb al met ongeveer 70 miljard euro in de periode 2007-2013.

  IP/13/387 - MEMO/13/393 - Improving access to finance for SMEs: key to economic recovery

  De nieuwe portaalsite voor alle EU-financieringsinstrumenten voor het mkb

 • Commissaris Hahn looft opening van de "Brug van het nieuwe Europa" als krachtig symbool van Europese samenwerking

  (14/06/2013)

  EU-commissaris voor regionaal beleid Johannes Hahn woont vandaag een historisch moment bij: de opening van een brug tussen Bulgarije en Roemenië en meer bepaald tussen de buurregio's Vidin en Calafat. Commissaris Hahn zal worden vergezeld door president Plevneliev en premier Oresharski van Bulgarije en de Roemeense premier Ponta. De EU heeft 106 miljoen euro geïnvesteerd in de brug, die sinds kort de naam "Brug van het nieuwe Europa" draagt. Het is pas de tweede brug langs de 630 km lange grens tussen de twee landen. De brug is van vitaal strategisch belang voor de EU en vormt een cruciale schakel in een route die Noord-Europa en de Baltische staten via Centraal-Europa met Roemenië, Bulgarije en uiteindelijk ook Griekenland verbindt.

  In 2007 is begonnen met de bouw van de brug, maar de besprekingen over de bouwplannen waren al bijna 15 jaar eerder opgestart. Dankzij de unieke samenwerkingsmethode van de EU-strategie voor het Donaugebied en de interventie van commissaris Hahn kon het project voltooid worden.

  Persbericht

  Projectendatabank


 • De voorjaarseditie van Panorama getiteld „Gemeenschappen dichter bij elkaar brengen” is nu online

  (28/05/2013)

  In deze editie ligt de nadruk op de rol van het cohesiebeleid bij het herstel van de groei in Europa. Het cohesiebeleid is de investeringstak van de EU-begroting. Het beleid is erop gericht de groei en het concurrentievermogen een impuls te geven door regionale sterke punten te benutten. In de toekomst zal het beleid nog meer gericht zijn op ondersteuning van de verwezenlijking van de Europa 2020-doelstellingen. Daarbij gaat de aandacht uit naar duurzame investeringen op basis van een doelmatiger gebruik van de op EU-, nationaal en regionaal niveau geïnvesteerde middelen.

  Verder wordt er in de editie aandacht besteed aan het PEACE-programma van de EU, dat erop gericht is de verdeelde gemeenschappen in Noord-Ierland en de grensregio van Ierland met elkaar te verzoenen. Er is een artikel over de sleutelrol van steden – de motoren achter de Europese economie. De Commissie heeft onlangs een uitgebreide gegevensbank van goede praktijken voor stadsontwikkeling aangelegd. Het doel is een gedetailleerd overzicht te bieden van projecten die een bron van inspiratie kunnen vormen voor steden, beheersautoriteiten en overige belanghebbenden.

  Panorama: Gemeenschappen dichter bij elkaar brengen

 • Honderden evenementen, twee landen, één gezamenlijk doel – door de EU gefinancierde projecten in België en Nederland openen gezamenlijk hun deuren

  (30/04/2013)

  In mei 2013 zullen honderden door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) gefinancierde projecten in België en Nederland in de schijnwerpers worden gezet om het positieve effect van het Europees cohesiebeleid op de levens van de Europese burgers aan te tonen.

  In België zal de provincie Antwerpen de deuren openen tot alle projecten die dit jaar EU-financiering ontvangen. Dit evenement draagt de naam „Europa in je buurt” en wordt mede gefinancierd door het Agentschap Ondernemen, tezamen de stad en de provincie Antwerpen. Een centrale rol bij dit evenement zal worden vervuld door de burgerdialoog met de eurocommissaris voor handel, Karel de Gucht. Tevens zal er in Park Spoor Noord te Antwerpen een tentoonstelling zijn van uit het EFRO gefinancierde projecten. Het park, dat een populair recreatiegebied is, is zelf ook een voortreffelijk voorbeeld van hoe het cohesiebeleid kan bijdragen tot sociale en economische ontwikkeling in het hart van de stad. De stad en de provincie Antwerpen hebben gedurende de huidige programmeringsperiode investeringen ontvangen ter waarde van ongeveer € 80 miljoen.

  Het evenement wordt op 8 mei 2013 georganiseerd in Park Spoor Noord te Antwerpen, België.

  Website evenement

  Programma

  Ook overal in Nederland worden projecten die financiering uit het EFRO en uit overige EU-fondsen ontvangen, in de schijnwerpers gezet: 140 projecten zullen in mei gratis de deuren openen tijdens een reeks van evenementen onder de naam „Kijkdagen Europa om de hoek”. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) organiseert dit belangrijke evenement voor de derde keer. De bedoeling is om de aandacht te vestigen op de meest duurzame en innovatieve projecten die de laatste zes jaar in Nederland zijn gelanceerd en om de burger meer in contact te brengen met deze verrichtingen. Een van de hoogtepunten is een driedaags evenement in het inspirerende museumcomplex van het Drents Museum te Assen. Aan Nederland is gedurende de periode 2007-2013 ongeveer € 2 miljard aan financiering uit hoofde van het cohesiebeleid toegekend.

  De evenementen worden, verspreid over het gehele land, gehouden tussen 10 en 12 mei 2013.

  Website en programma evenement

 • Solidariteitsfonds van de EU: Commissie stelt voor 14,6 miljoen EUR steun te verlenen na overstromingen in Slovenië, Kroatië en Oostenrijk

  (30/04/2013)

  Europees commissaris voor Regionaal Beleid Johannes Hahn heeft vandaag een pakket steunmaatregelen uit het Solidariteitsfonds van de EU (SFEU) aangekondigd van ruim 14,6 miljoen EUR naar aanleiding van de zware overstromingen in Slovenië in oktober en november 2012. De overstromingen hebben in mindere mate ook schade veroorzaakt in de buurlanden Kroatië en Oostenrijk. Daarom komen deze landen eveneens in aanmerking voor steun om hun noodmaatregelen in de nasleep van de ramp te financieren.

  Commissaris Hahn, die ook verantwoordelijk is voor het SFEU, ziet het zo: "Het voorstel van vandaag getuigt van de solidariteit van de Unie met Slovenië en met de getroffen gebieden in Kroatië en Oostenrijk. De voorgestelde steun helpt de kosten te dekken van de noodmaatregelen en het herstel van de infrastructuur. Mede hierdoor zullen de getroffen regio’s weer op eigen benen kunnen staan. De Commissie stelt een gewijzigde begroting voor, zodat de Raad en het Parlement de middelen beschikbaar kunnen maken om de negatieve economische gevolgen voor Slovenië en de buurlanden te beperken."

  Door hevige regenval in de herfst van 2012 traden de rivieren in het gebied buiten hun oevers, waardoor grote delen van het noorden van Slovenië en een deel van Kroatië overstroomden. In Oostenrijk heeft de gemeente Lavamünd, gelegen aan de rivier Lavant, zwaar te lijden gehad. De Commissie stelde na onderzoek vast dat dezelfde weersgesteldheid aan de basis lag van de overstromingen in deze drie landen. Hierdoor kan het Solidariteitsfonds niet alleen voor de grote ramp in Slovenië worden ingezet, maar uitzonderlijk ook voor de getroffen buurlanden.

  In overeenstemming met de regels van het Solidariteitsfonds stelt de Commissie voor om een totaalbedrag van 14,6 miljoen EUR aan de drie landen te verlenen: 14,08 miljoen EUR voor Slovenië, 286 587 EUR voor Kroatië en 240 000 EUR voor Oostenrijk.

  Meer informatie

 • Cohesiebeleid EU helpt crisis te doorstaan en bevordert economische groei

  (18/04/2013)

  De Europese Commissie heeft vandaag een overzicht gepresenteerd van de werking van EU-structuurfondsen in de lidstaten.Het "strategische rapport" over de uitvoering van de cohesiebeleidprogramma’s voor de periode 2007-2013 bundelt beschikbare informatie uit de verschillende lidstaten, in de meeste gevallen tot eind 2011.Met nog 4 jaar in het verschiet voordat het programma in 2015 afloopt, hebben investeringen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Cohesiefonds en het Europees Sociaal Fonds reeds geleid tot vooruitgang en verbeteringen voor vele burgers.

  De verslagen die eind 2012 door de 27 lidstaten zijn ingediend (voornamelijk gebaseerd op gegevens uit 2011) bieden de Commissie voor het eerste de gelegenheid om tijdens een programmeringperiode verslag uit te brengen over de voortgang van de effecten en resultaten en de belangrijkste en tijdige berichten te brengen over het potentieel van het cohesiebeleid om bij te dragen aan het economische herstel binnen de EU.De Commissie stelt de investeringsgebieden vast waar actie moet worden ondernomen om de selectie en uitvoering van medegefinancieerde projecten in de periode 2007-2013 te versnellen om de doelstellingen te halen.

  Meer informatie:

  Persbericht

  Jaarlijkse uitvoeringsverslagen voor de 27 lidstaten

  Meer informatie over het Europese cohesiebeleid

  #cohesionpolicy @EU_Regional @JHahnEU

 • Afsluitingsrichtsnoeren 2007-2013

  (21/03/2013)

  De Commissie heeft op 20 maart 2013 de afsluitingsrichtsnoeren 2007-2013 vastgesteld. Hiermee kunnen de EU-landen de afsluiting voorbereiden.

  In de richtsnoeren is rekening gehouden met de knelpunten die bij de afsluiting van de periode 2000-2006 naar voren zijn gekomen.

  Afsluitingsrichtsnoeren 2007-2013

 • Slimme, duurzame en inclusieve groei: hoofdsteden van de EU – onmisbare partners voor Europa 2020

  (03/03/2013)

  Hoofdsteden spelen een cruciale rol voor het welzijn van de EU en de lidstaten. De hoofdsteden van Europa bepalen niet alleen in grote mate het imago, de culturele identiteit en de aantrekkelijkheid van de EU in het buitenland, maar zij zijn tevens de drijvende kracht achter het concurrentievermogen, de werkgelegenheid en innovatie. Tegelijkertijd hebben zij te kampen met een concentratie van problemen, zoals de toenemende sociale en economische ongelijkheid. Hoofdsteden zijn laboratoria waar oplossingen voor de sociale en economische problemen van de EU gevonden moeten worden.

  Als burgemeesters van de hoofdsteden van de EU verwelkomen wij het initiatief van de Commissie om rechtstreeks met de hoofdsteden in dialoog te treden en om onze steden een prominentere rol te geven als rechtstreekse partners van de EU. Zonder actieve participatie van grote steden zijn de doelstellingen van Europa 2020 niet haalbaar. Hoofdsteden zijn de stuwende kracht achter innovatie en slimme groei en zijn vaak het centrum van onderwijs- en wetenschapsnetwerken. Hoofdsteden zijn onmisbaar voor duurzame groei; hun beleid op het gebied van vervoer, energie en milieu heeft immers een doorslaggevende invloed. Onze hoofdsteden – centra van sociale, culturele en etnische diversiteit – vormen het hart van de inspanningen voor inclusieve groei.

  Wij blijven onze taak vervullen door het stimuleren van concurrentiekracht, duurzame groei, innovatie en sociale integratie om het hoofd te bieden aan de huidige economische, financiële en sociale crisis.

  In verband met de actuele onderhandelingen over het meerjarig financieel kader voor 2014-2020, over nieuwe verordeningen betreffende de Europese Structuur- en  Investeringsfondsen en over andere Europese programma’s, is dit onze overtuiging:

  * Stedelijke uitdagingen moeten op een geïntegreerde wijze worden benaderd, waarbij de aspecten economie, milieu, sociale zaken, cultuur en demografie samen worden aangepakt. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat de Commissie zich inzet voor zo’n geïntegreerde benadering.

  * De EU-beleidsterreinen en -maatregelen op het gebied van vervoer, milieu, energie, ondernemerschap, werkgelegenheid, onderzoek, klimaatmaatregelen, armoedebestrijding en sociale integratie en digitale agenda zullen in de toekomst steeds rekening moeten houden met het stedelijke aspect. Het directoraat-generaal voor Regionaal en Stedelijk Beleid moet instaan voor een betere coördinatie van de stedelijke problemen; wij zullen dit van nabij volgen.

  * In verband met het wetgevingspakket voor het cohesiebeleid juichen wij het toe dat de Commissie bereid is om via de voorgestelde innovatieve maatregelen voor steden nieuwe ideeën en werkmethoden uit te proberen.

  * Wij zijn ervan overtuigd dat de voorstellen van de Commissie om meer beheerstaken aan de steden over te dragen, met inbegrip van het beheer van de structuurfondsen van de EU, essentieel zijn om te waarborgen dat de stedelijke uitdagingen goed begrepen worden en dat de tenuitvoerlegging beantwoordt aan reële behoeften.

  * De prioritaire thema’s in de ontwerpverordeningen (energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, jeugdwerkloosheid, innovatie en concurrentievermogen van het mkb) zijn voor onze steden van strategisch belang. Wij zijn verheugd over de nieuwe kansen om deze op een geïntegreerde wijze te benaderen en wij hebben er alle vertrouwen in dat de Commissie deze nieuwe wetgeving in een geest van flexibiliteit en met respect voor de lokale eigenheid ten uitvoer zal leggen.

  * Wij kijken uit naar een continue dialoog met de Europese Commissie.

 • Dit seizoen in Panorama: slimme specialisatie, de resultaten van het Cohesiefonds en Poolse succesverhalen

  (08/02/2013)

  De wintereditie 2012 van Panorama met de titel „Slimme specialisatie” is nu online. Het hoofdartikel beslaat maar liefst zes pagina’s over slimme specialisatiestrategieën als motor voor regionale economische groei. Aan bod komen onder meer een analyse van de definities en de mogelijkheden van slimme specialisatie, de ondersteuning die het S3 Platform biedt en reportages van de workshop van de Europese Commissie in september 2012 in Bari, ter voorbereiding van Italiaanse regio’s op de toepassing van deze strategieën in de programmeringsperiode 2014-2020.

  Een ander hoogtepunt is een exclusief interview met de Poolse minister van Regionale ontwikkeling, Elżbieta Bieńkowska, die vertelt over de vooruitgang die Polen sinds de toetreding in 2004 heeft geboekt bij de ontwikkeling van de infrastructuur, het scheppen van banen en de verhoging van het bbp. Ook kijkt ze naar de toekomst en blikt ze vooruit op een toenemende investering in onderzoek en innovatie en in oplossingen op het gebied van duurzame energie en transport in de volgende programmeringsperiode.

  Verder een analyse van de laatste Eurobarometer-enquête, die enkele verrassend positieve resultaten oplevert op het gebied van levenskwaliteit en vooruitzichten voor de toekomst, en aandacht voor de winnaars van de fotowedstrijd „Europa in mijn regio” met een uitneembare mozaïekposter van enkele van de talloze inzendingen.

  Daarnaast is er een voorproefje van Regiostars 2014 en wederom een selectie profielen van succesvolle projecten van regio’s in de hele EU.

  Dit en nog veel meer is te vinden in Panorama 44.

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte