Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Budżet UE na lata 2014–2020 a polityka spójności

(30/06/2011)

Budżet UE na lata 2014–2020 a polityka spójności

W dniu 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła swoje propozycje dotyczące wieloletnich ram finansowych na okres 2014–2020.

Komisja wnioskuje, aby w latach 2014–2020 przydzielić na wydatki w ramach polityki spójności 376 miliardów euro. Na kwotę tę składają się:

  1. 162,6 miliarda euro dla regionów konwergencji;
  2. 38,9 miliarda euro dla regionów w okresie przejściowym;
  3. 53,1 miliarda euro dla regionów objętych celem Konkurencyjność;
  4. 11,7 miliarda euro na współpracę terytorialną;
  5. 68,7 miliarda euro dla Funduszu Spójności.

Obejmuje ona również 40 miliardów euro na nowy instrument „Łącząc Europę”, którego celem będzie zwiększenie inwestycji w technologie transportowe, energetyczne i informacyjno-komunikacyjne.

Europejski Fundusz Społeczny będzie stanowić co najmniej 25% puli środków finansowych przeznaczonych na cele spójności (bez uwzględnienia instrumentu „Łącząc Europę”), tj. 84 miliardy euro.

Pozostałymi głównymi elementami wnioskowanych wieloletnich ram finansowych w dziedzinie polityki spójności są:

  • zwiększony nacisk na wyniki i skuteczność, z wprowadzeniem systematycznych powiązań między polityką spójności a strategią „Europa 2020”;
  • nowe przepisy dotyczące warunkowości mające zapewnić wykorzystanie funduszy na cele strategii „Europa 2020”, co wpłynie zarówno na początkowy przydział funduszy, jak i uruchamianie dodatkowych środków;
  • wprowadzenie nowej kategorii „regionów w okresie przejściowym” obejmującej regiony o PKB na mieszkańca wynoszącym od 75% do 90% średniej UE-27;
  • działania mające poprawić absorpcję środków przez państwa członkowskie.

Dodatkowe informacje

EU Regional Policy: Stay informed