Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Jäsenvaltioita ja alueita valmistelemaan viipymättä seuraavan sukupolven EU-kasvuohjelmat

(10/07/2013)

Jäsenvaltioita ja alueita valmistelemaan viipymättä seuraavan sukupolven EU-kasvuohjelmat

Komissaari Hahn kehottaa jäsenvaltioita ja alueita valmistelemaan viipymättä seuraavan sukupolven EU-kasvuohjelmat Euroopan parlamentin äänestettyä EU:n aluepolitiikan perinpohjaisesta uudistuksesta

EU:n aluepolitiikasta vastaava komissaari Johannes Hahn tähdensi jäsenvaltioille ja alueille, ettei niillä ole aikaa hukattavana EU:n rakennerahasto-ohjelmien suunnittelussa vuosiksi 2014–2020. Toimintakehotusta edelsi useiden raporttien hyväksyminen Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnassa. Näissä raporteissa hyväksytään periaatteessa aluepolitiikan perinpohjainen uudistus.

Uudistuksen keskeiset tekijät, jotka tänään hyväksyttiin äänestyksellä, ovat seuraavat:

  • Investointien keskittäminen kasvua ja työllisyyttä lisääviin avainaloihin Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti yhteisillä säännöillä, joita sovelletaan kaikkiin viiteen rakenne- ja sijoitusrahastoon (Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto, koheesiorahasto, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto).

  • Määrärahoista suurimman osan keskittäminen muutamiin painopisteisiin, jotka liittyvät kiinteästi Eurooppa 2020 -kasvustrategiaan. Tässä kiinnitetään huomiota etenkin seuraaviin seikkoihin:

  • 50–80 % EAKR:n määrärahoista keskitetään toimenpiteisiin, joilla tuetaan innovointia ja t&k:ta, digitaalistrategiaa, pk-yritysten kilpailukykyä ja siirtymistä kohti vähähiilistä taloutta.

  • Vähän hiilidioksidipäästöjä synnyttävää taloutta varten vähintään 12–20 % määrärahoista on lisäksi osoitettava energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön.

  • Jäsenvaltioiden ja alueiden on laadittava selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet investointien vaikutuksen selvittämiseksi. Edistymistä on mitattava ja siitä on tiedotettava.

  • Byrokratiaa pyritään vähentämään ja EU:n varojen käyttöä yksinkertaistamaan erityisillä toimenpiteillä: enemmän kaikille rahastoille yhteisiä säännöksiä, vähemmän mutta kohdennetumpaa raportointia ja enemmän digitaaliteknologiaa (”e-koheesio”).

Lehdistötiedote

Q&A on the legislative package for EU Cohesion Policy 2014-2020

EU:n koheesiopolitiikkaa koskevat lainsäädäntöehdotukset: 2014–2020

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media