Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Europa’s macroregionale experiment: een eerste evaluatie

(01/07/2013)

Europa’s macroregionale experiment: een eerste evaluatie

Vandaag heeft de Europese Commissie een eerste studie gepubliceerd om het succes van de twee macroregionale strategieën van de EU te evalueren en aanbevelingen voor de toekomst te doen.

Bij de EU-strategieën voor de Donau en de Oostzee, waarbij meer dan 20 landen betrokken zijn, is geëxperimenteerd met een unieke vorm van samenwerking op basis van de idee dat gemeenschappelijke problemen van bepaalde regio’s — bijvoorbeeld ecologische, economische of veiligheidsproblemen — het best collectief worden aangepakt, en dat het zinvol is samen plannen te maken met het oog op een zo efficiënt mogelijk gebruik van de financiële middelen.

Het verslag is over het algemeen positief over de bestaande strategieën. Beklemtoond wordt hoe de strategieën honderden nieuwe projecten hebben opgeleverd en gezamenlijke beleidsdoelstellingen hebben ontwikkeld op terreinen die van vitaal belang zijn voor de betrokken regio’s. De macroregionale aanpak heeft ook geleid tot talrijke gezamenlijke initiatieven en netwerken en collectieve politieke beslissingen.

Volgens het rapport is de samenwerking tussen de deelnemende landen aanzienlijk verdiept, wat geleid heeft tot een efficiënter gebruik van de beschikbare middelen.

Maar het verslag herinnert de regeringen eraan dat ze de strategieën moeten blijven ondersteunen en een prioritaire plaats moeten toekennen op alle relevante beleidsterreinen. Meer bepaald moeten de strategieën worden geïntegreerd in toekomstige programma's van de Europese structuur- en investeringsfondsen en in andere relevante Europese, regionale en nationale beleidskaders. Ook wordt het belang beklemtoond van administratieve middelen voor de verwezenlijking van de doelstellingen.

Met betrekking tot toekomstige macroregionale strategieën benadrukt het verslag dat nieuwe initiatieven moeten leiden tot een betere samenwerking op hoog niveau. De betrokkenen moeten bereid zijn politiek engagement in administratieve steun te vertalen en nieuwe strategieën moeten duidelijk een Europese meerwaarde hebben.

Persbericht

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad,het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's betreffende de toegevoegde waarde van macroregionale strategieën

Boegbeeldprojecten

EU Strategy for the Baltic Sea Region

www.balticsea-region-strategy.eu

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

http://www.danube-region.eu/Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte