Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

EU:n pääkaupungit älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 2020 strategian keskeisinä kumppaneina

(03/03/2013)

EU:n pääkaupungit älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 2020  strategian keskeisinä kumppaneina

EU:n ja sen jäsenvaltioiden hyvinvointi riippuu merkittävässä määrin pääkaupungeista.  Jäsenvaltioiden pääkaupungit ovat paitsi merkittävä osa EU:n kuvaa muissa maissa, sen kulttuuri-identiteettiä ja houkuttavuutta, myös vahvoja kilpailukyvyn, työllisyyden ja innovoinnin moottoreita. Samalla Euroopan ongelmat, muun muassa sosiaalisten ja taloudellisten erojen kasvu, keskittyvät pääkaupunkeihin. Pääkaupungit ovat laboratorioita, joissa on löydettävä ratkaisuja EU:n sosiaalisiin ja taloudellisiin ongelmiin.   

Tästä syystä me EU:n pääkaupunkien pormestarit suhtauduimme myönteisesti Euroopan komission aloitteeseen käynnistää suora vuoropuhelu pääkaupunkien kanssa ja tehdä kaupungeista entistä näkyvämmin EU:n suoria kumppaneita. Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita ei voida saavuttaa ilman kaupunkien aktiivista osallistumista. Pääkaupungit ovat innovoinnin ja älykkään kasvun vauhdittajia, ja niissä toimii usein keskeisimmät koulutus- ja tutkimusalan verkostot. Pääkaupungit ovat kestävän kasvun kannalta keskeisiä, koska niiden liikenne-, energia- ja ympäristöpolitiikoilla on ratkaiseva merkitys. Sosiaalisen, kulttuurisen ja etnisen monimuotoisuuden keskuksina EU:n pääkaupungit ovat keskeisellä sijalla pyrittäessä osallistavaan kasvuun.

Jatkamme osaltamme kilpailukyvyn, kestävän kasvun, innovoinnin ja osallisuuden edistämistä nykyisen talouteen, rahoitukseen ja yhteiskuntaan vaikuttavan kriisin ratkaisemiseksi. 

Vuosien 2014–2020 monivuotisesta rahoituskehyksestä, uusista rakenne- ja investointirahastoasetuksista ja muista EU:n ohjelmista parhaillaan käytävien neuvottelujen perusteella uskomme seuraavaa: 

* Kaupunkien haasteisiin on puututtava kokonaisvaltaisella tavalla niin, että talous, ympäristö, sosiaali- ja kulttuuriasiat sekä väestörakenne otetaan samanaikaisesti huomioon. Kannatamme siten Euroopan komission sitoutumista kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan. 

* Kaupunkiulottuvuus olisi otettava huomioon suunniteltaessa EU:n tulevaa politiikkaa ja toimia liikenteen, ympäristön, energian, yritystoiminnan, työllisyyden, tutkimuksen, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumisen sekä digitaalistrategian alalla. Kaupunkiasioiden koordinoinnin parantaminen komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosastossa on tärkeää ja seuraamme tätä tarkasti.

* Koheesiopolitiikan lainsäädäntöpaketin osalta olemme tyytyväisiä komission halukkuuteen testata uusia ajatuksia ja työtapoja ehdotettujen innovatiivisten kaupunkitoimien yhteydessä.

* Uskomme, että komission ehdotukset toiminnan hallinnoinnin hajauttamisesta enemmän kaupungeille, myös EU:n rakennerahastojen osalta, ovat olennaisia sen varmistamisessa, että kaupunkihaasteet ymmärretään hyvin ja että täytäntöönpano vastaa todellisia tarpeita. 

* Asetusluonnosten ensisijaiset aiheet (energiatehokkuus, uusiutuvat energialähteet, nuorisotyöttömyys, innovointi ja pk-yritysten kilpailukyky) ovat strategisia kysymyksiä EU:n kaupungeille. Olemme tyytyväisiä saadessamme uudenlaisia mahdollisuuksia puuttua niihin kokonaisvaltaisella tavalla, ja olemme vakuuttuneita, että komissio aikoo panna uuden

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media