Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

'Dokumenty robocze': modelowanie unijnej polityki spójno¿ci

(13/09/2010)

'Dokumenty robocze': modelowanie unijnej polityki spójno¿ci

Nowy model analizy mo¿e zapewni¿ lepsze zrozumienie gospodarczych, spo¿ecznych i ¿rodowiskowych skutków unijnej polityki spójno¿ci

Prowadzone s¿ obecnie prace nad stworzeniem tzw. „regionalnego modelu holistycznego" (RHOMOLO) w oparciu o dane z pi¿ciu pa¿stw UE (Niemiec, Polski, S¿owacji, Czech i W¿gier). Model ten uwzgl¿dnia szeroki zakres czynników: od kosztów transportu po edukacj¿ i badania. Szczegó¿owe informacje znajduj¿ si¿ w najnowszym dokumencie roboczym Departamentu Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej.

Modelling the Policy Instruments of the EU Cohesion Policy (Modelowanie instrumentów unijnej polityki spójno¿ci)

EU Regional Policy: Stay informed