Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Polityka spójno¿ci w czo¿ówkach wiadomo¿ci

(01/12/2010)

Polityka spójno¿ci w czo¿ówkach wiadomo¿ci

Unijna polityka spójno¿ci jest tematem, który ostatnio trafia na pierwsze strony gazet. Tego typu zainteresowanie i kontrola stanowi¿ po¿¿dany wk¿ad do dyskusji i refleksji nad przysz¿o¿ci¿ tej polityki po 2013 roku. Pomagaj¿ ponadto spo¿ecze¿stwu zrozumie¿ jej funkcjonowanie w praktyce – pod wzgl¿dem zarówno wyzwa¿, przed jakimi stoi, jak i mo¿liwo¿ci, jakie oferuje. Komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn wyda¿ 30 listopada o¿wiadczenie, w którym wyja¿ni¿ szereg kwestii. Niektóre ze spraw poruszonych w raportach omówione zosta¿y równie¿ podczas briefingu Komisji.

Komisja otwarta jest na sugestie dotycz¿ce mo¿liwo¿ci zmian i poprawy polityki po 2013 roku. Swoje pogl¿dy mo¿na zg¿asza¿ w ramach konsultacji publicznych do 31 stycznia 2011 roku.

EU Regional Policy: Stay informed