Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Rozwój regionalny ¿ wyzwania, wybory i beneficjenci

(26/01/2011)

Rozwój regionalny ¿ wyzwania, wybory i beneficjenci

Perspektywy rozwoju miast i regionów kszta¿towane s¿ przez d¿ugoterminowe czynniki takie jak skutki zmian klimatu, starzenie si¿ ludno¿ci, globalizacja i zmiany technologiczne.  Sposoby radzenia sobie z tymi wyzwaniami przez podmioty lokalne i regionalne, zw¿aszcza w kontek¿cie kryzysu gospodarczego i programów oszcz¿dno¿ciowych, b¿d¿ tematem konferencji, jaka odb¿dzie si¿ w dniach 17–20 kwietnia na Uniwersytecie Newcastle w Wielkiej Brytanii. Termin sk¿adania referatów up¿ywa 31 stycznia 2011 roku.

Wi¿cej informacji

EU Regional Policy: Stay informed