Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Jak umocnić zasadę partnerstwa w kontekście funduszy europejskich?

(08/05/2012)

Jak umocnić zasadę partnerstwa w kontekście funduszy europejskich?

Komisja przedstawiła w ogólnym zarysie wytyczne dla krajów UE w celu zagwarantowania należytego udziału partnerów, którzy muszą uczestniczyć w wykorzystaniu funduszy europejskich. Dokument ten tworzy podstawy przyszłego „Europejskiego kodeksu postępowania w dziedzinie partnerstw”.

Zasady te dotyczą pięciu funduszy europejskich związanych ze wspólną strategią ramową UE. Są to: Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (FRROW) oraz Europejski Fundusz Rybacki (EFR).

Partnerstwo jest jedną z kluczowych zasad przy zarządzaniu funduszami europejskimi. Władze regionalne i lokalne, podmioty gospodarcze, grupy społeczne oraz szereg organizacji reprezentujących społeczeństwo — wszystko to są partnerzy, którzy powinni być mocno zaangażowani na każdym etapie cyklu polityki spójności (przygotowanie, realizacja oraz kontrola i ocena programów).

Komisja zaprasza organizacje i wszystkie zainteresowane osoby do przedstawienia swych spostrzeżeń i propozycji. Swoje komentarze można nadsyłać na adres: empl-eccp@ec.europa.eu.

Roboczy dokument z prac Komisji (tylko w języku angielskim):
Zasada partnerstwa w wykorzystaniu funduszy wspólnej strategii ramowej - elementy Europejskiego kodeksu postępowania w dziedzinie partnerstw

EU Regional Policy: Stay informed