Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Przegl¿d bud¿etu UE: implikacje dla polityki spójno¿ci

(22/10/2010)

Przegl¿d bud¿etu UE: implikacje dla polityki spójno¿ci

W przyj¿tym 19 pa¿dziernika 2010 r. komunikacie Komisja poinformowa¿a o swoich koncepcjach zwi¿zanych z przegl¿dem bud¿etu UE, który nast¿pi po 2013 r. Przewodnicz¿cy Barroso stwierdzi¿, ¿e bud¿et ten powinien pomóc UE stawi¿ czo¿a wspólnym wyzwaniom „niekoniecznie przez zwi¿kszanie wydatków, ale dzi¿ki skupieniu si¿ na w¿a¿ciwych priorytetach”. W dziedzinie polityki spójno¿ci Komisja zaproponowa¿a wdro¿enie nowego cyklu planowania i zarz¿dzania w celu zagwarantowania ¿cis¿ego zwi¿zku przysz¿ego finansowania UE z celami strategii Europa 2020.

Dodatkowe informacje

EU Regional Policy: Stay informed