Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

DNI OTWARTE ¿ Konkurs dla pocz¿tkuj¿cych naukowców

(15/10/2010)

DNI OTWARTE ¿ Konkurs dla pocz¿tkuj¿cych naukowców

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej wraz ze Stowarzyszeniem Bada¿ Regionalnych (Regional Studies Association) zorganizowa¿a po raz pierwszy w ramach DNI OTWARTYCH konkurs dla pocz¿tkuj¿cych naukowców. Spo¿ród ponad 50 zg¿osze¿ wy¿oniono sze¿ciu finalistów, których zaproszono do zaprezentowania jury swojej pracy w formie sesji plakatowej. Zwyci¿zc¿ zosta¿ Frank Neffke z Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie, który przedstawi¿ badania z zakresu przekszta¿ce¿ strukturalnych gospodarek regionalnych. Zdobywca drugiego miejsca, Emmanouil Tranos z Uniwersytetu Newcastle, zajmuje si¿ z kolei geografi¿ infrastruktury internetowej w Europie. Obaj ci naukowcy otrzymali nagrod¿ pieni¿¿n¿, a wszyscy finali¿ci – certyfikat.

DNI OTWARTE 2010

Zdj¿cia zwyci¿zców

EU Regional Policy: Stay informed