Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Jaka przysz¿o¿¿ polityki spójno¿ci?

(08/10/2010)

Jaka przysz¿o¿¿ polityki spójno¿ci?

Poruszona w pi¿tym raporcie kohezyjnym tematyka przysz¿ej architektury polityki spójno¿ci b¿dzie przedmiotem konferencji w S¿owenii w dniach 16–18 marca 2011 r. Organizatorami s¿: Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej (DG REGIO), Stowarzyszenie Studiów Regionalnych (Regional Studies Association) i s¿owe¿ski Urz¿d ds. Samorz¿du i Polityki Regionalnej.

Konferencja b¿dzie okazj¿ do pierwszej mi¿dzynarodowej debaty akademickiej pomi¿dzy naukowcami zajmuj¿cymi si¿ badaniami regionalnymi i europejskimi urz¿dnikami wysokiego szczebla na temat pi¿tego raportu kohezyjnego. G¿ównymi tematami obrad b¿d¿: wk¿ad polityki spójno¿ci w realizacj¿ strategii Europa 2020, jej zakres terytorialny i skuteczno¿¿, wydajno¿¿ struktur zarz¿dzania i realizacji oraz zwi¿zki z innymi europejskimi politykami strukturalnymi.

Szczegó¿owe informacje dotycz¿ce tematyki i terminu sk¿adania referatów oraz zg¿osze¿ znajduj¿ si¿ na stronie internetowej Stowarzyszenia Studiów Regionalnych.

EU Regional Policy: Stay informed