Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Ró¿norodno¿¿ biologiczna i ekosystemy: pomoc praktyczna dla w¿adz regionalnych

(01/10/2010)

Ró¿norodno¿¿ biologiczna i ekosystemy: pomoc praktyczna dla w¿adz regionalnych

W ramach wspólnej inicjatywy ONZ i Komisji Europejskiej pod nazw¿ „Ekonomika ekosystemów i ró¿norodno¿ci biologicznej” (TEEB) og¿oszono w¿a¿nie sprawozdanie dla decydentów lokalnych i regionalnych.

Znajduj¿ si¿ w nim praktyczne wskazówki dotycz¿ce sposobów rozwi¿zywania problemu utraty ró¿norodno¿ci biologicznej w wymiarze lokalnym i regionalnym, a tak¿e rozwa¿ania na temat mo¿liwych dzia¿a¿ w¿adz samorz¿dowych w zakresie wykorzystania zasobów naturalnych i zarz¿dzania nimi, utrzymania i wsparcia bioró¿norodno¿ci, planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i regionalnym oraz stosowania rozwi¿za¿ rynkowych, takich jak p¿atno¿ci za us¿ugi ekosystemowe (PES).

Sprawozdanie mo¿na pobra¿ ze strony internetowej TEEB.

EU Regional Policy: Stay informed