Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Ważne projekty w Grecji

(04/10/2011)

Ważne projekty w Grecji

Powizycie komisarza Hahna w Atenach w dniach 19–21 września, która dała początek planom działań mającym na celu pobudzenie gospodarki greckiej, władze Grecji sporządziły wykaz 44 wykonalnych ważnych projektów, które według ich szacunków powinny zostać ukończone podczas obecnego okresu programowania, a więc do 2015 r.Projekty te powinny wnieść konkretny, natychmiastowy wkład we wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w Grecji.Wykonalność poszczególnych projektów została poddana ocenie greckich instytucji zarządzających, określono też terminy i zakresy odpowiedzialności.Za zarządzanie wspomnianymi 44 ważnymi projektami oraz ich wdrożenie w pełni odpowiedzialne pozostają władze Grecji.Przewiduje się, że projekty te przyspieszą absorpcję funduszy strukturalnych UE, przy czym szczególny nacisk zostanie położony na rozwój infrastruktury w ramach priorytetów programu operacyjnego.

Wykaz został opracowany przez władze greckie i nie przesądza on o zgodzie służb Komisji na wdrożenie tych projektów (zostanie dokonany ich przegląd z udziałem wszystkich stosownych służb Komisji oraz nowej grupy zadaniowej), ani też o ich zatwierdzeniu przez Komisję przed oficjalnym przedłożeniem i oceną dokumentacji projektowej.

Służby Komisji współpracują równolegle z władzami Grecji w celu sporządzenia wykazu najważniejszych projektów, które są nie tylko dopracowane, ale również w maksymalnym stopniu przyspieszą regionalny wzrost gospodarczy i zwiększą możliwości zatrudnienia.Służby te oceniają obecnie wstępny wykaz, którego ostateczna wersja zostanie opracowana w najbliższych tygodniach.

Dodatkowe informacje

EU Regional Policy: Stay informed