Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Pagal 2014–2020 m. ES biudžeto programą į Europos ateitį bus investuota vienas trilijonas eu

(19/11/2013)

Pagal 2014–2020 m. ES biudžeto programą į Europos ateitį bus investuota vienas trilijonas eu

Šiandien Europos Parlamentas balsavo už 2014–2020 m. ES daugiametę finansinę programą (DFP). Šią programą, kuriai pritarė Europos Parlamentas, artimiausiomis savaitėmis turėtų galutinai patvirtinti Taryba. Taip baigėsi dvejus su puse metų trukusios intensyvios derybos, prasidėjusios 2011 m. birželio 29 d., Komisijai pateikus savo pasiūlymus.

Pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą Europos Sąjunga galės investuoti iki 960 mlrd. eurų įsipareigojimų asignavimų (1,00 proc. ES bendrųjų nacionalinių pajamų) ir 908,4 mlrd. eurų mokėjimų asignavimų (0,95 proc. ES bendrųjų nacionalinių pajamų). Priemonėms, taikomoms esant nenumatytoms aplinkybėms (pavyzdžiui, neatidėliotinos pagalbos rezervui, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondui, Solidarumo fondui ir lankstumo priemonei), ir Europos plėtros fondui skiriamos lėšos viršija DFP nustatytas viršutines ribas. Jei šios priemonės būtų visapusiškai taikomos, joms papildomai reikėtų skirti 36,8 mlrd. eurų (arba 0,04 proc. ES bendrųjų nacionalinių pajamų). 2014–2020 m. ES biudžeto programoje nustatytais išlaidų prioritetais siekiama tvaraus augimo, darbo vietų kūrimo ir konkurencingumo vadovaujantis ES augimo strategija „Europa 2020“. Pavyzdžiui, palyginti su dabartine programa, 1A išlaidų kategorijai (Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti) padidėjo nuo 91,5 mlrd. eurų (9,2 proc. biudžeto) iki 125,6 mlrd. eurų (13,1 proc. biudžeto).

Apskritai, pagal reformuotą sanglaudos politiką į Europos regionus, miestus ir realiąją ekonomiką bus investuojama iki 366,8 mlrd. eurų1. Tai bus pagrindinė ES investavimo priemonė, padedanti siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų – skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą, spręsti klimato kaitos bei priklausomybės nuo energijos problemas ir mažinti skurdą ir socialinę atskirtį. Pagrindinių tikslų, kaip antai remti mažąsias ir vidutines įmones (joms skiriamą paramą ketinama per 7 metus padvigubinti nuo 70 iki 140 mlrd. eurų), bus siekiama naudojantis Europos regioninės plėtros fondu. Visi Europos struktūriniai ir investicijų fondai bus labiau orientuoti į rezultatus ir sukurtas naujas jiems skirtas veiklos rezervas, skatinantis gerus projektus. Galiausiai sanglaudos politikos, kaimo plėtros ir žuvininkystės fondo veiksmingumas bus susietas ir su ekonominiu valdymu taip užtikrinant, kad valstybės narės laikytųsi ES rekomendacijų pagal Europos semestrą.

1. Dabartinėmis kainomis. 2011 m. kainomis ši suma būtų 325 mlrd. eurų.

Infographic : A reformed Cohesion Policy for Europe : the main investment policy for growth and jobs

ES sanglaudos politikos reforma siekiant kuo didesnio poveikio ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. 10 reformos veiksmų

Pranešimas spaudai

EU Regional Policy: Stay informed