Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Eén biljoen euro om te investeren in Europa's toekomst – het begrotingskader van de EU voor 2014-2020

(19/11/2013)

Eén biljoen euro om te investeren in Europa's toekomst – het begrotingskader van de EU voor 2014-2020

Het Europees Parlement heeft vandaag het meerjarig financieel kader (MFK) van de EU voor 2014-2020 goedgekeurd. Hiermee is de weg geëffend voor een definitieve goedkeuring door de Raad in de komende weken en komt een einde aan tweeëneenhalf jaar van intensief onderhandelen sinds de Commissie op 29 juni 2011 haar voorstellen indiende.

Dankzij het goedgekeurde meerjarig financieel kader 2014-2020 kan de Europese Unie 960 miljard EUR aan vastleggingen (1,00% van het bni van de EU) en 908,4 miljard EUR aan betalingen (0,95% van het bni) verrichten. De instrumenten voor onvoorziene omstandigheden (zoals de reserve voor noodhulp, het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, het EU-Solidariteitsfonds en het flexibiliteitsfonds) en het Europees Ontwikkelingsfonds worden niet meegerekend voor de maxima van het MFK. Als deze volledig worden aangesproken, gaat het om nog eens 36,8 miljard EUR (of 0,04% van het bni van de EU). In het EU-begrotingskader 2014-2020 worden investeringsprioriteiten vastgelegd die zijn gericht op duurzame groei, banen en concurrentievermogen, in lijn met de EU-groeistrategie Europa 2020.

In totaal zal via het hervormde cohesiebeleid tot 366,8 miljard EUR1 ter beschikking kunnen worden gesteld voor investeringen in de regio's en steden van Europa en in de reële economie. Het zal het belangrijkste investeringsinstrument van de EU zijn om de Europa 2020-doelstellingen te verwezenlijken: groei en banen scheppen, de klimaatverandering en de energieafhankelijkheid aanpakken en de armoede en sociale uitsluiting terugdringen. Dit zal worden ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, dat zich zal concentreren op essentiële prioriteiten zoals steun aan kleine en middelgrote ondernemingen, waarvoor een verdubbeling van 70 miljard tot 140 miljard EUR over de periode van zeven jaar wordt beoogd. Er komt een grotere resultaatgerichtheid en een nieuwe prestatiereserve in alle Europese structuur- en investeringsfondsen om goede projecten te belonen. Tot slot zal efficiëntie in het cohesiebeleid, plattelandsontwikkeling en het visserijfonds ook worden gekoppeld aan de economische governance, teneinde de lidstaten te stimuleren om de EU-aanbevelingen in het kader van het Europees semester op te volgen.

1. lopende prijzen. Equivalent in prijzen van 2011: 325 miljard EUR.

Infographic : A reformed Cohesion Policy for Europe : the main investment policy for growth and jobs

Heroriëntatie EU-cohesiebeleid voor optimaal effect op groei en werkgelegenheid: de hervorming in tien punten

Persbericht

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte