Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Regionalne wskaźniki rozwoju społecznego i ubóstwa w UE

(13/07/2011)

Regionalne wskaźniki rozwoju społecznego i ubóstwa w UE

W tym dokumencie z serii Regional Focus („Spojrzenie na regiony”) przeanalizowano regionalne wskaźniki rozwoju społecznego (HDI) oraz ubóstwa (HPI) opublikowane w Piątym raporcie na temat spójności (KE 2010). Wskaźniki te opierają się, z niewielkimi zmianami, na metodyce opracowanej w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Wyniki analiz dowodzą, że wysoki poziom rozwoju społecznego nie gwarantuje niskiego poziomu ubóstwa, ani też nie zachodzi zależność odwrotna. W kilku regionach wysoki poziom rozwoju społecznego łączy się z wysokim poziomem ubóstwa, a niskiemu poziomowi rozwoju społecznego towarzyszy czasem niski poziom ubóstwa. Państwa członkowskie ze Skandynawii, Niemcy, Austria oraz Holandia cechują się zarówno wysokim poziomem rozwoju społecznego, jak i niskim poziomem ubóstwa. Niestety w przypadku wielu regionów Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Rumunii, Bułgarii i Węgier obydwa wskaźniki są niekorzystne.

EU Regional Policy: Stay informed